Кількість абзаців - 209 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) абзац перший частини дев’ятої статті 96 після слів «без дозволу на їх виконання» доповнити словами і цифрами «, вчинене щодо об’єктів ІV категорії складності, «;
 
7. 2) в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої статті 96-1 слова « (головного інженера проекту), експерта» замінити словами «, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, «;
 
8. 3) у статті 221 слова і цифри «частиною третьою статті 96-1» замінити словами і цифрами «частинами третьою - п’ятою статті 96-1»;
 
9. 4) у частині першій статті 244-6 слова і цифри « (крім частини третьої), 188-42» замінити словами і цифрами « (крім частин третьої - п’ятої), 97, 188-42»;
 
10. 5) у пункті 2-1 частини першої статті 255 слова «частина третя» замінити словами «частини третя - п’ята».
 
11. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
12. 1) у статті 136:
 
13. друге речення частини першої виключити;
 
14. у першому реченні частини другої слова «, регіональних або місцевих правил забудови» виключити;
 
15. частину третю доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
16. «г) державної реєстрації речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу.»;
 
17. 2) у пункті «б» частини другої статі 137 слово «пріоритетні» замінити словом «дозволені»;
 
18. 3) у частині другій статті 180 слова «відповідно до місцевих правил забудови» виключити.
 
19. 3. Частину другу статті 71 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
20. «7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні.».
 
21. 4. У статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
22. 1) у частинах першій і другій слова «архітектора, який має» замінити словами «головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають»;
 
23. 2) у другому реченні частини четвертої слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;
 
24. 3) частину шосту виключити;
 
25. 4) у частині сьомій слово «архітектора -» виключити.
 
26. 5. У статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517):
 
27. 1) пункт 7 частини першої після слів «монументального мистецтва» доповнити словами «, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади»;
 
28. 2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
29. «2. Мала архітектурна форма - споруда, яка є елементом декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.
 
30. До малих архітектурних форм належать:
 
31. альтанки, павільйони, навіси;
 
32. паркові арки (аркади) і колони (колонади);
 
33. вуличні вази, вазони і амфори;
 
34. декоративна та ігрова скульптура;
 
35. вуличні меблі (лавки, лави, столи);
 
36. сходи, балюстради;
 
37. паркові містки;
 
38. огорожі, ворота, ґрати;
 
39. інформаційні стенди, дошки, вивіски;
 
40. інші споруди, визначені законодавством.
 
41. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил.
 
42. У разі коли малу архітектурну форму необхідно підключити до інженерних мереж, розробляється згідно із законодавством відповідна проектна документація.».
 
43. 6. У Законі України «Про будівельні норми» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41):
 
44. 1) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «через систему базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві» виключити;
 
45. 2) частину другу статті 9 виключити.
 
46. 7. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 27, ст. 274, № 29, ст. 345, із змінами, внесеними Законом України від 22 березня 2012 року № 4570-VІ):
 
47. 1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
48. «10-1) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; «;
 
49. 2) абзац другий частини першої статті 4 замінити абзацами такого змісту:
 
50. «Об’єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об’єктів будівництва, що об’єднані спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою та визначаються залежно від:
 
51. у межах населеного пункту - функціональних зон (сельбищної, промислової, житлової), приміських та територіальних зон відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні;
 
52. за межами населеного пункту - приміських та функціональних зон відповідно до містобудівної документації на регіональному рівні.».
 
53. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
 
54. 3) пункт 2 частини першої статті 7 після слів «стану розроблення» доповнити словами «та реалізації»;
 
55. 4) у статті 10:
 
56. частину другу після слова «кварталів» доповнити словами «, проведення містобудівного моніторингу, створення і ведення містобудівного кадастру відповідних територій»;
 
57. частину третю викласти у такій редакції:
 
58. «3. Фінансування робіт з розроблення необхідної містобудівної та проектної документації, планування та забудови окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів будівництва (далі - будівництво), та внесення відповідної інформації до містобудівного кадастру здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом.»;
 
59. 5) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
 
60. «2. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (районних) державних адміністрацій можуть розроблятися схеми планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів) та/або суміжних територій областей (районів).»;
 
61. 6) у статті 14:
 
62. у частині першій слова «щодо коригування» замінити словами «про внесення змін до них чи»;
 
63. у частині другій слова «, коригування показників і затвердження» замінити словами «та внесення змін до»;
 
64. 7) у статті 16:
 
65. абзац перший частини першої після слів «детальних планів території» доповнити словами «, їх оновлення та внесення змін до них»;
 
66. частину другу доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
67. «1-1) приведення містобудівної документації у відповідність з вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил; «;
 
68. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
69. «5. Зміна функціонального призначення об’єкта будівництва в межах дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (за межами населеного пункту - відповідної районної державної адміністрації) може здійснюватися без внесення змін до містобудівної документації.»;
 
70. 8) у статті 17:
 
71. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
72. «На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану.
 
73. Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням з розробником.».
 
74. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
75. друге речення абзацу другого частини дев’ятої після слів «може порушуватися» доповнити словами «за результатами містобудівного моніторингу»;
 
76. 9) у статті 18:
 
77. у частині першій:
 
78. в абзаці першому слова «, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру» виключити;
 
79. абзаци другий і третій виключити;
 
80. частину другу викласти у такій редакції:
 
81. «2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови територіальних зон, кварталів, мікрорайонів та інших частин територій населених пунктів, їх ландшафтної організації.»;
 
82. у частині третій:
 
83. пункт 4 після слів «урахування місцевих умов» доповнити словами «, у тому числі регіональних та місцевих схем екомережі і програм з питань розвитку екомережі, «;
 
84. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
85. «5) установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови; «;
 
86. доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
 
87. «7) відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.»;
 
88. 10) у статті 19:
 
89. частини першу - третю викласти у такій редакції:
 
90. «1. Детальний план в межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
 
91. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
 
92. 2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми (частини схеми) планування території району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів та функціонального призначення території.
 
93. Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та акта щодо внесення змін до нього здійснюється на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації.
 
94. 3. Детальний план території за межами населеного пункту визначає:
 
95. 1) принципи планувально-просторової організації забудови території та/або окремої земельної ділянки щодо розміщення об’єкта будівництва;
 
96. 2) червоні лінії та лінії регулювання забудови (у разі необхідності);
 
97. 3) техніко-економічні показники, що відповідають містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки;
 
98. 4) вплив об’єкта будівництва на суміжні території та прогноз щодо їх перспективного розвитку;
 
99. 5) систему інженерного забезпечення земельної ділянки та об’єкта будівництва;
 
100. 6) організацію транспортного і пішохідного руху;
 
101. 7) комплексний благоустрій та озеленення.»;
 
102. у частині четвертій:
 
103. абзац перший після слів «Детальний план території» доповнити словами «в межах населеного пункту»;
 
104. пункт 10 після слів «та озеленення» доповнити словами «, потребу у формуванні екомережі»;
 
105. доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
106. «11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).»;
 
107. в абзаці другому частини сьомої слова «міської ради забезпечує» замінити словами «міської ради, відповідна районна державна адміністрація забезпечують»;
 
108. у частині восьмій:
 
109. абзац перший після слів «Детальний план території» доповнити словами «в межах населеного пункту»;
 
110. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
111. «Детальний план території за межами населеного пункту розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.»;
 
112. 11) у частині третій статті 20:
 
113. абзац перший викласти у такій редакції:
 
114. «3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають спеціально уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки.»;
 
115. в абзаці другому слова «надходження розділу» замінити словами «надходження інформації про розгляд»;
 
116. 12) у статті 23:
 
117. частину першу після слів «система спостережень» доповнити словами «, аналіз реалізації містобудівної документації»;
 
118. частину другу викласти у такій редакції:
 
119. «2. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та внесення змін до містобудівної документації.»;
 
120. 13) у статті 24:
 
121. частини першу і шосту виключити;
 
122. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
123. «Забудова земельної ділянки здійснюється в межах цільового призначення земельної ділянки, встановленого відповідно до законодавства.»;
 
124. 14) частину першу статті 28 виключити;
 
125. 15) статтю 29 викласти у такій редакції:
 
126. «Стаття 29. Вихідні дані
 
127. 1. Основними складовими вихідних даних є:
 
128. містобудівні умови та обмеження;
 
129. технічні умови;
 
130. завдання на проектування.
 
131. 2. Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.
 
132. 3. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.
 
133. Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
134. 4. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
135. 5. Розгляд заяви і надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх наданні здійснюються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
136. Рішення про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
137. 6. До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.
 
138. 7. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
139. 8. Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.
 
140. Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися тільки за згодою замовника, а для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, - за погодженням з інвестором (головним розпорядником коштів).
 
141. 9. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням з проектувальником.
 
142. Для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, завдання на проектування погоджується з інвестором (головним розпорядником коштів).
 
