Кількість абзаців - 122 Розмітка (ліва колонка)


Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків
 
2. Цей Закон спрямований на захист економічної безпеки держави, посилення фінансової спроможності банківської системи України та підвищення рівня довіри до неї і поширюється на банки, які потребують додаткової капіталізації.
 
3. Стаття 1.
 
4. 1. Банк, який за результатами діагностичного обстеження, проведеного за власний рахунок із залученням однієї з аудиторських фірм, визначених Національним банком України, на вимогу Національного банку України за визначеною Національним банком України методикою, потребує додаткової капіталізації (далі - банк), зобов’язаний здійснити капіталізацію банку та/або реструктуризацію, реорганізацію банку, з метою забезпечення дотримання банком показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 7% з урахуванням необхідності дотримання нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу у розмірі не менше 10% та показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 4, 5%, розрахованих за базовим та песимістичним макроекономічними сценаріями відповідно на період 2014-2016 років. Капіталізація та/або реструктуризація, реорганізація банку мають бути проведені у строк визначений Національним банком України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
5. 2. Банк у строк, встановлений Національним банком України, та відповідно до його вимог зобов’язаний надати на затвердження Національному банку України програму капіталізації банку або план реструктуризації банку.
 
6. 3. У разі, якщо банком не надано програму капіталізації/план реструктуризації банку, що відповідає вимогам Національного банку України, або учасники банку неспроможні забезпечити рівень капіталізації, передбачений частиною першою цієї статті, Національний банк України приймає рішення:
 
7. - про надання Кабінету Міністрів України пропозиції про забезпечення капіталізації банку державою; або
 
8. - про віднесення банку до категорії неплатоспроможних із застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з урахуванням особливостей, встановлених статтями 2, 5 та 7 цього Закону; або
 
9. - про віднесення банку до категорії неплатоспроможних із застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
10. Пропозиція про забезпечення капіталізації банку державою може бути надана Національним банком України виключно щодо банку, який відповідає критеріям та умовам, затвердженим Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у статутному капіталі банків, створеною Кабінетом Міністрів України (далі - критерії участі держави). Капіталізація банку забезпечується державою з урахуванням цього Закону.
 
11. Стаття 2.
 
12. 1. Капіталізація, реорганізація банку здійснюється за спрощеною процедурою, яка передбачає, що:
 
13. - повідомлення про проведення загальних зборів учасників банку для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, реорганізації банку згідно з цим Законом, публікується в офіційному друкованому органі згідно з вимогами законодавства України про акціонерні товариства не менше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів;
 
14. - учасники банку та інвестори, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, звільняються від обов’язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України;
 
15. - учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
 
16. - договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до 2-х робочих днів після прийняття загальними зборами учасників банку рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу банку. Учасники та інвестори зобов’язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до 5 робочих днів з дати укладання договорів про купівлю-продаж акцій. Учасники та інвестори повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації;
 
17. - дата подання заяви, рішення про капіталізацію банку, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, змін до статуту банку та статуту банку-правонаступника, проспекту емісії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації випуску акцій та проспекту емісії;
 
18. - дата подання змін до статуту банку, статуту банку-правонаступника на погодження Національному банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається відповідно датою їх погодження Національним банком України та датою реєстрації державним реєстратором;
 
19. - дата подання документів для реєстрації випуску акцій банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації звіту про розміщення цінних паперів;
 
20. - Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію не пізніше двох робочих днів з дня подання банком відповідних документів;
 
21. - Національний банк України погоджує кандидатури керівників банку, у капіталізації якого бере участь держава, не пізніше двох робочих днів з дня подання Міністерством фінансів України відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
22. - Національний банк України надає попередній дозвіл та затверджує план реорганізації банку за рішенням власників не пізніше двох робочих днів з дня подання банком відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
23. - Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку, створюваному в результаті злиття, за умови відповідності його вимогам Національного банку України, протягом двох тижнів з дня подання банком відповідних документів, що відповідають вимогам Національного банку України;
 
24. - не застосовуються положення законодавства щодо:
 
25. а) необхідності повідомлення всіх кредиторів банку про рішення загальних зборів учасників щодо зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
26. б) права кредиторів вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків у зв'язку із зменшенням статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
27. в) недопущення зменшення статутного капіталу банку за наявності заперечень кредиторів, учасників банку;
 
28. ґ) необхідності ліквідації банку, якщо розмір його статутного капіталу стає меншим за мінімальний розмір статутного капіталу банку, визначений законом;
 
29. д) необхідності відшкодування збитків акціонерам-учасникам банку, пов'язаних із зменшенням статутного капіталу банку;
 
30. е) обмеження щодо мінімальної номінальної вартості акції;
 
31. є) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку;
 
32. ж) кворуму загальних зборів учасників. Рішення загальних зборів учасників, необхідні для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення або зменшення статутного капіталу банку, реорганізації банку згідно з цим Законом, затвердження результатів розміщення акцій приймаються простою більшістю голосів.
 
33. 2. Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
 
34. 3. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність", не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та Міністерства фінансів України при здійсненні ними функцій і повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Законом.
 
35. Стаття 3.
 
36. 1. Кабінет Міністрів України у визначеному ним порядку за пропозицією Національного банку України та з урахуванням аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України, приймає рішення про участь у капіталізації банку, який відповідає критеріям участі держави.
 
37. 2. Держава бере участь у капіталізації банку шляхом:
 
38. придбання акцій при їх додатковому розміщенні в обмін на державні облігації України;
 
39. надання позики у вигляді державних облігацій України на умовах субординованого боргу під забезпечення, надане учасниками банку.
 
40. 3. Держава бере участь у капіталізації банку за умови:
 
41. 1) прийняття загальними зборами учасників банку рішень про:
 
42. капіталізацію банку за участю держави;
 
43. набуття державою права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція;
 
44. зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;
 
45. збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за вкладами (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку (за їх згодою) на дату прийняття рішення про капіталізацію банку за участю держави. Надання згоди про спрямування до статутного капіталу зобов’язань банку за такими вкладами (депозитами) у повному обсязі підтверджується заявами (розпорядженнями) відповідних осіб;
 
46. здійснення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Міністерства фінансів України за рахунок банку;
 
47. зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України;
 
48. погодження на призначення за поданням Міністерства фінансів України на посаду радника голови Правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Міністерства фінансів України з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава. Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди встановлюється наглядовою (спостережною) радою банку;
 
49. 2) зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження;
 
50. спрямування до статутного капіталу коштів за вкладами (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку;
 
51. зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Міністерства фінансів України.
 
52. 4. Якщо банк у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, не виконав умови, передбачені частиною третьою цієї статті, Національний банк України, на підставі повідомлення Кабінету Міністрів України, приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
 
53. Реалізацію заходів, необхідних для виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, здійснює Фонд відповідно до процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
54. Стаття 4.
 
55. 1. Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі банку, (крім державних банків), що набуті відповідно до цього Закону, здійснюється Міністерством фінансів України.
 
56. 2. Працівники Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку, перебувають під захистом закону:
 
57. фінансова відповідальність, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки, життя та здоров'я працівників повинні бути застраховані відповідно до законодавства;
 
58. працівники не несуть відповідальності за дії та бездіяльність, якщо вони діяли добросовісно, відповідно до законодавства і в межах своїх службових обов'язків. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Міністерства фінансів України;
 
59. образа працівника, опір, погроза, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
60. Міністерство фінансів України забезпечує правовий захист таких працівників у разі подання проти них позовів, пов'язаних із забезпеченням виконання ними функцій вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку.
 
61. 3. Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку приймає рішення про продаж акцій, що належать державі у статутному капіталі банку. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються Міністерством фінансів України на погашення або, на достроковий викуп державних облігацій України.
 
62. Стаття 5.
 
63. 1. Національний банк України, до прийняття рішення, передбаченого абзацом третім частини 3 статті 1 цього Закону (далі - рішення Національного банку України):
 
64. - звертається до Фонду з приводу проведення ним оцінки активів банку Фондом;
 
65. - готує разом з Фондом план врегулювання банку;
 
66. - готує висновок щодо фінансового стану потенційного приймаючого банку/банку, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку та спроможності приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками-фізичними особами.
 
67. 2. Фонд за зверненням Національного банку України:
 
68. проводить оцінку активів банку (за встановленою ним методикою) або визначеним ним суб’єктом оціночної діяльності;
 
69. складає перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду та перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом.
 
70. 3. Рішення Національного банку України доводиться Фонду у день його прийняття.
 
71. Фонд не пізніше наступного календарного дня після офіційного отримання рішення Національного банку України розпочинає здійснення тимчасової адміністрації в банку; розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації в банку на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет; призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду; затверджує план врегулювання.
 
72. 4. У плані врегулювання визначаються заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із таких способів:
 
73. 1) передача вкладів усіх вкладників та частини активів неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
 
74. 2) реорганізації неплатоспроможного банку шляхом приєднання до платоспроможного банку.
 
75. 5. У плані врегулювання, у залежності від обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, має бути визначений приймаючий банк або банк, до якого здійснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку.
 
76. [ОВЧ1]
 
77. 6. Уповноважена особа Фонду забезпечує відчуження активів неплатоспроможного банку за ціною, визначеною Фондом за встановленою ним методикою або суб’єктом оціночної діяльності, визначеним Фондом.
 
78. 7. Фонд наступного дня після завершення відчуження активів і передачі вкладів фізичних осіб неплатоспроможного банку подає Національному банку України пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку.
 
79. 8. Уповноважена особа Фонду не пізніше трьох робочих днів з дня її призначення забезпечує передачу банку, до якого здійснюється приєднання, усіх активів та зобов’язань неплатоспроможного банку.
 
80. Стаття 6.
 
81. На час дії цього Закону запроваджується мораторій на:
 
82. розподіл чистого прибутку банку (нарахування, виплати дивідендів, у тому числі за привілейованими акціями), крім розподілу чистого прибутку для збільшення статутного капіталу банку та формування резервного фонду, сплати до Державного бюджету України дивідендів банками з державною часткою в розмірі пропорційному державній частці у їх статутних капіталах;
 
83. викуп банком розміщених ним акцій.
 
84. Стаття 7.
 
85. Оскарження або судовий розгляд, пов’язані із капіталізацією, реструктуризацією, деномінацією акцій не зупиняють заходів та інших рішень, що приймаються відповідно до цього Закону.
 
86. Прикінцеві положення.
 
87. 1. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
88. 1.1. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
 
89. 1.1.1. пункт 3 частини чотирнадцятої статті 34 виключити;
 
90. 1.1.2. частину другу статті 58 після слів "у разі" доповнити словами "прийняття Національним банком України рішення про запровадження обмежень на діяльність банків, ";
 
91. 1.1.3. У пункті 2 частини першої статті 75 слова "у строк з вини банку" замінити словами "банком у встановлений законодавством України строк";
 
92. 1.1.4. Частину третю статті 79 викласти у такій редакції:
 
93. "Оскарження рішення або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України про застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України відповідно до закону, заходів впливу, санкцій, відкликання (позбавлення) відповідних ліцензій, виданих Національним банком України не допускається".
 
94. 1.2. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 р., № 42, ст. 587; 2014 р., № 12, ст. 178):
 
95. 1.2.1. У частині 9 статті 39 слова та цифри "4 і 5" замінити цифрами "2-4".
 
96. 1.2.2 У абзацах другому та третьому частини 2 статті 41 слова "здійснення узгоджених дій" доповнити словами "та/або концентрацію";
 
97. 1.2.3. У статті 41-1:
 
98. а) у частині першій:
 
99. абзац перший доповнити словами "у спосіб, визначений пунктами 3 та 5 частини другої статті 39 цього Закону.";
 
100. у абзаці другому слова "за рахунок коштів державного бюджету" замінити словами "за рахунок державного бюджету";
 
101. б) у частині другій слова "у виведенні неплатоспроможного банку з ринку" доповнити словами "у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 цього Закону, ";
 
102. в) у абзаці другому частини 5 слова "здійснення узгоджених дій" доповнити словами "та/або концентрацію";
 
103. 1.2.4. У статті 42:
 
104. а) у абзаці першому частини 1 слова "неплатоспроможного банку" замінити словами "одного або декількох неплатоспроможних банків";
 
105. б) у абзацах другому та третьому частини 9 слова "здійснення узгоджених дій доповнити словами "та/або концентрацію";
 
106. в) пункт 3 частини 17 викласти у такій редакції:
 
107. "3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором коштів на накопичувальний рахунок, відкритий йому у Національному банку України, у розмірі, що забезпечує приведення діяльності банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності. Національний банк України застосовує режим блокування коштів на цьому рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку".
 
108. 1.2.5. Пункт 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом такого змісту:
 
109. "До перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на дату втрати ним статусу перехідного застосовуються вимоги пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи". Розмір статутного капіталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехідного, не може бути меншим ніж розмір статутного капіталу, встановлений Національним банком України на визначену дату для банків, що утворені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи".
 
110. 1.3. Статтю 55 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238 з наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
111. "Національний банк України при здійсненні банківського нагляду при наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, у разі виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської системи та інтересам вкладників та інших кредиторів банків, має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками, у тому числі особливості підтримання ліквідності банків, застосування економічних нормативів, формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями, запроваджувати обмеження на діяльність банків, визначену статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема, видачу вкладів (депозитів), проведення переказів, розрахунків та валютних операцій".
 
112. 1.4. Доповнити частину першу статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" новим абзацом 91 такого змісту:
 
113. "91) передача активів та зобов’язань спеціалізованій установі, створеній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб".
 
114. 2. Встановити, що до 01.01.2018 субординований борг включається до регулятивного капіталу банку без щорічного зменшення на 20 відсотків.
 
115. 3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право встановлювати розмір річної ставки регулярного збору, у тому числі диференційованого, відмінний від того, що встановлений у абзаці першому частини 1 статті 22 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
116. 4. На державні банки, банки, у яких держава володіє акціями в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція, банки, в яких діагностичне обстеження на вимогу Національного банку України не проводилося, поширюються положення статті 2 цього Закону, а також за умови відповідності визначеним Національним банком України критеріям, положення статті 5 цього Закону.
 
117. 5. Капіталізація банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку) здійснюється за результатами діагностичного обстеження, а також аналізу господарсько-фінансової діяльності банку з урахуванням положень статті 2 цього Закону.
 
118. 6. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Зміни до Податкового кодексу України застосовуються починаючи зі звітних податкових періодів, встановлених для відповідних податків.
 
119. 7. Цей Закон діє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати ним чинності, але не пізніше ніж до 01.01.2017 року, крім пунктів 1 та 2 Прикінцевих положень цього Закону.
 
120. 8. На період дії цього Закону, Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
121. 9. Кабінету Міністрів України, Національному банку Україні, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

[ОВЧ1]