Кількість абзаців - 136 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності державної служби зайнятості (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності державної служби зайнятості)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У частині другій статті 244-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) слова «та районних у містах» замінити словами «районних у містах та міжрайонних».
 
6. 2. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1996 р., № 16, ст. 71):
 
7. 1) частину першу статті 1 після слів «та їх апараті» доповнити словами», а також у центрах зайнятості державної служби зайнятості»;
 
8. 2) частину першу статті 2 після слів «та його апарату» доповнити словами «, якщо інше не передбачено законом»;
 
9. 3) у статті 33:
 
10. частину першу після слів «апарату державних органів» доповнити словами», якщо інше не передбачено законом,»;
 
11. частину восьму після слів «постановами Кабінету Міністрів України» доповнити словами», якщо інше не передбачено законом».
 
12. 3. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст. 171):
 
13. 1) частину першу статті 9 після абзацу восьмого доповнити абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:
 
14. «функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;
 
15. порядок здійснення правлінням Фонду контролю за діяльністю виконавчої дирекції Фонду;»;
 
16. 2) у статті 10:
 
17. в абзаці першому частини другої слова «здійснює правління Фонду» замінити словами «здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду», а цифру «5» замінити цифрами «15»;
 
18. частину шосту виключити;
 
19. 3) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
20. «Стаття 11. Повноваження правління Фонду
 
21. 1. Правління Фонду:
 
22. спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, визначає перспективні та поточні завдання Фонду;
 
23. затверджує документи, у тому числі нормативного характеру, що регламентують внутрішню діяльність Фонду та виконавчої дирекції Фонду;
 
24. обирає голову правління Фонду та його заступників;
 
25. розглядає кандидатури на посади керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, дає згоду на їх призначення в установленому порядку;
 
26. дає згоду на звільнення в установленому порядку керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а в разі порушення ними вимог законодавства чи статуту - вносить обов’язкове для врахування обґрунтоване подання про звільнення;
 
27. затверджує бюджет Фонду на поточний рік та звіт про його виконання;
 
28. затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, обсяг видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері фінансів, трудових відносин, соціального захисту населення);
 
29. затверджує порядок використання коштів за окремими видатками бюджету Фонду;
 
30. вирішує поточні питання щодо формування та використання резерву коштів Фонду;
 
31. вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення, пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;
 
32. вирішує інші питання діяльності Фонду відповідно до його статуту.
 
33. 2. Документи нормативного характеру, які стосуються прав і обов’язків страхувальників та застрахованих осіб, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади.
 
34. Документи нормативного характеру, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».»;
 
35. 4) доповнити Закон статтею 12 такого змісту:
 
36. «Стаття 12. Виконавча дирекція Фонду
 
37. 1. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на державну службу зайнятості. Директор Державного центру зайнятості та його заступники є відповідно керівником та заступниками керівника виконавчої дирекції Фонду.
 
38. Керівник виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.
 
39. Виконавча дирекція Фонду організовує виконання рішень правління Фонду та забезпечує дотримання вимог законодавства про страхування на випадок безробіття, діє від імені Фонду та підзвітна йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду.
 
40. 2. Функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду покладаються на регіональні та місцеві центри зайнятості.
 
41. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи:
 
42. 1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду, управління майном;
 
43. 2) виплачують забезпечення та надають соціальні послуги, передбачені цим Законом, забезпечують здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 
44. 3) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;
 
45. 4) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральними органами виконавчої влади у сфері соціальної політики, державної податкової політики та Пенсійним фондом України за погодженням з правлінням Фонду. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних Пенсійного фонду України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а в разі потреби - шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників;
 
46. 5) представляють інтереси Фонду в судових та інших органах;
 
47. 6) представляють Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини;
 
48. 7) готують та подають на розгляд правління Фонду:
 
49. пропозиції щодо вдосконалення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 
50. пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;
 
51. проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду;
 
52. звіт про діяльність.»;
 
53. 5) у статті 16:
 
54. пункт 4 частини другої викласти у такій редакції:
 
55. «4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості; «;
 
56. у частині четвертій слова «передбаченому для обслуговування Державного бюджету України» замінити словами «встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
57. 6) абзац третій пункту 3 частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
 
58. «фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості; «;
 
59. 7) в абзаці другому частини першої статті 20 слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи» замінити словами «Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи»;
 
60. 8) абзац перший частини першої статті 23 після слів «залежно від страхового стажу» доповнити словами», але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб»;
 
61. 9) у статті 35:
 
62. у частині другій:
 
63. у пункті 1 слова «територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «робочих органів виконавчої дирекції Фонду»;
 
64. у пункті 2 слова «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «робочим органам виконавчої дирекції Фонду»;
 
65. у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «робочими органами виконавчої дирекції Фонду»;
 
66. 10) частину п’яту статті 38 викласти у такій редакції:
 
67. «5. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх заступники.»;
 
68. 11) абзац другий пункту 3 розділу VІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
69. 4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 24, ст. 243, із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VІІ):
 
70. 1) в абзаці другому частини третьої статті 14 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку» замінити словами «державну службу зайнятості у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
71. 2) в абзаці третьому частини третьої статті 17 слова «за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» виключити;
 
72. 3) назву розділу ІІІ викласти у такій редакції:
 
73. «Розділ ІІІ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ»;
 
74. 4) статтю 21 викласти у такій редакції:
 
75. «Стаття 21. Державна служба зайнятості
 
76. 1. Державною службою зайнятості є централізована система державних установ, яка функціонує у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення, та провадить діяльність у сфері сприяння зайнятості та соціального захисту населення від безробіття. Положення про державну службу зайнятості затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення.
 
