Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст. 171 із наступними змінами):
 
5. 1) у частині другій статті 7:
 
6. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
7. „надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій осіб шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України „Про зайнятість населення»;
 
8. доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
9. „здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, відповідно до статті 24-1 Закону України „Про зайнятість населення».
 
10. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
11. 2) у статті 22:
 
12. частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим у такій редакції:
 
13. „періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску»;
 
14. частину другу після слів „цього Закону» доповнити словами „особи, зазначені у абзаці третьому частині четвертої статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
15. частину четверту після слів „цього Закону» доповнити словами „та абзаці третьому частині четвертої статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 
16. 3) у статті 23:
 
17. абзац перший частини першої після слів „страхового стажу» доповнити словами „але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб»;
 
18. доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
19. „2-1 Внутрішньо переміщеним особам після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід), рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства.»
 
20. 2. У Законі України „Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 24, ст. 243; 2014 р., № 20 (21, ст. 712):
 
21. 1) доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
22. „Стаття 24-1. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації
 
23. 1. Термін «внутрішньо переміщені особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 
24. 2. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації з числа зареєстрованих безробітних запроваджуються за рішенням Кабінету Міністрів України в окремих регіонах країни з метою зняття соціальної напруги на ринку праці.
 
25. До заходів сприяння зайнятості, зазначених у частині першій цієї статті, належать:
 
26. компенсація зареєстрованому безробітному у розмірі фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої місцевості (та у зворотному напрямку) по території України, яка контролюється українською владою, а також витрат для проходження за направленням державної служби зайнятості попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, у разі необхідності для працевлаштування;
 
27. компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб тривалістю не більше ніж шість календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази. Тривалість компенсації для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості в залежності від ситуації на ринку праці регіону;
 
28. відшкодування витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням центрів зайнятості державної служби зайнятості зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, строком не менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума відшкодування не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
 
29. 3. Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цією статтею, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів України (у разі працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний та якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).
 
30. 4. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація або відшкодування відповідно до частини першої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації.
 
31. На роботодавців, які претендують на отримання компенсації або відшкодування, передбачених цією статтею, поширюються вимоги частини третьої статті 26 цього Закону.
 
32. 5. Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, гарантії зайнятості для осіб, зазначених у цій статті, умови повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
33. 2) у абзаці другому частини першої статті 26 слова „коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю)» виключити;
 
34. 3) у статті 30:
 
35. назву статті після слів „ громадян старше 45 років» замінити словами „деяких категорій громадян «;
 
36. частини першу та третю викласти в такій редакції:
 
37. „1. Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:
 
38. 1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 
39. 2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, але не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
40. 3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
41. 4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, за відсутності підходящої роботи.
 
42. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою.
 
43. 3. Порядок видачі державною службою зайнятості ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
44. Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.»;
 
45. 4) в абзаці другому частини шостої статті 31 слова „пропорційно рівними частинами» виключити, слово „та» замінити словами „та/або»;
 
46. 3. Частину четверту статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Голос України від 21.11.2014, 2014р.) доповнити абзацом такого змісту:
 
47. „Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо переміщеній особі, яка має необхідні документи для отримання статусу безробітного, але не може надати відомості про заробітну плату (дохід) з останнього місця роботи, допомога по безробіттю призначається з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.».
 
48. ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
50. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
51. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
52. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
53. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.