Кількість абзаців - 80 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України «Про Збройні Сили України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410; 2006 р., № 51, ст. 519; 2009 р., № 19, ст. 258; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5286-VІ):
 
4. 1) перше речення частини четвертої статті 5 після слів «проходять військову службу» доповнити словами «та службу у військовому резерві»;
 
5. 2) у статті 16:
назву статті викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України»;
 
7. частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
8. «Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, та військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або постраждали в полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під час виконання службових обов’язків за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
 
9. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, та їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.»;
 
10. 3) у статті 17:
 
11. частину третю після слова «військовослужбовцями» доповнити словами «та резервістами під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві»;
 
12. частину четверту після слова «Військовослужбовці» доповнити словами «, резервісти на час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві»;
 
13. частину восьму після слова «військовослужбовцю» доповнити словами «та резервісту»;
 
14. частину дев’яту після слова «Військовослужбовцям» доповнити словами «та резервістам».
 
15. 2. У статті 17 Закону України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420):
 
16. частину третю після слів «військову службу» доповнити словами «, службу у військовому резерві»;
 
17. перше речення частини четвертої після слів «військову службу» доповнити словами «та службу у військовому резерві».
 
18. 3. У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2011 р., № 31, ст. 303):
 
19. 1) у частині першій статті 21:
 
20. в абзаці тринадцятому слова «у тому числі резервістів, « замінити словом «резервістів»;
 
21. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
22. «сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному направленні до органів військового управління, військових частин.»;
 
23. 2) у першому реченні частини третьої статті 22 слова «на збірні пункти» замінити словами «до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів», а слово «посвідченнях» - словом «розпорядженнях»;
 
24. 3) доповнити статтю 25 частиною третьою такого змісту:
«3. Військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.».
 
25. 4. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2009 р., № 30, ст. 418; 2010 р., № 12, ст. 117, ст. 118; 2011 р., № 45, ст. 487, № 50, ст. 539, із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VІ):
 
26. 1) у статті 1:
 
27. абзац шостий частини дев’ятої викласти в такій редакції:
 
28. «резервісти - особи, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.»;
 
29. у частині десятій:
 
30. абзац перший після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «чи проходять службу у військовому резерві»;
 
31. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
32. «Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, у якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом її командира.»;
 
33. 2) у статті 2:
 
34. частину дев’яту після слів «на військову службу» доповнити словами «, службу у військовому резерві»;
 
35. у першому реченні частини десятої слова «та військовозобов’язані, які приймаються на службу у військовому резерві або» замінити словами «приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, які»;
 
36. 3) у статті 3:
 
37. назву статті викласти в такій редакції:
 
38. «Стаття 3. Правова основа військового обов’язку, військової служби, служби у військовому резерві»;
 
39. частину першу після слів «проходження військової служби» доповнити словами «, служби у військовому резерві»;
 
40. 4) частину третю статті 4 після слів «на особливий період» доповнити словами «, а у разі прийняття, у випадках, передбачених законом, відповідного рішення - і в мирний час, «;
 
41. 5) у частині першій статті 20:
 
42. абзац другий після слова «військовозобов’язані» доповнити словом «, резервісти»;
 
43. в абзаці третьому слова «військовослужбовці та військовозобов’язані» замінити словами «військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані»;
 
44. абзац четвертий після слова «військовослужбовці» доповнити словами «та резервісти»;
 
45. абзац п’ятий після слів «службової діяльності, « доповнити словами «у тому числі ті, що проходять службу у військовому резерві, «;
 
46. абзац восьмий після слів «за призовом» доповнити словами «або службу у військовому резерві»;
 
47. 6) у главі V:
 
48. назву глави викласти в такій редакції:
 
49. «Глава V
 
50. Проходження служби у військовому резерві. Виконання військового обов’язку в запасі»;
 
51. 7) доповнити главу статтею 26-1 такого змісту:
 
52. «Стаття 26-1. Проходження служби у військовому резерві
 
53. 1. Громадяни України (крім тих, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань, при цьому вони повинні пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві і відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.
 
54. Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.
 
55. 2. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь та навичок за військово- обліковою спеціальністю.
 
56. 3. Громадяни у разі прийняття їх на службу у військовому резерві або її продовження на новий строк укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.
 
57. Початок і закінчення проходження служби у військовому резерві, а також час виконання резервістами обов’язків служби у військовому резерві зазначаються у відповідних положеннях про проходження громадянами України служби у військовому резерві.
 
58. 4. Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях - їх керівниками за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
59. 5. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.»;
 
60. 8) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
61. «Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу
 
62. 1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.
 
63. 2. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.
 
64. 3. До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.
 
65. 4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.
 
66. 5. Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).»;
 
67. 9) у статті 29:
 
68. у частині четвертій слова «військовозобов’язаних, у тому числі» замінити словами «військовозобов’язаних та»;
 
69. частину сьому викласти в такій редакції:
 
70. «7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом.»;
 
71. 10) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
72. «3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських (районних) військових комісаріатах установлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.»;
 
73. 11) частину першу статті 39 після слова «військовозобов’язаних» доповнити словами «та резервістів»;
 
74. 12) частину першу статті 42 після слів «строкову військову службу» доповнити словами
«, проходження служби у військовому резерві».
 
75. ІІ. Прикінцеві положення
 
76. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
77. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
78. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
79. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.