Кількість абзаців - 324 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У частині четвертій статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) слова «та установчими документами товариства» виключити.
 
6. 2. Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) викласти у такій редакції:
 
7. «5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарієм або зберігачем у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення.».
 
8. 3. У пункті 1 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432; 2011 р., № 44, ст. 462) слово «відкритих» виключити.
 
9. 4. Пункт 31-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 35, ст. 296; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; 2011 р., № 31, ст. 304; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
«відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;».
 
10. 5. Частину другу статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234; 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 28, ст. 252, № 46, ст. 512; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ) доповнити абзацом такого змісту:
«відсутність в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій.».
 
11. 6. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 49, ст. 733; 2011 р., № 43, ст. 447; 2012 р., № 7, ст. 53, із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ):
 
12. 1) у частині другій статті 6:
 
13. абзац третій після слів «емітованих простих акцій» доповнити словами «, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
14. абзац четвертий після слів «привілейованих акцій цього класу» доповнити словами «, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права»;
 
15. 2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
16. «4. Фондова біржа зобов’язана надавати акціонерним товариствам довідку про біржовий курс цінних паперів, а також іншу інформацію відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».»;
 
17. 3) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)»;
 
18. 4) абзац четвертий частини третьої та абзац п’ятий частини п’ятої статті 40 після слова «емітента» доповнити словами «, у тому числі вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»;
 
19. 5) у частині першій статті 41:
 
20. в абзаці другому цифри «25» замінити цифрами «10»;
 
21. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
22. «прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;».
 
23. 7. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2010 р., № 22—25, ст. 263, № 46, ст. 539; 2011 р., № 22, ст. 151, № 29, ст. 272, № 35, ст. 344; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
24. 1) у частині першій статті 2:
 
25. у підпункті 14 слова «у спосіб, визначений статутом товариства» замінити словами «листом або через депозитарну систему України. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається статутом товариства»;
 
26. доповнити частину пунктом 14-1 такого змісту:
 
27. «14-1) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України — повідомлення, подання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;
 
28. 2) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
29. «Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до цього Закону, та юридичні особи — корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.»;
 
30. 3) у частині другій статті 8:
 
31. у пункті 2 слова «як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів»;
 
32. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
33. «3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі коли неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, — як вартість цінних паперів за станом на таку дату, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.»;
 
34. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
35. «У разі коли цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їх середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів розраховується наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
36. 4) у статті 9:
 
37. доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
 
38. «Забороняється створення акціонерного товариства шляхом:
 
39. злиття юридичних осіб, створених в інших організаційно-правових формах, ніж акціонерне товариство;
 
40. поділу юридичної особи іншої організаційно-правової форми, ніж акціонерне товариство;
 
41. виділу з юридичної особи, створеної в іншій організаційно-правовій формі, ніж акціонерне товариство.»;
 
42. у частині п’ятій:
 
43. у пункті 5 слова «або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів» виключити;
 
44. у пункті 9 слова «та його статуту» виключити;
 
45. у пункті 12 слово «державну» виключити;
 
46. 5) у частині четвертій статті 11 слово «державну» виключити;
 
47. 6) у пункті 5 частини другої статті 13 слова «, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій» виключити;
 
48. 7) доповнити статтю 21 частиною третьою такого змісту:
 
49. «3. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.»;
 
50. 8) абзац другий частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
 
51. «Публічне акціонерне товариство (крім публічного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі) зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку, та акції такого товариства повинні залишатися у біржовому списку хоча б на одній фондовій біржі.»;
 
52. 9) у частині другій статті 27:
 
53. в абзаці першому слово «обов’язково,» виключити, а після слів «встановленому законодавством» доповнити словами « (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)»;
 
54. абзац другий після слів «акціонерного товариства» доповнити словами « (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)»;
 
55. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
56. «У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.».
 
