Кількість абзаців - 202 Розмітка (ліва колонка)


Про засади державної регіональної політики (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про засади державної регіональної політики
 
3. Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей її регіонів, їх етнічної і культурної своєрідності;
 
9. 2) регіон - Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь;
 
10. 3) середньо- і довгострокове планування - функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років) періоди;
 
11. 4) регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;
 
12. 5) моніторинг і оцінка реалізації державної регіональної політики - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями.
 
13. Стаття 2. Мета державної регіональної політики
 
14. 1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.
 
15. Стаття 3. Принципи державної регіональної політики
 
16. 1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:
 
17. 1) конституційності та законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
18. 2) співробітництва - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;
 
19. 3) паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;
 
20. 4) відкритості - прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;
 
21. 5) субсидіарності - децентралізації владних повноважень, їх передачі іншим органам на найнижчий рівень управління, які можуть їх реалізувати найбільш ефективно;
 
22. 6) координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів та програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні;
 
23. 7) єдності - зменшення соціально-економічних диспропорцій між окремими регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;
 
24. 8) історичної спадкоємності - врахування та збереження позитивного надбання попереднього розвитку регіонів;
 
25. 9) етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості й збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
 
26. 10) сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.
 
27. Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
 
28. 1. Об’єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села.
 
29. Об’єктами державної регіональної політики можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об’єднані за критеріями та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
30. 2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
 
31. У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи.
 
32. Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики
 
33. 1. Законодавство з питань державної регіональної політики складається з Конституції України, Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про транскордонне співробітництво», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Генеральну схему планування території України», цього та інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
34. 2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
35. Розділ ІІ
 
36. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
 
37. РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
38. Стаття 6. Документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики
 
39. 1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей розвитку регіонів, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл.
 
40. 2. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних документів, до якої належать:
 
41. 1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
 
42. 2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні стратегії розвитку);
 
43. 3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
44. 4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;
 
45. 5) загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми, які спрямовуються на розв’язання проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики;
 
46. 6) державні цільові програми, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів;
 
47. 7) угоди щодо регіонального розвитку;
 
48. 8) прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
49. 9) прогнози розвитку окремих галузей економіки;
 
50. 10) прогнози і програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
51. 11) інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
52. 3. Під час розроблення документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, ураховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи з питань регіональної політики, що схвалюються Президентом України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральна схема планування території України, схеми планування території на регіональному рівні, містобудівна документація на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, які набрали чинності в установленому порядку.
 
53. Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України
 
54. 1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім років) та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
55. 2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після завершення строку її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
56. 3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:
 
57. 1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;
 
58. 2) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
 
59. 3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
 
60. 4) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей;
 
61. 5) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації;
 
62. 6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
63. 4. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України підлягає погодженню Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб’єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів, а також надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування для надання ними висновку щодо нього.
 
64. 5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється двома етапами шляхом виконання плану заходів з її реалізації.
 
65. Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку
 
66. 1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
67. 2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них схвалюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
68. 3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
69. 4. Регіональні стратегії розвитку повинні відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку України та визначають:
 
70. 1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
71. 2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;
 
72. 3) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей;
 
73. 4) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації;
 
74. 5) систему моніторингу та оцінки реалізації.
 
75. 5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, сіл та селищ міського типу, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону.
 
76. 6. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
77. 7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
78. Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України
 
79. 1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
80. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
81. 2. Розроблення плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
82. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання.
 
83. 3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України є базою для середньострокового бюджетного планування та розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
84. Стаття 10. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку
 
85. 1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
86. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
87. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку розробляються строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональних стратегій розвитку.
 
88. 2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового бюджетного планування.
 
89. 3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
90. Розділ ІІІ
 
91. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
92. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики
 
93. 1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:
 
94. 1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;
 
95. 2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації, державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;
 
96. 3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
97. 4) визначення порядку підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів;
 
98. 5) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
99. 6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
100. 7) визначення порядку координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;
 
101. 8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;
 
102. 9) спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної регіональної політики;
 
103. 10) розгляд звітів з проведення моніторингу та оцінки результатів реалізації державної регіональної політики;
 
104. 11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.
 
