Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112, з наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У пункті 165.1 статті 165:
1) підпункт 165.1.4 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками на користь таких учасників бойових дій: військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули під час участі в антитерористичної операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
 
6. 2) доповнити пункт підпунктом 165.1.54 такого змісту:
 
7. "165.1.54. сума коштів, отриманих у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, передбаченому Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на їх банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 цього пункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.
 
8. Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в абзаці першому цього підпункту, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в абзаці першому цього підпункту, повинні бути перераховані ними до державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
9. 2. У пункті 170.7 статті 170:
 
10. 1) доповнити пункт підпунктом 170.7.2-1 такого змісту:
"170.7.2-1. не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що надається на користь платників податку та у строк, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165:
а) у будь-якій сумі (вартості) - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення для учасників бойових дій;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, -на інші потреби, що виникли у зв'язку з проведенням антитерористичної операції (у тому числі для членів сімей учасників бойових дій), за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги";
 
11. 2) доповнити абзац другий підпункту 170.7.3 словами "а також на благодійну допомогу, що надається на користь платників податку та у строк, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
 
12. 3. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
13. "33. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції".
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 18 березня 2014 року, при цьому до дати запровадження Реєстру волонтерів антитерористичної операції вимоги щодо внесення благодійників - фізичних осіб до цього Реєстру не застосовуються.
 
16. 2. Доповнити розділ VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252) пунктом 2-1 такого змісту:
 
17. "2-1.- Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
18. Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня".
 
19. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
 
23. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.