Кількість абзаців - 96 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності) (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1) У Законі України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435):
 
4. 1) у статті 1:
 
5. а) у частині першій:
 
6. в абзаці першому слово "безкорислива" виключити;
 
7. в абзаці другому слова "та волонтерськими організаціями" виключити;
 
8. в абзаці третьому слово "благодійництва" замінити словами "благодійної діяльності";
 
9. абзац четвертий виключити;
 
10. б) у частині другій слово "безкорисливості" виключити;
 
11. в) у частині четвертій слова "волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги." замінити словами "отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів.";
 
12. 2) у статті 3:
 
13. а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності," виключити;
 
14. б) у частині другій абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
15. "сприяє міжнародному співробітництву з питань волонтерської діяльності.";
 
16. в) частину третю викласти у такій редакції:
 
17. "3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:
 
18. забезпечують реалізацію державної політики в сфері волонтерської діяльності;
 
19. розробляють і забезпечують реалізацію галузевих та регіональних програм сприяння розвитку та підтримки волонтерської діяльності;
 
20. вживають інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
 
21. сприяють поширенню інформації про волонтерську діяльність;
 
22. сприяють громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їх діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;
 
23. поширюють інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності.";
 
24. 3) текст статті 4 викласти у такій редакції:
 
25. "Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, які залучають волонтерів до своєї діяльності (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти), перелік осіб та організацій і установ, які потребують волонтерської допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на власних веб-сайтах, в мережі Інтернет і місцевих засобах масової інформації.";
 
26. 4) назву та текст статті 5 викласти у такій редакції:
 
27. "Стаття 5. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, їх права та обов'язки
 
28. 1. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:
 
29. провадити діяльність як із укладанням договору з волонтером про її здійснення, так і без нього;
 
30. отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
 
31. самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
 
32. видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;
 
33. відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;
 
34. страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";
 
35. запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;
 
36. набувати інші права, передбачені законом.
 
37. 2. Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:
 
38. забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;
 
39. здійснювати підготовку волонтерів;
 
40. забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей, проваджуваної ними, волонтерської діяльності;
 
41. забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.";
 
42. 5) статтю 6 виключити;
 
43. 6) у статті 7:
 
44. а) у частині першій:
 
45. абзац перший викласти у такій редакції:
 
46. "1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.";
 
47. в абзаці другому слова "а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника" виключити;
 
48. б) частини другу-третю викласти у такій редакції:
 
49. "2. Волонтери проваджують волонтерську діяльність як на базі організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, так і індивідуально, або входячи до складу неформальних волонтерських груп.
 
50. 3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів.";
 
51. в) частину четверту викласти у такій редакції:
 
52. "4. Волонтер має право на:
 
53. надання волонтерської допомоги з власної ініціативи як з укладанням договору про її надання, так і без;
 
54. належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 
55. забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, необхідних для здійснення волонтерської діяльності;
 
56. зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;
 
57. відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 цього Закону;
 
58. інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.";
 
59. г) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
60. "5. Волонтер зобов'язаний:
 
61. сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
 
62. у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;
 
63. у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 
64. не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої проваджується волонтерська діяльність;
 
65. дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом.";
 
66. 7) у статті 8:
 
67. а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, які отримують таку допомогу.";
 
68. б) у частині другій:
 
69. у абзаці третьому слова "волонтерських організацій" замінити словами "організацій і установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
70. абзац четвертий виключити, у зв`язку з чим абзаци п`ятий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;
 
71. в) у частині третій:
 
72. в абзаці другому слова "волонтерським організаціям" замінити словами "організаціям та установам, які залучають до своєї діяльності волонтерів";
 
73. абзац четвертий виключити;
 
74. 8) статтю 9 виключити;
 
75. 9) статтю 10 виключити;
 
76. 10) у статті 11:
 
77. а) у частині першій:
 
78. в абзацах першому та другому слова "відшкодовуються" замінити словами "можуть бути відшкодовані";
 
79. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
80. "витрати на отримання візи;" у зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;
 
81. б) у частині другій слова "волонтерських організацій" замінити словами "органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.";
 
82. 11) у статті 12:
 
83. а) в частині другій слова "Волонтерські організації" замінити словами "Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів,";
 
84. б) частину третю виключити, у зв’язку із чим частину четверту вважати відповідно частиною третьою;
 
85. в) частини п’яту та шосту виключити;
 
86. 12) у статті 13 слова "волонтерські організації" замінити словами "організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів".
 
87. 2) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
 
88. 1) частину четверту статті 6 доповнити новим пунктом 21-2 такого змісту:
 
89. "21-2) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги;";
 
90. 2) пункт 44 частини першої статті 7 виключити.
 
91. 3) У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179):
 
92. 1) у частині десятій статті 4 слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку," замінити словами "організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність," ;
 
93. 2) у частині десятій статті 5 слова "або волонтерської організації та копії свідоцтва про державну реєстрацію такої організації." замінити словами "або організації чи установи, яка залучає до своєї діяльності волонтерів, та копії свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи." ;
 
94. 3) у частині першій статті 15 слова "волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку," замінити словами "організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність",".
 
95. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.