57. У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
58. 10) частину п’яту статті 30 виключити;
 
59. 11) пункт 14 частини другої статті 33 викласти у такій редакції:
 
60. «14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення;»;
 
61. 12) частину першу статті 34 доповнити абзацом такого змісту:
 
62. «У загальних зборах можуть брати участь акціонери (їх представники), яким на праві власності належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.»;
 
63. 13) у статті 35:
 
64. у частині першій:
 
65. у першому реченні абзаців першого і другого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
66. у другому реченні абзацу третього слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
67. частину другу виключити;
 
68. у частині третій:
 
69. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
70. «5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного;»;
 
71. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
72. «Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства.»;
 
73. 14) у частині першій статті 37 слово «попередньо» виключити;
 
74. 15) у статті 38:
 
75. у назві статті та частинах першій — шостій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного»;
 
76. друге речення частини першої після слів «Пропозиції вносяться» доповнити словами «виключно акціонером»;
 
77. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
78. «У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.»;
 
79. частину третю після слів «порядку денного» доповнити словами «та затверджують порядок денний»;
 
80. у частині п’ятій:
 
81. в абзаці третьому слова «частиною другою» замінити словами «абзацом першим частини другої»;
 
82. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
83. «Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера) може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, та з інших підстав, визначених статутом та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.»;
 
84. у частині сьомій:
 
85. в абзаці першому слова «повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному» замінити словами «надсилає акціонерам повідомлення з порядком денним»;
 
86. в абзаці другому слова «про зміни у порядку денному» замінити словами «з порядком денним», а слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
87. 16) абзац перший частини третьої статті 39 викласти у такій редакції:
 
88. «3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарієм та зберігачем у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується печаткою такої юридичної особи.»;
 
89. 17) в абзаці четвертому частини третьої статті 40:
 
90. у першому реченні слово «реєстратору,» виключити;
 
91. у другому реченні слово «реєстратора,» виключити;
 
92. 18) у статті 42:
 
93. частину п’яту після цифр «2—7» доповнити цифрами «, 14»;
 
94. частину шосту після слів «порядку денного» доповнити словами «, в тому числі змінювати черговість порядку денного, крім питання щодо оголошення перерви на загальних зборах»;
 
95. 19) у статті 43:
 
96. у частині першій:
 
97. в абзаці другому слова «товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій,» замінити словами «публічному акціонерному товаристві»;
 
98. абзац третій виключити;
 
99. у частині другій:
 
100. абзац третій після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
101. в абзаці шостому слова «і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним» замінити словами «із зазначенням його прізвища, імені та по батькові та у разі відсутності таких реквізитів вважається недійсним»;
 
102. доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
103. «Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.».
 
104. У зв’язку з цим абзаци восьмий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
105. абзац дванадцятий після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
106. в абзаці п’ятнадцятому слова «і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним» замінити словами «із зазначенням його прізвища, імені та по батькові та у разі відсутності таких реквізитів вважається недійсним»;
 
107. доповнити частину після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
108. «Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.».
 
109. У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;
 
110. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
111. «У разі коли бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він скріплюється та нумерується. При цьому кожен аркуш засвідчується печаткою акціонерного товариства та підписується акціонером (представником акціонера).»;
 
112. частину четверту викласти у такій редакції:
 
113. «4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, коли:
 
114. 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
115. 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера) та печатка акціонерного товариства;
 
116. 3) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані.
 
117. Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, коли акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
 
118. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.»;
 
119. 20) у частині першій статті 44:
 
120. у першому реченні слово «Роз’яснення» замінити словами «Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення»;
 
121. у другому реченні слово «реєстратору,» виключити;
 
122. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
123. «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону випадках — акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.»;
 
124. 21) у статті 45:
 
125. в абзаці другому частини першої слова «реєстратору,» та «реєстратора,» виключити;
 
126. частину другу викласти у такій редакції:
 
127. «2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
 
128. 1) дата проведення голосування;
 
129. 2) питання, винесене на голосування;
 
130. 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 
131. 4) кількість голосів акціонерів, які не взяли участі у голосуванні;
 
132. 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.
 
133. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 
134. 1) дата проведення голосування;
 
135. 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 
136. 3) кількість голосів акціонерів, які не взяли участі у голосуванні;
 
137. 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.»;
 
138. 22) у статті 47:
 
139. у частині п’ятій:
 
140. абзац перший викласти у такій редакції:
 
141. «5. У встановлених статутом акціонерного товариства випадках наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.»;
 
142. абзац другий виключити;
 
143. частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
 
144. «Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.
 
145. При цьому повідомлення про проведення позачергових загальних зборів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку можуть надсилатися пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
 
146. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.»;
 
147. 23) статтю 48 викласти у такій редакції:
 
148. «Стаття 48. Проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)
 
149. 1. Статутом акціонерного товариства може бути передбачена можливість проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) без присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного, крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 цього Закону.
 
150. 2. На загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування) можуть прийматися рішення з усіх питань.
 
151. 3. Рішення про проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) приймається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) і повинне містити:
 
152. 1) перелік питань, що виносяться на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування), та проекти рішень з таких питань;
 
153. 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
154. 3) дату надіслання акціонерам бюлетенів для заочного голосування, що повинна бути не пізніше ніж через три дні після дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом голосування;
 
155. 4) дату закінчення отримання товариством заповнених акціонерами бюлетенів для голосування, що повинна бути не раніше ніж через 30 і не пізніше ніж через 60 днів після дати надіслання акціонерам бюлетенів для голосування;
 
156. 5) форму і текст бюлетеня для заочного голосування (опитування);
 
157. 6) перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань, винесених на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування).
 
158. 4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) не пізніше ніж за 20 днів до встановленої дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування) повинне бути опубліковане в офіційному друкованому органі та надіслане фондовій біржі, на якій таке товариство перебуває в біржовому списку.
 
159. 5. Бюлетень для заочного голосування (опитування) повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 43 цього Закону, крім відомостей про дату і час початку проведення загальних зборів, а також відомості про:
 
160. 1) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
161. 2) дату закінчення отримання акціонерним товариством заповнених акціонерами бюлетенів для заочного голосування (опитування);
 
162. 3) прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера та кількість голосів, що йому належить;
 
163. 4) застереження про те, що підпис на бюлетені уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а підпис акціонера — фізичної особи — посвідчений нотаріально;
 
164. 5) застереження про те, що у разі відсутності засвідченого підпису бюлетень для заочного голосування (опитування) вважається недійсним.
 
165. Бюлетень для заочного голосування (опитування) у публічному акціонерному товаристві підписується корпоративним секретарем, у приватному акціонерному товаристві — головою наглядової ради (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) та засвідчується печаткою акціонерного товариства.
 
166. У разі коли бюлетень для заочного голосування (опитування) складається з кількох аркушів, він скріплюється та нумерується. При цьому кожен аркуш засвідчується печаткою акціонерного товариства та підписується акціонером.
 
167. 6. Бюлетень для заочного голосування (опитування) та документи з питань, винесених на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування), надсилаються листом кожному акціонерові, включеному до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування). Бюлетень для заочного голосування (опитування) заповнюється та підписується акціонером, посвідчується нотаріально та надсилається акціонерному товариству рекомендованим листом, на якому зазначається: «Бюлетень для голосування (опитування). Не відкривати до дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).».
 
168. 7. Акціонери, бюлетені для заочного голосування (опитування) від яких надійшли до акціонерного товариства до встановленої дати закінчення отримання товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування), вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування).
 
169. Загальні збори, що проводилися шляхом заочного голосування (опитування), вважаються такими, що відбулися, якщо в них узяли участь акціонери, які сукупно є власниками понад 60 відсотків голосуючих акцій.
 
