Кількість абзаців - 972 Розмітка (ліва колонка)


Про запобігання корупції (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про запобігання корупції
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
 
4. Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 
9. 2) пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
 
10. 3) близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
 
11. 4) корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 
12. корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
 
13. неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
 
14. потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень;
 
15. подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової;
 
16. правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 
17. приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, в тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 
18. реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень;
 
19. спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;
 
20. суб’єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;
 
21. члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 
22. Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції
 
23. 1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
 
24. Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
 
25. 1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
 
26. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
27. а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
28. б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
 
29. в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
 
30. г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
 
31. ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
 
32. д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту;
 
33. е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;
 
34. є) члени Національної комісії з питань запобігання корупції;
 
35. ж) члени Центральної виборчої комісії;
 
36. з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
 
37. 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
38. а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті;
 
39. б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);
 
40. 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами, але виконують роботу та перебувають з підприємствами, установами, організаціями у трудових відносинах.
 
41. Розділ ІІ
 
42. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
 
43. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
 
44. Стаття 4. Статус Національної комісії з питань запобігання корупції
 
45. 1. Національна комісія з питань запобігання корупції (далі - Національна комісія) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики.
 
46. 2. Національна комісія, у межах, визначених цим та іншими законами, є відповідальною перед Верховною Радою України і підзвітною Кабінету Міністрів України.
 
47. 3. Національна комісія утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції, цього та інших законів України.
 
48. Питання діяльності Національної комісії у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національної комісії.
 
49. 4. Правову основу діяльності Національної комісії становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
 
50. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національної комісії, її членів, службовців та працівників її апарату, а також до її повноважень стосовно уповноважених підрозділів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
51. 5. Національна комісія із запобігання корупції є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
 
52. Стаття 5. Склад Національної комісії
 
53. 1.Національна комісія є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.
 
54. 2. Членом Національної комісії може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
55. 3. Члени Національної комісії призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.
 
56. Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади членів Національної комісії кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.
 
57. 4. До складу конкурсної комісії входять:
 
58. 1) особа, визначена комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією;
 
59. 2) особа, визначена Президентом України;
 
60. 3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;
 
61. 4) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби;
 
62. 5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, визначеному Положенням про конкурс.
 
63. 5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.
 
64. Положення про конкурс та Регламент роботи конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
65. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
66. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за 48 години до його початку.
 
67. 6. Конкурсна комісія:
 
68. 1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національної комісії; відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів Національної комісії;
 
69. 2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди в конкурсній комісії, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національної комісії
 
70. 3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до члена Національної комісії, та, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національної комісії.
 
71. 7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національної комісії або упродовж чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
72. 8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у вказаний в оголошенні строк такі документи:
 
73. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
74. 2) автобіографію, що повинна містити: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
75. 3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, у якому було оприлюднене оголошення про конкурс;
 
76. 4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
 
77. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
78. 9. Не може бути призначена на посаду члена Національної комісії особа, яка:
 
79. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
80. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
81. 3) притягалася судом до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
82. 4) яка не є громадянином України або якщо є відомості про те, що вона має громадянство іншої держави;
 
83. 5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 
84. 6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
85. 7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.
 
86. 10. Повноваження члена Національної комісії припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
 
87. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
88. 2) досягнення віку 65 років;
 
89. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
90. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
91. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
92. 6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
93. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
94. 8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
 
95. 9) смерті.
 
96. Стаття 6. Голова Національної комісії
 
97. 1. Голова Національної комісії обирається Комісією строком на два роки з числа її членів. Одна й та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
98. 2. Голова Національної комісії:
 
99. 1) організовує роботу Національної комісії, скликає та проводить її засідання, підписує протоколи засідань та рішення Національної комісії, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національної комісії, який вносить на її розгляд;
 
100. 2) координує роботу членів Національної комісії, контролює роботу працівників її апарату;
 
101. 3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, службовців апарату Національної комісії, крім керівника апарату та його заступників;
 
102. 4) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Національної комісії;
 
103. 5) присвоює службовцям Національної комісії ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату Національної комісії до дисциплінарної відповідальності;
 
104. 6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національна комісія;
 
105. 7) затверджує штатний розпис та кошторис Національної комісії;
 
106. 8) представляє Національну комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
 
107. 9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
108. 10) у межах повноважень видає накази та доручення;
 
109. 11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
110. 12) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Національної комісії;
 
111. 13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
112. 3. Повноваження Голови Національної комісії припиняються в разі:
 
113. 1) дострокового припинення його повноважень члена Національної комісії у випадках, передбачених частиною десятою статті 5 цього Закону;
 
114. 2) подання заяви про звільнення з посади Голови Національної комісії за власним бажанням без припинення повноважень члена Національної комісії.
 
115. Стаття 7. Повноваження членів Національної комісії
 
116. 1. Член Національної комісії:
 
117. 1) готує питання на розгляд Національної комісії, бере участь у її засіданнях та голосуванні без права утримання;
 
118. 2) забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національної комісії;
 
119. 3) здійснює повноваження та координує роботу структурних підрозділів апарату Національної комісії відповідно до визначеного Національною комісією розподілу функціональних обов’язків;
 
120. 4) за дорученням Національної комісії представляє Національну комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном.
 
121. 2. Член Національної комісії при здійсненні своїх повноважень має право:
 
122. 1) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національній комісії;
 
123. 2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Національної комісії питання, що належать до її компетенції;
 
124. 3) виступати на засіданнях Національної комісії, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються, ініціювати проведення по них голосування;
 
125. 4) на підставі доручення Національної комісії проводити перевірки з питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національної комісії;
 
126. 5) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
127. 6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Національною комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національної комісії;
 
128. 7) бути присутнім на заходах, що проводяться Національною комісією.
 
129. Стаття 8. Організація діяльності Національної комісії
 
130. 1. Основною формою роботи Національної комісії є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідань затверджується Національною комісією.
 
131. Рішення Національної комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу.
 
132. Регламент Національної комісії, а також розподіл функціональних обов’язків між членами Національної комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на неї функцій затверджується рішенням Національної комісії.
 
