Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації)
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50-51, ст.572) такі зміни:
 
3.

 
4. 1. Статтю 2 доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
5. "21-1) довгострокове зобов’язання за енергосервісом – зобов’язання за енергосервісним договором розпорядника бюджетних коштів, в оперативному управлінні якого знаходиться будівля, відповідно до яких необхідно здійснити платежі протягом поточного та (або) майбутніх бюджетних періодів за рахунок суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно до видатків, які були б понесені за відсутності енергосервісу)";
 
6. 2. Пункт 47 частини першої статті 2 після слів "бюджетних зобов’язань," доповнити словами "довгострокових зобов’язань за енергосервісом";
 
7. 3. Статтю 22 доповнити частиною 7 такого змісту:
 
8. "7. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні яких знаходяться будівлі, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою), істотних умов енергосервісу, визначених законодавством у сфері державних закупівель.";
 
9. 4. Статтю 23 доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
10. "2-1. Обсяг видатків на оплату енергосервісу на відповідний бюджетний період встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у складі бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у сумі скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, щодо яких здійснюється енергосервіс, відносно суми видатків, необхідної для оплати середньорічного обсягу споживання таких комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року запровадження енергосервісу.";
 
11. 5. Частину другу статті 35 доповнити словами "та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом у частині відповідних бюджетних періодів";
 
12. 6. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
13. "6-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;";
 
14. 7. Частину першу статті 48:
 
15. після слів "минулих років" доповнити словами "довгострокових зобов’язань за енергосервісом";
 
16. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
17. "Довгострокове зобов’язання за енергосервісом у сумі фактичного скорочення (або її частини, якщо це передбачено умовами зобов’язань за енергосервісом) видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно до видатків, які були б понесені за відсутності енергосервісу) набуває статусу бюджетного зобов’язання.";
 
18. 8. Частину другу статті 55 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 
19. "оплату енергосервісу.";
 
20. 9. Пункт 10 частини першої статті 71 доповнити абзацом такого змісту:
 
21. "За рішенням відповідної місцевої ради сума економії коштів, що виникає у результаті зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок здійснення заходів з енергозбереження, може передаватись до бюджету розвитку. Якщо заходи з енергозбереження здійснюються за рахунок місцевих запозичень, сума економії коштів спрямовується на погашення відповідних місцевих запозичень до повного завершення розрахунків за такими запозиченнями. Якщо сума економії коштів перевищує суму платежів за відповідними місцевими запозиченнями або якщо заходи з енергозбереження здійснюються за рахунок власних коштів місцевого бюджету, то за рішенням місцевої ради сума такого перевищення або повна сума економії (у випадку використання власних коштів місцевого бюджету) можуть бути спрямовані у рамках бюджету розвитку – на реалізацію інших проектів з енергозбереження у бюджетній сфері або у комунальному секторі економіки, або у рамках загального фонду бюджету – на поточні видатки, визначені статтями 88-90 цього Кодексу. Якщо умовами енергосервісу передбачається виплата виконавцю частини суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, отриманої в результаті виконання енергосервісу, то за рішенням відповідної місцевої ради решта суми такого скорочення передається до бюджету розвитку на реалізацію проектів з енергозбереження в установах, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, або у рамках загального фонду бюджету на поточні видатки, визначені статтями 88-90 цього Кодексу.";
 
22. 11. Частину першу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
23. "5-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;
 
24. 12. Речення перше частини четвертої статті 77 доповнити словами "з урахуванням положення, визначеного абзацом другим пункту десятого частини першої статті 71 цього Кодексу";
 
25. 13. Частину першу статті 113 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
26. "4-1) відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за енергосервісом затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу;";
 
27. 14. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити частиною 17 такого змісту:
 
28. "17. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад включають до програм з енергозбереження показники скорочення головними розпорядниками обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок здійснення енергозберігаючих заходів у межах надходжень до відповідного бюджету, а також виконання енергосервісу.";
 
29. ІІ. Прикінцеві положення
 
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
31. 2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
32. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
33. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
34. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.