Кількість абзаців - 455 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" (Друге читання)

0. Проект
 
1. З а к о н У к р а ї н и
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, № 23, ст. 230, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
6. 1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;
 
7. 2) статтю 49 виключити.
 
8. 2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2005 р., № 6, ст. 138; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, № 29, ст. 345, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
9. 1) пункти 5 і 6 статті 8-1 викласти в такій редакції:
 
10. "5) видача дозволів на спеціальне водокористування;
 
11. 6) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів";
 
12. 2) пункт 2 статті 9 викласти в такій редакції:
 
13. "2) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення";
 
14. 3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
 
15. "7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується";
 
16. 4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі";
 
17. 5) у пункті 9-1 частини першої статті 16 слова " (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями)" замінити словами " (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)";
 
18. 6) пункт 5 статті 17 виключити;
 
19. 7) у частині першій статті 17-1:
 
20. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
21. "4) видача дозволів на спеціальне водокористування";
 
22. пункт 8 виключити;
 
23. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
24. "11) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів";
 
25. 8) у статті 17-2:
 
26. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
27. "1) видача дозволів на спеціальне водокористування";
 
28. пункт 3 виключити;
 
29. 9) доповнити Кодекс статтею 38-1 такого змісту:
 
30. "Стаття 38-1. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти
 
31. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження зазначеної діяльності, які вносяться до неї на підставі повідомлення, що подається такими суб'єктами. Форма повідомлення та порядок його подання, а також порядок формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
32. Державний реєстр суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, формується з метою:
 
33. ведення обліку зазначених суб'єктів господарювання;
 
34. надання якісних послуг у сфері розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;
 
35. забезпечення суб'єктів господарювання, що здійснюють спеціальне водокористування, достовірною інформацією про суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;
 
36. автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення зазначених нормативів.
 
37. Формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
38. 10) частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
39. "скид води з водних об'єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій".
 
40. У зв'язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
 
41. 11) у статті 49:
 
42. частину третю замінити п'ятьма частинами такого змісту:
 
43. "Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.
 
44. Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.
 
45. Органи, зазначені в частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів у разі використання підземних вод – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
46. Центральні органи виконавчої влади, зазначені в частині п'ятій цієї статті, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
 
47. Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
 
48. У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами восьмою – десятою;
 
49. у частині восьмій слова "погодження та" виключити;
 
50. 12) частину четверту статті 68 виключити;
 
51. 13) частину третю статті 106 викласти в такій редакції:
 
52. "Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
53. 3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
54. 1) частину третю статті 57, статті 59 та 87 виключити;
 
55. 2) статтю 61 викласти в такій редакції:
 
56. "Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
 
57. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством";
 
58. 3) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
 
59. "Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством".
 
60. 4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 – 37, ст. 446; 2012 р., № 27, ст. 276, зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404 – VІ):
 
61. 1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";
 
62. 2) у статті 183-2:
 
63. а) у пункті 5 частини першої слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";
 
64. б) у частині дванадцятій:
 
65. у першому реченні слова "скасування заходів реагування" замінити словами "скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";
 
66. у другому реченні слова "відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";
 
67. в) у частині тринадцятій слова "заходів реагування" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)".
 
68. 5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213; 2001 р., № 48, ст. 252; 2009 р., № 30, ст. 428; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
69. 1) у пункті "д" частини першої статті 17 слова "розміщення відходів" замінити словами "а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
70. 2) у пункті "ж" частини першої статті 18 та пункті "д" частини першої статті 19 слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів" виключити;
 
71. 3) частину першу статті 20 доповнити пунктом "о" такого змісту:
 
72. "о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища";
 
73. 4) у пункті "г" частини першої статті 20-1 слова "захоронення (складування) небезпечних відходів" виключити;
 
74. 5) у пункті "ї" частини першої статі 20-2 слова "розміщення відходів" виключити;
 
75. 6) у пункті "д" частини першої статті 20-3 слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
76. 7) у частині першій статті 20-4:
у пункті "ґ" слова "та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити;
у пункті "д" слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
77. 8) у пункті "в" частини першої статті 41 слова "та на утворення і розміщення відходів" виключити;
 
78. 9) у частині першій статті 44 слова "утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;
 
79. 10) у статті 53:
 
80. частину другу викласти в такій редакції:
 
81. "Створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється в разі наявності оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей";
 
82. у частині четвертій слова "за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" виключити;
 
83. 11) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
84. "Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами територіях із додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей".
 
