Кількість абзаців - 69 Розмітка (ліва колонка)


Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті
 
3. Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти для фізичних осіб-резидентів України, що мають діючі невиконані зобов’язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпечені іпотекою (надалі - кредитні договори), які укладені з фінансовими установами та банками, що діють на території України, та іншими особами, яким відступлені права вимоги за такими договорами, шляхом встановлення порядку і умов реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.
 
4.

 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. Кредитор - банк або інша фінансова установа, яка діє на території України та надала грошові кошти в іноземній валюті фізичним особам-резидентам України за кредитними договорами, та інші особи, яким відступлені права вимоги за такими кредитними договорами;
 
8. Позичальник - фізична особа-резидент України, який має невиконані зобов’язання в іноземній валюті перед Кредитором за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпеченими іпотекою;
 
9. споживчий кредит - кошти в іноземній валюті, що надані кредитором позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна - житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, продукції, послуг для задоволення суспільних потреб.
 
10. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у інших законах та нормативно-правових актах.
 
11. Стаття 2. Забезпечення реструктуризації зобов’язань за споживчим кредитом
 
12. Кредитори за письмовою заявою Позичальників, які мають діючі невиконані (на момент набуття чинності цим Законом) зобов’язання за споживчими кредитами, зобов’язані провести реструктуризацію зобов’язань за такими споживчими кредитами на умовах і в порядку, визначеному цим Законом.
 
13. Кредиторам забороняється встановлювати для Позичальників додаткові зобов’язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.
 
14. Для проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників без їх згоди будь-які інші документи, окрім письмової заяви,
 
15. З моменту набуття чинності цим Законом Кредиторам забороняється відступати право вимоги за споживчими кредитами іншим особам (у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов’язання Позичальнику та його поручителю/поручителям за ціною відступлення права вимоги. Позичальник та його поручитель/поручителі мають переважне право на набуття права вимоги або виконання грошового зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті.
 
16. Кредитор, який має намір відступити право вимоги, зобов'язаний письмово повідомити Позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити право вимоги, вказавши ціну і інші умови, на яких він їх відступає та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.
 
17. Якщо Позичальник та його поручителі відмовилися від переважного права на набуття або виконання грошового зобов’язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний Кредитором рахунок протягом 60 календарних днів від дня отримання ним повідомлення, Кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані Позичальнику та поручителю/поручителям.
 
18. Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту отримання цінного листа Кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.
 
19. Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, то перевагу має Позичальник. Якщо Позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, то Кредитор має право вибору набувача з цих Поручителів.
 
20. У разі відступлення права вимоги з порушенням переважного права Позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов’язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги, останні можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового Кредитора. Одночасно Позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити набувач.
 
21. У разі відступлення кредиторами права вимоги за споживчим кредитами, укладеними до моменту набуття чинності цим Законом, іншим особам, які не є фінансовими установами, Позичальник виконує зобов’язання перед новим Кредитором тільки за ціною відступлення права вимоги.
 
22. Стаття 3. Порядок реструктуризації зобов’язань за споживчими кредитами.
 
23. Реструктуризація існуючих зобов'язань Позичальника за споживчим кредитом, а саме невиплаченої суми кредиту та нарахованих, але не сплачених процентів (надалі - залишок заборгованості за споживчим кредитом) здійснюється шляхом заміни валюти виконання зобов’язань за споживчим кредитам у національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору.
 
24. Реструктуризація оформлюється договором, який передбачає:
 
25. 1) суму зобов’язання в національній валюті України;
 
26. 2) процентну ставку за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати проценту ставку, встановлену основним кредитним договором в іноземній валюті, зобов’язання за якими реструктуризуються;
 
27. 3) графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на весь період дії кредитного договору.
 
28. Кредитор зобов’язаний на підставі заяви Позичальника встановити класичну схему погашення зобов’язань за реструктуризованою заборгованістю за кредитом.
 
29. За заявою Позичальника кредитор зобов’язаний здійснити перерахування платежів, сплачених за споживчим кредитом на дату реструктуризації з ануїтетної схеми в класичну схему погашення.
 
30. Даним Законом також забороняється збільшення процентної ставки та встановлення плаваючої процентної ставки та будь-яких додаткових платежів.
 
31. В разі, якщо за умовами реструктуризації сума щомісячного платежу перевищує рівень кредитоспроможності позичальника, кредитор зобов’язаний з метою зменшення суми щомісячного платежу знизити рівень процентної ставки.
 
32. Після даної реструктуризації, сума в гривні, яка є еквівалентом нарахованих але не сплачених процентів, вноситься до графіку платежів по кредиту на останні 36 місяців платежів, та підлягає обов’язковому списанню, при відсутності прострочення платежів за договором після реструктуризації, більше ніж 90 календарних днів підряд, в порядку та на умовах, визначених договором про реструктуризацію. Сума коштів, що були сплачені Позичальником у якості неустойки (штрафів, пені) до дати реструктуризації, підлягають зарахуванню в рахунок погашення заборгованості по кредиту.
 
