Кількість абзаців - 285 Розмітка (ліва колонка)


Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території
 
2. Цей Закон визначає основні засади забезпечення ефективного економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим як невід’ємної частини України та підвищення її інвестиційної привабливості.
 
3. Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Мета цього Закону
 
6. 1. Метою цього Закону є створення сприятливих умов для комплексного та збалансованого розвитку Автономної Республіки Крим, ефективного використання ресурсного потенціалу та залучення інвестицій.
 
7. Стаття 2. Законодавство України у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим та провадження інвестиційної діяльності на її території
 
8. 1. Законодавство України у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим та провадження інвестиційної діяльності на її території складається з Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
9. Стаття 3. Сфера дії цього Закону
 
10. 1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані із забезпеченням розвитку Автономної Республіки Крим та провадженням інвестиційної діяльності на її території.
 
11. Розділ ІІ
 
12. РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
 
13. Стаття 4. Регулювання у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим
 
14. 1. Регулювання у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим здійснюють Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 
15. Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим
 
16. 1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим належить:
 
17. 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
18. 2) створення правових та економічних умов для стимулювання розвитку Автономної Республіки Крим;
 
19. 3) затвердження та забезпечення виконання державних цільових програм, спрямованих на розв’язання окремих проблем розвитку Автономної Республіки Крим;
 
20. 4) затвердження порядку проведення моніторингу і здійснення контролю за реалізацією на території Автономної Республіки Крим зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних проектів;
 
21. 5) вирішення інших питань у межах наданих законом повноважень.
 
22. Стаття 6. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим
 
23. 1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим належить:
 
24. 1) визначення пріоритетів економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
25. 2) затвердження Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим та республіканських (Автономної Республіки Крим) програм з питань економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
26. 3) надання суб’єктам господарювання, що провадять інвестиційну діяльність на території Автономної Республіки Крим, податкових пільг у межах повноважень, визначених законом;
 
27. 4) вирішення інших питань у межах наданих законом повноважень.
 
28. Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим
 
29. 1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим належить:
 
30. 1) забезпечення реалізації на території Автономної Республіки Крим державної політики:
 
31. у сфері праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, молоді та спорту, материнства і дитинства, освіти, науки, культури, мистецтва, охорони культурної та археологічної спадщини, релігії;
 
32. у сфері архітектури та містобудування, здійснення державного контролю у сфері містобудування;
 
33. у галузі використання та охорони земель, водного господарства, використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, охорони, використання
 
34. і відтворення мисливських тварин, охорони, використання та відтворення тваринного та рослинного світу, сфері лісових відносин;
 
35. у сфері транспорту та паливно-енергетичного комплексу, промислової політики;
 
36. в агропромисловому комплексі, галузі житлово-комунального господарства, міського електричного транспорту, сфері туризму і курортів та благоустрою;
 
37. 2) забезпечення розвитку інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим;
 
38. 3) здійснення в установленому порядку управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, і визначеними Кабінетом Міністрів України згідно з переліком підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у державній власності та провадять діяльність на території Автономної Республіки Крим у сфері туризму і курортів та агропромисловому комплексі;
 
39. 4) координація діяльності, пов’язаної із здійсненням державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, за використанням і охороною земель, вод та відтворенням водних ресурсів, охороною, використанням і відтворенням лісів, мисливських тварин, рослинного та тваринного світу, додержанням норм, правил та нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства;
 
40. 5) здійснення контролю за додержанням на території Автономної Республіки Крим законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу та у сфері лісових відносин;
 
41. 6) взяття участі у виконанні державних цільових програм, спрямованих на розв’язання окремих проблем розвитку Автономної Республіки Крим, розроблення та забезпечення виконання республіканських (Автономної Республіки Крим) програм з питань економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
42. 7) подання в установленому порядку пропозицій щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон;
 
43. 8) затвердження титулів будов (об’єктів) загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень, будівництво яких розпочинається та здійснюється на території Автономної Республіки Крим із залученням коштів бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів; а із залученням коштів державного бюджету — за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі;
 
44. 9) розроблення проекту Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим;
 
45. 10) взяття участі у розробленні нормативно-правових актів у сфері економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
46. 11) вирішення інших питань у межах наданих законом повноважень.
 
47. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює визначені частиною першою цієї статті повноваження безпосередньо або через органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
 
48. Розділ ІІІ
 
49. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
 
50. Стаття 8. Економічний розвиток Автономної Республіки Крим
 
51. 1. Економічний розвиток Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом підвищення рівня та якості життя населення, використання конкурентоспроможного, структурно збалансованого інноваційно-інвестиційного потенціалу Автономної Республіки Крим, а також транспортно-комунікаційних, рекреаційних, біокліматичних, мінерально-сировинних, виробничо-технічних переваг.
 
52. 2. Основними завданнями економічного розвитку Автономної Республіки Крим є:
 
53. 1) забезпечення:
 
54. стабільного економічного зростання;
 
55. структурно-технологічної перебудови економіки Автономної Республіки Крим та її переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку;
 
56. розвитку сфери туризму і курортів, зокрема підвищення якості надання туристичних, рекреаційних, екскурсійних, санаторно-курортних та оздоровчих послуг;
 
57. модернізації і реконструкції матеріально-технічної бази санаторно-курортної, лікувально-реабілітаційної, оздоровчої і туристичної інфраструктури;
 
58. пріоритетного використання поновлювальних джерел енергії (вітрової, сонячної, геотермальної, енергії з біомаси тощо) та альтернативних видів палива (біоетанолу, біогазу, дизельного біопалива, твердого біопалива тощо);
 
59. участі кримських товаровиробників у міжнародних, національних, міжрегіональних та регіональних виставках і ярмарках;
 
60. реконструкції існуючих і будівництво нових аеропортів, розміщення вертодромів;
 
61. реконструкції та відновлення внутрішньогосподарських меліоративних систем та запровадження механізму економічного стимулювання використання земель меліорації за призначенням;
 
62. розбудови інфраструктури міжнародних транспортних коридорів з урахуванням особливостей реалізації державної політики у галузі транспорту;
 
63. 2) підвищення експортного потенціалу Автономної Республіки Крим;
 
64. 3) інституційно-правове забезпечення залучення інвестицій у пріоритетні сфери розвитку Автономної Республіки Крим;
 
65. 4) створення:
 
66. ефективної територіальної структури господарського комплексу Автономної Республіки Крим;
 
67. конкурентоспроможного на світовому та національному рівні туристичного продукту;
 
68. системи економічної мотивації розроблення і використання прогресивних та енергозберігаючих технологій;
 
69. конкурентоспроможної промисловості, збільшення обсягу та частки доданої вартості промислового виробництва шляхом використання інноваційних, енерго- та ресурсозберігаючих, інформаційних і наукоємних технологій;
 
70. індустріальних (промислових) і наукових парків, технополісів і технопарків;
 
71. сприятливого конкурентного середовища для розвитку і активізації підприємництва насамперед в інноваційній сфері, надання інформаційних послуг та послуг зв’язку, залучення широких верств населення до провадження підприємницької діяльності та збільшення внеску малого підприємництва у забезпечення економічного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
72. комплексної системи управління підприємствами, установами та організаціями, що належать Автономній Республіці Крим або перебувають у державній власності та передані в установленому порядку до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим і провадять діяльність на території Автономної Республіки Крим у сфері туризму і курортів та агропромисловому комплексі;
 
73. системи інформування інвесторів, зокрема забезпечення функціонування інвестиційного порталу, ведення реєстру потенційно привабливих інвестиційних об’єктів, проведення конференцій, семінарів та інших заходів, видання довідково-інформаційної літератури;
 
74. сучасної мережі автомобільних доріг загального користування шляхом реконструкції існуючих і будівництва нових доріг, підвищення рівня транспортної доступності і обслуговування;
 
75. сучасних вантажних комплексів, інфраструктури яхтового і круїзного туризму, реконструкція поромних переправ;
 
76. інтегрованих агропромислових комплексів, що включають виробництво, переробку і реалізацію товарної продукції;
 
77. 5) стимулювання суб’єктів господарювання до забезпечення розвитку тих територій в межах Автономної Республіки Крим, де безпосередньо провадиться господарська діяльність їх філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами;
 
78. 6) спрощення процедури надання суб’єктам господарювання права на користування надрами для розробки на території Автономної Республіки Крим родовищ корисних копалин місцевого значення;
 
79. 7) розширення зовнішньоекономічних зв’язків Автономної Республіки Крим шляхом укладення угод про міжрегіональне співробітництво;
 
80. 8) створення та модернізація інженерної та транспортної (комунікаційної та інформаційної) інфраструктури, житлово-комунального господарства шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.
 