77. Діяльність державної служби зайнятості щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення від безробіття спрямовується та координується Міністром - керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення.
 
78. На державну службу зайнятості згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» покладаються функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів.
 
79. До складу державної служби зайнятості входять державні установи:
 
80. Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який є головним органом у системі органів державної служби зайнятості;
 
81. регіональні центри зайнятості - центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості;
 
82. місцеві центри зайнятості - районні, міськрайонні, міські та районні у містах, міжрайонні (у разі потреби) центри зайнятості. Регіональні та місцеві центри зайнятості становлять систему територіальних органів державної служби зайнятості - робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 
83. навчальні заклади, центри професійної орієнтації населення, інформаційно-обчислювальні центри, інші підприємства, установи та організації, утворені державною службою зайнятості.
 
84. Регулювання правового становища державних службовців, які працюють у центрах зайнятості, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
85. 2. Послуги, пов’язані із сприянням зайнятості та соціальним захистом населення від безробіття, надаються державною службою зайнятості безоплатно.
 
86. 3. Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на ці цілі.
 
87. 4. Положення про державну службу зайнятості затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення.»;
 
88. 5) у статті 22:
 
89. у назві статті слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів» замінити словами «державної служби зайнятості»;
 
90. у частині першій:
 
91. в абзаці першому слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів» замінити словами «державної служби зайнятості»;
 
92. пункт 1 викласти у такій редакції:
 
93. «1) здійснення передбачених законодавством заходів щодо сприяння зайнятості населення та соціального захисту від безробіття; «;
 
94. пункт 2 виключити;
 
95. у частині другій:
 
96. в абзаці першому слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи» замінити словами «Центри зайнятості державної служби зайнятості»;
 
97. пункт 18 виключити;
 
98. пункт 19 викласти у такій редакції:
 
99. «19) здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення у частині використання праці іноземців та осіб без громадянства, дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, контроль за додержанням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу), накладають у межах своїх повноважень штрафи за порушення вимог законодавства про зайнятість населення та про рекламу.»;
 
100. 6) у статті 23:
 
101. у пункті 4 частини першої слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, покладених на нього» замінити словами «державною службою зайнятості покладених на неї»;
 
102. у частині другій слова «його територіальних органів» замінити словами «центрів зайнятості та інших підпорядкованих державних установ»;
 
103. 7) у статті 25:
 
104. у частині першій слова «територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центрами зайнятості державної служби зайнятості»;
 
105. в абзаці другому частини другої слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центрами зайнятості державної служби зайнятості»;
 
106. 8) в абзаці другому частини першої статті 26 слова «коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю)» виключити;
 
107. 9) частину третю статті 30 викласти у такій редакції:
 
108. «3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
109. Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення.»;
 
110. 10) в абзаці другому частини першої, абзаці третьому частини другої, абзаці першому частини третьої статті 35 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
111. 11) у частині четвертій статті 36:
 
112. у пункті 2 слова «територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центром зайнятості державної служби зайнятості»;
 
113. у пункті 4 слова «територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центрам зайнятості державної служби зайнятості», а слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» - словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
114. 12) в абзаці першому частини першої статті 39 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
115. 13) у пункті 2 частини другої статті 44 слова «територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центр зайнятості державної служби зайнятості»;
 
116. 14) в абзаці другому частини першої статті 47 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
117. 15) у пункті 4 частини третьої статті 50 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
118. 16) частину першу статті 52 викласти у такій редакції:
 
119. «1. Державний контроль за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення здійснює в межах компетенції уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про зайнятість населення.»;
 
120. 17) у статті 53:
 
121. у частині третій слова «або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу» виключити;
 
122. доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
 
123. «4. У разі провадження суб’єктом господарювання діяльності з наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.».
 
124. У зв’язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - дванадцятою;
 
125. абзац другий частини десятої замінити абзацами такого змісту:
 
126. «Штрафи, зазначені у частинах другій, шостій і сьомій цієї статті, накладаються державною службою зайнятості у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення.
 
127. Штрафи, зазначені у частинах третій - п’ятій і восьмій цієї статті, накладаються уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про зайнятість населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
128. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
129. «11. У разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця передбачених цією статтею штрафів їх стягнення здійснюється в судовому порядку. Суми штрафів, зазначених у частинах другій, шостій і сьомій цієї статті, зараховуються до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття а ті, що зазначені у частинах третій - п’ятій, восьмій і дев’ятій, - до державного бюджету.»;
 
130. 18) пункт 4 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити;
 
131. 19) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» і «територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» у всіх відмінках замінити словами «державна служба зайнятості» у відповідному відмінку.
 
132. ІІ. Прикінцеві положення
 
133. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
134. 2. Державний центр зайнятості є правонаступником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
135. 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.