Кількість абзаців - 215 Розмітка (ліва колонка)


"Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"
 
3. Цей Закон створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.
 
4. Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України
 
7. 1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, сприяння формуванню громадянського суспільства створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України.
 
8. 2. Для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України утворює Національну суспільну телерадіокомпанію України (далі — НСТУ). НСТУ є юридичною особою публічного права.
 
9. Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ
 
10. 1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
11. Стаття 3. Принципи діяльності НСТУ
 
12. 1. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:
 
13. 1) всебічного і об’єктивного інформування суспільства;
 
14. 2) дотримання соціальних норм, традицій і культури Українського народу;
 
15. 3) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
 
16. 4) вільного висловлювання поглядів, думок і переконань;
 
17. 5) незалежності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 
18. 6) участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики.
 
19. Стаття 4. Основні завдання НСТУ
 
20. 1. Основними завданнями НСТУ є:
 
21. 1) об’єктивне, повне і своєчасне інформування суспільства про найважливіші соціально-політичні та економічні події в Україні та за її межами;
 
22. 2) сприяння консолідації українського суспільства;
 
23. 3) сприяння розвитку української мови та культури, мов і культур національних меншин;
 
24. 4) задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб громадян, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;
 
25. 5) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
 
26. Стаття 5. Структура НСТУ
 
27. 1. Структурними підрозділами НСТУ є Суспільне телебачення і Суспільне радіо.
 
28. 2. Суспільне телебачення здійснює мовлення на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.
 
29. 3. Суспільне радіо здійснює мовлення на двох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.
 
30. Стаття 6. Статут НСТУ
 
31. 1. Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
32. 2. Зміни до статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням наглядової ради НСТУ.
 
33. Розділ ІІ
 
34. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ
 
35. Стаття 7. Наглядова рада НСТУ
 
36. 1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та статутом.
 
37. 2. Наглядова рада НСТУ:
 
38. 1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;
 
39. 2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ, приймає рішення про дострокове припинення їх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їх повноважень;
 
40. 3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їх повноважень;
 
41. 4) затверджує положення про наглядову раду НСТУ, правління НСТУ, ревізійну комісію НСТУ, затверджує інші внутрішні документи відповідно до статуту та вносить зміни до них;
 
42. 5) затверджує штатний розпис НСТУ;
 
43. 6) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;
 
44. 7) здійснює інші передбачені цим Законом і статутом права та обов’язки.
 
45. 3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.
 
46. Стаття 8. Склад та порядок формування наглядової ради НСТУ
 
47. 1. Наглядова рада НСТУ складається із сімнадцяти членів.
 
48. 2. До складу наглядової ради НСТУ входить по одному представнику від всеукраїнських громадських об’єднань, основним видом діяльності яких є:
 
49. 1) діяльність у сфері освіти;
 
50. 2) діяльність у сфері науки;
 
51. 3) діяльність у сфері релігії;
 
52. 4) діяльність у сфері спорту;
 
53. 5) діяльність у сфері журналістики;
 
54. 6) діяльність у правозахисній сфері;
 
55. 7) діяльність у сфері захисту інтересів підприємців;
 
56. 8) діяльність у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
 
57. 9) діяльність у творчій сфері;
 
58. 10) діяльність у сфері місцевого самоврядування;
 
59. 11) профспілкова діяльність;
 
60. 12) діяльність у сфері захисту прав національних меншин;
 
61. 13) діяльність у сфері захисту прав осіб з особливими потребами;
 
62. 14) діяльність у сфері захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій.
 
63. 3. До складу наглядової ради НСТУ входить три представники від Кабінету Міністрів України.
 
64. 4. Кандидатури для включення до складу наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Кожне всеукраїнське громадське об’єднання, зазначене у частині другій цієї статті, може подати одну кандидатуру.
 
65. 5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробляє і затверджує порядок формування складу наглядової ради НСТУ та порядок проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ.
 
66. У разі подання двох або більше кандидатур від всеукраїнських громадських об’єднань одного виду діяльності Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ, за результатами якого здійснюється призначення до складу наглядової ради НСТУ.
 
67. Жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ проводиться публічно. Результати жеребкування щодо обрання членів наглядової ради НСТУ оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та в друкованих засобах масової інформації.
 
68. 6. Строк повноважень членів наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради НСТУ більш як два строки підряд.
 
69. Члени наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
 
70. 7. Кандидатури членів наглядової ради НСТУ можуть бути відхилені Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з підстав їх невідповідності вимогам, установленим статтею 9 цього Закону.
 