105. Стаття 12. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики
 
106. 1. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, є:
 
107. 1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;
 
108. 2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань;
 
109. 3) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики;
 
110. 4) розроблення разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
111. 5) підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
112. 6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
113. 7) оцінка та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;
 
114. 8) участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;
 
115. 9) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;
 
116. 10) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо формування державної регіональної політики.
 
117. 2. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, є:
 
118. 1) реалізація разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
119. 2) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики;
 
120. 3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, а також прикордонного та транскордонного співробітництва;
 
121. 4) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо реалізації державної регіональної політики.
 
122. 3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.
 
123. Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики
 
124. 1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є:
 
125. 1) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
126. 2) схвалення регіональних стратегій розвитку;
 
127. 3) схвалення змін і доповнень до регіональних стратегій розвитку;
 
128. 4) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
129. 5) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення регіональних стратегій розвитку;
 
130. 6) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
131. 7) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
132. 8) здійснення інших повноважень, визначених законами України.
 
133. Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики
 
134. 1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є:
 
135. 1) забезпечення в регіоні реалізації державної регіональної політики;
 
136. 2) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної регіональної політики;
 
137. 3) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
138. 4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
139. 5) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації і затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку;
 
140. 6) забезпечення розроблення пропозицій про внесення змін та доповнень до регіональної стратегії розвитку;
 
141. 7) проведення оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання відповідних звітів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;
 
142. 8) подання звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;
 
143. 9) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
144. 10) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;
 
145. 11) здійснення інших повноважень, визначених законами України.
 
146. Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики
 
147. 1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування їх інтересів під час розроблення:
 
148. 1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації;
 
149. 2) регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
150. Стаття 16. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики
 
151. 1. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань.
 
152. 2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.
 
153. Стаття 17. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку
 
154. 1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України як тимчасовий консультативно-дорадчий орган з метою забезпечення координації дій органів виконавчої влади із залученням органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики, а також узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики.
 
155. 2. Завдання, порядок роботи та склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
156. Стаття 18. Агенція регіонального розвитку
 
157. 1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами та відповідними державними адміністраціями можуть засновуватись агенції регіонального розвитку.
 
158. Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону.
 
159. 2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на підставі цього та інших законів України.
 
160. Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою.
 
161. 3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що повинно відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.
 
162. Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
163. Розділ ІV
 
164. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
165. Стаття 19. Механізм фінансування державної регіональної політики
 
166. 1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
167. 2. Механізмом фінансування державної регіональної політики є:
1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на основі принципів здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
3) капітальні видатки державного бюджету;
4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;
5) угоди щодо регіонального розвитку;
6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
168. Стаття 20. Джерела фінансування державної регіональної політики
 
169. 1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
 
170. 1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
 
171. 2) кошти місцевих бюджетів;
 
172. 3) доброчинні внески;
 
173. 4) кошти міжнародних організацій;
 
174. 5) кошти, залучені у рамках державно-приватного партнерства;
 
175. 6) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
176. Розділ V
 
177. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
 
178. РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
179. Стаття 21. Моніторинг реалізації державної регіональної політики
 
180. 1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.
 
181. З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики, визначені частиною другою статті 6 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.
 
182. 2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
183. 3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.
 
184. 4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України і планом заходів з її реалізації.
 
185. 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ.
 
186. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
187. 6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації проводяться один раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
188. Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.
 
189. Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.
 
190. Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.
 
191. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
192. 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
193. Розділ VІ
 
194. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
195. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
196. 2. Установити, що після проведення конституційної реформи та децентралізації державної влади, повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, визначені статтею 14 цього Закону, здійснюватимуться виконавчими органами відповідних місцевих рад відповідно до Конституції і законів України.
 
197. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
198. 1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
 
199. внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 
200. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
201. 3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.