Кількість абзаців - 58 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
8. 1) частину другу статті 1 після слів «суб’єктами підприємницької діяльності» доповнити словами «, учасники (акціонери) господарських товариств»;
 
9. 2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
10. «учасника (акціонера) господарського товариства, який звертається до господарського суду в інтересах господарського товариства, про відшкодування господарському товариству у передбачених законом випадках збитків, завданих посадовою особою такого товариства;».
 
11. У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
12. 3) доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
 
13. «Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
 
14. У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про перерву в засіданні, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, про прийняття судових рішень по суті спору, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача.
 
15. Оголошення повинні бути офіційно оприлюднені не пізніш як за сім днів до судового засідання, за винятком оголошення про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання.
 
16. Всі оголошення, що стосуються справи, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначається найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного оголошення.
 
17. В оголошенні, що стосується справи, зазначається найменування та адреса господарського суду, дата прийняття судом рішення, оголошення про яке оприлюднюється, час і місце наступного судового розгляду. Якщо судовим рішенням справу направлено на новий розгляд, в оголошенні наводиться інформація про таке рішення із зазначенням суду, до якого направляється справа.
 
18. В оголошенні про порушення провадження у справі щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, зазначається повне найменування господарського товариства, в інтересах якого подано позов, його поштова адреса, ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності, найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності — для фізичних осіб) учасника (акціонера), яким подано позов в інтересах господарського товариства, найменування та адреса господарського суду, номер справи, предмет позову та кінцевий строк подання іншими учасниками (акціонерами) товариства заяви про вступ у справу на стороні позивача, який становить 20 календарних днів з дати опублікування такого оголошення.»;
 
19. 4) частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
20. «4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству, за позовом зазначеного товариства або його учасника (акціонера) в інтересах такого господарського товариства;»;
 
21. 5) частину сьому статті 16 викласти у такій редакції:
 
22. «Справи у спорах, передбачених пунктами 4 і 4-1 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.»;
 
23. 6) частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
 
24. «Відповідачами є:
 
25. підприємства та організації, яким пред’явлено позовну вимогу;
 
26. посадові особи господарського товариства, яким пред’явлено позовну вимогу, — у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству такими посадовими особами.»;
 
27. 7) статтю 22 доповнити частиною такого змісту:
 
28. «У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх учасників (акціонерів) цього товариства, які беруть участь у справі на стороні позивача.»;
 
29. 8) статтю 28 доповнити частинами такого змісту:
 
30. «У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представниками такого товариства є також учасники (акціонери) цього товариства, які подали господарському суду заяву про здійснення представництва позивача у двадцятиденний строк з дати опублікування оголошення про порушення провадження у справі. Такі учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво особисто або через інших осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю. Учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу, повноваження якої підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
 
31. Особа, яка є учасником судового процесу або представником такого учасника, не може бути одночасно представником іншої сторони цього ж судового процесу.»;
 
32. 9) статтю 64 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
33. «Засідання у справі щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, має бути призначене не раніше ніж через 20 календарних днів з дати винесення ухвали про порушення провадження у справі в межах встановленого строку вирішення спору господарським судом.».
 
34. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
35. 10) частину першу статті 69 після слів «одержання позовної заяви» доповнити словами «, а за позовом учасника (акціонера) господарського товариства до посадової особи товариства про відшкодування збитків, завданих товариству, — у строк не більше трьох місяців з дня одержання позовної заяви»;
 
36. 11) у частині третій статті 91 слова «надсилає одержану апеляційну скаргу» замінити словами «після закінчення строку подання апеляційної скарги надсилає одержані скарги»;
 
37. 12) у частині другій статті 109 слова «зобов’язаний невідкладно надіслати скаргу» замінити словами «у триденний строк після закінчення строку подання касаційної скарги надсилає одержані скарги».
 
38. 2. Перше речення частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти у такій редакції: «Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.».
 
39. 3. У статті 116 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
40. 1) частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
41. «6) на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків — у межах фактично одержаних товариством сум.»;
 
42. 2) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
43. «3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду (крім випадків, встановлених законом) із позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю).».
 
44. 4. Частину другу статті 23 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 1999 р., № 26, ст. 213; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 23, ст. 320; 2005 р., № 16, ст. 263; 2010 р., № 46, ст. 539) викласти в такій редакції:
 
45. «Посадовими особами органів управління товариства (посадовими особами товариства) є фізичні особи — голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.».
 
46. 5. Частину першу статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 447) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
47. «порушення справи про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;».
 
48. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
 
49. 6. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344):
 
50. 1) пункт 15 частини першої статті 2 після слів «посадові особи органів акціонерного товариства» доповнити словами « (посадові особи товариства)»;
 
51. 2) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
 
52. «2. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства своїми діями (бездіяльністю).»;
 
53. 3) частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
 
54. «2. На посадових осіб органів акціонерного товариства покладається повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані товариству під час виконання своїх обов’язків.»;
 
55. 4) частину другу статті 72 викласти у такій редакції:
 
56. «2. Посадові особи органів акціонерного товариства та особа, заінтересована у вчиненні товариством правочину, які винні у порушенні порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству».
 
57. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.