Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142; 2012 р., № 32—33, ст. 413, із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4650-VІ і від 2 жовтня 2012 року № 5411-VІ):
 
5. 1) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.»;
 
6. 2) частину другу статті 28 після слів «і стягнення штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону» доповнити словами «, а також у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;
 
7. 3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
8. «18) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».»;
 
9. 4) у статті 39:
 
10. друге речення частини першої викласти у такій редакції: «Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1—17 частини першої статті 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини, а з підстав, передбачених пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, — в день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.»;
 
11. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
12. «пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, — до надходження повідомлення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, про перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або стягувачу.»;
 
13. 5) у частинах четвертій та сьомій статті 45 слова «Державним казначейством України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
14. 2. У Законі України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»:
 
15. 1) у статті 4:
 
16. частину третю після слова і цифр «пунктів 2—4» доповнити цифрою «, 9»;
 
17. у частинах четвертій і п’ятій слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
 
18. 2) у частинах третій і четвертій статті 5 слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
 
19. 3) у розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
 
20. назву розділу викласти у такій редакції:
 
21. «Розділ ІІ
 
22. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»;
 
23. доповнити розділ пунктом 3 такого змісту:
 
24. «3. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, яке набрало законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, які винесені до набрання чинності цим Законом, подаються до органу державної виконавчої служби протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом. Якщо рішення суду про стягнення коштів та виконавчі документи за цими рішеннями, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, не було подано в строк, встановлений цим пунктом, це не є підставою для відмови у виконанні даного судового рішення.
 
25. Заборгованість погашається в такій черговості:
 
26. у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з пенсійними та соціальними виплатами, щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 
27. у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з трудовими правовідносинами;
 
28. у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.
 
29. Розмір бюджетних асигнувань на погашення заборгованості визначається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
 
30. 4) у тексті Закону слова «Державна казначейська служба України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» у відповідному відмінку.
 
31. ІІ. Прикінцеві положення
 
32. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
33. 2. Кабінетові Міністрів України:
 
34. забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою та які було винесено на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом;
 
35. привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.