Кількість абзаців - 81 Розмітка (ліва колонка)


Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
 
3. Цей Закон встановлює правові та економічні засади запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації через врегулювання механізму здійснення державних закупівель енергосервісу.
 
4.

 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) енергосервіс - комплекс заходів, спрямованих на скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг порівняно до споживання за відсутності таких заходів;
 
8. 2) енергосервісний договір - договір предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення суми витрат замовника енергосервісу (порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
 
9. 3) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг - усереднене значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у натуральних показниках) з зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг за три роки, що передують рокові у якому здійснюється державна закупівля енергосервісу;
 
10. 4) щорічні скорочення витрат замовника – щорічні скорочення витрат замовника (у грошовому вираженні) на споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, в результаті здійснення енергосервісу, що вказується учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як фактична економія споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури державної закупівлі;
 
11. 5) щорічні платежі учаснику процедури закупівлі – щорічні платежі вказані учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник енергосервісу має сплачувати учаснику за енергосервісним договором.
 
12. 2. У цьому Законі термін "паливно-енергетичні ресурси" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про енергозбереження", термін "санітарні норми" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", термін "житлово-комунальні послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", терміни "головні розпорядники бюджетних коштів", "розпорядник бюджетних коштів" та "місцевий фінансовий орган" вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України. Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".
 
13. Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
 
14. 1. Державні закупівлі енергосервісу здійснюються за процедурами державних закупівель в порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
15. 2. Цей Закон застосовується до всіх державних закупівель енергосервісу, за умови що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.
 
16. Вартість предмета закупівлі, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону.
 
17. Стаття 3. Здійснення закупівель енергосервісу.
 
18. 1. В документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій, під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі замовник зазначає:
 
19. 1) базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі). Якщо за період, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об’єкті, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу, замовником або учасником процедури закупівлі було виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, то базовий рівень визначається відповідно до методології затвердженої центральним органом виконавчої влади що формує державну політику у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
20. 2) інформацію про об’єкт, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу (в тому числі технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, технічні та якісні характеристики, копії договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг), необхідну учаснику для здійснення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) та підготовки пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення вказаної у цьому пункті інформації та для здійснення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження);
 
21. 3) мінімальний розмір відсотку економії споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу.
 
22. 2. Замовник не зазначає в документації конкурсних торгів інформацію вказану в пунктах 3, 4, 5, 6 та 8 частини 2 статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
23. Стаття 4. Оцінка пропозицій
 
24. 1. При проведенні процедури закупівлі енергосервісу для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість такого критерію оцінки, як ціна договору, оцінює і зіставляє такий критерій, як показник ефективності енергосервісного договору.
 
25. Показник ефективності енергосервісного договору визначається, як чиста приведена вартість за п'ятнадцятилітній період з дати укладення енергосервісного договору значення різниці між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами учаснику процедури закупівлі дисконтоване на розмір облікової ставки Національного Банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу.
 
26. 2. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів крім показника ефективності енергосервісного договору застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага критерію показник ефективності енергосервісного договору не може бути нижчою ніж 75 відсотків.
 
27. Стаття 5. Договір про закупівлю енергосервісу (енергосервісний договір)
 
28. 1. Примірні енергосервісні договори розробляється центральним органом виконавчої влади що формує державну політику у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
 
29. 2. Передбачений енергосервісним договором рівень скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг має становити не менше 20%.
 
30. 3. Сума скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг за відповідний період визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг та фактичним рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг помножена на діючі у періоді, за який здійснюється розрахунок, ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг.
 
31. 4. Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором мають становити не більше 90% суми щорічного скорочення витрат замовника.
 
32. 5. Оплата за енергосервіс за енергосервісним договором здійснюється виключно у грошовій формі.
 
33. 6. Строк дії енергосервісного договору має становити від 3 до 15 років.
 
34. 7. При достроковому розірванні енергосервісного договору за ініціативою замовника енергосервісу замовник енергосервісу має відшкодувати виконавцю енергосервісу збитки, завдані внаслідок дострокового розірвання енергосервісного договору.
 
35. 8. При ліквідації замовника енергосервісу збитки виконавця енергосервісу, завдані внаслідок дострокового розірвання енергосервісного договору, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.
 
36. Стаття 6. Істотні умови енергосервісного договору
 
37. 1. Істотними умовами енергосервісного договору є:
 
38. предмет енергосервісного договору, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження енергосервісу;
 
39. базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі);
 
40. рівень скорочення споживання та (або) витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу;
 
41. власник майна, що передається та/або встановлюється при виконанні енергосервісного договору, та порядок його обліку;
 
42. строк дії енергосервісного договору;
 
43. порядок оплати енергосервісу за рахунок скорочення споживання та (або) витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг (порівняно до рівня споживання та (або) витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу);
 
44. обов’язок сторін договору забезпечувати при виконанні енергосервісного договору узгоджені сторонами та (або) визначені законодавством режими та умови використання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг;
 
45. відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов’язань за енергосервісним договором;
 
46. порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у випадку виникнення протягом дії енергосервісного договору таких обставин: зміни в конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта щодо якого здійснюється енергосервіс;
 
47. порядок та методи вимірювання (розрахунку) та перевірки досягнутого рівня скорочення споживання та (або) витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг внаслідок здійснення енергосервісу.
 
48. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень та у межах повноважень відповідних розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до дати укладення енергосервісного договору, подають на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради після погодження відповідним місцевим фінансовим органом) істотні умови енергосервісного договору зазначені в абзацах третьому – шостому частини першої цієї статті.
 
49. Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
 
50. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада) затверджують або відмовляють у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору та надає відповідному розпоряднику бюджетних коштів письмове повідомлення про затвердження або вмотивовану відмову у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати отримання відповідних пропозицій.
 
51. Стаття 7. Особливості відміни замовником торгів із закупівлі енергосервісу чи визнання їх такими, що не відбулися
 
52. 1. Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу в разі:
 
53. відсутності подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 
54. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
55. виявлення факту змови учасників;
 
56. порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
57. подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
 
58. відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
59. якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
 
60. Про відміну процедури закупівлі енергосервісу за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів. Торги може бути відмінено частково (за лотом).
 
61. 2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо здійснення закупівлі енергосервісу стало неможливим унаслідок непереборної сили. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
 
62. 3. Повідомлення про відміну торгів із закупівлі енергосервісу або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
 
63. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
65. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
66. 1) у Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 241, ст. 883):
 
67. пункт двадцятий частини першої статті 1 доповнити словом "енергосервіс;";
 
68. пункт другий частини четвертої статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
69. "енергосервіс";
 
70. 2) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 30, ст. 283):
 
71. доповнити статтю 11 частинами другою та третьою такого змісту:
 
72. "Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та (або) витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг порівняно до споживання та (або) витрат, які б існували за відсутності таких заходів (далі – енергосервіс), фізична або юридична особа може укласти енергосервісний договір.
 
73. Предметом енергосервісного договору є здійснення енергосервісу. Оплата енергосервісу за енергосервісним договором здійснюється у грошовій формі за рахунок суми (або її частини) скорочення витрат замовника енергосервісу (порівняно до витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг."
 
74. 3) у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 31, ст. 440):
 
75. пункт 1 частини першої статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
76. "вимоги за енергосервісними договорами;".
 
77. 3. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
78. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
79. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
80. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.