Кількість абзаців - 50 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. В абзаці четвертому пункту 1 статті 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова і цифри «статтею 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» замінити словами і цифрами «статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
6. 2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5-9, ст. 78; 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 12-13, ст. 82):
 
7. 1) у статті 12:
 
8. в абзаці другому частини першої після слів «в обох системах» доповнити словами «відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь)»;
 
9. частини другу - восьму виключити;
 
10. 2) у статті 40:
 
11. абзац дванадцятий частини другої після слів «плати (доходу)» доповнити словами і цифрами «, а для випадків одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь»;
 
12. частину четверту викласти в такій редакції:
 
13. «4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в тому числі їх сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, а також для осіб, зазначених в абзаці першому частини дев’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:
 
14. Ф
З = ---- х 100% , де:
Т
 
15. З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхові внески) за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
 
16. Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску у фіксованому розмірі) за відповідний місяць;
 
17. Т - розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску до солідарної системи), встановлений для відповідної категорії осіб у відповідному місяці, а для випадків одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - у місяці, в якому укладено договір про добровільну участь.»;
 
18. 3) пункт 16 розділу ХV «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого змісту:
 
19. «Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску», діють до закінчення строку дії таких договорів.».
 
20. 3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 45, ст. 1727):
 
21. 1) у статті 9:
 
22. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
23. «5. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь).
 
24. Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в абзаці четвертому частини першої статті 10 цього Закону та у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 10 цього Закону, в іноземній валюті здійснюється на банківський рахунок Пенсійного фонду України.
 
25. Кошти єдиного внеску, які надійшли в іноземній валюті, після її продажу зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.
 
26. Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється у гривнях за курсом Національного банку України на день продажу коштів в іноземній валюті відповідними органами Пенсійного фонду України за місцем реєстрації громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду України та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.
 
27. Комісійна винагорода за здійснення операцій з продажу іноземної валюти, що надійшла в рахунок сплати єдиного внеску, утримується банком відповідно до тарифів та в порядку, встановленому законодавством. Сума єдиного внеску, зменшена на суму всіх комісійних винагород, обліковується у відповідному органі Пенсійного фонду України.»;
 
28. частину десяту доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
29. «3) у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті - день надходження коштів на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.»;
 
30. 2) у статті 10:
 
31. у частині першій:
 
32. в абзаці четвертому слова «, та пенсійне страхування» виключити;
 
33. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
34. «особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола платників єдиного внеску, визначених пунктами 2-14 частини першої статті 4 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»;
 
35. в абзаці третьому частини третьої слова «у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь)» виключити;
 
36. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
 
37. «5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди (в тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою мінімального та більшою максимального страхового внеску, встановленого на дату укладення договору.».
 
38. У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
39. в абзаці другому частини шостої слова «в абзацах третьому та четвертому» замінити словами «в абзацах третьому - п’ятому»;
 
40. доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
41. «9. Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (крім загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватися відповідно до договорів про добровільну участь, укладених Пенсійним фондом України з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними).
 
42. У договорі про добровільну участь крім відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті, зазначаються:
 
43. порядок обліку платежів в органах Пенсійного фонду України;
 
44. дата набрання чинності договору.
 
45. Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, встановлюється у розмірі, визначеному для добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно з абзацом третім частини шостої цієї статті.»;
 
46. 3) частину другу статті 12 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
47. «укладає договори про добровільну участь з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними), у яких працюють громадяни України; «.
 
48. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
 
49. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.