81. Стаття 9. Соціальний розвиток Автономної Республіки Крим
 
82. 1. Соціальний розвиток Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом підвищення якості життя і доходів населення, подолання бідності, забезпечення прав і свобод громадян, задоволення потреб вільного, всебічного розвитку особистості, підвищення продуктивності праці працездатної частини населення, розвитку ринку праці та зниження рівня безробіття.
 
83. 2. Основними завданнями соціального розвитку Автономної Республіки Крим є:
 
84. 1) підвищення якості життя і доходів населення, подолання бідності;
 
85. 2) створення нових робочих місць у пріоритетних сферах розвитку Автономної Республіки Крим;
 
86. 3) підвищення рівня благоустрою території Автономної Республіки Крим насамперед населених пунктів;
 
87. 4) сприяння рівному доступу громадян до якісної освіти;
 
88. 5) збалансування попиту і пропонування робочої сили, активізація профорієнтаційної роботи;
 
89. 6) демонополізація ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних житлових будинків, а також виробництва теплової енергії для опалення;
 
90. 7) забезпечення:
 
91. рівності всіх верств населення незалежно від статі, національності, віросповідання, соціального походження тощо;
 
92. споживчого ринку соціально значущими продуктами харчування і товарами народного споживання, сприяння місцевим товаровиробникам у реалізації продукції власного виробництва та забезпечення високої якості обслуговування і захисту прав споживачів;
 
93. надання доступної та якісної медичної допомоги, переорієнтації системи охорони здоров’я на профілактику захворювань;
 
94. надання якісної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості;
 
95. надання якісних послуг з централізованого питного водопостачання;
 
96. популяризації, відродження, збереження та розвитку культурної спадщини;
 
97. 8) зниження показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;
 
98. 9) збереження і модернізація електротранспорту та інфраструктури для забезпечення його функціонування як соціального виду транспорту;
 
99. 10) формування збалансованої торгової мережі та мережі об’єктів побутового обслуговування;
 
100. 11) комп’ютеризація і інформатизація навчальних закладів.
 
101. Стаття 10. Екологічно безпечний розвиток Автономної Республіки Крим
 
102. 1. Екологічно безпечний розвиток Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом охорони і відтворення навколишнього природного середовища, створення сприятливих умов для життєдіяльності населення, збалансованої і ефективної системи природокористування.
 
103. 2. Основними завданнями екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим є:
 
104. 1) забезпечення:
 
105. раціонального, ефективного та збалансованого використання природних ресурсів та їх відтворення, пріоритетності збереження природних комплексів, захисту біологічного і ландшафтного різноманіття;
 
106. розвитку агропромислового комплексу шляхом ефективного використання біокліматичного потенціалу Автономної Республіки Крим;
 
107. ефективного функціонування системи екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища та прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру на території Автономної Республіки Крим;
 
108. безумовного виконання органами місцевого самоврядування обов’язків щодо розроблення генеральних планів, схем санітарного очищення та теплопостачання населених пунктів, проведення нормативно-грошової оцінки земель, інвентаризації та розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж населених пунктів, об’єктів та територій природно-заповідного фонду, категорій земель;
 
109. розвитку та охорони територій природно-заповідного фонду;
 
110. розвитку, охорони і захисту лісових екосистем;
 
111. 2) запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, зниження негативного впливу техногенних факторів на здоров’я населення, виявлення та усунення причин, що призводять до негативних екологічних наслідків;
 
112. 3) створення:
 
113. інтегрованої системи управління водними ресурсам та екосистемами, забезпечення населення і господарського комплексу Автономної Республіки Крим питною водою нормативної якості;
 
114. системи економічного стимулювання суб’єктів господарювання, які запроваджують екологічно чисті технології;
 
115. регіонального кадастру природних лікувальних ресурсів та забезпечення його ведення;
 
116. ефективної системи управління протизсувними, берегоукріплювальними та іншими спорудами інженерно-технічного захисту територій;
 
117. системи безперервної екологічної освіти та виховання населення, а також забезпечення перепідготовки і підвищення кваліфікації з екологічних питань працівників органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
 
118. 4) зниження антропогенного впливу на водні об’єкти та екосистеми;
 
119. 5) оновлення основних фондів усіх галузей господарського комплексу Автономної Республіки Крим з метою запровадження екологічно чистих технологій;
 
