Кількість абзаців - 241 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи (на заміну раніше розданої) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. В абзаці другому підпункту 1.1 статті 1 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу».
 
6. 2. У пункті 14.1 статті 14:
 
7. 1) у підпункті 14.1.24 слова «що контролюються органами державної податкової служби» замінити словами «контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи»;
 
8. 2) доповнити підпунктом 14.1.269 такого змісту:
 
9. «14.1.269. Адміністрування податків, зборів, платежів - це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, які визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і об’єктів оподаткування, створюють сервісне обслуговування платників податків, забезпечують організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленому законом»;
 
10. 3. У підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова «в органах державної податкової служби та в митних органах», замінити словами «у контролюючих органах».
 
11. 4. Статтю19-1 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 19?. Функції контролюючих органів:
 
13. 19?.1. Контролюючі органи виконують такі функції:
 
14. 19?.1.1. здійснюють адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок);
 
15. 19?.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску;
 
16. 19?.1.3. надають адміністративні послуги платникам податків і зборів, платежів;
 
17. 19?.1.4. здійснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;
 
18. 19?.1.5. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
 
19. 19?.1.6. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
20. 19?.1.7. реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
 
21. 19?.1.8. забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків та платників єдиного внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 
22. 19?.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;
 
23. 19?.1.10. забезпечують ведення обліку податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску;
 
24. 19?.1.11. здійснюють перегляд рішень територіальних органів у встановленому законодавством порядку;
 
25. 19?.1.12. вирішують відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації компромісу;
 
26. 19?.1.13. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;
 
27. 19?.1.14. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
 
28. 19?.1.15. забезпечують контроль за прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей, зазначених у таких деклараціях, для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;
 
29. 19?.1.16. здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері незаконного виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 
30. 19?.1.17. організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійснення контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
31. 19?.1.18. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 
32. 19?.1.19. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
 
33. 19?.1.20. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;
 
34. 19?.1.21. здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів;
 
35. 19?.1.22. організовують роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства;
 
36. 19?.1.23. здійснюють відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу;
 
37. 19?.1.24. розробляють та затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;
 
38. 19?.1.25. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, інших платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», джерела податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, союзів, міжнародних угод на надходження податків, інших платежів, розробляють пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
 
39. 19?.1.26. забезпечують розвиток, впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовують впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання;
 
40. 19?.1.27. надають консультації відповідно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
 
41. 19?.1.28. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідних сферах;
 
42. 19?.1.29. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних договорів;
 
43. 19?.1.30. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносять на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
44. 19?.1.31. організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав згідно із законодавством України, міжнародними договорами, здійснюють міжнародне співробітництво у сферах компетенції;
 
45. 19?.1.32. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків, зборів, платежів та єдиного внеску, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 
46. 19?.1.33. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, законами України випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 
47. 19?.1.34. вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
 
48. 19?.1.35. забезпечують іншим державним органам, у випадках встановлених законом, доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 
49. 19?.1.36. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав.
 
50. Забезпечують стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
 
51. 19?.1.37. здійснюють відомчий контроль та внутрішній аудит за додержанням вимог законодавства і виконанням службових обов’язків у контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери їх управління;
 
52. 19?.1.38. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
 
53. 19?.1.39. забезпечують виконання функцій та повноважень, покладених на підрозділи податкової міліції;
 
54. 19?.1.40. погоджують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів, а також щодо встановлення порядку визначення емітента цінних паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності;
 
55. 19?.1.41. розглядають та погоджують фінансові плани державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснюють моніторинг виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами;
 
56. 19?.1.42. надають послуги електронного цифрового підпису;
 
57. 19?.1.43. звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;
 
58. 19?.1.44. вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
59. 19?.1.45. здійснюють інші функції, визначені законами України».
 
