Кількість абзаців - 46 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових організацій) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових організацій)
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. Підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
 
5. "14.1.121 неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання і розподіл прибутку серед засновників та членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, та які внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
6. До неприбуткових установ та організацій відносяться:
 
7. 1) бюджетні установи;
 
8. 2) громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, кредитні спілки, пенсійні фонди;
 
9. 3) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
 
10. 4) житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 
11. 5) професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом;
 
12. 6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно із нормами відповідних законів".
 
13. 2. У пункті 57.1 статті 57:
 
14. в абзаці четвертому слова "неприбуткових установ (організацій)" виключити;
 
15. в абзаці сьомому слова "та неприбуткові установи (організації)" виключити;
 
16. доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
17. "Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року отримав прибуток, а за підсумками 1 кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Такий платник податку авансових внесків у червні-грудні звітного (податкового) року та січні-травні наступного звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі цих податкових декларацій";
 
18. абзац дев'ятий-одинадцятий вважати абзацами десятим-дванадцятим відповідно.
 
19. 3. Підпункт 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 викласти у такій редакції:
 
20. "133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
 
21. 1) неприбуткових підприємств, установ та організацій;
 
22. 2) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу ХІV цього Кодексу.
 
23. З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпункті 1 цього підпункту".
 
24. 4. У пункті 140.5 статті 140:
 
25. абзац другий підпункту 140.5.4 виключити;
 
26. підпункт 140.5.9 викласти у такій редакції:
 
27. "140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим установам та організаціям, визначеним у підпункті 1 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року".
 
28. 5. Пункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 викласти у такій редакції:
 
29. "166.3.2. суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим підприємствам, установам та організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року".
 
30. 6. Абзац другий підпункту 167.1 статті 167 викласти в такій редакції:
 
31. "Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту (крім доходів у вигляді благодійної допомоги, наданої платнику відповідно до пункту 170.7 статті 170 цього розділу, у тому числі матеріальної допомоги, що надається резидентом - юридичною або фізичною особою на користь платника податку протягом звітного податкового року), в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків".
 
32. 7. Підпункт "є" пункту 176.1 статті 176 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
33. "у випадку отримання доходів, передбачених пунктом 170.7 статті 170 цього Кодексу, загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на суму таких доходів, які оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків";
 
34. абзаци п’ятий-шостий вважати абзацами шостим-сьомим відповідно.
 
35. 8. Абзац перший підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 після слів "або юридичних осіб" доповнити словами "громадських об'єднань, благодійних організацій, ".
 
36. 9. Підпункт 291.5.5 пункту 291.5 статті 291 викласти у такій редакції:
 
37. "291.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку (крім неприбуткових підприємств, установ та організацій), дорівнює або перевищує 25 відсотків";
 
38. 10. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити новими пунктами 34 та 35 такого змісту:
 
39. "34. Тимчасово, до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37.;
 
40. 35. Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені в підпункті 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, що внесені до бази Реєстру неприбуткових установ та організацій станом на 1 січня 2015 року, не підлягають виключенню з такого Реєстру у зв’язку з затвердженням Кабінетом Міністрів України порядку ведення такого Реєстру".
 
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
43. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
44. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
45. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.