120. 6) зниження антропогенних викидів в атмосферу шляхом здійснення енергозберігаючих заходів та використання поновлювальних джерел енергії;
 
121. 7) оптимізація планувальної структури населених пунктів, обмеження в’їзду транспортних засобів у рекреаційні зони;
 
122. 8) здійснення:
 
123. будівництва нових об’єктів поводження з відходами із запровадженням сучасних технологій;
 
124. контролю за провадженням рекреаційної діяльності, оптимізації рекреаційного навантаження на гірсько-лісову частину Автономної Республіки Крим;
 
125. заходів із збільшення площі водоохоронних та ґрунтозахисних лісових насаджень;
 
126. 9) ліквідація:
 
127. стихійних звалищ, закриття та рекультивація полігонів твердих побутових відходів, що не відповідають природоохоронним вимогам;
 
128. негативних наслідків впливу на навколишнє природне середовище в результаті провадження господарської діяльності і природних факторів;
 
129. 10) впровадження адаптивних систем землеробства, що відповідають природно-кліматичним умовам Автономної Республіки Крим.
 
130. Розділ ІV
 
131. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
 
132. Стаття 11. Стратегія розвитку Автономної Республіки Крим
 
133. 1. Стратегія розвитку Автономної Республіки Крим розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим з урахуванням вимог державної стратегії регіонального розвитку та основних завдань, визначених статтями 8-10 цього Закону, і затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
 
134. Стаття 12. Програми розвитку Автономної Республіки Крим
 
135. 1. Державні програми, спрямовані на розв’язання окремих проблем розвитку Автономної Республіки Крим, розробляються та затверджуються в установленому законом порядку.
 
136. 2. Державна програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим розробляється в установленому законом порядку.
 
137. 3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим затверджує республіканські (Автономної Республіки Крим) програми з питань економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку.
 
138. Стаття 13. Цільовий фонд розвитку Автономної Республіки Крим
 
139. 1. Для залучення додаткових джерел фінансування розвитку Автономної Республіки Крим може утворюватися цільовий фонд, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим.
 
140. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим за пропозицією Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначає порядок формування та використання цільового фонду розвитку Автономної Республіки Крим.
 
141. Стаття 14. Фінансове забезпечення економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим
 
142. 1. Економічний, соціальний та екологічно безпечний розвиток Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом:
 
143. 1) спрямування коштів державного та місцевих бюджетів на забезпечення розвитку соціальної, транспортної, виробничої, телекомунікаційної та поштової інфраструктури. Обсяг фінансування щороку передбачається у державному та місцевих бюджетах;
 
144. 2) спрямування бюджетних коштів на здешевлення кредитів для реалізації інвестиційних проектів економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
145. 3) залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень для реалізації довгострокових інвестиційних проектів, що мають першочергове значення для забезпечення економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
146. 4) залучення коштів інших джерел, не заборонених законом;
 
147. 5) надання:
 
148. фінансової підтримки малому та середньому бізнесу шляхом виконання відповідних програм;
 
149. згідно із законом державних гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання — резидентів України;
 
150. згідно із законом місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання — резидентів України, що належать до республіканського Автономної Республіки Крим або комунального сектору економіки, розташовані на території Автономної Республіки Крим та реалізують інвестиційні, інноваційні, інфраструктурні та інші проекти, що мають стратегічне значення та сприятимуть її розвитку;
 
151. фінансової підтримки забезпечення розвитку державно-приватного партнерства на території Автономної Республіки Крим відповідно до закону;
 
152. податкових пільг суб’єктам господарювання, які реалізують зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти на території Автономної Республіки Крим відповідно до закону;
 
153. податкових пільг відповідно до рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, прийнятих у межах повноважень, визначених законом;
 
154. 6) залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, коштів міжнародних фондів та організацій;
 
155. 7) взяття участі у спільних міжнародних проектах забезпечення захисту навколишнього природного середовища, економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим, розбудови інфраструктури тощо;
 
156. 8) спрямування міжнародної технічної допомоги на здійснення заходів із забезпечення економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим;
 
157. 9) сприяння формуванню бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних та консалтингових центрів, венчурних фондів тощо.
 
158. Стаття 15. Виконавці заходів із забезпечення економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим
 
159. 1. Виконавцями заходів із забезпечення економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку Автономної Республіки Крим є центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування в межах наданих повноважень, а також виконавці, визначені відповідними програмами.
 