133. 2. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національної комісії здійснює її апарат.
 
134. Положення про апарат Національної комісії і його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються Національною комісією. Гранична чисельність працівників апарату Національної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національної комісії.
 
135. Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Національною комісією.
 
136. 3. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національної комісії можуть створюватися територіальні органи Національної комісії, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.
 
137. Керівники територіальних органів Національної комісії (у разі їх створення) призначаються та звільняються рішенням Національної комісії.
 
138. 4. Працівники апарату Національної комісії та її територіальних органів (у разі їх створення) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 
139. Стаття 9. Гарантії незалежності Національної комісії
 
140. 1. Незалежність Національної комісії від впливу чи втручання у її діяльність гарантується:
 
141. 1) спеціальним статусом Національної комісії;
 
142. 2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень членів Національної комісії;
 
143. 3) особливим, установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національної комісії;
 
144. 4) належними умовами оплати праці членів та службовців апарату Національної комісії, визначеними цим та іншими законами;
 
145. 5) прозорістю її діяльності;
 
146. 6) в інший спосіб, визначений цим Законом.
 
147. 2. Члени та службовці апарату Національної комісії під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 
148. 3. Використання Національної комісії в партійних, групових чи приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в Національній комісії забороняється.
 
149. 4. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національної комісії з виконання покладених на неї обов’язків.
 
150. 5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національної комісії може бути здійснено лише Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України).
 
151. З клопотанням про відсторонення від посади члена Національної комісії з питань запобігання корупції, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор України або його заступник.
 
152. 6. Члени та службовці апарату Національної комісії, їх близькі родичі та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від члена Національної комісії органи внутрішніх справ вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки члена Національної комісії, його близьких осіб, збереження їхнього майна.
 
153. 7. Посягання на життя і здоров’я члена чи службовця апарату Національної комісії, його близьких родичів, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
154. 8. Член Національної комісії має право на забезпечення засобами захисту, які надаються йому органами внутрішніх справ.
 
155. Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національної комісії
 
156. 1. Члени Національної комісії є державними службовцями.
 
157. 2. Працівниками апарату Національної комісії та її територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.
 
158. Стаття 11. Функції Національної комісії
 
159. 1. На Національну комісію покладаються такі функції:
 
160. 1) проведення аналізу:
 
161. стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
 
162. статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції;
 
163. 2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
 
164. 3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
 
165. 4) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 
166. 5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
 
167. 6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 
168. 7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
 
169. 8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
170. 9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 
171. 10) затвердження відповідно до цього Закону правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 
172. 11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 
173. 12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, антикорупційних програм юридичних осіб, в яких цим Законом передбачена обов’язкова наявність таких програм;
 
174. 13) внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в яких цим Законом передбачена наявність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, подань щодо призначення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб);
 
175. 14) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням;
 
176. 15) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
 
177. 16) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 
178. 17) інформування громадськості про здійснювані Комісією заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
 
179. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
 
180. 18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своє компетенції;
 
181. 19) обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
182. 20) інші повноваження, визначені законом.
 
183. Стаття 12. Права Національної комісії
 
184. 1. Національна комісія з метою виконання покладених на неї повноважень має такі права:
 
185. 1) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
186. 2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 
187. 3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
188. 4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції;
 
189. 5) приймати з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
 
190. 6) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;
 
191. 7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;
 
192. 8) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом;
 
193. 9) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
194. 10) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
195. 11) затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів владі, проводить аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
 
196. 12) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 
197. 13) інші права, передбачені законом.
 
198. 2. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, неналежного виконання уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) покладених на них завдань, або іншого порушення цього Закону Національна комісія вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
 
199. Припис Національної комісії є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національної комісії посадова особа, якій його адресовано, інформує Національну комісію упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.
 
200. 3. У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національна комісія затверджує обґрунтований висновок, який надсилає спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок комісії є обов’язковим для розгляду, про результати якого Комісія повідомляється упродовж десяти робочих днів з дня одержання висновку.
 
201. 4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національною комісією документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.
 
202. Стаття 13. Уповноважені особи Національної комісії з питань запобігання корупції
 
203. 1. Уповноваженими особами Національної комісії є Голова та члени Національної комісії Національної комісії, а також уповноважені Національною комісією посадові особи.
 
204. 2. Уповноважені особи Національної комісії мають право:
 
205. безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 
206. вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
 
207. отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
208. відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до компетенції Національної комісії;
 
209. представляти Національну комісію в судах в порядку, встановленому законом.
 
210. 3. Без згоди Національної комісії її уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
 
211. 4. Голові та членам Національної комісії, посадовим і службовим особам її апарату забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, окрім випадків, встановлених законом.
 
212. Стаття 14. Уповноважені підрозділи
 
213. 1. Національна комісія взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування через уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважені підрозділи), які утворюються (визначаються) у:
 
214. апараті (секретаріаті), що забезпечують діяльність визначених Конституцією України посадових осіб, колегіальних державних органів, Національного банку України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
215. апараті та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, апараті Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій.
 
216. 2. Завданнями уповноважених підрозділів є:
 
217. 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
 
218. 2) виявлення ризиків вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу, внесення керівнику відповідного органу пропозицій щодо їх усунення;
 
219. 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання і протидії корупції;
 
220. 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національної комісії про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
 
221. 5) надання допомоги у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
222. 6) інформування керівника відповідного органу, Національної комісії та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 
223. 3. Типове положення про уповноважений підрозділ затверджується Національною комісією.
 
224. Стаття 15. Контроль за діяльністю Національної комісії
 
225. 1. Контроль за витрачанням Національною комісією коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту Комісії не частіше одного разу на два роки.
 
226. 2. Громадський контроль за діяльністю Національної комісії забезпечується через Громадську раду при Комісії, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
 
227. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національній комісії визначається Кабінетом Міністрів України.
 
228. Членами Громадської ради не можуть бути представники громадських об’єднань, які отримують кошти від Національної комісії на підтримання їх діяльності.
 
229. 3. Громадська рада при Національній комісії заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національної комісії, затверджує щорічні звіти про діяльність Національної комісії, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національної комісії, делегує для участі в засіданнях Національної комісії свого представника з правом дорадчого голосу.
 
230. 4. Національна комісія готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національній комісії оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.
 
231. Стаття 16. Соціальний захист членів та працівників апарату Національної комісії
 
232. 1. Держава забезпечує соціальний захист членів та працівників апарату Національної комісії відповідно до законодавства про працю і державну службу, з врахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
233. 2. У разі загибелі (смерті) члена Національної комісії під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на забезпечення житлом.
 
234. 3. Якщо особи одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.
 
235. 4. Шкода, завдана майну члена чи працівника апарату Національної комісії чи майну його близьких родичів у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.
 
236. Стаття 17. Оплата праці членів та працівників апарату
 
237. Національної комісії
 
238. 1. Заробітна плата членів та працівників апарату Національної комісії повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату комісії кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 
239. 2. Заробітна плата членів та службовців апарату Національної комісії складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг.
 
240. Посадовий оклад члена Національної комісії складає 19, 5 мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад Голови Національної комісії встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національної комісії з коефіцієнтом 1, 3. Посадовий оклад службовця апарату Національної комісії встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
241. 3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг членам та державним службовцям Національної комісії виплачуються відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
242. Стаття 18. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії
 
243. 1. Фінансове забезпечення Національної комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національної комісії за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
244. 2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національної комісії визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Комісії.
 
245. Голова Національної комісії представляє позицію комісії з питань її фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
246. 3. Національна комісія є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на її фінансування.
 
247. Видатки на діяльність Національної комісії передбачають кошти на підтримання діяльності громадських об’єднань у сфері запобігання корупції, проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, інформаційних кампаній та навчання з питань запобігання і протидії корупції.
 
248. 4. Національна комісія забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.
 
249. Розділ ІІІ
 
250. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
 
251. АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 
252. Стаття 19. Антикорупційна політика
 
253. 1. Засади антикорупційної політики (антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою України.
 
254. 2. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 
255. 3. Антикорупційна стратегія розробляється Національною комісією на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії.
 
256. 4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національною комісією та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
257. Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання антикорупційної стратегії.
 
258. 5. Державна програма з виконання антикорупційної стратегії підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.
 
259. Стаття 20. Антикорупційні програми
 
260. 1. Антикорупційні програми приймаються у:
 
261. Адміністрації Президента України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, цільових фондах державних коштів - шляхом затвердження їх керівниками;
 
262. Апараті Ради національної безпеки і оборони України - шляхом затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України;
 
263. Рахунковій палаті України - шляхом затвердження Колегією палати, а у Національному банку України - шляхом затвердження Правлінням банку;
 
264. Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - шляхом затвердження їх рішеннями.
 
265. Антикорупційні програми підлягають погодженню Національною комісією.
 
266. 2. Антикорупційні програми повинні передбачати:
 
267. визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
 
268. оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
 
269. заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
 
270. навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
 
271. процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
 
272. інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.
 
273. Стаття 21. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
 
274. 1. Національна комісія готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України.
 
275. 2. У національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики мають відображатися такі відомості:
 
276. 1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних:
 
277. а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
 
278. б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
 
279. в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 
280. г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
281. ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;
 
282. д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
 
283. е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
284. є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;
 
285. ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави;
 
286. з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
 
287. и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних правопорушень;
 
288. і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;
 
289. ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення;
 
290. й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;
 
291. к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво;
 
292. л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
293. м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;
 
294. н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності;
 
295. о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 
296. п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;
 
297. 2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів;
 
298. 3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
 
299. 4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:
 
300. а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення вказаних факторів;
 
301. б) результатів соціологічних й аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями;
 
302. в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції;
 
303. г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних досліджень;
 
304. 5) звіт про стан виконання Антикорупційної стратегії;
 
305. 6) висновки та рекомендації.
 
306. 3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування до 15 лютого подають до Національної комісії інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 
307. 4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної Ради України.
 
308. 5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
 
309. Стаття 22. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції
 
310. 1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:
 
311. 1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний чи уявний конфлікт інтересів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, Національну комісію з питань запобігання корупції, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;
 
312. 2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;
 
313. 3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;
 
314. 4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;
 
315. 5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
 
316. 6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;
 
317. 7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
 
318. 8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
 
319. 9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.
 
320. 2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.
 
321. 3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття.
 
322. 4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.
 
323. Розділ ІV
 
324. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З
 
325. КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
 
326. Стаття 23. Обмеження щодо використання службового становища
 
327. 1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
 
328. Стаття 24. Обмеження щодо одержання подарунків
 
329. 1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
 
330. 1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 
331. 2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;
 
332. 2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.
 
333. Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 
334. 1) даруються близькими особами;
 
335. 2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
 
336. 3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та частини першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним, підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
337. 4. Рішення, прийняте особою, зазначеною в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 68 цього Закону.
 
338. Стаття 25. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними
 
339. 1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, невідкладно вживають таких заходів:
 
340. 1) відмовляються від пропозиції;
 
341. 2) за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;
 
342. 3) залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
 
343. 4) письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, уповноважений підрозділ та одного з визначених цим Законом спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 
344. 2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, та уповноважений підрозділ.
 
345. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації, представником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою).
 
346. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності, а також представник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа).
 
347. 3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
348. 4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону.
 
349. 5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до уповноваженого підрозділу, який надає відповідне роз’яснення.
 
350. Стаття 26. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
351. 1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:
 
352. 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 
353. 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
 
354. 2. Особи, зазначені у підпунктах «а», «є», «ж» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також народні депутати України, можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, сумісництво з якою не заборонено законом, лише за наявності попереднього позитивного висновку Національної комісії про відсутність в такій діяльності конфлікту інтересів.
 
355. 3. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, а також вимоги частини другої цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
356. Стаття 27. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
 
357. 1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
 
358. 1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
 
359. 2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;
 
360. 3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (якій) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.
 
361. 2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.
 
362. Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені в порушення вимог пункту 1 частини першої цієї статті, є нікчемними.
 
363. У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національна комісія звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину нікчемним.
 
364. Стаття 28. Обмеження спільної роботи близьких осіб
 
365. 1. Особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
366. Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
367. Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
 
368. 1) народних засідателів і присяжних;
 
369. 2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді;
 
370. 3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.
 
371. 2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
 
372. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
 
373. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
 
374. Розділ V ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ
 
375. КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
 
376. Стаття 29. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
377. 1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані:
 
378. 1) уживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного чи уявного конфлікту інтересів;
 
379. 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, уповноважений підрозділ, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника або в колегіальному органі - Національну комісію чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
 
380. 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 
381. 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
 
382. 2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
 
383. 3. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу та уповноважений підрозділ.
 
384. Національна комісія у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
 
385. 4. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
 
386. 5. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до уповноваженого підрозділу. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону.
 
387. 6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, передбаченої цим Законом, якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
 
388. 7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.
 
389. Стаття 30. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
 
390. 1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
 
391. 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 
392. 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 
393. 3) обмеження доступу особи до певної інформації;
 
394. 4) перегляд обсягу службових повноважень особи;
 
395. 5) переведення особи на іншу посаду;
 
396. 6) звільнення особи.
 
397. 2. Особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та уповноваженому підрозділу.
 
398. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
 
399. Стаття 31. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті
 
400. 1. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи організації.
 
401. 2. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.
 
402. Стаття 32. Обмеження доступу до інформації
 
403. 1. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації, здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження, й можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.
 
404. Стаття 33. Перегляд обсягу службових повноважень
 
405. 1. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду, й можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
 
406. Стаття 34. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем
 
407. 1. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.
 
408. 2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
 
409. 1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
 
410. 2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника
 
411. 3) участь уповноваженої особи Національної комісії в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
 
412. 3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.
 
413. Стаття 35. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
 
414. 1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу, та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.
 
415. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.
 
416. 2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.
 
417. Стаття 36. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 
418. 1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.
 
419. 2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.
 
420. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.
 
421. У разі, якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.
 
422. Стаття 37. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав
 
423. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані протягом тридцяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.
 
424. У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
 
425. 2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.
 
426. 3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:
 
427. 1) укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);
 
428. 2) укладання договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
 
429. 3) укладання договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
 
430. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.
 
431. 4. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені в частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, у яких працюють члени сім’ї таких осіб.
 
432. 5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національну комісію із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору та уповноважений підрозділ відповідного органу, підприємства, установи, організації із наданням копії вказаного договору.
 
433. Розділ VІ
 
434. ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
 
435. Стаття 38. Вимоги до поведінки осіб
 
436. 1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються цим Законом, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.
 
437. 2. Національна комісія затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 
438. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.
 
439. Стаття 39. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки
 
440. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
 
441. Стаття 40. Пріоритет інтересів
 
442. 1. Особи, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.
 
443. Стаття 41. Політична нейтральність
 
444. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
 
445. 2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на осіб, які обіймають політичні або виборні посади.
 
446. Стаття 42. Неупередженість
 
447. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 
448. Стаття 43. Компетентність і ефективність
 
449. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
 
450. Стаття 44. Нерозголошення інформації
 
451. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 
452. Стаття 45. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
 
453. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
 
454. 2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
 
455. 3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює.
 
456. Розділ VІІ
 
457. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
458. Стаття 46. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 
459. 1. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національної комісії декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), за минулий рік за формою, що визначається Національною комісією.
 
460. 2. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
 
461. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
462. 3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
463. 4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національна комісія за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти днів.
 
464. Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.
 
465. Стаття 47. Інформація, що зазначається в декларації
 
466. 1. У декларації зазначаються відомості про:
 
467. 1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;
 
468. 2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають дані:
 
469. а) щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
 
470. б) у разі, якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
471. 3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
 
472. а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
 
473. б) відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми також включають дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номеру, якщо такий є. Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми вказуються незалежно від їх вартості;
 
474. в) у разі, якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
475. 4) цінні папери, в тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного паперу, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі, якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
476. 5) інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;
 
477. 6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, в тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;
 
478. 7) отримані (нараховані) доходи, в тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
 
479. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, вказуються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка. До декларації не включаються відомості про подарунки, одержані у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини другої статті 23 цього Закону;
 
480. 8) наявні грошові активи, в тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню кошти розміщені на одному банківському рахунку, внесок до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також актив у дорогоцінних (банківських) металах, вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.
 
481. 9) фінансові зобов’язання, в тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. В разі, якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, вказується лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.
 
482. У разі, якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації вказується вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна, відповідно до підпункті 1 пункту 1 цієї статті. У разі, якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
483. 10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, в тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.
 
484. Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента;
 
485. 11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалась за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за угодою (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (якої) особа працює або працювала за сумісництвом із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 
486. 12) входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 
487. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, чи знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.
 
488. 3. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону.
 
489. 4. Відображення доходів і видатків суб’єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.
 
490. 5. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.
 
491. Стаття 48. Облік та оприлюднення декларацій
 
492. 1. Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національною комісією.
 
493. Національна комісія забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національної комісії.
 
494. Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національної комісії надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
 
495. Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 
496. 2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.
 
497. Стаття 49. Контроль та перевірка декларацій
 
498. 1. Національна комісія проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:
 
499. 1) щодо своєчасності подання;
 
500. 2) щодо правильності та повноти заповнення;
 
501. 3) логічний та арифметичний контроль.
 
502. 2. Національна комісія проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.
 
503. 3. Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національною комісією.
 
504. Стаття 50. Встановлення своєчасності подання декларацій
 
505. 1. Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.
 
506. 2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих днів інформувати Національну комісію про припинення працюючими у них суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 
507. 3. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію Національна комісія письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 46 цього Закону.
 
508. Одночасно Національна комісія письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
509. Стаття 51. Повна перевірка декларацій
 
510. 1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
 
511. Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національною комісією.
 
512. Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.
 
513. 2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національна комісія письмово повідомляє про це керівнику відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
514. Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», або віднесені згідно із статтею 25 вказаного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.
 
515. Стаття 52. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
 
516. 1. Національна комісія здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.
 
517. 2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національною комісією на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.
 
518. 3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування визначається Національною комісією.
 
519. Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.
 
520. 4. Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національною комісією надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.
 
521. У випадку виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національна комісія інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
 
522. Стаття 53. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю
 
523. 1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це Національну комісію у встановленому нею порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 
524. 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національну комісію. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії.
 
525. 3. Порядок інформування Національної комісії про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національною комісією.
 
526. Розділ VІІІ
 
527. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ
 
528. Стаття 54. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 
529. 1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач) – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
530. 2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
 
531. 3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
532. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.
 
533. 4. Національна комісія, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
 
534. 5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 
535. Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
536. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
537. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
538. У разі, підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 
539. 6. Національна комісія здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
 
540. 7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
 
541. Розділ ІХ
 
542. ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 
543. Стаття 55. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 
544. 1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.
 
545. 2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою кримінальну відповідальність відповідних посадових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
 
546. Стаття 56. Антикорупційна експертиза
 
547. 1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.
 
548. 2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.
 
549. Міністерство юстиції визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.
 
550. 3. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
551. 4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
 
552. 1) прав та свобод людини і громадянина;
 
553. 2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
554. 3) надання адміністративних послуг;
 
555. 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
 
556. 5) конкурсних (тендерних) процедур.
 
557. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.
 
558. 5. Національна комісія може проводити за власною ініціативою у встановленому нею порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.
 
559. Для проведення Національною комісією антикорупційної експертизи Кабінет Міністрів України надсилає їй проекти усіх відповідних нормативно-правових актів.
 
560. Національна комісія інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше 10 днів.
 
561. Громадська рада при Національній комісії залучається до проведення нею антикорупційної експертизи.
 
562. 6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу.
 
563. 7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.
 
564. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
 
565. 8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акту.
 
566. 9. Національна комісія здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи, передбаченого частиною четвертою цієї статті. До проведення зазначеного моніторингу Національна комісія може залучати громадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі відкритого конкурсу.
 
567. Стаття 57. Спеціальна перевірка
 
568. 1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національною комісією, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
 
569. Спеціальна перевірка не проводиться щодо:
 
570. 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;
 
571. 2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
 
572. 3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
 
573. 4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються.
 
574. У разі, якщо обрання або затвердження на виборні посади, зазначені в абзаці першому цієї частини статті, здійснюється сільською, селищною, міською, районною, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною у місті радою спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно обраних або затверджених на відповідні посади осіб.
 
575. 2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) державного органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування може визначити відповідальний структурний підрозділ.
 
576. Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
577. Щодо кандидатів на зайняття інших посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, організація проведення спеціальної перевірки покладається, відповідно, на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України або їх заступників.
 
578. 3. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо:
 
579. 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 
580. 2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;
 
581. 3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
582. 4) наявності в особи корпоративних прав;
 
583. 5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;
 
584. 6) відношення особи до військового обов’язку;
 
585. 7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади;
 
586. 8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади».
 
587. Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.
 
588. Примітка. Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», посади, віднесені згідно із статтею 25 вказаного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також посади суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, а також посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців.
 
589. Стаття 58. Порядок проведення спеціальної перевірки
 
590. 1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
 
591. У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
 
592. Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
593. 2. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:
 
594. 1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 
595. 2) автобіографію;
 
596. 3) копію паспорта громадянина України;
 
597. 4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
598. 5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;
 
599. 6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
600. 7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 
601. Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національної комісії в порядку, визначеному частиною першою статті 46 цього Закону, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
602. Особи, зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 57 цього Закону, подають передбачені цією частиною статті документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження.
 
603. 3. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади за формою, яку затверджує Кабінет Міністрів України.
 
604. Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
605. До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
606. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, такий запит надсилається до відповідних державних органів (їх територіальних органів), відповідно, Главою Адміністрації Президента України, керівником Апарату Верховної Ради України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
607. 4. Спеціальна перевірка проводиться:
 
608. 1) Міністерством внутрішніх справ України і Державною судовою адміністрацією України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення;
 
609. 2) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо наявності в особи корпоративних прав;
 
610. 3) Національною комісією - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата; а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
611. 4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров’я кандидата;
 
612. 5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівник навчального закладу - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 
613. 6) Служба безпеки України - щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України);
 
614. 7) Міністерство оборони України, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - щодо відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України).
 
615. До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у цій статті, або достовірності документів, передбачених цією статтею.
 
616. Стаття 59. Результати проведення спеціальної перевірки
 
617. 1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
 
618. 2. Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки.
 
619. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.
 
620. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
 
621. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
 
622. Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку.
 
623. Повноваження особи, зазначеної в абзаці сьомому частини першої статті 57 цього Закону, достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений цим Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки.
 
624. Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.
 
625. 3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, таку довідку готує відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
626. Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подати відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі. Ці зауваження підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.
 
627. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
 
628. Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, для проведення спеціальної перевірки у разі призначення (обрання) її на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні (обранні) на посаду повертаються цій особі під розписку, крім випадків, коли встановлено неправдивість цих документів та інших випадків, передбачених законом.
 
629. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рішення про її призначення (обрання) на посаду.
 
630. Стаття 60. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 
631. 1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національною комісією. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність якого до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 
632. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Національною комісією.
 
633. Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Національної комісії електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
634. Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Національної комісії від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
 
635. 2. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:
 
636. на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
637. на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;
 
638. у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або уповноваженого представника юридичної щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу, яку він представляє.
 
639. 3. Національна комісія забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до Реєстру.
 
640. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:
 
641. 1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
642. 2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
643. 3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
644. 4) вид покарання (стягнення);
 
645. 5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
 
646. 6) вид дисциплінарного стягнення.
 
647. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:
 
648. 1) назва;
 
649. 2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
650. 3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
 
651. 4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.
 
652. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі.
 
653. Стаття 61. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації
 
654. 1. Особам, зазначеним частині першій статті 3 цього Закону, забороняється:
 
655. 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
 
656. 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
 
657. 2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
 
658. 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування;
 
659. 2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;
 
660. 3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;
 
661. 4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його врегулювання.
 
662. РОЗДІЛ Х
 
663. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 
664. Стаття 62. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи
 
665. 1. Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.
 
666. 2. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.
 
667. 3. Особи, зазначені в пункті 3 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані:
 
668. 1) не вчиняти та не брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
 
669. 2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 
670. 3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 
671. 4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами.
 
672. 5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів.
 
673. Стаття 63. Антикорупційна програма юридичної особи
 
674. 1. Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
 
675. 2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
 
676. 1) державних, казенних, комунальних підприємств, та господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
 
677. 2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
678. 3. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.
 
679. 4. Положення антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.
 
680. 5. В юридичних особах, вказаних у частині другій цієї статті, для реалізації антикорупційної програми запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.
 
681. 6. Антикорупційна програма юридичних осіб, вказаних у частині другій цієї статті, підлягає погодженню Національною комісією.
 
682. Стаття 64. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи
 
683. 1. Антикорупційна програма юридичних осіб, вказаних у частині другій статті 63 цього Закону, повинна містити:
 
684. 1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
 
685. 2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 
686. 3) норми професійної етики працівників юридичної особи;
 
687. 4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;
 
688. 5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності).
 
689. 6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;
 
690. 7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки її результатів здійснення передбачених нею заходів;
 
691. 8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 
692. 9) процедури захисту працівників, що повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 
693. 10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
 
694. 11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
 
695. 12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
 
696. 13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, що порушують положення антикорупційної програми;
 
697. 14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
 
698. 15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.
 
699. Стаття 65. Правовий статус Уповноваженого
 
700. 1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому статутом та ухваленою антикорупційною програмою.
 
701. Кандидатура особи на посаду Уповноваженого в юридичну особу, вказану у частині другій статті 63 цього Закону, підлягає погодженню з Національною комісією. Кандидатура, яка була відхилена Національною комісією, не може бути подана юридичною особою повторно.
 
702. 2. Уповноваженим може бути фізична особа не молодша тридцяти років, яка має повну вищу економічну або юридичну освіту, і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 
703. 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
 
704. 1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість;
 
705. 2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 
706. 3) звільнена з посад в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
 
707. 4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, підпункті а) пункту 2 частини 1 цього Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.
 
708. У разі виникнення обставин несумісності, Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
 
709. 5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:
 
710. 1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
 
711. 2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників). Особа, що працює на посаді Уповноваженого в юридичній особі, вказаній у частині другій статті 63 цього Закону, може бути звільнена за умови надання згоди Національною комісією;
 
712. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
713. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
714. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
715. 6) смерті.
 
716. 6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національну комісію протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
 
717. Розділ ХІ
 
718. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ
 
719. З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ
 
720. ЇХ НАСЛІДКІВ
 
721. Стаття 66. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 
722. 1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 
723. У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
 
724. 2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 
725. 3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національної комісії рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
726. 4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
 
727. 5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
 
728. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.
 
729. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.
 
730. Стаття 67. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
731. 1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.
 
732. Стаття 68. Незаконні акти та правочини
 
733. 1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національної комісії, органу місцевого самоврядування.
 
734. Орган або посадова особа надсилає до Національної комісії протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.
 
735. 2. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, є нікчемним.
 
736. Стаття 69. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
737. 1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.
 
738. 2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
 
739. Стаття 70. Вилучення незаконно одержаного майна
 
740. 1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
 
741. Розділ ХІІ
 
742. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
743. Стаття 71. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання
 
744. і протидії корупції
 
745. 1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
 
746. 2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
747. Стаття 72. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції
 
748. 1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
749. Стаття 73. Міжнародний обмін інформацією у сфері
 
750. запобігання і протидії корупції
 
751. 1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання і протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
752. 2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних з запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
 
753. Стаття 74. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень
 
754. 1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається цими коштами та іншим майном відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
755. Розділ ХІІІ
 
756. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
757. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
758. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
759. 1) Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
760. 2) Закон України «Про правила етичної поведінки».
 
761. 3. До початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», вказані декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому зазначеним Законом.
 
762. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
763. 1) У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
764. у частині першій статті 36:
 
765. пункт 71 викласти в такій редакції:
 
766. «71) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення»;
 
767. у пункті 4 частини першої статті 41 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання», а слово «безпосередньому» замінити словом «прямому»;
 
768. у статті 235:
 
769. частину першу після слів «на іншу роботу» доповнити словами «у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, «;
 
770. після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
 
771. «У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку.»;
 
772. 2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
773. частину першу статті 21 після слів «адміністративне правопорушення» доповнити словами «крім посадової особи»;
 
774. пункт 5 частини першої статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
775. «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
 
776. частину першу статті 25 після слів «додаткові адміністративні стягнення; « доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тільки як додаткове; «;
 
777. у статті 30:
 
778. назву статті доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
 
779. доповнити статтю частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
780. «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 
781. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу»;
 
782. назву глави 13 - А викласти в такій редакції:
 
783. «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;
 
784. статті 172-4-172-8 викласти в такій редакції:
 
785. «Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
786. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю -
 
787. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.
 
788. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), -
 
789. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.
 
790. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
791. тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
792. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
793. Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
 
794. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків -
 
795. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
 
796. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення передбачені частиною першою цієї статті -
 
797. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
798. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
799. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
 
800. Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування -
 
801. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
802. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані -
 
803. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
804. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
805. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
806. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
807. Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
808. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів -
 
809. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
810. Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -
 
811. тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
812. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
813. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
814. Примітка.
 
815. 1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
816. 2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.
 
817. Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
 
818. Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, -
 
819. тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
820. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 
821. у статті 1729:
 
822. в абзаці другому частини першої слова «п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти» замінити словами «ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти»;
 
823. доповнити частиною другою такого змісту:
 
824. «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
825. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
826. доповнити статтею 188-44 такого змісту:
 
827. Стаття 188-44. Невиконання законних вимог (приписів) Національної комісії з питань запобігання корупції
 
828. Невиконання законних вимог (приписів) Національної комісії з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі -
 
829. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
830. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
 
831. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
832. статтю 221 після цифр «188-41» доповнити цифрами «, 188-44»;
 
833. пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
834. «Національної комісії з питань запобігання корупції (стаття 188-44)»;
 
835. 3) доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтею 3661 такого змісту:
 
836. «Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
 
837. Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації -
 
838. карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
839. Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
840. 4) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144 із наступними змінами):
 
841. статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
842. «11. Суб’єкт господарювання державного сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом»;
 
843. статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
844. «6. Суб’єкт господарювання комунального сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом».
 
845. 5) У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
 
846. частину другу статті 35 доповнити абзацом такого змісту:
 
847. «Національна комісія з питань запобігання корупції може бути залучена як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спора, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.»;
 
848. абзац другий статті 60 викласти в такій редакції:
 
849. «У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.»;
 
850. 6) частину другу статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-36, 37, ст. 446; 2010 р., №№ 41-42, 43, 44-45, ст.. 529; 2012 р. № 29, ст. 340) доповнити абзацом такого змісту:
 
851. «Національна комісія з питань запобігання корупції може бути залучена як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спора, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.»;
 
852. 7) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
853. частину першу статті 155 доповнити словами «а про відсторонення від посади члена Національної комісії з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор України або його заступник»;
 
854. частину першу статті 158 після слова «прокурор» доповнити словами «а щодо члена Національної комісії з питань запобігання корупції Генеральний прокурор України або його заступник»;
 
855. частину першу статті 480 доповнити пунктом такого змісту:
 
856. «9) члена Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
857. пункт 2 частини першої статті 481 після слів «заступникам Генерального прокурора України» доповнити словами «члену Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
858. 8) доповнити статтю 8 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2005 р., № 34, ст. 445) новими частинами та приміткою такого змісту:
 
859. «4. У разі виникнення у народного депутата України реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це комітет, визначений Верховною Радою України.
 
860. 5. Народний депутат України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень комітетами Верховної Ради України, ініціювати депутатські запити та звернення з питань, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
861. Народний депутат України бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Верховною Радою України питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.
 
862. 6. Здійснення контролю за дотриманням народними депутатами України вимог частини п’ятої цієї статті, надання народним депутатам України консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з неправомірною вигодою та подарунками покладається на комітет, визначений Верховною Радою України.
 
863. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
864. 9) У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
865. статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту:
 
866. «Особливості регулювання правового становища членів й службовців апарату та територіальних органів Національної комісії з питань запобігання корупції визначаються законом»;
 
867. в абзаці третьому статті 12 слова «або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення» виключити;
 
868. статтю 13 викласти в такій редакції:
 
869. «Стаття 13. Фінансовий контроль
 
870. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
871. частину першу статті 14 після слів «а також за» доповнити словами «порушення правил професійної етики, інший»;
 
872. в частині шостій статті 15 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
873. частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
 
874. «На державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;
 
875. статтю 161 викласти в такій редакції:
 
876. «Стаття 161. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
877. Державні службовці зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 
878. частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
 
879. «Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
 
880. пункт 7 частини першої статті 30 виключити;
 
881. в частині дванадцятій статті 37 слова «відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов’язане з корупцією»;
 
882. 10) У Законі України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272; 2006 р., № 41, ст. 355, № 42, ст. 383; 2009 р., № 31, ст. 461; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
883. у статті 16:
 
884. в частині третій слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
885. частини четверту - шосту замінити частиною четвертою такого змісту:
 
886. «На суддів Конституційного Суду України поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені для них Законом України «Про запобігання корупції»;
 
887. доповнити Закон статтею 191 такого змісту:
 
888. «Стаття 191. Конфлікт інтересів
 
889. Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
890. У випадку наявності у судді Конституційного Суду України реального чи потенційного конфлікту інтересів з питань, які розглядаються в рамках конституційного провадження, суддя Конституційного Суду України повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Конституційний Суд України та заявити самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання.
 
891. З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду України можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
 
892. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на адресу Конституційного Суду України. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України зобов’язаний ознайомити учасників засідання із заявою про відвід (самовідвід) судді Конституційного Суду України.
 
893. Процесуальна ухвала про відвід (самовідвід) приймається на засіданні Конституційного Суду України.
 
894. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
895. частину третю статті 63 доповнити словами «, крім випадків, передбачених частиною першою статті 191 цього Закону»;
 
896. 11) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
897. у статті 55:
 
898. частину третю доповнити словами:
 
899. «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації)»;
 
900. абзаци перший - четвертий частини п’ятої замінити абзацом такого змісту:
 
901. «Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради»;
 
902. абзаци перший - четвертий частини четвертої статті 56 замінити абзацом такого змісту:
 
903. «4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради.»;
 
904. доповнити Закон статтею 591 такого змісту:
 
905. «Стаття 591. Конфлікт інтересів
 
906. 1. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради зобов’язаний негайно повідомити про це відповідну раду шляхом надання відповідної інформації у письмовій формі голові, заступнику голови чи секретарю ради, а також оголошення про це на засіданні ради та утриматися від участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішень, щодо яких у нього наявний відповідний конфлікт інтересів.
 
907. У випадку повідомлення відповідної ради про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності сільського, селищного, міського голови, секретаря, депутата сільської, селищної, міської ради, голови, заступника голови, депутата районної, обласної, районної у місті ради, іншою особою рада приймає рішення про його усунення від участі в підготовці, розгляді та прийнятті рішень, щодо яких у нього наявний відповідний конфлікт інтересів, а також інформує про таку ситуацію спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та Національну комісію з питань запобігання корупції.
 
908. 2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
 
909. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
910. у статті 79:
 
911. у частині першій:
 
912. пункт 31 викласти в такій редакції:
 
913. «31) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
914. пункт 4 виключити;
 
915. у частині сьомій:
 
916. у пункті 1 слова частині першій замінити словами та цифрами «пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої»;
 
917. доповнити після пункту 1 пунктом 2 такого змісту:
 
918. «2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 31 частини першої статті цієї статті - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради»;
 
919. у зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4;
 
920. 12) у Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 р., № 16, ст. 582):
 
921. у частині другій статті 48, пункті 5 частини першої та пункті 5 частини другої статті 51 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
922. у статті 50:
 
923. частину першу викласти в такій редакції:
 
924. «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
925. у частині другій слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням» замінити словами «Національна комісія з питань запобігання корупції за зверненням»;
 
926. у частині третій слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
927. 13) частину четверту статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р. №№ 5-6, 7-8, ст. 78, № 9, уточнення) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
928. «Національна комісія з питань запобігання корупції здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Керівники зазначених уповноважених підрозділів (уповноважені особи) призначаються за поданням Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
929. 14) у частині першій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
930. підпункт «в» пункту 4 виключити;
 
931. доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
932. «8) Національній комісії з питань запобігання корупції на її письмову вимогу стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
933. 15) у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
934. частини третю та четверту статті 5 замінити частиною третьою такого змісту:
 
935. «Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абзаці третьому статті 3 цього Закону, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзаці четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
936. у статті 12:
 
937. пункт 4 частини першої виключити;
 
938. в частині другій слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
939. статтю 121 викласти в такій редакції:
 
940. «Стаття 121. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
941. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 
942. статтю 13 викласти в такій редакції:
 
943. «Стаття 13. Фінансовий контроль
 
944. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
945. абзац четвертий частини першої та частину другу статті 20 виключити;
 
946. 16) пункт 7 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 14, ст. 89) викласти в такій редакції:
 
947. «7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
948. 17) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133):
 
949. доповнити Регламент статтею 311 такого змісту:
«Стаття 311. Обмеження щодо участі в обговоренні у зв’язку з конфліктом інтересів
1. Народний депутат України бере участь на пленарних засіданнях у обговоренні питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.»;
статтю 37 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Народний депутат України бере участь в голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.»;
частину другу статті 85 доповнити абзацом такого змісту:
«Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат України, у якого у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.»;
частину третю статті 87 доповнити пунктом 5 та абзацом такого змісту:
«5) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат України, у якого у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється вказана комісія.»;
 
950. у статті 173:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік»;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Не може бути обраною до складу тимчасової слідчої комісії особа, у якої у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв’язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа кандидатура якої запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової слідчої комісії, зобов’язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії за наявності зазначеної підстави.»;
18) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529):
в частині четвертій статті 54:
у пункті 6 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
пункт сьомий викласти в такій редакції:
«7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Для розроблення проекту Кодексу суддівської етики, змін до нього, консультування суддів, суддів у відставці, щодо вирішення проблемних питань і надання рекомендацій щодо етичної поведінки суддів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, запобігання одержанню неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними діє комісія з питань суддівської етики.
Комісію з питань суддівської етики утворює і положення про неї затверджує Рада суддів України. Комісія з питань етики діє на громадських засадах. Її діяльність забезпечує апарат Ради суддів України.»;
у частині першій статті 67:
пункт 8 виключити;
доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
«Кандидат на посаду судді також подає до Національної комісії з питань запобігання корупції в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
у пункті 7 частини четвертої статті 75 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
 
951. «6) несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».»;
 
952. у статті 127:
 
953. пункт 61 частини 5 викласти в такій редакції:
 
954. «61) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в діяльності вказаних осіб (крім випадків, коли конфлікт інтересів має бути врегульований в порядку, визначеному процесуальним законодавством); «;
 
955. доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:
 
956. «6. У разі виникнення у суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законодавством), Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України реального чи потенційного конфлікту інтересів вони зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення у письмовій формі повідомити про це Раду суддів України.»;
 
957. у зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
958. 19) у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013, № 7, ст. 64, № 14, ст. 89; 2014 р., № 18-19, ст. 696):
 
959. у пункті 7 частини першої статті 37, пункті 6 частини першої статті 38, пункті 6 частини першої статті 39 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
960. частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
 
961. «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
962. 20) частину шосту статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:
 
963. «6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці третьому частини першої статті 48 вказаного Закону»;
 
964. 21) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; із змінами, внесеними Законом України від 27 лютого 2014 року № 795-VІІ):
 
965. статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
 
966. «7. Національна комісія з питань запобігання корупції здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апаратів міністерств. Керівники зазначених уповноважених підрозділів (уповноважені особи) призначаються за поданням Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
967. статтю 19 доповнити частиною шостою та приміткою такого змісту:
«6. У разі виникнення у керівника центрального органу виконавчої влади реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це міністра, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, крім керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, який зобов’язаний поінформувати у вказаному випадку Кабінет Міністрів України.
За результатами розгляду зазначеної інформації міністр, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, а у випадках виникнення конфлікту інтересів у керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - Кабінет Міністрів України приймає рішення про здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів відповідного керівника центрального органу виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».»;
статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:
 
968. «6. Національна комісія з питань запобігання корупції здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апаратів центральних органів виконавчої влади. Керівники зазначених уповноважених підрозділів (уповноважені особи) призначаються за поданням Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
969. 22) у Законі України «Про вибори народних депутатів України»:
у пункті 7 частини першої статті 54, пункті 5 частини першої та пункті 3 частини другої статті 55, частині одинадцятій статті 107 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
23) у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
в частині четвертій статті 7 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
доповнити Закон статтею 451 такого змісту:
«Стаття 451. Конфлікт інтересів
1. Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє посадове становище в приватних інтересах.
2. У разі виникнення у члена Кабінету Міністрів України реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це Кабінет Міністрів України.
3. Член Кабінету Міністрів України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
4. У випадку неможливості врегулювання конфлікту інтересів члена Кабінету Міністрів України у спосіб, передбачений частиною третьою цієї статті, та неусунення ним конфлікту інтересів самостійно Прем’єр-міністр звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади вказаного члена Кабінету Міністрів України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України).
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
24) частину першу статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 900) після пункту 1 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
970. «11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має схваленої Національною комісією з питань запобігання корупції антикорупційної програми та (або) Національною комісією з питань запобігання корупції не схвалена кандидатура уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи».
 
971. 5. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Національної комісії та Регламент роботи відповідної конкурсної комісії.
2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, крім передбачених підпунктом 1 цього пункту;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
створити Національну комісію з питань запобігання корупції.
6. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.