Кількість абзаців - 179 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
«Про видавничу справу»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2002 р., № 29, ст. 194; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 11, ст. 141, № 16, ст. 238; 2005 р., № 33, ст. 429, № 51, ст. 553; 2009 р., № 6, ст. 20) такі зміни:
 
5. 1. Абзац перший преамбули після слів «видавничої діяльності, «доповнити словами «виготовлення та».
 
6. 2. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
9. 1) виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;
 
10. 2) виготовлювач видавничої продукції - суб’єкт господарювання (поліграфічне, інше підприємство, установа або організація), що здійснює виготовлення тиражу видання;
 
11. 3) видавець - суб’єкт господарювання, який здійснює підготовку і випуск видання;
 
12. 4) видавництво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск видавничої продукції;
 
13. 5) видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск видавничої продукції;
 
14. 6) видавнича організація - підприємство, установа або організація, статутом якої передбачено, крім інших видів діяльності, підготовку і випуск видавничої продукції;
 
15. 7) видавнича продукція - сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями);
 
16. 8) видавнича справа - сфера суспільних відносин, яка передбачає провадження організаційно-творчої та виробничо-господарської діяльності суб’єктами господарювання, що здійснюють підготовку до випуску, виготовлення і розповсюдження видавничої продукції;
 
17. 9) видання - твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;
 
18. 10) замовник видавничої продукції - суб’єкт господарювання, який замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання;
 
19. 11) міжнародний стандартний номер - номер, який на міжнародному рівні ідентифікує видання певного видавця;
 
20. 12) розповсюдження видавничої продукції - забезпечення видавничою продукцією споживачів;
 
21. 13) розповсюджувач видавничої продукції - суб’єкт господарювання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції;
 
22. 14) суспільно необхідні видання - пріоритетні види видань для задоволення загальнодержавних потреб;
 
23. 15) тематична програма - програма, розроблена центральними органами виконавчої влади щодо випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти;
 
24. 16) тираж (наклад) - кількість виготовлених примірників видання.».
 
25. 3. Статтю 2 виключити.
 
26. 4. У статті 3:
 
27. абзац шостий викласти в такій редакції:
«випуск видань мовами національних меншин України (у тому числі російською) для задоволення їх культурно-освітніх потреб»
 
28. абзаци сьомий, восьмий і десятий виключити;
 
29. в останньому абзаці слово «друкованими» виключити.
 
30. 5. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
31. «Стаття 4. Законодавство про видавничу справу
 
32. Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України «Про інформацію», «Про обов’язковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
 
33. 6. У статті 5:
 
34. частини другу, п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
35. «Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку і стимулювання підготовки, виготовлення та розповсюдження вітчизняної видавничої продукції, наповнення вітчизняного ринку видавничої продукції, фондів бібліотек, задоволення потреби навчальних закладів і наукових установ, Збройних Сил та інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій у необхідних виданнях державною мовою.»;
 
36. «Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах (далі - уповноважений орган).
 
37. Держава сприяє випуску суспільно необхідних видань, призначених для забезпечення функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, розвитку охорони здоров’я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення за тематичними програмами і на умовах державного замовлення.»;
 
38. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
39. «Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». Передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам видавничої справи здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 
40. Видавництва, видавничі організації користуються послугами поштового, телеграфного і телефонного зв’язку за тарифами відповідно до законодавства.
 
41. Видавництвам, видавничим організаціям, підприємствам поліграфії та підприємствам з розповсюдження видавничої продукції не надається державна підтримка для підготовки до випуску, випуску, виготовлення або розповсюдження продукції рекламного, сексуального чи еротичного характеру».
 
42. 7. У статті 8:
 
43. у частині першій слова «Закону України «Про мови в Україні» замінити словами «законодавства України про мови»;
 
44. у частині третій слова «друкованих видань» замінити словами «видавничої продукції».
 
45. 8. У назві статті 9 слова «видавничої справи» замінити словами «у видавничій справі».
 
46. 9. У статті 10:
 
47. назву статті після слова «Суб’єкти» доповнити словами «та об’єкти»;
 
48. частину другу викласти в такій редакції:
 
49. «Суб’єктами видавничої справи в Україні є фізичні особи-підприємці, юридичні особи України та іноземних держав.»;
 
50. частини четверту і п’яту замінити частиною такого змісту:
 
51. «Суб’єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем, виготовлювачем і розповсюджувачем видавничої продукції».
 
52. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною п’ятою;
 
53. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
54. «Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види видань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповідно до національних стандартів».
 
55. 10. Статті 11-16 викласти в такій редакції:
 
56. «Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи
 
57. Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та іноземних держав.
 
58. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи затверджує статут суб’єкта видавничої справи, що є юридичною особою.
 
59. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, одержує прибуток від видавничої діяльності, виготовлення та реалізації видавничої продукції.
 
60. Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
 
61. Суб’єкти видавничої справи провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - Державний реєстр).
 
62. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру здійснює в установленому Кабінетом Міністрів України порядку уповноважений орган.
 
63. Положення про Державний реєстр затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
64. Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:
 
65. органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
 
66. підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску і безоплатного розповсюдження інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про власну діяльність; видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножені за допомогою технічних засобів.
 
67. Стаття 13. Повідомлення про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
 
68. Повідомлення про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру (далі - повідомлення) подається таким суб’єктом уповноваженому органові у двох примірниках і повинно містити інформацію про:
 
69. 1) суб’єкта видавничої справи:
 
70. для фізичної особи - підприємця:
 
71. - прізвище, ім’я, по батькові;
 
72. - вид діяльності у видавничій справі;
 
73. - паспортні дані;
 
74. - місце проживання;
 
75. - номери засобів зв’язку;
 
76. - номери банківських рахунків (за наявності);
 
77. - ідентифікаційний номер;
 
78. для юридичної особи:
 
79. - повне та скорочене найменування;
 
80. - відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку та банківських рахунків (за наявності);
 
81. - вид діяльності у видавничій справі;
 
82. - місцезнаходження;
 
83. - номери засобів зв’язку;
 
84. - номери банківських рахунків;
 
85. - ідентифікаційний код;
 
86. 2) мови, якими планується випускати видавничу продукцію;
 
87. 3) джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження - вітчизняні видавництва, зарубіжні (з яких держав).
 
88. До повідомлення додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів та статуту.
 
89. Повідомлення складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта видавничої справи (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом видавничої справи, який є фізичною особою - підприємцем. Підпис керівника суб’єкта видавничої справи чи уповноваженої ним особи на повідомленні скріплюється печаткою. Справжність підпису фізичної особи засвідчується нотаріально.
 
90. Стаття 14. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
 
91. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру здійснюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження повідомлення.
 
92. Перший примірник повідомлення зберігається в уповноваженому органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після внесення до Державного реєстру надсилається суб’єктові господарювання із зазначенням дати реєстрації і реєстраційного номера.
 
93. Стаття 15. Внесення змін до Державного реєстру
 
94. У разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників), виду діяльності у видавничій справі до Державного реєстру вносяться відповідні зміни.
 
95. Суб’єкт видавничої справи зобов’язаний упродовж 30 календарних днів з дати зміни реєстраційних даних повідомити уповноваженому органові про таку зміну із зазначенням підстави для її внесення та відомостей, передбачених статтею 13 цього Закону.
 
96. Стаття 16. Відмова у внесенні суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
 
97. Уповноважений орган відмовляє суб’єктові видавничої справи у внесенні до Державного реєстру в разі, коли:
 
98. суб’єкт видавничої справи з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;
 
99. напрямами діяльності суб’єкта видавничої справи відповідно до статуту не передбачено провадження діяльності у видавничій справі;
 
100. повідомлення складено особою, яка не має на це повноважень;
 
101. повідомлення надійшло після припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 
102. суб’єктом видавничої справи зазначено відомості, передбачені пунктом 1 частини першої статті 13 цього Закону, не в повному обсязі або недостовірні відомості, або не подано документи, передбачені частиною третьою статті 13 цього Закону.
 
103. Про відмову у внесенні суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру уповноважений орган письмово повідомляє такому суб’єктові із зазначенням підстави протягом 30 календарних днів з дати надходження повідомлення. Рішення про відмову може бути оскаржено в суді».
 
104. 11. Доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
105. «Стаття 16-1. Підстави для виключення суб’єкта видавничої справи з Державного реєстру
 
106. Уповноважений орган виключає суб’єкта видавничої справи з Державного реєстру у разі, коли діяльність такого суб’єкта припинена згідно із статтею 32 цього Закону».
 