170. 8. Рішення з питання, винесеного на загальні збори, що проводилися шляхом заочного голосування (опитування), вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість акціонерів, які надіслали акціонерному товариству бюлетені для заочного голосування (опитування) до встановленої дати закінчення отримання товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).
 
171. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2—7, 14 та 23 частини другої статті 33 цього Закону, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало три чверті голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування).
 
172. 9. Відкриття бюлетенів для заочного голосування (опитування) та підрахунок голосів акціонерів розпочинається не раніше встановленої дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).
 
173. Контроль за підрахунком голосів акціонерів може здійснювати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, мають право здійснювати контроль за підрахунком голосів акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
174. 10. Протокол про підсумки проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) складається не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати закінчення отримання акціонерним товариством бюлетенів для заочного голосування (опитування).
 
175. У протоколі про підсумки проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) зазначається:
 
176. 1) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
177. 2) дата надіслання акціонерам бюлетенів для заочного голосування (опитування);
 
178. 3) дата закінчення отримання акціонерним товариством заповнених акціонерами бюлетенів для заочного голосування (опитування);
 
179. 4) перелік питань, винесених на загальні збори шляхом заочного голосування (опитування);
 
180. 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
181. 6) загальна кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах шляхом заочного голосування (опитування);
 
182. 7) кворум загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного, зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
 
183. 8) підсумки голосування із зазначенням кількості голосів «за», «проти» та «утримався» щодо кожного питання, поставленого на голосування, та рішення, прийняті з кожного питання.
 
184. 11. Підсумки проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) доводяться до відома акціонерів протягом 10 днів після складення протоколу про підсумки голосування.
 
185. 12. Бюлетень для заочного голосування (опитування) визнається недійсним у разі, коли:
 
186. 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
187. 2) на ньому відсутній підпис акціонера та печатка акціонерного товариства;
 
188. 3) підпис акціонера не посвідчений нотаріально;
 
189. 4) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані.»;
 
190. 24) у статті 51:
 
191. у першому реченні частини третьої слова «та відповідальність» замінити словами «, права та обов’язки»;
 
192. у частині четвертій слова «, крім члена наглядової ради — юридичної особи — акціонера» виключити;
 
193. 25) у частині другій статті 52:
 
194. у пункті 16 слова «у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях» замінити словами «в об’єднаннях підприємств»;
 
195. у пункті 21 слова «реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або» виключити;
 
196. 26) у статті 53:
 
197. частину першу викласти у такій редакції:
 
198. «1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб — акціонерів, а також з числа фізичних осіб — представників акціонера.
 
199. Акціонер, фізична осіба — представник якого обраний членом наглядової ради, в будь-який момент може замінити свого представника без переобрання його загальними зборами.»;
 
200. у частині другій:
 
201. абзац перший викласти у такій редакції:
 
202. «2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни фізичної особи — представника акціонера повноваження нового представника акціонера дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером та отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про призначення (заміну) представника, яке, крім іншого, повинне містити:»;
 
203. в абзаці сьомому слова «Член наглядової ради — юридична особа» замінити словом «Акціонер»;
 
204. доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
205. «Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника — члена наглядової ради, письмово повідомивши про це акціонерному товариству відповідно до вимог, передбачених цією частиною.».
 
206. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
207. в абзаці дев’ятому слова «акціонерів — членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді» замінити словами «про призначення представників акціонерів членами наглядової ради»;
 
208. частину четверту викласти у такій редакції:
 
209. «4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства може здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.»;
 
210. 27) у статті 56:
 
211. назву статті викласти у такій редакції:
 
212. «Стаття 56. Комітети наглядової ради»;
 
213. частину четверту виключити;
 
214. 28) абзац перший частини першої статті 61 після слів «за рішенням наглядової ради» доповнити словами «з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
215. 29) доповнити Закон розділом ІХ-1 такого змісту:
 
216. «Розділ ІХ-1
 
217. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 
218. Стаття 61-1. Корпоративний секретар акціонерного товариства
 
219. 1. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства, що не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада корпоративного секретаря, а в товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства понад 100 осіб посада корпоративного секретаря запроваджується обов’язково.
 