160. Розділ V
 
161. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
 
162. Стаття 16. Особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим
 
163. 1. Особливостями провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим є:
 
164. 1) стимулювання розвитку Автономної Республіки Крим;
 
165. 2) залучення інвестицій у пріоритетні сфери розвитку Автономної Республіки Крим і розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць;
 
166. 3) створення сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення реалізації природного та економічного потенціалу Автономної Республіки Крим;
 
167. 4) запровадження енергозберігаючих та екологічно прийнятних технологій виробництва;
 
168. 5) забезпечення раціонального використання унікальних рекреаційних ресурсів.
 
169. Стаття 17. Принципи провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим
 
170. 1. Принципами провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим є:
 
171. 1) захист прав та інтересів інвесторів;
 
172. 2) невтручання органів державної влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у інвестиційну діяльність, крім випадків, коли таке втручання допускається законодавством і здійснюється в межах компетенції таких органів та посадових осіб;
 
173. 3) добровільність здійснення інвестицій;
 
174. 4) рівноправність інвесторів;
 
175. 5) свобода вибору сфери провадження інвестиційної діяльності;
 
176. 6) доступність інформації, необхідної для провадження інвестиційної діяльності;
 
177. 7) економічна обґрунтованість інвестиційних проектів;
 
178. 8) законність та об’єктивність прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень щодо регулювання інвестиційної діяльності;
 
179. 9) цільове використання інвестицій відповідно до зареєстрованого в установленому порядку інвестиційного проекту та умов договору щодо його реалізації;
 
180. 10) пріоритетність реалізації інвестиційних проектів, які забезпечують екологічну безпеку, високий рівень зайнятості населення тощо;
 
181. 11) узгодження інтересів інвесторів та завдань із забезпечення розвитку Автономної Республіки Крим;
 
182. 12) захист населення від недоброчесних інвесторів та негативних наслідків провадження їх діяльності.
 
183. Стаття 18. Реєстрація інвестиційного проекту, що реалізується на території Автономної Республіки Крим
 
184. 1. Реєстрація інвестиційного проекту здійснюється за бажанням інвестора або суб’єкта господарювання, що реалізує такий проект.
 
185. 2. Реєстрація інвестиційного проекту, кошторисна вартість якого не перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим. У разі коли кошторисна вартість інвестиційного проекту перевищує зазначену суму, реєстрація інвестиційного проекту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі.
 
186. 3. Інвестиційний проект реєструється у разі дотримання сукупності таких вимог:
 
187. 1) проект реалізується на території Автономної Республіки Крим;
 
188. 2) суб’єкт господарювання, що реалізує такий проект, зареєстрований на території Автономної Республіки Крим;
 
189. 3) проект реалізується на основі новітніх енергозберігаючих або екологічно прийнятних технологій;
 
190. 4) проект передбачає модернізацію діючого або створення нового виробництва;
 
191. 5) проект спрямований на збереження та/або створення нових робочих місць;
 
192. 6) таким проектом передбачається збереження кількості заявлених робочих місць на рівні середньогалузевих показників протягом строку його реалізації.
 
193. 4. Порядок реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим відповідно до цього Закону, та укладення договорів щодо їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України. У зазначеному Порядку також визначаються пріоритетні сфери реалізації таких проектів та інші вимоги до реєстрації інвестиційних проектів.
 
194. 5. Інвестиційний проект визнається таким, що зареєстрований, з моменту отримання суб’єктом господарювання, що реалізує такий проект, свідоцтва про реєстрацію інвестиційного проекту.
 
195. Свідоцтво про реєстрацію інвестиційного проекту видається органом, який відповідно до частини другої цієї статті здійснив реєстрацію інвестиційного проекту, безоплатно.
 
196. 6. У разі реєстрації інвестиційного проекту орган, який відповідно до частини другої цієї статті здійснив реєстрацію інвестиційного проекту, обов’язково повідомляє про це центральний орган державної податкової служби та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.
 
197. 7. З моменту реєстрації інвестиційного проекту суб’єкт господарювання, що реалізує такий проект, отримує право на податкові пільги відповідно до закону.
 
198. 8. Умови реалізації зареєстрованого інвестиційного проекту визначаються договором щодо його реалізації.
 
