Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) доповнити пунктом 1' такого змісту:
 
4. 1' У період з 1 січня 2015 року податок на додану вартість юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої із поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, вигодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу (далі переробні підприємства), справляється з урахуванням таких особливостей:
 
5. 1) норми цього пункту не поширюються на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з імпортованої сировини, сировини поставленої не в живій вазі, сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим Кодексом (далі сільськогосподарські товаровиробники);
 
6. 2) податкова накладна покупцю надається в порядку, встановленому розділом V Кодексу;
 
7. 3) переробне підприємство веде окремий облік операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставленого молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками (далі продукція), і з постачання інших товарів/послуг, у тому числі продукції, виготовленої із сировини, визначеної у підпункті 1 цього пункту, та складає податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції;
 
8. 4) переробне підприємство суму сплаченого (нарахованого) податкового кредиту по виготовлених та /або придбаних товарах/послугах, основних засобах, які використовуються частково для виготовлення продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, розподіляє виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних засобів в операціях з постачання продукції та відповідно в операціях з постачання інших товарів/послуг, з урахуванням вимог розділу V Кодексу;
 
9. 5) переробне підприємство операції з вивезенням за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображає у податковій декларації з податку на додану вартість і має право на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку;
 
10. 6) переробне підприємство позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, з 1 січня 2015 року сплачує на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів у розмірі 100 відсотків.
 
11. Переробне підприємство суму податку на додану вартість - перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко і м’ясо в живій вазі (далі - компенсація).
 
12. 7) переробне підприємство від’ємну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, зараховує у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів;
 
13. 8) звітним (податковим) періодом є один календарний місяць;
 
14. 9) переробне підприємство у строки, встановлені пунктом 203.1. статті 203 Кодексу, подає до органу державної податкової служби податкову декларацію з податку на додану вартість і податкову декларацію з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції за місцем реєстрації переробного підприємства. У податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції окремо відображаються сума податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для виплати компенсації;
 
15. 10) перерахування суми податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробного підприємства для виплати компенсації здійснюється переробним підприємством до 15 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
 
16. Для підтвердження перерахування сум податку на додану вартість на спеціальний рахунок переробне підприємство разом з податковою декларацією з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції надає реєстр платіжних доручень про фактично зараховані на такий спеціальний рахунок кошти за звітний (податковий) період і виписку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з такого рахунка;
 
17. 11) сума компенсації розподіляється між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними молоко або м’яса в живій вазі переробним підприємствам щомісяця згідно з Розрахунком розподілу суми компенсації з урахуванням наступного:
 
18. а) компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника визначається з урахування коефіцієнта, розрахованого, як співвідношення суми компенсації, визначеної у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, до вартості закуплених молока та м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість;
 
19. б) визначений коефіцієнт застосовується до всіх сільськогосподарських товаровиробників на гривню вартості поставленого молока або м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість. Форма Розрахунку розподілу суми компенсації та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
20. 12) виплата компенсації сільськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам за платіжними дорученнями шляхом перерахування на їх окремі рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, фізичним особам - готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення) здійснюється переробним підприємством до 20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.
 
21. Підтвердженням виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації є Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.
 
22. Форма Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам та порядок її заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування державної аграрної політики, за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
23. 13) суми податку на додану вартість, не перераховані на спеціальний рахунок, або перераховані з порушенням терміну встановленого цим пунктом, а також суми компенсації, не виплачені сільськогосподарським товаровиробникам, або виплачені з порушенням терміну, встановленого цим пунктом, вважається такими, що використанні не за призначенням і підлягають стягненню до Держаного бюджету;
 
24. 14) суми компенсації не включаються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість до бази оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання молока або м’яса в живій вазі.
 
25. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
27. 2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правового акту, передбаченого цим Законом;
 
30. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
31. 3. Перша виплата переробними підприємствами компенсації сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється з 1 числа місяця наступного за періодом у якому наберуть чинності нормативно-правові акти, якими затверджуються Розрахунок розподілу суми компенсації та Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.