143. 10. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень.»;
 
144. 16) у статті 30:
 
145. перше речення частини сьомої після слів «будівництва об’єкта» доповнити словами «незалежно від зміни замовника»;
 
146. у частині восьмій слова «водо-, тепло-, електро-, газопостачання» замінити словами «інженерного забезпечення»;
 
147. 17) у частині першій статті 31:
 
148. в абзаці другому слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, «;
 
149. абзац третій викласти у такій редакції:
 
150. «До проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріали оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення). Перелік таких об’єктів та порядок проведення оцінки визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
151. 18) у частині першій статті 32 слова «за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання» виключити;
 
152. 19) в абзаці першому частини третьої статті 34 слова «відмов у реєстрації таких декларацій та» замінити словами «повернених декларацій та відмов»;
 
153. 20) у статті 35:
 
154. частину шосту викласти у такій редакції:
 
155. «6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання підготовчих робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.»;
 
156. у першому реченні частини сьомої слова «відмовила в її реєстрації» замінити словами «повернула її», а слова «, а рішення про відмову - прийнято» замінити словами «або повернена»;
 
157. в абзаці першому частини восьмої слова «генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або» та «чи відповідальних виконавців робіт, « виключити;
 
158. 21) у статті 36:
 
159. частину четверту викласти у такій редакції:
 
160. «4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.»;
 
161. в абзаці першому частини п’ятої слова «прийняла рішення про відмову в її реєстрації» замінити словами «повернула її», а слова «, а рішення про відмову - прийнято» - словами «або повернена»;
 
162. у частині шостій слова «генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або» та «або відповідальних виконавців робіт, « виключити;
 
163. 22) у статті 37:
 
164. у частині третій слово «, переоформлення» виключити;
 
165. абзац перший частини сьомої викласти у такій редакції:
 
166. «7. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.»;
 
167. 23) у статті 39:
 
168. у частині четвертій слова « (відмову у реєстрації)» замінити словом « (повернення)»;
 
169. частину шосту викласти у такій редакції:
 
170. «6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про готовність об’єкта до експлуатації замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.»;
 
171. абзац п’ятий частини сьомої викласти у такій редакції:
 
172. «Відмова у видачі сертифіката надається замовникові у строк, передбачений для його видачі.»;
 
173. частину восьму після слів «не прийнятих» доповнити словами « (якщо таке прийняття передбачено законодавством)»;
 
174. у частині одинадцятій слово «введення» замінити словом «прийняття»;
 
175. доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:
 
176. «12. Замовник зобов’язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із залученням коштів фізичних і юридичних осіб, об’єднанню співвласників чи власникові, або експлуатуючій організації протягом трьох місяців з дня його прийняття в експлуатацію.»;
 
177. 24) доповнити Закон статтею 39-1 такого змісту:
 
178. «Стаття 39-1. Внесення змін до повідомлення або декларації, скасування реєстрації повідомлення або декларації
 
179. 1. У разі коли замовник самостійно виявив технічну помилку у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або про готовність об’єкта до експлуатації, а також у разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до закону, у такі повідомлення або декларацію вносяться зміни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
180. Замовник зобов’язаний протягом трьох днів надати достовірні дані щодо тієї інформації, яка потребує змін, для внесення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю відповідних відомостей до реєстру, а також до повідомлення або декларації.
 
181. 2. У разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення або декларації підлягає скасуванню інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Про скасування повідомлення або декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів після дня скасування.
 
182. 3. Після скасування реєстрації відповідного повідомлення або декларації замовник має право повторно надіслати повідомлення або подати декларацію згідно з вимогами, встановленими законодавством.
 
183. 4. До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подані з помилками повідомлення або декларацію чи виявлені в них недостовірні дані не застосовуються.»;
 
184. 25) частину восьму статті 40 доповнити абзацом такого змісту:
 
185. «У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.»;
 
186. 26) у частині четвертій статті 41:
 
187. доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
188. «4-1) проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовані під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством; «;
 
189. пункт 6 після слів «які пройшли» доповнити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, «;
 
190. 27) пункт 9 розділу V «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
 
191. «9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:
 
192. індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року;
 
193. громадські будинки І та ІІ категорії складності, збудовані до 12 березня 2011 року.
 
194. Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
195. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:
 
196. щодо фізичних осіб - відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 
197. щодо юридичних осіб - відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.»;
 
198. 28) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури» у відповідному відмінку.
 
199. 8. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ) доповнити пунктом 22 такого змісту:
 
200. «22) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи - у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень зазначених органів.».
 
201. 9. У пункті 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) цифри і слова «31 грудня 2009 року» замінити цифрами і словами «12 березня 2011 року».
 
202. 10. У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) цифри і слова «31 грудня 2009 року» замінити цифрами і словами «12 березня 2011 року», а цифру і слово «1 січня» - цифрами і словом «31 грудня».
 
203. ІІ. Прикінцеві положення
 
204. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
205. 2. Установити, що штрафні санкції, передбачені частинами одинадцятою - п’ятнадцятою статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовуються до фізичних осіб, що експлуатують неприйняті в експлуатацію об’єкти, закінчені будівництвом з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».
 
206. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
207. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
208. забезпечити приведення органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.