199. Укладення зазначеного договору з інвестором здійснюється органом, який відповідно до частини другої цієї статті здійснив реєстрацію інвестиційного проекту.
 
200. Стороною договору щодо реалізації інвестиційного проекту може бути також суб’єкт господарювання, що реалізує інвестиційний проект, відповідний місцевий орган виконавчої влади та/або орган місцевого самоврядування, в межах адміністративної території якого реалізується інвестиційний проект.
 
201. Стаття 19. Анулювання реєстрації інвестиційного проекту
 
202. 1. За результатами проведення моніторингу і здійснення контролю за реалізацією на території Автономної Республіки Крим зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних проектів орган, який відповідно до частини другої цієї статті здійснив реєстрацію інвестиційного проекту, може прийняти рішення про анулювання реєстрації інвестиційного проекту.
 
203. 2. Підставою для анулювання реєстрації інвестиційного проекту є:
 
204. 1) недотримання інвестором або суб’єктом господарювання, що реалізує такий проект, умов зареєстрованого інвестиційного проекту та/або договору щодо його реалізації;
 
205. 2) заява інвестора або суб’єкта господарювання, що реалізує такий проект, про анулювання реєстрації інвестиційного проекту;
 
206. 3) банкрутство чи ліквідація суб’єкта господарювання, що реалізує такий проект.
 
207. 3. Анулювання реєстрації інвестиційного проекту припиняє право на отримання суб’єктом господарювання, що реалізує такий проект, податкових пільг.
 
208. 4. У разі анулювання реєстрації інвестиційного проекту орган, який відповідно до частини другої цієї статті здійснив реєстрацію інвестиційного проекту, обов’язково повідомляє про це відповідним митним та податковим органам.
 
209. Стаття 20. Підготовка та реалізація інвестиційних проектів
 
210. 1. Підготовка та реалізація на території Автономної Республіки Крим інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» здійснюються відповідно до закону.
 
211. Стаття 21. Ліцензування певних видів діяльності, що провадяться на території Автономної Республіки Крим
 
212. 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим є органом ліцензування таких видів діяльності, що провадяться на території Автономної Республіки Крим:
 
213. 1) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
 
214. 2) роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
 
215. 3) централізоване водопостачання та водовідведення;
 
216. 4) виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
 
217. 5) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
 
218. 6) постачання теплової енергії;
 
219. 7) туроператорська діяльність.
 
220. 2. Кабінет Міністрів України може визначити Раду міністрів Автономної Республіки Крим органом ліцензування інших видів господарської діяльності, що передбачені законом про ліцензування.
 
221. 3. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої Радою міністрів Автономної Республіки Крим, провадиться виключно на території Автономної Республіки Крим.
 
222. 4. За видачу ліцензій справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до бюджету Автономної Республіки Крим встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
223. Стаття 22. Оподаткування інвестиційної діяльності, що провадиться на території Автономної Республіки Крим
 
224. 1. Оподаткування інвестиційної діяльності, що провадиться на території Автономної Республіки Крим, здійснюється відповідно до податкового законодавства.
 
225. 2. Пільги з оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, що реалізують зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти, встановлюються законом.
 
226. 3. Устаткування, обладнання та комплектувальні вироби до нього, що ввозяться на митну територію України суб’єктами господарювання, що реалізують зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти, можуть бути звільнені від сплати мита відповідно до закону.
 
227. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть надавати додаткові податкові пільги суб’єктам господарювання, що провадять інвестиційну діяльність на території Автономної Республіки Крим, у межах повноважень, визначених законом.
 
228. Стаття 23. Гарантії захисту інвестицій та прав інвесторів
 
229. 1. Держава гарантує створення стабільних умов для провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим.
 
230. 2. Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні міські ради можуть надавати гарантії суб’єктам господарювання, що реалізують зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти, у межах повноважень, визначених Бюджетним кодексом України.
 
231. 3. У разі прийняття органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування актів, що порушують права суб’єктів інвестиційної діяльності, завдані збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі такими органами. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.
 
232. 4. Інвесторам після сплати податків та зборів (інших обов’язкових платежів) гарантується безперешкодний переказ прибутку, одержаного на законних підставах внаслідок реалізації зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних проектів.
 
233. 5. Інвестиції, залучені для реалізації зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних проектів, не можуть бути націоналізовані, реквізовані, до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками.
 
