Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" (Друге читання)

0. Проект
Закон України Про внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України “Про Кабінет Міністрів України” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384):
1) частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
“Кабінет Міністрів України затверджує плани діяльності міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, визначає порядок розроблення і виконання таких планів.”;
 
4.

 
5. 2) частину першу статті 44 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства – головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;».
 
6. 2. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385):
 
7. 1) у частині другій статті 8:
 
8. пункт 2 після слова «затверджує» доповнити словом «річні»;
 
9. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
10. «2-1) подає на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства — головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, забезпечує оприлюднення звітів про їх виконання щороку до 1 березня року, що настає за звітним;»;
 
11. 2) у частині четвертій статті 10:
 
12. пункт 4 після слова «міністрові» доповнити словом «річні»;
 
13. доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
14. «4-1) готує та подає міністрові для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України плани діяльності міністерства – головного розпорядника коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, організовує виконання таких планів;»;
 
15. 3) у частині другій статті 18:
 
16. пункт 3 після слова «затверджує» доповнити словом «річні»;
 
17. у пункті 17 слова «планів їх роботи» замінити словами «річних планів його роботи»;
 
18. 4) у пункті 4 частини четвертої статті 19 слова «плани роботи» замінити словами «річні плани роботи».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:
 
22. 1) затвердити порядок розроблення і виконання планів діяльності міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
23. 2) привести власні нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств у відповідність із цим Законом.