60. 5. Статтю 20 викласти в такій редакції:
 
61. «Стаття 20. Права контролюючих органів
 
62. 20.1. Контролюючі органи мають право:
 
63. 20.1.1. запрошувати платників податків, зборів та єдиного внеску або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансового тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);
 
64. 20.1.2. отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;
 
65. 20.1.3. отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів);
 
66. 20.1.4. проводити відповідно до закону перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення;
 
67. 20.1.5. одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України „Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання;
 
68. 20.1.6. запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
 
69. 20.1.7. отримувати від платників податків та єдиного внеску, а також надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді;
 
70. 20.1.8. під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції;
 
71. 20.1.9. вимагати під час перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації) від проведення такої інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів), застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу;
 
72. 20.1.10. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів;
 
73. 20.1.11. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами контролюючих органів під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;
 
74. 20.1.12. вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності;
 
75. 20.1.13. доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; отримання пояснень від платників податків (їх посадових осіб або представників) щодо досліджених територій, приміщень та іншого майна з подальшим фіксуванням таких результатів;
 
76. 20.1.14. у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;
 
77. 20.1.15. вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, усунення виявлених порушень законодавства;
 
78. 20.1.16. користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників;
 
79. 20.1.17. залучати, за необхідності, фахівців, експертів та перекладачів;
 
80. 20.1.18. визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;
 
81. 20.1.19. застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску, суми простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 
82. 20.1.20. одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ ? про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, ? про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб'єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли; інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 
83. 20.1.21. одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
 
84. 20.1.22. отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;
 
85. 20.1.23. надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
86. 20.1.24. отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.
 
87. Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити контролюючих органів не може перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання таких запитів;
 
88. 20.1.25. приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані контролюючі органи, знімати їх з обліку і переводити до інших контролюючих органів;
 
89. 20.1.26. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 
90. 20.1.27. застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим органам в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунка на облік у такого органу, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому цим Кодексом розмірі;
 
91. 20.1.28. стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, зборів, платежів;
 
92. 20.1.29. приймати рішення про відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань, податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 
93. 20.1.30. звертатися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про визнання правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними;
 
94. 20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), у тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та приміщень;
 
95. 20.1.32. звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), та спонукання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом;
 
96. 20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
 
97. 20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини;
 
98. 20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
 
99. 20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних цін;
 
100. 20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання;
 
101. 20.1.38. звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
102. 20.1.39. звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство;
 
103. 20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України;
 
104. 20.1.41. складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законом;
 
105. 20.1.42. проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового та митного контролю;
 
106. 20.1.43. використовувати інші повноваження, передбачені законом».
 
107. 6. Статтю 41 викласти в такій редакції:
 
108. «Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
 
109. 41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.
 
110. У складі органів доходів і зборів діють підрозділи податкової міліції.
 
111. 41.2. Органами стягнення є виключно контролюючі органи, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
 
112. 41.3. Повноваження і функціональні обов'язки контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та іншими законами України.
 
113. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між контролюючими органами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
114. 41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів».
 
115. 7. Абзац третій пункту 46.6 статті 46 викласти в такій редакції:
 
116. «Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін».
 
117. 8. У статтю 49:
 
118. 1) після пункту 49.4 доповнити пунктом 49.4.-1 такого змісту:
 
119. «49.4.-1 Акредитований центр сертифікації ключів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, безоплатно надає особам, які мають намір подавати податкову декларацію в електронній формі, послуги у сфері електронного підпису»;
 
120. 2) в абзаці третьому пункту 49.17 слова «що реалізує державну фінансову політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
121. 9. Пункт 52.4. у статті 52 викласти в такій редакції:
 
122. «52.4. Консультації надаються контролюючими органами».
 
123. 10. Пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:
 
124. «55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
125. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику ? для контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць;
 
126. контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи ? для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються.
 
127. Підпорядкування територіальних органів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
128. 11. У статті 56:
 
129. 1) пункт 56.3 викласти в такій редакції:
 
130. «56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби ? з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
 
131. Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів.
 
132. Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
133. 2) у пункті 56.9 слова «керівник (або його заступник)», «керівник контролюючого органу (або його заступник)» у всіх відмінках замінити словами «керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа)» у відповідному відмінку;
 
134. 3) підпункт 56.17.3 пункту 56.17 викласти в такій редакції:
 
135. «днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
136. 4) пункт 56.22 викласти в такій редакції:
 
137. «56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків не може ґрунтуватися виключно на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом».
 
138. 12. Пункт 59.2 статті 59 виключити.
 