220. 2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами, іншими інвесторами, а також виконує інші функції, визначені цим Законом та статутом товариства.
 
221. 3. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий або трудовий договір. Такий договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом товариства.
 
222. 4. Корпоративний секретар не може передавати свої повноваження іншій особі.
 
223. У разі неможливості здійснення корпоративним секретарем своїх повноважень вони тимчасово покладаються на одного із членів наглядової ради за рішенням голови наглядової ради або на іншу особу за рішенням загальних зборів у разі відсутності в акціонерному товаристві наглядової ради.
 
224. Стаття 61-2. Компетенція корпоративного секретаря
 
225. 1. До компетенції корпоративного секретаря належить:
 
226. 1) надання інформації акціонерам про діяльність акціонерного товариства;
 
227. 2) надання оригіналу статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, затверджених загальними зборами, включаючи зміни до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 
228. 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 44 цього Закону;
 
229. 4) підготовка проведення засідання наглядової ради;
 
230. 5) надання акціонерам роз’яснень щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонерів;
 
231. 6) вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом акціонерного товариства та положенням про корпоративного секретаря товариства, а також питань, переданих згідно з рішенням наглядової ради чи загальних зборів для вирішення корпоративним секретарем;
 
232. 7) інші функції, передбачені цим Законом, статутом акціонерного товариства та положенням про корпоративного секретаря товариства.
 
233. 2. Посадові особи органів акціонерного товариства на вимогу корпоративного секретаря зобов’язані надати йому можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, установлених законом, статутом та внутрішніми положеннями акціонерного товариства.
 
234. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
 
235. Стаття 61-3. Обрання та відкликання корпоративного секретаря
 
236. 1. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
237. 2. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради обирає корпоративного секретаря, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
 
238. Повноваження корпоративного секретаря дійсні з дати його обрання та припиняються з дати обрання нового корпоративного секретаря.
 
239. Строк повноважень корпоративного секретаря становить три роки.
 
240. Одна і та сама особа може обиратися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
 
241. 3. Корпоративний секретар не може бути членом наглядової ради, виконавчого органу чи ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 61-1 цього Закону.
 
242. 4. Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень корпоративного секретаря.
 
243. 5. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень корпоративного секретаря, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого акціонерного товариства, до вирішення питання про його відповідальність.
 
244. До вирішення питання про відповідальність корпоративного секретаря наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження корпоративного секретаря.
 
245. 6. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
 
246. 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це акціонерному товариству за два тижні;
 
247. 2) у разі неможливості виконання обов’язків корпоративного секретаря за станом здоров’я;
 
248. 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків корпоративного секретаря;
 
249. 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 
250. Статутом або положенням про корпоративного секретаря акціонерного товариства може бути передбачено інші випадки дострокового припинення повноважень корпоративного секретаря.»;
 
251. 30) доповнити Закон статтею 62-1 такого змісту:
 
252. «Стаття 62-1. Особливості розірвання трудового договору (контракту) з посадовою особою органів акціонерного товариства
 
253. 1. Трудовий договір (контракт) з посадовою особою органів акціонерного товариства, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір (контракт) до закінчення строку його чинності, крім підстав, визначених Кодексом законів про працю України, також може бути розірваний у разі прийняття рішення про припинення повноважень такої посадової особи органом акціонерного товариства, до компетенції якого відповідно до цього Закону належить прийняття такого рішення.
 
254. 2. У разі припинення трудового договору (контракту) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, посадовій особі органів акціонерного товариства виплачується вихідна допомога у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку.»;
 
255. 31) частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
 
256. «2. Посадові особи органів акціонерного товариства за шкоду, заподіяну товариству своїми діями (бездіяльністю), несуть матеріальну відповідальність у розмірі нанесеної шкоди.»;
 
257. 32) у статті 65:
 
258. абзац перший частини першої після слів «афілійованим особам, стала» доповнити словами « (прямо або опосередковано)»;
 
259. частину четверту викласти у такій редакції:
 
260. «4. Ціна придбання акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за їх номінальну вартість.
 
261. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, що діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства.»;
 
262. 33) у статті 66:
 
263. абзац сьомий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
264. «Ціна викупу акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за їх номінальну вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
 
265. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.».
 
266. У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
267. у частині третій:
 
268. друге речення абзацу першого виключити;
 
269. абзац другий викласти у такій редакції:
 
270. «Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону, та не може бути нижчою за їх номінальну вартість.»;
 
271. 34) у статті 68:
 
272. у частині першій:
 
273. пункт 2 після слова «правочину» доповнити словами «, в тому числі про попереднє схвалення значного правочину»;
 
274. доповнити частину пунктом 4 такого змісту:
 
275. «4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»;
 
276. частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
277. «3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення.»;
 
278. 35) у статті 69:
 
279. у частині першій:
 
280. абзац перший викласти у такій редакції:
 
281. «1. Ціна викупу акцій повинна дорівнювати їх ринковій вартості, але не може бути нижчою за їх номінальну вартість.»;
 
282. в абзаці другому слова «Ціна викупу акцій розраховується» замінити словами «Ринкова вартість акцій визначається»;
 
283. доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
284. «2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, повинне надіслати акціонерам, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:
 
285. ціни викупу акцій;
 
286. кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
 
287. строку, протягом якого акціонер може подати акціонерному товариству письмову вимогу про обов’язковий викуп акцій;
 
288. строку здійснення акціонерним товариством оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).».
 
289. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
290. 36) у частині другій статті 71:
 
291. доповнити частину після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 
292. «Наглядова рада під час прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення його оцінки на відповідність інтересам акціонерного товариства залучає аудитора, якщо інше не передбачено статутом товариства.».
 
293. У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим — десятим;
 
294. в абзаці десятому слово «може» замінити словами «або загальні збори можуть»;
 
295. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
296. «Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов’язане оприлюднити відповідну інформацію у передбаченому законом порядку із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1—4 цієї частини.»;
 
297. 37) в абзаці другому частини першої статті 73 слова і цифри «до 100 осіб» замінити словами і цифрами «, що не перевищує 100 осіб,»;
 
298. 38) у частині першій статті 75 слово «публічного» виключити;
 
299. 39) у пункті 14 частини першої статті 77 слово «державну» виключити;
 
300. 40) у частині третій статті 78 слова «власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому» замінити словами «власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені»;
 
301. 41) у статті 81:
 
302. в абзаці другому частини другої слова «перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та» замінити словами «та обґрунтування порядку»;
 
303. пункт 3 частини четвертої виключити;
 
304. 42) у частині шостій статті 83:
 
305. пункт 6 виключити;
 
306. у пункті 14 слово «статуту» виключити;
 
307. у пункті 18 слово «державну» виключити;
 
308. 43) у статті 84:
 
309. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
310. «Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. До акціонерного товариства може приєднатися лише акціонерне товариство.»;
 
311. друге речення частини четвертої виключити;
 
312. 44) частину першу статті 85 доповнити абзацом такого змісту:
 
313. «Акціонерне товариство може припинятися шляхом поділу на два чи більше акціонерних товариства.»;
 
314. 45) частину третю статті 87 доповнити абзацами такого змісту:
 
315. «У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника.
 
316. Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства-правонаступника.
 
317. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю — правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому цієї частини.»;
 
318. 46) у пункті 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
319. абзац восьмий після слів «наглядова рада акціонерного товариства» доповнити словами « (або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства)»;
 
320. в абзаці одинадцятому слова «рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «повідомлення, що розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,».
 
321. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
322. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
323. 2. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом не пізніше ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.