Кількість абзаців - 85 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. Абзац четвертий пункту 57.1 статті 57 після слів «звітний (податковий) рік» доповнити словами і цифрами « (без урахування суми спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу)».
 
6. 2. Підпункт 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 викласти у такій редакції:
 
7. «136.1.9. проценти від проведення операцій з інвестиційними активами інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю, які створені на строк будівництва об’єкта нерухомості та не менше ніж 95 відсотків активів яких розміщені в сертифікати фонду операцій з нерухомістю, на строк будівництва об’єкта нерухомості, що фінансується за рахунок таких інвестиційних активів.
 
8. Положення цього підпункту застосовуються протягом двох років з дня першого отримання інститутами спільного інвестування та фондами операцій з нерухомістю інвестиційних активів.».
 
9. 3. Абзац третій підпункту «в» підпункту 138.10.4 пункту 138.10 статті 138 після слів « (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом)» доповнити словами і цифрами «, спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу».
 
10. 4. Абзац перший підпункту 139.1.6 пункту 139.1 статті 139 після слів «суми податку на прибуток» доповнити словами і цифрами « (крім спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу)».
 
11. 5. Друге речення пункту 152.9 статті 152 після слів і цифр «у пункті 57.1 статті 57 цього Кодексу» доповнити словами і цифрами «, місяць для цілей спеціального податку на прибуток відповідно до пункту 153.16 статті 153 цього Кодексу».
 
12. 6. У статті 153:
 
13. 1) підпункт «в» підпункту 153.3.5 пункту 153.3 викласти у такій редакції:
 
14. «в) платником податку - емітентом корпоративних прав за результатами попереднього звітного податкового року в сумі, що не перевищує розміру прибутку, який підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку згідно з пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, обчисленого за підсумками такого року, та за умови сплати податку на прибуток підприємств, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які зменшують нараховану суму податку відповідно до цього Кодексу.
Якщо сума нарахованих до виплати дивідендів за результатами попереднього звітного податкового року перевищує розмір оподатковуваного прибутку, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, дивіденди, сплачені в сумі такого перевищення, підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 153.3.2 цього пункту»;
 
15. 2) доповнити статтю пунктом 153.16 такого змісту:
 
16. «153.16. Спеціальний податок на прибуток
Платники податку - банки та кредитні спілки сплачують спеціальний податок на прибуток у вигляді процентів, нарахованих на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками, за ставкою, визначеною у пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу, без зменшення суми процентів на суму податку.
Спеціальний податок на прибуток є частиною податку на прибуток підприємств та не зменшує суму податкових зобов’язань з такого податку.
Спеціальний податок на прибуток нараховується та вноситься до бюджету у строки, встановлені для місячного податкового періоду.
Форма податкової звітності із спеціального податку на прибуток затверджується у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу».
 
17. 7. Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 викласти у такій редакції:
 
18. «164.2.8. доходи від капіталу (крім зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18 і 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу); «.
 
19. 8. У статті 167:
1) у пункті 167.1:
в абзаці першому цифри «167.5» замінити цифрами «167.6»;
в абзаці четвертому цифри «167.4» замінити цифрами «167.6»;
 
20. 2) пункти 167.2 і 167.5 викласти у такій редакції:
«167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.»;
 
21. «167.5. Ставки податку щодо доходу від капіталу встановлюються у відсотках бази оподаткування у таких розмірах:
 
22. 167.5.1. для доходів від капіталу (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту) незалежно від країни походження:
 
23. 15 відсотків - для доходів, загальна сума яких за звітний податковий рік не перевищує 410 прожиткових мінімумів;
 
24. 20 відсотків - для доходів, загальна сума яких за звітний податковий рік перевищує 410 прожиткових мінімумів, але не перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення;
 
25. 25 відсотків - для доходів, загальна сума яких за звітний податковий рік перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення;
 
26. 167.5.2. для дивідендів та процентів на вклади (депозити), поточні або інші рахунки в банках та кредитних спілках:
 
27. нуль відсотків - для процентів, загальна сума яких за звітний податковий рік не перевищує 410 прожиткових мінімумів;
 
28. 5 відсотків - для дивідендів, загальна сума яких за звітний податковий рік не перевищує 820 прожиткових мінімумів, а також процентів, загальна сума яких за звітний податковий рік перевищує 410 прожиткових мінімумів, але не перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення;
 
29. 10 відсотків - для дивідендів та процентів, загальна сума яких за кожним видом доходу за звітний податковий рік перевищує 820 прожиткових мінімумів, у частині такого перевищення.
 
