Кількість абзаців - 49 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) виключити.
 
6. 2. Пункт 6 статті 7 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1998 р., № 10, ст. 37, № 18, ст. 35, № 26, ст. 148, № 35, ст. 238; 1999 р., № 34, ст. 272; 2000 р., № 13, ст. 108; 2004 р., № 10, ст. 110) виключити.
 
7. 3. Статтю 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
 
8. «оператор ринку харчових продуктів (далі — оператор ринку) — юридична особа або фізична особа — підприємець, що провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якої перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, введення в обіг та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів, і яка відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та якість харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються первинним виробництвом, виробництвом та введенням в обіг та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок.».
 
9. 4. Частину другу статті 16 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., № 30, ст. 139) виключити.
 
10. 5. У Законі України «Про бджільництво» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
11. 1) статтю 2 після слів «Про рослинний світ» доповнити словами: «Про безпечність та якість харчових продуктів»;
 
12. 2) абзац п’ятий частини першої статті 4 виключити;
 
13. 3) в абзаці третьому статті 7 слово «стандартів» виключити;
 
14. 4) частину другу статті 23 виключити.
 
15. 6. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273; 2010 р., № 46, ст. 540; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
16. 1) у статті 1:
 
17. абзац другий виключити;
 
18. в абзаці сьомому слова «і оформлених одним документом про якість» виключити;
 
19. в абзаці восьмому слова «і оформленої свідоцтвом про якість» виключити;
 
20. абзац чотирнадцятий виключити;
 
21. 2) статтю 3 виключити;
 
22. 3) у статті 4:
 
23. частину другу викласти в такій редакції:
 
24. «Суб’єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті»;
 
25. частину четверту виключити;
 
26. 4) статтю 5 виключити;
 
27. 5) частини другу — восьму статті 7 виключити;
 
28. 6) статтю 8 виключити.
 
29. 7) текст статті 11 викласти у такій редакції:
 
30. «Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них здійснюються відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
 
31. Реалізація продуктів лову та харчової продукції з них регулюється нормами Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».».
 
32. 7. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2010 р., № 21, ст. 221; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
33. 1) у статті 1:
 
34. абзац другий виключити;
 
35. в абзаці дванадцятому слова «виробляє молочні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості» виключити;
 
36. 2) у частині четвертій статті 5 слова «атестованими структурними підрозділами», «атестованими переробними підприємствами» замінити відповідно словами «структурними підрозділами» і «переробними підприємствами»;
 
37. 3) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
38. «Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
39. Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
40. У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.
 
41. Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають контролю згідно із законодавством України»;
 
42. 4) статті 11 та 12 виключити;
 
43. 5) абзац шостий статті 15 виключити.
 
44. ІІ. Прикінцеві положення
 
45. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
46. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
47. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
48. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.