Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
 
2. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з погашенням заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд).
 
3.

 
4. Стаття 1. Сфера дії цього Закону
 
5. 1. Дія цього Закону поширюється на вугледобувні, шахтовуглебудівні підприємства, шахти, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України або є господарськими товариствами, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, які є страхувальниками відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та до 1 січня 2011 року перебували на обліку Фонду як платники страхових внесків (далі - державні підприємства).
 
6. Стаття 2. Розстрочення сум заборгованості
 
7. 1. Погашення заборгованості здійснюється шляхом розстрочення. Розстроченню підлягає сума заборгованості державного підприємства із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася до 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму цієї заборгованості, які не погашені на день набрання чинності цим Законом (далі - сума заборгованості).
 
8. 2. Суми заборгованості за зверненнями державних підприємств можуть бути розстрочені на строк не більш як 120 календарних місяців з дати укладення договору про розстрочення суми заборгованості відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 
9. З метою отримання розстрочки державне підприємство звертається до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за його місцезнаходженням протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.
 
10. 3. Розстрочена сума заборгованості погашається з місяця, що настає за місяцем укладення договору про розстрочення суми заборгованості, та підлягає сплаті рівними частинами щомісяця не пізніше 28 числа.
 
11. 4. Розстрочення суми заборгованості надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення суми заборгованості та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, що діє на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються державним підприємством, але не сплачуються, крім випадків, коли договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню.
 
12. Відсотки, нараховані згідно з цією частиною, списуються під час остаточного погашення державним підприємством розстроченої суми заборгованості.
 
13. 5. На розстрочену суму заборгованості не нараховується штрафна санкція (пеня).
 
14. Стаття 3. Укладення договору про розстрочення суми заборгованості
 
15. 1. Договір про розстрочення суми заборгованості укладається між державним підприємством та відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за типовою формою, затвердженою правлінням Фонду.
 
16. Стаття 4. Розірвання договору про розстрочення суми заборгованості
 
17. 1. Договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню у разі, коли державне підприємство не сплачує протягом трьох місяців чергову частку розстроченої суми заборгованості.
 
18. 2. Розірвання договору про розстрочення сум заборгованості тягне за собою обов’язок державного підприємства сплатити не внесену суму розстроченої суми заборгованості, а також відсотки, нараховані відповідно до частини третьої статті 2 цього Закону, на таку розстрочену суму заборгованості.
 
19. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
22. 1) пункт 3 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2006 р., № 27, ст. 234; 2008 р., № 5-8, ст. 78) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
23. «суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; «.
 
24. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;
 
25. 2) пункт 6 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) доповнити абзацом такого змісту:
 
26. «Суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню не більш як на 120 календарних місяців у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».».