33. Нараховані на дату реструктуризації штрафи та пені підлягають списанню.
 
34. Різниця між сумою нарахованих процентів за підвищеною процентною ставкою та основною процентною ставкою по кредитному договору на дату реструктуризації підлягає списанню.
 
35. Після дати реструктуризації заборгованості за кредитом, Кредитору забороняється нарахування неустойки (штрафів, пені) за споживчим кредитом в розмірі, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України.
 
36. Нотаріус зобов’язаний посвідчити зміни до іпотечного договору (договору застави рухомого майна) та здійснити інші нотаріальні дії, пов’язані з оформленням таких змін, розмір плати за що не повинен перевищувати 500 (П’ятсот) гривень. Всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безоплатно.
 
37. Стаття 4. Строки реструктуризації зобов'язань за споживчими кредитами
 
38. Позичальник має право протягом року з дня набрання чинності цим Законом звернутися до Кредитора з заявою про реструктуризацію зобов’язань за споживчим кредитом.
 
39. Реструктуризація зобов’язань за споживчими кредитами здійснюється Кредитором протягом одного місяця з моменту отримання письмової заяви Позичальника про проведення реструктуризації відповідно до цього Закону.
 
40. У випадку смерті Позичальника, Кредитор зобов’язаний по заяві про прийняття спадщини будь-якої особи, яка звернулась до нотаріуса (нотаріальної контори), провести реструктуризацію у відповідності до цього Закону, не очікуючи закінчення терміну відведеного законодавством для прийняття спадщини.
 
41. Стаття 5. Мораторій на стягнення майна та строки його дії
 
42. Протягом двох років з моменту набуття чинності цим Законом встановлюється мораторій (заборона) на звернення стягнення на будь-яке майно Позичальників та/або їх Поручителів, наданих в забезпечення виконання зобов’язань за споживчими кредитами.
 
43. В період дії цього мораторію відносно позичальників, поручителів, забороняється:
 
44. - звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань;
 
45. - вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах та договорах застави (іпотеки),
 
46. - накладення арешту або вчинення інших дій по забезпеченню примусового виконання рішення суду щодо звернення стягнення на майно ( в т.ч виселення);
 
47. - вчинення будь-яких заходів позасудового звернення стягнення на майно;
 
48. - відкриття або подальше виконання вже відкритого виконавчого провадження.
 
49. Всі відкриті виконавчі провадження за справами, що підпадають під дію мораторію, який введено в дію цим Законом - закінчуються. Всі виконавчі документи повертаються стягувачам, виконавчий збір при цьому не стягується.
 
50. Стаття 6. Звернення стягнення кредитором на предмет застави
 
51. При неможливості виконувати зобов'язання за споживчим кредитом, в тому числі і після реструктуризації згідно цього Закону, Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки у власність Кредитору.
 
52. Кредитор зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання такої заяви укласти з Позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законами України „Про іпотеку" та/або „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", за яким передається у власність Кредитора предмет застави/іпотеки.
 
53. З моменту укладення договору про задоволення вимог та передачі предмета застави/іпотеки у власність Кредитора припиняється зобов’язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора.
 
54. Заява Позичальника про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора, вказану в кредитному договорі.
 
55. З дня набрання чинності цим Законом забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитом обмежується виключно предметом застави (іпотеки). Кредитор не має права вимагати укладення договорів поруки за реструктуризованим споживчим кредитом.
 
56. Датою припинення зобов’язання за споживчим кредитом та договором укладеним з іпотекодавцем, буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог Кредитора між Позичальником та Кредитором.
 
57. Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, яке використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя з проживаючими в ньому малолітніми дітьми, або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно. Загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Даний пункт не звільняє позичальника від зобов’язань за споживчим кредитом в іноземні валюті. Такий позичальник може провести реструктуризацію згідно даного Закону.
 
58. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
59. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
60. 2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, укладені до набрання цим Законом чинності.
 
61. 3. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори в іноземній валюті, за якими кредитні кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності про що прямо зазначено в кредитному договорі та спори по яким розглядаються виключно в Господарських судах України.
 
62. 4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, в тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
63. 5. У випадку, якщо відчуження предмета іпотеки/застави Кредитного договору, тобто, примусове стягнення або добровільна реалізація застави задля виконання зобов’язань перед Кредитором за Кредитним договором відбулася до набрання чинності цього Закону, то залишок заборгованості по такому кредиту вважається погашеним з дати оприлюднення цього Закону та списується кредиторами.
 
64. 6.Кабінету Міністрів України в місячний термін:
 
65. - підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
 
66. - розробити механізм компенсації втрат фінансових установ (банків) України, пов’язані із реструктуризацією зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту;
 
67. - розробити роз’яснення щодо тлумачення змісту Закону для судів всіх інстанцій
 
68. 7. Національному банку України у тижневий термін з моменту набрання чинності цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.