85. 6. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112):
 
86. 1) у частині п'ятій статті 16 слово "клопотанням" замінити словом "рішенням", а слова "з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища", "та в інших цілях" виключити;
 
87. 2) у пункті "є" частини другої статті 64 слова "дозволів на використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду".
 
88. 7. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34, зі змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5081-VІ, від 20 листопада 2012 року № 5502-VІ):
 
89. 1) абзац двадцятий статті 9 виключити;
2) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
 
90. "З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається за дозволом узгодження умов та режимів перевезень, що видається на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу. Порядок видачі дозволу та розмір плати за його отримання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
91. 3) у частині першій статті 52-1:
 
92. в абзаці восьмому слова "розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд" виключити;
 
93. абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
 
94. "видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів узгодження умов та режимів перевезень на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу".
 
95. 8. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460–VІ):
 
96. 1) у частині третій статті 17 слова "Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки" замінити словами "Впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення харчових продуктів";
 
97. 2) у частині другій статті 25 слова "і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших, визначених законом, органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
98. 3) в абзаці другому частини третьої статті 35 цифри "25" виключити.
 
99. 9. У частині сьомій статті 14 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446, зі змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VІ) слова "і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури" виключити.
 
100. 10. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2010 р., № 11, ст. 69; Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5456–VІ):
 
101. 1) у статті 4:
 
102. у частині третій слова "погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" виключити;
 
103. частину четверту викласти в такій редакції:
 
104. "Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом одного року";
 
105. 2) друге речення частини третьої статті 9, абзаци другий і третій частини першої статті 16-2 та абзац сьомий частини першої статті 16-3 виключити;
 
106. 3) у частині другій статті 12 слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" виключити.
 
107. 11. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 – 37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160, зі змінами, внесеними законами України від 6 липня 2012 року № 5179-VІ, від 2 жовтня 2012 року № 5400-VІ та № 5402-VІ, від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
108. 1) у статті 1:
 
109. в абзаці шістнадцятому слова "дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами" замінити словами "дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
110. доповнити статтю чотирма абзацами такого змісту:
 
111. "декларація про відходи – документ, який подають суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000, у порядку, встановленому цим Законом;
 
112. показник загального утворення відходів (далі – Пзув) – критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою
 
113. Пзув = 5000 хМ1 + 500 хМ2 + 50 хМ3 + 1 хМ4,
 
114. де М1, М2, М3, М4 – маса (в тоннах) утворених відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно";
 
115. 2) у статті 17:
 
116. а) у частині першій:
 
117. у пункті "в" слова "за погодженням із уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини" замінити словами "ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров'я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
118. у пункті "н" слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;
 
119. пункти "р", "с" викласти в такій редакції:
 
120. "р) здійснювати планування нового будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;
 
121. с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких Пзув не перевищує 1000";
 
122. б) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
123. "Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, для яких Пзув не перевищує 1000, зобов'язані щорічно подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України".
 
124. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
 
125. 3) у частині першій статті 18:
 
126. пункт "д" викласти в такій редакції:
 
127. "д) затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
128. пункти "ж" та "л" виключити;
 
129. пункт "м" викласти в такій редакції:
 
130. "м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";
 
131. доповнити частину пунктом "р" такого змісту:
 
132. "р) затвердження форми декларації про відходи та порядку її подання";
 
133. 4) у статті 20:
 
134. а) у частині першій:
 
135. пункт "к" викласти в такій редакції:
 
136. "к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
137. пункти "о", "р" і "с" виключити;
 
138. б) у частині другій:
 
139. у пункті "б" слова " (крім небезпечних відходів)" виключити;
 
140. пункт "в" виключити;
 
141. 5) у частині першій статті 20-1:
 
142. у пункті "б" слова " (крім небезпечних відходів)" виключити;
 
143. пункт "в" виключити;
 
144. 6) пункти "к" і "л" частини першої статті 21, пункти "ж", "и" і "р" частини першої статті 23, пункти "б" і "є" частини першої статті 23-2, пункти "в", "є" частини першої та частину другу статті 31, частини першу, другу і п'яту статті 35 та пункт "а" частини першої статті 38 виключити;
 
145. 7) пункт "а" частини першої статті 32 викласти в такій редакції:
 
146. "а) провадити будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог цього Закону";
 
147. 8) у статті 33:
 
148. у частині четвертій слова "спеціальних дозволів, у яких визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відповідно до встановлених лімітів та умови їх зберігання" замінити словами "дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання";
 
149. у частині п'ятій слова "одержання дозволу відходів" замінити словами "одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";
 
150. 9) у статті 34:
 
151. у частині першій слова "поділяються на класи" замінити словами "поділяються на чотири класи";
 
152. у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
153. 10) у частині першій статті 42:
 
154. пункти "е" і "є" виключити;
 
155. пункт "і" викласти в такій редакції:
 
156. "і) здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення цих операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації".
 
157. 12. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50 – 51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 22, ст. 184, № 43, ст. 420; 2011 р., № 37, ст. 372, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
158. 1) абзаци п'ятнадцятий – сімнадцятий статті 1, абзац сьомий статті 6, статті 16-1 та 16-2, абзаци п'ятий – сьомий частини другої статті 18 виключити;
 
159. 2) статтю 8 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
160. "затвердження порядку щодо обмеження ввезення на територію України засобів захисту рослин;
 
161. прийняття за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, рішення щодо обмеження ввезення на територію України заборонених, непридатних і таких, що не відповідають вимогам щодо якості, засобів захисту рослин".
 
162. У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом дев'ятим;
 
163. 3) у статті 12:
 
164. а) у частині другій:
 
165. абзаци третій, п'ятий і восьмий виключити;
 
166. в абзаці четвертому слова "вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
 
167. б) частину четверту виключити;
 
168. 4) у частині першій статті 16:
 
169. в абзаці третьому слова "та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів" виключити;
 
170. абзаци одинадцятий – п'ятнадцятий виключити;
 
171. 5) у статті 17:
 
172. в абзаці дев'ятому слова "і погоджувати їх ввезення на територію адміністративно-територіальної одиниці" виключити;
 
173. абзаци десятий і одинадцятий виключити;
 
174. 6) у частині другій статті 21:
 
175. в абзаці дев'ятому слова "аналітичних досліджень" виключити;
 
176. абзаци десятий, одинадцятий та чотирнадцятий виключити.
 
177. 13. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23, ст. 198, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
178. 1) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
179. "Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
180. 2) у статті 33:
 
181. частини першу та другу виключити;
 
182. у частині третій слово "інтродукції" замінити словами "переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція)";
 
183. 3) друге речення статті 34 виключити.
 
184. 14. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
 
185. 1) абзац другий частини першої статті 11 виключити;
 
186. 2) у частині першій статті 12 слова "і узгоджуються відповідно до Кодексу України про надра" виключити;
 
187. 3) частину третю статті 20 виключити.
 
188. 15. Абзац другий статті 16 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95) виключити.
 
189. 16. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 5, ст. 35, № 7, ст. 53):
 
190. 1) у статті 1:
 
191. доповнити статтю після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
192. "міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ідентифікатор) – унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі".
 
193. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – двадцять шостим;
 
194. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
195. "узагальнена база даних ідентифікаторів – база даних, що містить бази даних про ідентифікатори дозволеного, тимчасово дозволеного, а також не дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах України кінцевого обладнання";
 
196. 2) у частині другій статті 14:
 
197. у пункті 6 слова "на ввезення з-за кордону і на реалізацію" виключити;
 
198. пункт 10 доповнити словами "а також затвердження переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування і ввозяться в Україну фізичними особами для власного використання без митного оформлення";
 
199. доповнити частину пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) встановлення порядку ведення узагальненої бази даних ідентифікаторів";
 
200. 3) пункт 8 частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:
 
201. "8) створення та ведення узагальненої бази даних ідентифікаторів";
 
202. 4) у статті 25:
 
203. у пункті 2 частини першої слова "відповідності стандартам (сертифікат відповідності)" замінити словами "відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)";
 
204. частину другу викласти в такій редакції:
 
205. "2. Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності";
 
206. частину третю доповнити реченням такого змісту: "Складовою частиною реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, є перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну";
 
207. 5) у статті 26:
 
208. частину одинадцяту виключити;
 
209. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
210. "12. Внесення до реєстрів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";
 
211. 6) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
212. "Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування
 
213. 1. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні за наявності виданого в установленому порядку документа про підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв технічним регламентам, мають бути промарковані обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом. Порядок маркування та розмір плати за покриття витрат установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
214. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п'яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.
 
215. 3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення в реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування.
 
216. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
217. Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
218. 4. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності";
 
219. 7) доповнити Закон статтею 29-1 такого змісту:
 
220. "Стаття 29-1. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування
 
221. 1. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюється за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну, і наявності у суб'єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності, дані про який вносяться до названого переліку.
 
222. 2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну";
 
223. 8) частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту: "Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких не потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
 
224. 9) доповнити розділ ІХ "Прикінцеві положення" пунктом 6-1 такого змісту:
 
225. "6-1. Тимчасово, протягом дев'яти місяців з дня скасування Законом України від _________________ №_______ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, здійснюється за наявності технічного висновку щодо ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – висновок щодо ввезення). Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких з-за кордону не потрібен висновок щодо ввезення, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 
226. Висновок щодо ввезення видається УДЦР за результатами технічної експертизи, що засвідчує відповідність заявленого для ввезення з-за кордону радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою визначеним умовам застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України. Однією з підстав надання висновку щодо ввезення є наявність таких радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.
 
227. Термін дії висновку щодо ввезення не може перевищувати терміну дії документа про підтвердження відповідності технічним регламентам, але не більше строку дії цього пункту.
 
228. Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, подає до УДЦР заяву про отримання висновку щодо ввезення за встановленою формою та документи, перелік яких визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Форма заяви про отримання висновку щодо ввезення, форма висновку щодо ввезення та порядок його видачі затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
 
229. Заява про отримання висновку щодо ввезення та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.
 
230. УДЦР видає висновок щодо ввезення або мотивовано відмовляє в його видачі не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про отримання висновку щодо ввезення.
 
231. Підставами для відмови у видачі висновку щодо ввезення є подання неповного комплекту документів, необхідних для отримання висновку щодо ввезення, а також невідповідність радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, визначеним цим Законом умовам застосування їх на території України.
 
232. Одночасно з видачею заявникові висновку щодо ввезення УДЦР направляє такий висновок у формі електронного документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи.
 
233. Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі висновку щодо ввезення, отриманого у формі електронного документа центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, та за умови дотримання суб'єктом господарювання інших вимог цього Закону.
 
234. Суб'єкти господарювання, які отримали дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв до скасування вимоги щодо необхідності одержання таких дозволів, ввозять відповідні радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, а також їх митне оформлення здійснюється митними органами на підставі цих дозволів до закінчення строку їх дії, але не пізніше закінчення строку дії цього пункту, та за умови дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про радіочастотний ресурс України без одержання висновку щодо ввезення".
 
235. 17. Пункт 3 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, з наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
236. "3) операції у сфері поводження з небезпечними відходами".
 
237. 18. Пункт 4 статті 42 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435) виключити.
 
238. 19. У Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73; 2003 р., № 30, ст. 247, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ):
 
239. 1) абзац третій статті 7 виключити;
 
240. 2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
241. "Стаття 12. Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки
 
242. Будівництво (реконструкція) об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
243. 3) статтю 13 та частину третю статті 19 виключити.
 
244. 20. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
245. 1) у статті 11:
 
246. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
247. "Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, – п'ять років, об'єкт якого належить до другої групи, – десять років, об'єкт якого належить до третьої групи, – необмежений".
 
248. У зв'язку з цим частини восьму – одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою – дванадцятою;
 
249. в абзаці другому частини десятої слова "терміну їх дії" замінити словами "строку їх дії";
 
250. 2) у статті 20:
 
251. частину першу виключити;
 
252. у частині другій слова "зазначених відходів" замінити словами "промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу";
 
253. 3) розділ ІХ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
254. "1-1. Установити, що строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який виданий суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до третьої групи, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" та на момент набрання чинності названим Законом є дійсним, є необмежений".
 
255. 21. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
256. 1) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
257. "Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
258. 2) частину першу статті 46 після слів "за дозволами" доповнити словами "на спеціальне використання об'єктів тваринного світу";
 
259. 3) у частині третій статті 48 слова "а також обсяги і асортимент, використання яких дозволяється в Україні" виключити.
 
260. 22. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2009 р., № 27, ст. 350; 2013 р., № 50, ст. 697; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
 
261. 1) у частині першій статті 1:
 
262. у пункті 15 слова "та одержання сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити;
 
263. пункти 25 та 26 виключити;
 
264. 2) абзац шостий частини першої статті 10, статтю 11, частини другу – дев'яту статті 21, абзац п'ятий частини першої статті 22, частину десяту статті 37, частину шосту, абзац четвертий частини десятої, частину одинадцяту статті 50, частини одинадцяту та сімнадцяту статті 52, частини другу – четверту статті 82 виключити;
 
265. 3) у пункті 5 частини другої статті 38 слова "у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу" виключити;
 
266. 4) у частині шостій статті 51 слова "дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки припиняється" виключити;
 
267. 5) у частині десятій статті 56 слова "чи позбавлення його сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки" виключити.
 
268. 23. Частину третю статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654; 2010 р., № 28, ст. 353, № 34, ст. 486; 2011 р., № 6, ст. 47, № 34, ст. 343, № 50, ст. 537, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ) доповнити реченням такого змісту: "Одержання дозволу не вимагається в разі застосування устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яка здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці".
 
269. 24. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2010 р., № 46, ст. 540, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
270. 1) у статті 1:
 
271. абзац другий виключити;
 
272. в абзаці третьому слова "та харчової продукції з них" виключити;
 
273. 2) у статті 4:
 
274. у частині першій слова "відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини або відповідним головним державним санітарним лікарем" виключити;
 
275. частину четверту виключити;
 
276. 3) статтю 5 виключити;
 
277. 4) у статті 8:
 
278. абзац третій частини другої виключити;
 
279. абзаци другий та четвертий частини третьої виключити;
 
280. 5) у частині третій статті 9:
 
281. абзац другий після слова "свідоцтво" доповнити словом "виробника";
 
282. абзац третій доповнити словами " (крім харчової продукції з продуктів лову)";
 
283. абзаци четвертий – шостий виключити;
 
284. 6) у частині другій статті 10:
 
285. абзаци третій, п'ятий – восьмий виключити;
 
286. абзац четвертий доповнити словами " (крім харчової продукції з продуктів лову)".
 
287. 25. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155):
 
288. 1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
289. 2) у статті 6:
 
290. а) частину першу виключити;
 
291. б) у частині другій:
 
292. в абзаці першому слово "також" виключити;
 
293. в абзаці третьому слово "надання" замінити словом "підключення", а слова "в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення" виключити.
 
294. 26. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3; Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ):
 
295. 1) в абзаці шостому статті 1 слово "конструкціях" замінити словами "конструкціях - рекламоносіях";
 
296. 2) у статті 16:
 
297. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
298. "Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до цього Закону на підставі зазначених дозволів, які оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху";
 
299. частину четверту викласти в такій редакції:
 
300. "4. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та у межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".
 
301. 27. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2009 р., № 38, ст. 535; 2010 р., № 49, ст. 567; 2011 р., № 11, ст. 69; 2012 р., № 14, ст. 89, № 40, ст. 477, зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VІ):
 
302. 1) у статті 5:
 
303. в абзаці п'ятому частини другої слова "і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
304. частину третю викласти в такій редакції:
 
305. "Перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин";
 
306. 2) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
307. "Стаття 5-1. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності
 
308. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб'єктів туристичної діяльності.
 
309. Відомості про суб'єктів туристичної діяльності вносяться до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності безкоштовно, на підставі декларацій, що подаються такими суб'єктами в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
310. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності формується з метою:
 
311. ведення обліку суб'єктів туристичної діяльності;
 
312. надання безпечних та якісних туристичних послуг;
 
313. забезпечення споживачів туристичних послуг достовірною інформацією про суб'єктів туристичної діяльності;
 
314. автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів туристичної діяльності;
 
315. надання довідкової інформації споживачам туристичних послуг.
 
316. Формування та ведення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів";
 
317. 3) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
318. 4) абзац сьомий частини першої статті 11 виключити;
 
319. 5) в абзаці другому частини другої статті 23 слово " (дозволу)" виключити;
 
320. 6) в абзаці четвертому частини другої статті 24 слова "а у випадках, визначених цим Законом, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
321. 7) в абзаці четвертому частини першої статті 25:
 
322. слово "дозволів" виключити;
 
323. доповнити абзац словами "а також про внесення відомостей про суб'єкта туристичної діяльності до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності";
 
324. 8) у частині третій статті 26 слова "затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;
 
325. 9) у частині другій статті 30:
 
326. абзац другий викласти в такій редакції:
 
327. "провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов";
 
328. в абзаці третьому слова "та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом" виключити.
 
329. 28. Абзац другий статті 1, частину четверту статті 5, статті 11 і 12 та абзац шостий статті 15 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) виключити.
 
330. 29. У статті 6 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2011 р., № 33, ст. 327):
 
331. 1) частину шосту викласти в такій редакції:
 
332. "Дозволяється виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 см-3. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових";
 
333. 2) частини сьому – десяту виключити.
 
334. 30. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, з наступними змінами):
 
335. 1) в абзаці дванадцятому частини першої статті 1 слова "суб'єктами господарювання" виключити;
 
336. 2) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
 
337. "3. Видача ветеринарних документів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну медицину".
 
338. Видача, анулювання, поновлення сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
339. Видача дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн, міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарних свідоцтв форми № 1, № 2, № 3) – при переміщенні за межі України, ветеринарних свідоцтв (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною), карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин";
 
340. 3) у статті 4-1:
 
341. а) у частині сьомій абзаци перший – одинадцятий викласти в такій редакції:
 
342. "7. Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру з таких підстав:
 
343. звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 
344. припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);
 
345. припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
 
346. Дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру з підстави встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, а також у разі провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, із порушенням вимог законодавства.
 
347. Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.
 
348. У випадку якщо анулювання документа дозвільного характеру здійснюється дозвільним органом, рішення про анулювання документа дозвільного характеру видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів із дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
 
349. Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.
 
350. Рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено до адміністративного суду.
 
351. Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, забороняється.
 
352. У випадку анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, документ дозвільного характеру підлягає поновленню за рішенням дозвільного органу або адміністративного суду. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру";
 
353. б) частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
354. "Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб'єкта господарювання".
 
355. 31. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2010 р., № 30, ст. 401):
 
356. 1) доповнити статтю 1 після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
 
357. "рекламоносій – спеціальна тимчасова або розташована на відкритій місцевості стаціонарна конструкція, на якій розміщується зовнішня реклама".
 
358. У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;
 
359. 2) частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
"Розміщення реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про рекламу" та цього Закону".
 
360. 32. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19 – 20, ст. 167, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462–VІ):
 
361. 1) абзаци дев'ятнадцятий та двадцять перший статті 1 виключити;
 
362. 2) в абзаці восьмому статті 4 слова "карантинного дозволу" виключити;
 
363. 3) абзац восьмий частини першої статті 7 виключити;
 
364. 4) абзац дев'ятий частини четвертої статті 12 викласти в такій редакції:
 
365. "зберігати фітосанітарні та карантинні сертифікати протягом одного року з дати видачі";
 
366. 5) частину другу статті 35, абзац четвертий частини першої статті 36 і статтю 37 виключити;
 
367. 6) у статті 39:
 
368. а) абзац другий частини першої виключити;
 
369. б) у частині другій:
 
370. абзац другий виключити;
 
371. в абзаці сьомому слова "карантинного дозволу та" виключити;
 
372. в) у частині третій слова "карантинним дозволом та/або" виключити, а слова "таких документів" замінити словами "такого документа";
 
373. 7) абзац другий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
 
374. "відсутність фітосанітарного сертифіката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися таким документом";
 
375. 8) у частині першій статті 43 слова "незважаючи на наявність карантинного дозволу" виключити;
 
376. 9) статтю 44 виключити;
 
377. 10) у статті 45:
 
378. частину першу викласти в такій редакції:
 
379. "До вантажів з об'єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фітосанітарні процедури, передбачені статтями 39 – 41 цього Закону, у тому числі для забезпечення відповідності фітосанітарних заходів під час зберігання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктів регулювання у митницях призначення та на митних складах";
 
380. частину другу виключити.
 
381. 33. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456–VІ):
 
382. 1) частину першу статті 25 та абзац п'ятий статті 29 виключити;
 
383. 2) абзац четвертий статті 29-2 викласти в такій редакції:
 
384. "контроль за наявністю дозвільних документів на утримання та розведення диких тварин";
 
385. 3) абзац четвертий статті 30-1 викласти в такій редакції:
 
386. "видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин".
 
387. 34. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5 – 6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22):
 
388. 1) у статті 1:
абзац вісімдесят шостий виключити;
в абзаці дев'яносто четвертому слова "продукти тваринного походження для споживання людиною" виключити;
абзац дев'яносто п'ятий викласти в такій редакції:
"продукти тваринного походження для сільськогосподарського або промислового використання – продукти тваринного походження, крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною та продуктів, що призначені для фармацевтичних та хірургічних цілей, і кормів тваринного походження";
абзац дев'яносто шостий виключити;
 
389. 2) у статті 2:
 
390. частину другу викласти в такій редакції:
 
391. "Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти тваринного походження для споживання людиною";
 
392. 3) пункт 3 частини сьомої статті 63 виключити.
 
393. 35. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):
 
394. 1) абзац третій статті 8-1 та частину другу статті 16 виключити;
 
395. 2) у частині першій статті 19 слова "на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державних апробацій (випробовувань)" виключити.
 
396. 36. У Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст.ст. 4, 10, № 8, ст. 75, зі змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року № 4718-VІ, № 4781-VІ і № 4782-VІ та від 24 травня 2012 року № 4840-VІ):
 
397. 1) у статті 1:
 
398. у частині третій слова "необхідність отримання яких не передбачена законом та" виключити;
 
399. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
400. "Необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
401. 2) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому зазначеним Законом:
 
402. а) у графі "Назва документа дозвільного характеру" пункти 2, 3, 16, 24, 27, 68, 76, 86, 121, 127, 141 викласти відповідно в такій редакції:
 
403. "2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)
 
404. 3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)";
 
405. "16. Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду";
 
406. "24. Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";
 
407. "27. Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною, а також неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню), репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, за винятком тих, що ввозяться національним товаровиробником";
 
408. "68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів";
 
409. "76. Дозвіл узгодження умов та режимів перевезень, що видається на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу";
 
410. "86. Погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів";
 
411. "121. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до ІV і V категорій складності";
 
412. "127. Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування";
 
413. "141. Дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікат на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
 
414. б) пункт 97 викласти в такій редакції:
 
415. 97. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 
416. в) пункти 12, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 43 – 45, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 78, 82, 88 – 90, 94 – 96, 98 – 105-1, 107, 109 – 111, 117, 122, 122-1, 124-1 – 126, 129, 136, 137, 142, 143, 147, 150 – 153 виключити.
 
417. 37. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155, зі змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
418. 1) абзац сьомий статті 7 виключити;
 
419. 2) в абзаці тридцять дев'ятому статті 9 слова "надання дозволів на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них за кількісним та видовим складом" виключити;
 
420. 3) в абзаці шостому частини першої статті 21 слова "кількістю", "видовим складом" виключити;
 
421. 4) у статті 23:
 
422. абзаци другий і третій виключити;
 
423. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
424. "дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікат на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
 
425. абзаци восьмий та дев'ятий виключити;
 
426. 5) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
427. "Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства.
 
428. Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, дозволу на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифіката на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.
 
429. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів після державної реєстрації наказу про розподіл лімітів.
 
430. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.
 
431. Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять років.
 
432. Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання водних біоресурсів (рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства);
відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;
систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;
наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;
використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано дозвіл;
рішення суду про скасування дозволу;
систематичних (три і більше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно, строк дії зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних місяців.
Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:
несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим Кабінетом Міністрів України переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України анулюється в разі:
порушення рибальським судном правил та режимів промислу;
порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;
занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;
цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, що підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;
використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;
цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;
фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;
закінчення строку дії суднових документів.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання – юридичній чи фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу. Дія зазначених дозволів припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Форма реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів або письмове повідомлення про відмову в її видачі оформлюється протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника – юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.
 
433. Дозвіл на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікат на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, або письмове повідомлення про відмову в їх видачі видаються протягом тридцяти календарних днів з дня отримання від суб'єкта господарювання запиту щодо здійснення відповідної зовнішньоторговельної операції. У разі необхідності підготовки висновку наукової установи щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками строк розгляду поданих документів продовжується на тридцять календарних днів. З метою зменшення негативного впливу на живі зразки вживаються заходи щодо скорочення строку розгляду документів, поданих заявником для видачі сертифіката, до трьох робочих днів з дня отримання документів для розгляду.
 
434. Строк дії форм реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифіката на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, які є разовими, обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій із конкретним вантажем зазначених видів риб.
 
435. Підстави для відмови у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів і дозволу на імпорт та експорт осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифіката на пересувну виставку, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, а також для анулювання такої форми визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
436. Підстави для переоформлення, видачі дублікатів документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
437. Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
438. 6) статтю 45 виключити.
 
439. ІІ. Прикінцеві положення
 
440. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
 
441. пункту 4 та підпункту "а" підпункту 3 пункту 30 розділуІ, які набирають чинності з 1 липня 2013 року, але не раніше дня опублікування цього Закону;
 
442. підпунктів 1 – 6, 8, 9 пункту 16, абзацу п'ятого підпункту "а" та підпункту "в" (у частині виключення пункту 60 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності) підпункту 2 пункту 36 розділу І, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
 
443. підпункту 7 пункту 16 розділуІ, який набирає чинності через рік із дня опублікування цього Закону.
 
444. 2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 46, ст. 637).
 
445. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
446. підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів:
 
447. про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям цього Закону, у тому числі щодо запровадження адміністративної відповідальності за неподання декларації про відходи або порушення порядку подання такої декларації, а також за видачу дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
 
448. про внесення змін до Митного кодексу України в частині визначення порядку пропуску радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв через митний кордон України та їх митного оформлення на основі переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, дозволених для ввезення в Україну;
 
449. забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
450. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
451. забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
452. 4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Генеральному штабу Збройних Сил України:
 
453. забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
454. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.