Кількість абзаців - 142 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. .
;  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112; 2012 р., № 6, ст. 50, № 24, ст. 248) такі зміни:
 
5. 1. В абзаці п’ятому пункту 48.4 статті 48 слова «та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість» виключити.
 
6. 2. У статті 63:
 
7. 1) в абзаці четвертому пункту 63.3 слова «за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків і зборів»;
 
8. 2) доповнити статтю пунктом 63.13 такого змісту:
 
9. «63.13. З метою інформування платників податків центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на єдиному веб-порталі та/або власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.
 
10. Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:
 
11. податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
 
12. найменування або прізвище, ім’я, по батькові;
 
13. місцезнаходження;
 
14. дата та номер запису про взяття на облік;
 
15. найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
 
16. відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що передбачені законодавством.».
 
17. 3. У статті 66:
 
18. 1) у першому реченні абзацу третього підпункту 66.3 після слів «У такому разі платник податків» доповнити словами та цифрами «, визначений у пункті 64.2 статті 64 цього Кодексу, «, а слова «у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «згідно з порядком обліку платників податків і зборів»;
 
19. 2) підпункт 66.5 після слів «згідно з цією главою» доповнити словами «, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку».
 
20. 4. Абзаци другий і третій підпунктів 67.1.1 та 67.1.2 пункту 67.1 статті 67 виключити.
 
21. 5. У пункті 68.1 статті 68 слова «не пізніше наступного робочого дня з дати» замінити словами «у день».
 
22. 6. В абзаці першому пункту 69.2 і в пункті 69.3 статті 69 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня».
 
23. 7. Підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 після слів «фізичної особи - підприємця» доповнити словами «, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації».
 
24. 8. У статті 97:
 
25. 1) у пункті 97.1 слова «зупинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця» замінити словами «державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи»;
 
26. 2) у пункті 97.3:
 
27. в абзаці першому слова «або скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця» виключити;
 
28. доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
29. «У разі державної реєстрації (реєстрації) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.».
 
30. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
31. друге речення абзацу третього виключити;
 
32. 3) підпункт 97.4.3 пункту 97.4 після слів «фізичної особи - підприємця» доповнити словами «або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, «.
 
33. 9. У статті 99:
 
34. 1) назву статті викласти у такій редакції:
 
35. «Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також неповнолітньої особи»;
 
36. 2) в абзаці першому пункту 99.1 слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
37. 3) у пункті 99.3:
 
38. в абзаці першому слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
39. абзац другий після слів «визнання її недієздатною» доповнити словами «, та/або погашає податковий борг»;
 
40. 4) у пункті 99.4:
 
41. в абзаці першому слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
42. абзац другий після слів «визнання її безвісно відсутньою, « доповнити словами «та/або погашає податковий борг»;
 
43. 5) пункт 99.7 після слів «виконання грошових зобов’язань» доповнити словами «та/або погашення податкового боргу».
 
44. 9. У статті 183:
 
45. 1) у пункті 183.9 слова «видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво» замінити словами «внести до реєстру платників податку запис», а слова «не пізніше наступного робочого дня після» - словом «з»;
 
46. 2) пункти 183.11 і 183.13 викласти у такій редакції:
 
47. «183.11. Будь-яка особа, що зареєстрована платником податку, може отримати витяг з реєстру платників податку про свою реєстрацію. Строк надання витягу не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 
48. Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.»;
 
49. «183.13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному веб-порталі та/або власному офіційному веб-сайті:
 
50. 183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера;
 
51. 183.13.2. інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників податку анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.»;
 
52. 3) у пункті 183.14 слова «свідоцтва про реєстрацію, « виключити, а слова «державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
53. 4) у пункті 183.15:
 
54. в абзаці першому слова «державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
55. абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
 
56. «У разі зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку платник податку подає відповідно до пункту 183.7 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.
 
57. Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.»;
 
58. 5) у пункті 183.16 слова «дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк» замінити словами «дані реєстрації платника податку, реєстрація платником податку діє до закінчення такого строку».
 
59. 10. У статті 184:
 
60. 1) підпункт «з» пункту 184.1 викласти у такій редакції:
 
61. «з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку; «;
 
62. 2) у пункті 184.2:
 
63. в абзаці третьому слова «, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії» виключити;
 
64. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
65. «припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку; «;
 
66. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
67. «При цьому датою анулювання реєстрації платника податку визначається дата, що настала раніше.».
 
