Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 11–12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2004 р., № 50, ст. 539; 2006 р., № 8, ст. 89; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2011 р., № 4, ст. 22, № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5063-VІ) такі зміни:
 
5. 1) абзац восьмий частини другої статті 4 виключити;
 
6. 2) в абзаці першому частини четвертої статті 9 після слів "Антимонопольного комітету України)" доповнити словами ", та визначення розміру орендної плати", а слова і цифри "протягом 15 днів після дати її реєстрації" замінити словами і цифрою "протягом 5 днів після визначення розміру орендної плати";
 
7. 3) частину першу статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
"зобов’язання орендаря відшкодувати в порядку, визначеному законодавством, збитки, завдані у зв’язку з втратою, пошкодженням або знищенням об’єкта оренди.";
 
8. 4) частину першу статті 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "На передане в оренду майно не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями орендаря чи третіх осіб. Орендар не може розпоряджатися орендованим майном і вчиняти з ним дії, що призводять до зміни форми власності.".
 
10. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
11. 5) у статті 24:
у частині першій слово "орендодавець" замінити словом "балансоутримувач";
 
12. частину третю після слів "на користь" доповнити словами "балансоутримувача або";
6) статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення орендованого майна, якщо заборгованість орендаря з орендної плати перевищує суму завдатку, сплаченого під час укладення договору оренди. У разі відмови орендодавця від договору оренди договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору. Орендар зобов’язаний повернути орендодавцю орендоване окреме індивідуально визначене майно протягом 10 днів після розірвання договору та сплатити заборгованість з орендної плати.";
 
13. 7) у статті 27:
 
14. у першому реченні частини першої слово "орендодавцеві" виключити;
 
15. у частині третій:
 
16. друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Зазначений орган або його правонаступник зобов’язаний протягом тридцяти днів прийняти рішення про прийняття об’єкта оренди в своє управління і одночасно повідомити про це орендодавцю.";
 
17. абзац третій після слів "не визначений" доповнити словами "або зазначений орган чи його правонаступник протягом тридцяти днів не прийняв рішення про прийняття об’єкта оренди в своє управління і не повідомив про це орендодавцю";
 
18. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
19. "Орендовані цілісні майнові комплекси державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди повертаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
20. 8) у тексті Закону слова "цілісний майновий комплекс" в усіх відмінках і числах замінити словами "цілісний (єдиний) майновий комплекс" у відповідному відмінку і числі.
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.