71. Стаття 9. Вимоги до члена наглядової ради НСТУ
 
72. 1. Членом наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.
 
73. 2. Не можуть бути членами наглядової ради НСТУ:
 
74. 1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
75. 2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів;
 
76. 3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;
 
77. 4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, які виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.
 
78. Стаття 10. Припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ
 
79. 1. Повноваження члена наглядової ради НСТУ припиняються у разі:
 
80. 1) закінчення строку повноважень;
 
81. 2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
82. 3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
83. 4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону;
 
84. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
85. 6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
 
86. 7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
 
87. 8) смерті.
 
88. 2. Рішення про припинення повноважень члена наглядової ради НСТУ приймає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в установленому нею порядку.
 
89. Стаття 11. Засідання наглядової ради НСТУ
 
90. 1. Організаційною формою діяльності наглядової ради НСТУ є засідання.
 
91. 2. Засідання наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
 
92. 3. Позачергові засідання наглядової ради НСТУ скликаються головою наглядової ради НСТУ на вимогу не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії.
 
93. 4. Засідання наглядової ради НСТУ вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
 
94. 5. Під час засідання наглядової ради НСТУ секретарем наглядової ради НСТУ ведеться протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.
 
95. 6. Голова наглядової ради НСТУ звітує щороку до 1 березня на засіданні Кабінету Міністрів України про діяльність НСТУ.
 
96. Стаття 12. Правління НСТУ
 
97. 1. Виконавчим органом НСТУ є правління.
 
98. 2. Правління підзвітне наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, установлених цим Законом і статутом.
 
99. 3. Правління НСТУ:
 
100. 1) здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;
 
101. 2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;
 
102. 3) організовує виконання рішень наглядової ради НСТУ;
 
103. 4) здійснює інші передбачені законом та статутом права та обов’язки.
 
104. 4. Правління НСТУ очолює його голова.
 
105. 5. Голова правління:
 
106. 1) організовує роботу правління, головує на його засіданнях;
 
107. 2) вчиняє правочини від імені НСТУ;
 
108. 3) здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;
 
109. 4) діє без довіреності від імені НСТУ у межах, установлених статутом;
 
110. 5) здійснює інші передбачені законом і статутом права та обов’язки.
 
111. 6. На голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
 
112. Стаття 13. Ревізійна комісія НСТУ
 
113. 1. Ревізійна комісія є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.
 
114. Ревізійна комісія обирається наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються у положенні про ревізійну комісію НСТУ.
 
115. 2. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління НСТУ ревізійна комісія перевіряє:
 
116. 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;
 
117. 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;
 
118. 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 
119. 4) дотримання правлінням НСТУ повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;
 
120. 5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;
 
121. 6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;
 
122. 7) використання коштів НСТУ;
 
123. 8) фінансовий стан НСТУ.
 
124. 3. Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються положенням про ревізійну комісію НСТУ, затвердженим наглядовою радою НСТУ.
 
125. 4. Засідання ревізійної комісії НСТУ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.
 
126. За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення.
 
127. Ревізійна комісія правоможна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш як половина її членів.
 
128. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина її членів, які беруть участь у засіданні.
 
129. 5. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок наглядовій раді НСТУ.
 
130. Розділ ІІІ
 
131. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ
 
132. Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ
 
133. 1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
134. 2. Після завершення зазначеного у частині першій цієї статті періоду НСТУ може фінансуватися за рахунок:
 
135. 1) абонентної плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
136. 2) продажу власної теле- і радіопродукції;
 
137. 3) державного замовлення (не більш як 20 відсотків загального обсягу мовлення НСТУ);
 
138. 4) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
 
139. 5) інших надходжень.
 
140. Стаття 15. Майно НСТУ
 
141. 1. Майно НСТУ є державною власністю. Кабінет Міністрів України може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.
 
142. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ в оперативне управління майна та має право вилучати майно, що не використовується, а також майно, що використовується не за призначенням.
 
143. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
 
144. НСТУ має право відчужувати майно та земельні ділянки лише за згодою Кабінету Міністрів України і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
 
145. НСТУ не може відчужувати, здавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання та здійснювати інші правочини, наслідком яких може бути відчуження переданого їй майна.
 
146. Відчуження та списання майна НСТУ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
147. Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності надається центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
148. Стаття 16. Аудит
 
149. 1. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.
 
150. 2. Аудиторська фірма визначається наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.
 
151. 3. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації та Інтернеті.
 