30. 167.5.3. У цьому пункті термін «прожитковий мінімум» означає розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня звітного податкового року.
 
31. У цьому розділі термін «доходи від капіталу» означає такі доходи:
 
32. проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
 
33. проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
 
34. інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
 
35. процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
 
36. плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
 
37. дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
 
38. дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 
39. відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
 
40. дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
 
41. інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 
42. роялті;
 
43. дивіденди.»;
 
44. 3) доповнити статтю пунктом 167.6 такого змісту:
 
45. «167.6. Ставка податку може становити інший розмір, визначений цим розділом.».
 
46. 9. Підпункт 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 після слова «Кодексу» доповнити словами «, крім випадків, установлених цим розділом».
 
47. 10. У статті 170:
 
48. 1) абзац перший підпункту 170.2.9 пункту 170.2 доповнити реченням такого змісту: «Податковий агент, який нараховує (виплачує) платникові податку інвестиційний прибуток протягом звітного місяця, нараховує (утримує, перераховує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу.»;
 
49. 2) підпункт 170.3.1 пункту 170.3 викласти у такій редакції:
 
50. «170.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу. При цьому податковий агент, який нараховує (виплачує) платникові податку роялті протягом звітного місяця, нараховує (утримує, перераховує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу.»;
 
51. 3) пункти 170.4 і 170.5 викласти у такій редакції:
«170.4. Оподаткування процентів.
170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь процентів є (з урахуванням інших норм цього пункту) особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платникові податку, сплачується (перераховується) податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.
 
52. 170.4.2. Податковий агент (крім банків та кредитних спілок, що нараховують (виплачують) проценти на вклади (депозити), поточні або інші рахунки), який нараховує (виплачує) доходи у вигляді процентів, нараховує (утримує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу та подає податковий розрахунок у порядку, встановленому підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу.
 
53. 170.4.3. Платник податку, який у звітному податковому році одержав доходи у вигляді процентів, зобов’язаний здійснити перерахунок суми податку з такого доходу, подати річну декларацію та сплатити податок у порядку, встановленому підпунктом «з» або «и» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу.
 
54. Контролюючі органи за своїми запитами отримують від державного органу, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, кредитних спілок інформацію про суми доходів у вигляді процентів, нарахованих (виплачених) фізичній особі кредитними спілками за відповідний звітний податковий рік, за умови, що сума доходів від капіталу, одержаних зазначеною особою у такому році перевищила 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, і нею не подано у встановлені строки декларацію про майновий стан і доходи.
 
55. 170.5. Оподаткування дивідендів.
170.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, визначених підпунктом 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав (за його дорученням - інша особа, що здійснює таке нарахування (виплату), який нараховує (утримує) під час кожного нарахування (виплати) такого доходу податок за ставкою, визначеною абзацом третім підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу.
170.5.2. Резидент, який нараховує дивіденди, у тому числі суб’єкт спрощеної системи оподаткування або звільнений від сплати такого податку, є податковим агентом під час нарахування дивідендів та відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму нарахованих (сплачених) платнику податку доходів та нарахованого (утриманого) податку.
170.5.3. Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, згідно з підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
170.5.4. Платник податку, який у звітному податковому році одержав доходи у вигляді дивідендів (крім зазначених у підпункті 170.5.3 цього пункту), зобов’язаний здійснити перерахунок суми податку з такого доходу, подати річну декларацію та сплатити податок у порядку, встановленому підпунктом «и» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу»;
 
56. 4) у підпункті 170.11.1 пункту 170.11:
 