234. 6. На інвестиції, що здійснюються в межах реалізації зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних проектів, поширюються гарантії для захисту інвестицій, встановлені законами.
 
235. Стаття 24. Відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності
 
236. 1. Суб’єкти інвестиційної діяльності під час провадження такої діяльності на території Автономної Республіки Крим несуть відповідальність відповідно до закону та умов укладених договорів щодо реалізації інвестиційних проектів.
 
237. 2. Спори, що виникають під час провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим, вирішуються відповідно до закону і підлягають розгляду судами, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
238. Розділ VІ
 
239. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
240. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 2, 4 і 5 пункту 2 розділу VІ, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
 
241. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
242. 1) частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27) після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
243. «надання земельних ділянок суб’єктам господарювання, які реалізують відповідно до Закону України «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території» зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти»;
 
244. У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцятим — двадцять четвертим;
 
245. 2) статтю 6 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646) доповнити частиною такого змісту:
 
246. «Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим визначаються Законом України «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території»;
 
247. 3) частину першу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом «я-2» такого змісту:
 
248. «я-2) тимчасово протягом п’яти років з моменту реєстрації у встановленому порядку інвестиційних проектів, що реалізуються відповідно до Закону України «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території», устаткування, обладнання та комплектувальні вироби до нього (далі — товари), що ввозяться на митну територію України.
 
249. Під термінами «устаткування, обладнання» слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
 
250. Під терміном «комплектувальні вироби до устаткування, обладнання» слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі такого устаткування, обладнання.
 
251. Положення абзацу першого цього пункту поширюються виключно на товари, які відповідають таким критеріям:
 
252. використання товарів передбачено інвестиційним проектом, зареєстрованим в установленому порядку відповідно до Закону України «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території»;
 
253. перелік товарів є невід’ємною частиною інвестиційного проекту;
 
254. аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виготовляються в Україні;
 
255. товари не є транспортними засобами, підакцизними товарами і не використовувалися.
 
256. У разі нецільового використання товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ввізного мита, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи
 
257. з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов’язань»;
 
258. 4) частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
259. «11-1) Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, їх апарати та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим — позивачі та відповідачі за позовами до суду, адміністративного чи господарського суду»;
 
260. 5) у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2005 р., № 9, ст. 183, № 17—19, ст. 267; 2010 р., № 1, ст. 6, № 9, ст. 76; 2011 р., № 11, ст. 69):
 
261. у другому реченні частини третьої статті 6 слова «Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування» замінити словами «законом або Кабінетом Міністрів України органом ліцензування визначено»;
 
262. статтю 8 після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
 
263. «У разі коли органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади та Раду міністрів Автономної Республіки Крим або місцеві органи виконавчої влади, ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідним центральним органом виконавчої влади.».
 
264. У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
 
265. частину першу статті 15 після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «, місцевих бюджетів»;
 
266. 6) у Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):
 
267. у статті 5:
 
268. частину першу після слів «земельних ресурсів» доповнити словами «самостійно і через його територіальні органи, а на території Автономної Республіки Крим — через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань земельних ресурсів»;
 
269. частину другу після слів «природних ресурсів» доповнити словами «самостійно і через його територіальні органи, а на території Автономної Республіки Крим — через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів»;
 
270. у статті 9:
 
271. частину першу після слів «територіальні органи» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим — орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань земельних ресурсів»;
 
272. частину другу після слів «територіальні органи» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим — орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів»;
 
273. 7) у Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349):
 
274. статтю 16 доповнити частиною такого змісту:
 
275. «Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через його територіальні органи, а на території Автономної Республіки Крим — через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань земельних ресурсів»;
 
276. статтю 17 доповнити частиною такого змісту:
 
277. «Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через його територіальні органи, а на території Автономної Республіки Крим — через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів»;
 
278. частину першу статті 19 викласти в такій редакції
 
279. «Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів самостійно і через його територіальні органи, а на території Автономної Республіки Крим — через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань земельних ресурсів, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель — центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів самостійно і через його територіальні органи, а на території Автономної Республіки Крим — через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів»;
 
280. 8) у статті 19 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180):
 
281. у частині другій слова «здійснюється за заявою його власника» замінити словами «є обов’язковим»;
 
282. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
283. «Встановлення категорії об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі туризму, а об’єктів туристичної інфраструктури, що розташовані на території Автономної Республіки Крим, — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань туризму.
 
284. Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії».