Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести такі зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст.572; 2011 р., № 10, ст.63; 2013 р., № 15, ст.98; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16 травня 2013 року № 242-VІІ):
 
3. 1) у частині першій статті 21 слова «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» виключити:
 
4.

 
5. 2) перше речення частини другої статті 26 викласти в такій редакції:
 
6. "Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата";
 
7. 3) у частині першій статті 33 слова "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики" виключити;
 
8. 4) абзац перший частини третьої статті 59 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Рахунковій палаті";
 
9. 5) абзац перший частини третьої статті 60 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Рахунковій палаті";
 
10. 6) у частині першій статті 62 слова "висновки про використання коштів Державного бюджету України з оцінкою ефективності такого використання" замінити словами "висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету";
 
11. 7) у частині третій статті 109 слова "використання коштів Державного бюджету України" замінити словами "виконання закону про Державний бюджет України";
 
12. 8) у статті 110:
 
13. частину першу після слів "контролю за" доповнити словами "надходженням та";
 
14. у частині другій слова "використання коштів Державного бюджету України" замінити словами "надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання".
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.