68. 11. Пункти 209.10 і 209.12 статті 209 викласти у такій редакції:
 
69. «209.10. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
70. У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
71. При оприлюдненні даних з реєстру платників податку на додану вартість згідно з пунктом 183.13 статті 183 цього Кодексу додатково оприлюднюються дані з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування про дату реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах.»;
 
72. «209.12. Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у разі, коли:
 
73. а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
 
74. б) підприємство підлягає реєстрації як платник податку на загальних підставах;
 
75. в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.
 
76. За наявності підстав, визначених у підпунктах «а», «б» цього пункту, сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник податку на загальних підставах.
 
77. За наявності підстав, визначених у пункті 184.1 статті 184 цього Кодексу (за винятком підстави, визначеної у підпункті «є» пункту 184.1 статті 184 цього Кодексу), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 184 цього Кодексу.».
 
78. 12. У статті 293:
 
79. 1) у підпункті 2 пункту 293.4 слова «свідоцтві платника єдиного податку» замінити словами «заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування»;
 
80. 2) підпункт «в» підпункту 4 пункту 293.8 після слів «переходу на спрощену систему оподаткування» доповнити словами «або зміни групи платників єдиного податку».
 
81. 13. У статті 294:
 
82. 1) у пункті 294.3 слова «таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу зареєстровано платником єдиного податку»;
 
83. 2) в абзаці першому пункту 294.4 слова «виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу зареєстровано платником єдиного податку».
 
84. 14. У підпункті 296.5.5 пункту 296.5 статті 296 слова «свідоцтві платників єдиного податку» замінити словами «заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку».
 
85. 15. У статті 298:
 
86. 1) у пункті 298.1:
 
87. у підпункті 298.1.2:
 
88. в абзаці першому слова «виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу внесено до реєстру платників єдиного податку»;
 
89. абзац другий після слів «встановленої для третьої - шостої груп» доповнити словами «, що не передбачає сплату податку на додану вартість»;
 
90. друге речення підпункту 298.1.5 викласти у такій редакції: «При цьому у платника єдиного податку третьої - шостої груп, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.»;
 
91. 2) у пункті 298.2:
 
92. у підпункті 298.2.2 слова « (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави)» виключити;
 
93. у підпункті 298.2.3:
 
94. у підпункті 7 слова «свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця» замінити словами «заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування платником єдиного податку - фізичною особою - підприємцем»;
 
95. підпункт 8 викласти у такій редакції:
 
96. «8) у разі порушення платником єдиного податку умов, встановлених цим Кодексом для обраної ним першої або другої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому відбулося таке порушення.»;
 
97. 3) у підпункті 1 пункту 298.3 слова « (ідентифікаційний номер)» виключити.
 
98. 16. Статтю 299 викласти у такій редакції:
 
99. «Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку
 
100. 299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
 
101. 299.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.
 
102. 299.3. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати надходження заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.
 
103. 299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, реєстрація проводиться у день отримання відповідним контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
 
104. 299.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом п’яти робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.
 
105. 299.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:
 
106. 1) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених статтею 291 цього Кодексу;
 
107. 2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
 
108. 3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.
 
109. 299.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:
 
110. 1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
 
111. 2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
 
112. 3) місце провадження господарської діяльності;
 
113. 4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
 
114. 5) ставка єдиного податку та група платника податку;
 
115. 6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 
116. 7) дата реєстрації;
 
117. 8) дата анулювання реєстрації.
 
118. 299.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 299.7 цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.
 
119. 299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 
120. Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
121. 299.10. Реєстрація платником єдиного податку діє до дати анулювання такої реєстрації та проводиться шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разі:
 
122. 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
 
123. 2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
 
124. 3) наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;
 
125. 4) провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому провадилися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
 
126. 5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку другої - четвертої груп, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
 
127. 6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
 
128. 7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків ніж тих, що зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків;
 
129. 8) порушення платником єдиного податку умов, встановлених цим Кодексом для обраної ним першої або другої групи, - в останній день податкового кварталу, в якому відбулося таке порушення;
 
130. 9) неподання податкової звітності з єдиного податку протягом двох послідовних кварталів платниками третьої - шостої груп - в останній день кварталу, на який припадає граничний строк подання звітності за другий послідовний квартал.
 
131. 299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту анулювання реєстрації.
 
132. 299.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.
 
133. 299.13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному веб-порталі та/або власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:
 
134. податковий номер (для юридичної особи);
 
135. найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку;
 
136. дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 
137. ставку єдиного податку;
 
138. групу платника податку.».
 
139. ІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
 
141. 2. Оприлюднення на єдиному веб-порталі даних про взяття суб’єктів господарювання на облік як платників податків і зборів, їх реєстрація як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб’єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку здійснюються після забезпечення технічної можливості такого оприлюднення.