107. 12. У частині другій статті 17:
 
108. в абзаці другому слова «громадсько-політичного» замінити словами «суспільно-політичного»;
 
109. в абзаці дев’ятому слова «, енциклопедій та» виключити;
 
110. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
111. «інших творів.»;
 
112. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
113. «З метою видання творів можуть використовуватися, крім власних коштів, кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших фондів».
 
114. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
115. 13. Частину третю статті 18 виключити.
 
116. 14. У назві та частині першій статті 19 слова «видавництв і видавничих організацій» замінити словом «видавців».
 
117. 15. У статті 20:
 
118. у частині другій:
 
119. в абзаці третьому слово «тематичною» замінити словом «видавничою», слова «самостійно видавничу продукцію» - словами «її самостійно»;
 
120. абзац шостий виключити;
 
121. в абзаці четвертому частини третьої слова «державних і міждержавних» замінити словом «національних»;
 
122. абзаци п’ятий і шостий викласти у такій редакції:
 
123. «забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України «Про обов’язковий примірник документів», обов’язкових примірників документів;
 
124. подавати в установленому порядку звітність про випуск видавничої продукції».
 
125. 16. У статті 21:
 
126. частину другу викласти в такій редакції:
 
127. «Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб’єкт видавничої справи, крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Закону.»;
 
128. у частині четвертій слова «державних і міждержавних» замінити словом «національних»;
 
129. частину сьому виключити.
 
130. 17. Статтю 22 виключити.
 
131. 18. У статті 23:
 
132. частину третю викласти в такій редакції:
 
133. «Елементами вихідних відомостей є:
 
134. інформація про авторів та інших осіб, які брали участь у створенні видання;
 
135. назва видання;
 
136. надзаголовкові дані;
 
137. підзаголовкові дані;
 
138. вихідні дані (місце випуску видання, найменування (ім’я) видавця, рік випуску видання);
 
139. класифікаційні індекси;
 
140. авторський знак;
 
141. макет анотованої каталожної картки, анотація, реферат (залежно від виду видання);
 
142. міжнародний стандартний номер;
 
143. знак охорони авторського права;
 
144. випускні дані (формат паперу та частка аркуша, обсяг видання в умовних друкованих аркушах, тираж, номер замовлення виготовлювача видавничої продукції, повне найменування та місцезнаходження видавця і виготовлювача видавничої продукції, дата внесення до Державного реєстру).»;
 
145. у частині четвертій слово «стандартами» замінити словами «відповідним національним стандартом»;
 
146. частину шосту виключити;
 
147. частину сьому після слів «вихідних відомостей» доповнити словами «або з недостовірними відомостями».
 
148. 19. Статтю 24 виключити.
 
149. 20. Частину першу статті 25 виключити.
 
150. 21. У частині першій статті 26:
 
151. в абзаці четвертому слова «та виготівниками» виключити;
 
152. в абзаці п’ятому слова «виготівниками чи» виключити.
 
153. 22. У статті 27:
 
154. у частині першій:
 
155. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
156. «розроблення проектів національних стандартів з питань видавничої та суміжних галузей, здійснення контролю за дотриманням стандартів суб’єктами видавничої справи; «;
 
157. в абзаці десятому слова «реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток» замінити словами «науково-аналітичних оглядів, карток централізованої каталогізації»;
 
158. абзац дванадцятий виключити;
 
159. частини третю і четверту викласти у такій редакції:
 
160. «Книжкова палата України одержує в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обов’язкові безоплатні примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, узагальнює відомості про зазначені примірники, оприлюднює у засобах масової інформації та надсилає їх уповноваженому органові.
 
161. Книжкова палата України належить до сфери управління уповноваженого органу».
 
162. 23. У статті 28:
 
163. у частині другій:
 
164. в абзаці другому слово «виготовляти» замінити словами «видавати, виготовляти»;
 
165. в абзаці третьому слова «які можуть завдати шкоди громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі» замінити словами «поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством»;
 
166. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
167. «видавати, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством про захист суспільної моралі; «;
 
168. абзац п’ятий виключити;
 
169. у частині третій слово «діяльності» замінити словом «справи».
 
170. 24. У назві розділу ІV слова «У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ» замінити словами «СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ».
 
171. 25. Частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
 
172. «Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:
 
173. з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, що є фізичною особою-підприємцем;
 
174. на підставі рішення суду;
 
175. у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи - підприємця)».
 
176. ІІ. Прикінцеві положення
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
178. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.