139. 13. Пункт 60.7 статті 60 виключити.
 
140. 14. Абзац другий пункту 61.1 статті 61 виключити.
 
141. 15. Пункт 70.8 статті 70 викласти в такій редакції:
 
142. «70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує територіальний орган».
 
143. 16. Пункт 71.1 статті 71 викласти в такій редакції:
 
144. «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів ? комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій».
 
145. 17. Підпункт 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 викласти в такій редакції: «72.1.5. за результатами податкового контролю».
 
146. 18. Підпункт 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 виключити.
 
147. 19. Пункт 77.5. статті 77 викласти в такій редакції:
 
148. «У разі планування перевірок одного й того самого платника податків контролюючими органами з органами державного фінансового контролю у звітному періоді, такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення таких перевірок визначається Кабінетом Міністрів України».
 
149. 20. Пункт 100.9 статті 100 викласти в такій редакції:
 
150. «100.9. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років, приймається керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про що повідомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
151. 21. Пункт 189.13 статті 189 в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм» від 7 червня 2012 року № 4915-VІ вважати пунктом 189.14.
 
152. 22. Підпункт 197.1.30 пункту 197.1 статті 197 в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» від 2 жовтня 2012 року № 5412-VІ вважати підунктом 197.1.31.
 
153. 23. У статті 220:
 
154. 1) пункт 220.4 викласти в такій редакції:
 
155. «220.4. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін»;
 
156. 2) у пункті 220.6 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
157. 3) у пунктах 220.7 - 220.10 слова «відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
158. 24. Пункт 224.2 статті 224 викласти в такій редакції:
 
159. «224.2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється відповідними контролюючими органами».
 
160. 25. Пункт 228.2 статті 228 викласти у такій редакції:
 
161. «228.2. Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу, а також у разі ввезення таких товарів на митну територію України здійснюють відповідні контролюючі органи».
 
162. 26. У статті 229:
 
163. 1) друге речення підпункту 229.3.3 пункту 229.3 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника (резидента), другий ? контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
164. 2) друге речення підпункту 229.5.3 пункту 229.3 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника (резидента), другий ? контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
165. 3) у пункті 229.7:
 
166. друге речення підпункту 229.7.2 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника (резидента), другий - контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
167. підпункт 229.7.6 викласти в такій редакції:
 
168. «229.7.6. Підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником контролюючому органу, який здійснює митне оформлення зазначених (речовин) товарів, другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом за місцезнаходженням виробника (резидента)».
 
169. 27. Пункт 230.7 статті 230 викласти в такій редакції:
«230.7. Посадові особи, які призначаються представниками контролюючого органу на акцизному складі, повинні пройти спеціальне навчання або інструктаж щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, а також методики користування вимірювальними приладами».
 
170. 28. Розділ ХVІІІ-1 викласти в такій редакції:
 
171. «Розділ ХVІІІ-1.- ПОСАДОВІ ОСОБИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
172. Стаття 341. Служба у контролюючих органах
 
173. 341.1. Служба у контролюючих органах є професійною діяльністю придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов'язана з формуванням державної податкової та митної політики у частині адміністрування податків, зборів, платежів, реалізацією податкової та митної політики, політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового, митного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.
 
174. Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів
 
175. 342.1. Посадовою особою контролюючого органу може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо інше не передбачено законом, та на яку покладено виконання завдань, зазначених у цьому та Митному кодексах.
 
176. 342.2. При прийнятті на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України „Про державну службу».
 
177. 342.3. На роботу до контролюючих органів не можуть бути прийняті особи, стосовно яких встановлено обмеження Законами України „Про державну службу» і „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
178. 342.4. Посадові особи контролюючих органів є державними службовцями.
 
179. 342.5. Посадові особи, які вперше зараховуються на службу до контролюючих органів і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу відповідно до Закону України „Про державну службу».
 
180. 342.6. Правовий статус посадових осіб контролюючих органів, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим та Митним кодексами, а у частині, що не регулюється ними, ? Законом України „Про державну службу» та іншими законами.
 
181. 342.7. Посадовим особам і працівникам контролюючих органів видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
182. 342.8. Покладення на посадових осіб контролюючих органів обов'язків, не передбачених цим та Митним кодексами, законами України, забороняється.
 
183. Стаття 343. Спеціальні звання
 
184. 343.1. Посадовим особам контролюючих органів присвоюються такі спеціальні звання:
 
185. головний державний радник податкової та митної служби;
 
186. державний радник податкової та митної служби І рангу;
 
187. державний радник податкової та митної служби ІІ рангу;
 
188. державний радник податкової та митної служби ІІІ рангу;
 
189. радник податкової та митної служби І рангу;
 
190. радник податкової та митної служби ІІ рангу;
 
191. радник податкової та митної служби ІІІ рангу;
 
192. інспектор податкової та митної служби І рангу;
 
193. інспектор податкової та митної служби ІІ рангу;
 
194. інспектор податкової та митної служби ІІІ рангу;
 
195. інспектор податкової та митної служби ІV рангу;
 
196. молодший інспектор податкової та митної служби.
 
197. 343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
198. У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.
 
199. 343.3. Спеціальні звання посадовим особам присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюються виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
 
200. 343.4. Посадові особи контролюючих органів мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно в межах кошторисних витрат. Допускається пошив форменого одягу посадовими особами з відшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання контролюючого органу.
 
201. Зразки, норми забезпечення та строки носіння форменого одягу затверджуються Кабінетом Міністрів України, правила носіння ? центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
202. Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів.
 
203. 344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів здійснюється у порядку та на умовах, передбачених Законом України „Про державну службу».
 
204. При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) у контролюючих органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України „Про державну службу».
 
205. 344.2. Пенсійне забезпечення працівників контролюючих органів та їх установ і організацій здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законодавством.
 
206. Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих органів.
 
207. 345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб контролюючих органів та членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
208. 345.2. Образа посадової особи контролюючого органу, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії стосовно посадової особи контролюючого органу, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
209. Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу.
 
210. 346.1. Працівники контролюючого органу підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.
 
211. 346.2. У разі загибелі посадової особи контролюючого органу у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
212. 346.3. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
213. 346.4. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, такій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
214. 346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається комісією контролюючого органу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
 
215. 346.6. Шкода, завдана майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
216. 346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї, проводиться на підставі рішення суду.
 
217. 346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї, для контролюючих органів в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
 
218. Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб контролюючих органів.
 
219. 347.1. Посадові особи контролюючих органів підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, а у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, ? у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
 
220. 347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб контролюючих органів встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
221. 29. Пункт 349.2 статті 349 виключити.
 
222. 30. У Розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
223. 1) абзац четвертий пункту 9 підрозділу 3 викласти в такій редакції:
 
224. «Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють контролюючі органи на підставі даних таких векселів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями «;
 
225. 2) пункт 16 підрозділу 10 в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ вважати пунктом 17.
 
226. 31. У тексті Кодексу:
 
227. слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «податковий орган», «державна податкова служба», «митний орган» у всіх відмінках і числах замінити словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі, а слова «в органі державної податкової служби» у всіх відмінках і числах ? словами «у контролюючому органі» у відповідному відмінку і числі;
 
228. слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
229. слова «податків, зборів (обов’язкових платежі)» у всіх відмінках і числах замінити словами „податків, зборів, платежів» у відповідних відмінку і числі.
 
230. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
231. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», крім абзацу двадцять восьмого розділу І цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб контролюючих органів з рангами державних службовців), який набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про державну службу».
 
232. 2. Норми Податкового кодексу України в частині утворення та діяльності підрозділів податкової міліції у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та його територіальних органів діють до прийняття законодавчого акту щодо податкової міліції.
 
233. 3. Встановити, що спеціальні звання, присвоєні посадовим особам під час роботи в органах державної податкової та митної служб України до набрання чинності цим Законом, співвідносяться із спеціальними званнями, встановленими цим Законом в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 
234. Період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової та митної служб зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.
 
235. 4. Статтю 26 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.; №52, ст.490; 1995 р.; №29, ст.216) доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
236. «Період роботи посадових осіб в органах державної податкової та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону були присвоєні спеціальні звання, зараховується до стажу державної служби, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку».
 
237. 5. Контролюючі органи, які функціонують на день набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати повноваження щодо адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до завершення реорганізації таких органів.
 
238. 6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
239. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
240. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.