57. абзац перший після слова «Кодексу» доповнити словами « (крім доходів, зазначених в абзаці другому цього підпункту)»;
 
58. абзац другий викласти у такій редакції:
 
59. «При цьому платник податку - отримувач доходів, джерело виплат яких є іноземним та які належать до доходів, зазначених у пункті 167.5 статті 167 цього Кодексу, зобов’язаний включити такі доходи до окремого перерахунку доходів згідно з підпунктом «з» та/або «и» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу.»;
 
60. 5) у підпункті 170.12.1 слова і цифри «в пункті 167.2» замінити словами і цифрами «абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, незалежно від суми нарахованого (виплаченого) доходу».
 
61. 11. Пункт 176.1 статті 176 доповнити підпунктами «з « та « и» такого змісту:
 
62. «з) подавати податкову декларацію за результатами звітного податкового року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у вигляді доходів на капітал (крім дивідендів та процентів на вклади (депозити), поточні або інші рахунки в банках та кредитних спілках), та здійснити річний перерахунок суми податку з урахуванням ставок податку, визначених підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
 
63. У разі коли протягом звітного податкового року загальна нарахована (виплачена) сума всіх доходів, зазначених в абзаці першому цього підпункту, не перевищує 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, і податковим агентом нарахований (утриманий, перерахований) податок з таких доходів до бюджету за ставкою, визначеною абзацом другим підпункту 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, платник податку не зобов’язаний подавати річну податкову декларацію з підстав, визначених цим підпунктом.
 
64. Нарахований за результатами річного перерахунку податок зменшується на суми:
 
65. податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року з відповідних доходів згідно з правилами цього розділу;
 
66. податку, сплаченого платником податку за кордоном з доходів з іноземних джерел у випадках, передбачених пунктом 170.11 статті 170 цього Кодексу.
 
67. Позитивна різниця податку за результатом річного перерахунку включається платником податку до річної податкової декларації та підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
68. и) подавати податкову декларацію за результатами звітного податкового року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у вигляді дивідендів та процентів на вклади (депозити), поточні або інші рахунки в банках та кредитних спілках, та здійснити річний перерахунок суми податку окремо щодо дивідендів та процентів з урахуванням ставок податку, визначених підпунктом 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
 
69. У разі коли протягом звітного податкового року нарахована (виплачена) сума доходу у вигляді дивідендів або процентів, зазначених в абзаці першому цього підпункту, не перевищує 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, платник податку не зобов’язаний подавати річну податкову декларацію з підстав, визначених цим підпунктом.
 
70. Нарахований за результатами річного перерахунку податок зменшується на суми:
 
71. податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року з дивідендів згідно з правилами цього розділу;
 
72. податку, сплаченого платником податку за кордоном з доходів з іноземних джерел у випадках, передбачених пунктом 170.11 статті 170 цього Кодексу.
 
73. Позитивна різниця податку за результатом річного перерахунку включається платником податку до річної податкової декларації та підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом.».
 
74. ІІ. Прикінцеві положення
 
75. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу І і підпункту 1 пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2014 року.
 
76. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
77. 1) у розділі І Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 745):
 
78. абзаци третій і четвертий пункту 4 виключити;
 
79. пункти 6, 8 і 9 виключити;
 
80. 2) у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5?6, ст. 30 із наступними змінами):
 
81. підпункт «б» пункту 4 частини першої викласти у такій редакції:
 
82. «б) на письмовий запит до Національного банку України щодо сум доходів у вигляді процентів, одержаних фізичною особою за відповідний звітний податковий рік, за умови, що сума визначених Податковим кодексом України доходів від капіталу, одержаних зазначеною особою у такому році, перевищила 410 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, і нею не подано у встановлені строки декларацію про майновий стан і доходи»;
 
83. у другому реченні частини шостої слова «, а також центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в частині подання банками податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи» виключити;
 
84. частину сьому після слів «валютного контролю» доповнити словами «, а також функції одержання і подання інформації за вимогами (запитами) контролюючих органів відповідно до пункту 4 частини першої цієї статті, та на контролюючі органи щодо одержання інформації за такими вимогами (запитами)».