Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2012 року № 5037-VІ, від 6 вересня 2012 року № 5206-VІ):
 
6. 1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 16 слова «, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів» замінити словами «або особи, якою припинено іпотеку, обтяження, особи, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження»;
 
7. 2) частину третю статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
8. «Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для проведення державної реєстрації прав, та за відповідність таких документів вимогам законодавства несе заявник.»;
 
9. 3) у частині першій статті 18:
 
10. у пункті 7 слова «що складається із двох або більше об’єктів» замінити словами «поділу об’єкта нерухомого майна»;
 
11. доповнити частину пунктом 7-1 такого змісту:
 
12. «7-1) у разі об’єднання двох або більше суміжних об’єктів нерухомого майна;»;
 
13. 4) у пункті 5-2 частини першої статті 24 слова «, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону» замінити словами «проведення державної реєстрації таких прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав»;
 
14. 5) у статті 29:
 
15. частину третю викласти в такій редакції:
 
16. «3. За виправлення в Державному реєстрі прав технічної помилки, допущеної з вини заявника, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
17. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
18. «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.»;
 
19. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
20. «5. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державне мито та плата за надання витягу з Державного реєстру прав повертаються.»;
 
21. 2. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5037-VІ):
 
22. 1) у пункті 5:
 
23. в абзаці третьому слова «, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек» виключити, а слова «зазначених реєстрів» замінити словами «зазначеного Реєстру»;
 
24. в абзаці четвертому слова «, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек» виключити;
 
25. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
26. «Державний реєстратор використовує дані реєстрових книг та реєстраційних справ під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.»;
 
27. 2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
 
28. «7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, до проведення державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проводиться у спеціальному розділі цього Реєстру.».
 
29. 3. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
30. 1) абзац третій частини десятої статті 24 виключити;
 
31. 2) пункт 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
 
32. «У разі коли кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки — зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.».
 
33. 4. Пункт 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 вересня 2012 року № 5245-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» після слів «на відповідну земельну ділянку» доповнити словами «, крім випадків надання у власність громадян земельних ділянок відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та у разі продажу земельних ділянок або прав на них без проведення земельних торгів у випадках, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України».
 
34. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців третього — шостого пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
36. 2. Підприємствам бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
37. передати реєстрові книги та реєстраційні справи, які є державною власністю, органам державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
 
38. до передачі реєстрових книг та реєстраційних справ органам державної реєстрації прав забезпечити надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно на запити органів державної влади, їх посадових осіб.
 
39. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перенесення:
 
40. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про обтяження речових прав на нерухоме майно з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, записів про обтяження нерухомого майна іпотекою з Державного реєстру іпотек;
 
41. до Державного реєстру обтяжень рухомого майна записів про застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів з Державного реєстру іпотек.