Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 7, ст. 51; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VІ і від 20 листопада 2012 року № 5492-VІ):
 
5. 1) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 
6. «Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації.»;
 
7. 2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
8. «1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник (співзасновник) здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), разом з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;
 
9. 3) частину першу статті 15 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
10. «4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону.»;
 
11. 4) частину першу статті 32 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
12. «4-1) прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання; «.
 
13. 2. Статтю 28 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
14. «1-1) відомості про засновника (співзасновників); «.
 
15. 3. Абзац десятий статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 28, ст. 252) після слів «вимог законодавства щодо» доповнити словами «складу їх засновників (власників), а також».
 
16. 4. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297):
 
17. 1) у статті 1:
 
18. доповнити статтю після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
19. «контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації - безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації; «.
 
20. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - п’ятдесят третій вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п’ятдесят четвертим;
 
21. доповнити статтю після абзацу тридцятого новим абзацом такого змісту:
 
22. «пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації, а також юридична особа, щодо якої засновник (співзасновник), власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), разом з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією; «.
 
23. У зв’язку з цим абзаци тридцять перший - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять другим - п’ятдесят п’ятим;
 
24. 2) частину третю статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
 
25. «Забороняються створення і діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.»;
 
26. 3) у частині другій статті 24:
 
27. пункт «а» викласти в такій редакції:
 
28. «а) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) і відомості про розподіл часток статутного капіталу; для акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; «;
 
29. у пункті «в» слова «назва організації, її юридична адреса» замінити словами «найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ»;
 
30. 4) у статті 27:
 
31. у пункті «б» частини третьої слова «, юридична та фактична адреси» виключити;
 
32. абзаци п’ятий і шостий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
33. «відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення;
 
34. відомості про склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).»;
 
35. 5) пункт «б» частини другої статті 30 після слова «дійсності» доповнити словами і цифрами «або заява не містить відомостей, передбачених статтею 24 цього Закону»;
 
36. 6) у статті 35:
 
37. частину першу викласти в такій редакції:
 
38. «1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою формою.»;
 
39. у пункті «а» частини третьої слова «організаційні зміни статусу» замінити словами «зміна організаційно-правової форми»;
 
40. частину четверту викласти в такій редакції:
 
41. «4. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами чи їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну.».
 
42. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.