152. Стаття 17. Ліцензія на мовлення
 
153. 1. НСТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України "Про телебачення і радіомовлення", з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
154. 2. Видача, продовження строку дії та переоформлення ліцензії на мовлення НСТУ здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення без проведення конкурсу.
 
155. Стаття 18. Програмна політика
 
156. 1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.
 
157. 2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
 
158. Стаття 19. Редакційний статут
 
159. 1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
160. 2. Редакційний статут НСТУ затверджується наглядовою радою НСТУ.
 
161. Стаття 20. Трансляція офіційних повідомлень
 
162. 1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави здійснюється в установленому законом порядку надання позачергово прямого ефіру для екстрених офіційних виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України.
 
163. 2. Президенту України на безоплатній основі надається ефірний час для новорічного привітання Українського народу.
 
164. Розділ ІV
 
165. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
166. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
167. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст. 284; 2002 р., № 16, ст. 114).
 
168. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
169. 1) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 1, ст. 7; 2011 р., № 10, ст. 63, № 27, ст. 225, № 28, ст. 252, № 31, ст. 297; із змінами, внесеними Законом України від 12 січня 2012 року № 4311-VІ):
 
170. у частині першій статті 1:
 
171. абзац сорок другий виключити;
 
172. абзац п’ятдесят третій після слова "телемережі" доповнити словами ", програм Національної суспільної телерадіокомпанії України (далі — НСТУ)";
 
173. у частині першій статті 3 слова "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України" замінити словами "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
174. у статті 7:
 
175. у частині другій слово "реалізацію" замінити словом "проведення";
 
176. частину третю викласти в такій редакції:
 
177. "3. Державний комітет телебачення і радіомовлення України забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення.
 
178. Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі — Національна рада) — спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган.";
 
179. у частині першій статті 11 слова "система Суспільного телебачення і радіомовлення України" замінити словами "Суспільне телебачення і радіомовлення України";
 
180. статтю 14 виключити;
 
181. статтю 15 викласти в такій редакції:
 
182. "Стаття 15. Суспільне телебачення і радіомовлення
 
183. 1. Правові, економічні, організаційні та інші засади діяльності суспільного телебачення і радіомовлення визначаються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".";
 
184. доповнити статтю 22 після частини четвертої новими частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
185. "5. Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж НСТУ здійснюється за окремим рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.
 
186. 6. Розширення каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж НСТУ, які передбачають використання радіочастотного ресурсу, у межах, визначених ліцензією Національної ради, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.".
 
187. У зв’язку з цим частини п’яту — тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою — п’ятнадцятою;
 
188. частину восьму статті 23 доповнити абзацом такого змісту:
 
189. "мовлення НСТУ.";
 
190. статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
191. "4. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення.";
 
192. 2) статтю 15 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; із змінами, внесеними Законом України від 12 січня 2012 року № 4311-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
 
193. "формування складу наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, припинення повноважень її членів та визначення порядку проведення жеребкування щодо обрання членів наглядової ради.";
 
194. 3) у Законі України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст. 271):
 
195. в абзаці третьому статті 1 слова "розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України," виключити;
 
196. частину першу статті 10 виключити;
 
197. у статті 14 слова "Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України зобов’язані" замінити словами "Національна суспільна телерадіокомпанія України зобов’язана";
 
198. статтю 16 виключити;
 
199. у першому реченні частини першої статті 17 слова "самостійно або за допомогою Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України" виключити;
 
200. статтю 19 виключити;
 
201. 4) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20—21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754):
 
202. у частині восьмій статті 61 слова "і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями" замінити словами ", окружними виборчими комісіями і телерадіоорганізаціями";
 
203. у статті 62:
 
204. у першому реченні частини п’ятої слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" виключити;
 
205. у частині шостій:
 
206. у першому реченні слова "Національною телекомпанією України" виключити;
 
207. у другому реченні слова "Теледебати можуть також організовуватися та проводитися іншими" виключити;
 
208. у другому реченні частини сьомої слова "Національною телекомпанією України" замінити словами "відповідною телерадіоорганізацією";
 
209. у частині дев’ятій статті 64 слова "на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України" та "на першому каналі Національної радіокомпанії України" виключити;
 
210. 5) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10—11, ст. 73):
 
211. у частині сьомій статті 71 слова "та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)" виключити;
 
212. у частині восьмій статті 72 слова "Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України," виключити;
 
213. у другому реченні частини чотирнадцятої статті 74 слова "та транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України" виключити.
 
214. 4. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення переоформити на безоплатній основі ліцензії державних телерадіокомпаній, на базі яких буде утворено НСТУ, в одну ліцензію.