Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України „Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21; Офіційний вісник України, 2012р., № 93, ст. 3771; 2013 р., № 1, ст. 6):
 
6. 1) частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
 
7. „Стаття 4. Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари (крім цінних паперів), виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів та фінансових казначейських векселів»;
 
8. 2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
9. „Стаття 4-1. Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя, який видається у формі електронного документа.
 
10. Порядок видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями затверджується Національним банком України.
 
11. Фінансовий казначейський вексель – цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
12. Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік»;
 
13. 3) у статті 5:
 
14. а) частину першу викласти у такій редакції:
 
15. „Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), за виключенням фінансового банківського векселя, який видається у формі електронного документа та фінансового казначейського векселя, який видається в документарній формі або в формі електронного документа.
 
16. Склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів та іншої інформації, що містить вексель, виданий у формі електронного документа, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України»;
 
17. б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
18. „Вексель, складений у формі електронного документа, підписується:
 
19. від імені юридичних осіб - шляхом накладення електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного цифрового підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи, а також електронного цифрового підпису юридичної особи, спеціально призначеного для засвідчення дійсності підпису на документах;
 
20. від імені фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців - шляхом накладення одного електронного цифрового підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи».
 
21. 2. У Законі України „Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; Офіційний вісник України, 2012 р., № 60, ст. 2408; 2013 р., № 1, ст. 6):
 
22. 1) статтю 14 викласти у такій редакції:
„Стаття 14. Вексель
 
23. 1. Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
24. Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя, який видається у формі електронного документа.
 
25. Порядок видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями затверджується Національним банком України.
 
26. Фінансовий казначейський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
27. Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік.
 
28. 2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі, крім фінансових банківських векселів, що випускаються виключно у формі електронного документа та фінансових казначейських векселів, які випускаються в документарній формі або у формі електронного документа у визначеному законодавством порядку.
 
29. 3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом, крім видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями та фінансовими казначейськими векселями.
 
30. Видача фінансових казначейських векселів України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
31. 2) частину восьму статті 17 викласти у такій редакції:
 
32. „8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами, крім випадків:
 
33. розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
34. викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
35. проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 
36. розміщення казначейських зобов’язань України;
 
37. внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
38. дарування цінних паперів;
 
39. спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 
40. вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 
41. вчинення правочинів у процесі приватизації».
 
42. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
43. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
44. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
45. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши гарантії забезпечення рівності всіх платників податку, добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
 
46. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.