Кількість абзаців - 259 Розмітка (ліва колонка)


Про муніципальну варту (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про муніципальну варту
 
3. Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів України визначає поняття, правові та організаційні засади діяльності муніципальної варти, їх основні завдання і функції, принципи діяльності та організації управління.
 
4.

 
5. Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Основні терміни
 
8. 1. Муніципальна варта ? це орган в системі місцевого самоврядування, що створюється у порядку, визначеному цим Законом, з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 
9. 2. Працівник муніципальної варти - це громадянин України, який перебуває на службі та займає відповідну посаду в муніципальній варті, здійснює повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань та виконанням функцій покладених на варту і одержує грошове забезпечення за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 
10. Стаття 2. Основні завдання муніципальної варти
 
11. 1. Основними завданнями муніципальної варти є:
 
12. забезпечення охорони громадського порядку на території юрисдикції відповідної місцевої ради, у взаємодії з органами внутрішніх справ;
 
13. профілактика правопорушень;
 
14. інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;
 
15. виконання окремих адміністративних стягнень;
 
16. охорона майна, що перебуває у комунальній власності;
 
17. надання окремих видів правової та соціальної допомоги громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою діяльність на території відповідної міської ради та місцевої ради об’єднаної територіальної громади;
 
18. сприяння виконанню рішень відповідних рад, що утворили муніципальну варту, прийнятих у межах їх повноважень з питань:
 
19. 1) контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
 
20. 2) благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;
 
21. 3) охорони державних символів, символів територіальної громади та пам'яток культури міста;
 
22. 4) паркування автотранспорту;
 
23. 5) охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
 
24. 6) організації торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
 
25. 7) врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій;
 
26. 8) забезпечення громадського порядку при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;
 
27. 9) прийняття участі у межах своїх повноважень у забезпеченні військового та надзвичайного стану;
 
28. сприяння органам внутрішніх справ України, іншим правоохоронним органам, державним органам, які забезпечують недоторканість державного кордону та охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, в реалізації ними своїх повноважень.
 
29. 2. Інші завдання можуть бути покладені на муніципальну ватру виключно законом.
 
30. Стаття 3. Принципи організації та діяльності муніципальної варти
 
31. 1. Організація та діяльність муніципальної варти здійснюється на принципах:
 
32. верховенства права;
 
33. законності, неупередженості та справедливості;
 
34. поваги до людини і громадянина, їх гідності, прав та свобод;
 
35. забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
 
36. забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи;
 
37. забезпечення права на невтручання у приватне життя;
 
38. забезпечення права на недоторканність права власності;
 
39. поєднання-інтересів держави, суспільства і територіальної громади;
 
40. відкритості по прозорості, оперативності та своєчасності;
 
41. взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними органами, організаціями і установами, громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення, громадянами;
 
42. публічності;
 
43. економічної ефективності;
 
44. відповідальності, підзвітності та підконтрольності перед територіальними громадами і органами місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених законом - перед відповідними органами державної влади.
 
45. 2. Посадова чи службова особа муніципальної варти не може бути членом політичної партії та/або будь-якого добровільного об'єднання громадян, яке має ознаки політичної партії (руху, сили) та/або прямо чи опосередковано підтримувати таке утворення, надавати йому привілеї, а також сприяти політичним партіям та зазначеним об’єднанням громадян у провадженні їх діяльності, якщо інше не передбачено законом.
 
46. 3. Жоден орган державної влади, орган місцевого самоврядування, політична партія (сила, рух), інститут громадянського суспільства, інше громадське об’єднання чи об’єднання громадян, юридична чи фізична особа не можуть втручатися у діяльність муніципальної варти, крім випадків та у спосіб, що визначені законами України.
 
47. 4. У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться муніципальна варта, забороняється організація діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності, за винятком діяльності з надання послуг харчування працівникам муніципальної варти.
 
48. Стаття 4. Правова основа діяльності муніципальної варти
 
49. Правовою основою діяльності муніципальної варти є Конституція України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною у встановленому порядку, цей Закон, інші закони України, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також статут територіальної громади, положення про муніципальну варту, Дисциплінарний статут муніципальної варти.
 
50. Стаття 5. Створення та ліквідація муніципальної варти
 
51. 1. Муніципальна варта створюється у містах обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, містах Києві та Севастополі, на території юрисдикції об’єднаної територіальної громади за рішенням відповідних рад. У межах юрисдикції однієї ради, зазначеної у частині першій цієї статті може бути створена лише одна муніципальна варта.
 
52. 2. Про створення муніципальної варти у десятиденний термін з дня прийняття такого рішення керівництвом відповідної ради повідомляється територіальний орган внутрішніх справ України,
 
53. 3. В місцевих друкованих засобах масової інформації публікується інформація про:
 
54. 1) створення муніципальної варти та її організаційну структуру;
 
55. 2) набір на службу до муніципальної варти;
 
56. 3) місце дислокації муніципальної варти та чергової частини (частин) муніципальної варти;
 
57. 4) проведення конкурсу на заміщення посади начальника муніципальної варти.
 
58. 4. Рішення про ліквідацію муніципальної варти може бути прийняте відповідно міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади у разі неспроможності її утримання за рахунок коштів місцевого бюджету або з інших підстав, визначених законом.
 
59. 5. У разі прийняття рішення про ліквідацію муніципальної варти її завдання та обов’язки покладаються на відповідні територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України з відшкодуванням витрат за рахунок коштів місцевого бюджету.
 
60. Майно муніципальної варти передається в управління виконавчому органу ради, що прийняла рішення про її створення. Майно муніципальної варти, цивільний обіг якого обмежений, передається Міністерству внутрішніх справ України у порядку, визначеному законодавством.
 
61. Стаття 6. Організаційна структура та штатна чисельність муніципальної варти
 
62. 1. Структуру та штатну чисельність муніципальної варти затверджує відповідно міська рада, місцева рада об’єднаної територіальної громади.
 
63. 2. Підрозділи муніципальної варти не входять до структури територіальних органів внутрішніх справ України.
 
64. Стаття 7. Діяльність муніципальної варти та права і свободи людини і громадянина
 
65. 1. Муніципальна варта виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності із законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності муніципальної варти, її посадових чи службових осіб.
 
66. 2. Муніципальна варта поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.
 
67. 3. Інформація з обмеженим доступом, яка стає відомою чи передається у розпорядження (володіння) муніципальній варті, її службовим чи посадовим особам, обробляється виключно у випадках та у спосіб, визначений законами України.
 
68. 4. У межах виконання своїх повноважень та чинного законодавства посадові та службові особи муніципальної варти обмежують права і свободи громадян, якщо у інший спосіб не можуть бути виконані покладені на муніципальну варту завдання.
 
69. 5. Працівники муніципальної варти при адміністративному затриманні громадян зобов’язані повідомити та надати роз’яснення затриманому щодо:
 
70. 1) підстав та мотивів такого затримання;
 
71. 2) права затриманого відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника відповідно до частини першої статті 63 Конституції України, положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав затриманих осіб, встановлених законами України, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника, обраного на власний розсуд або призначеного центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з моменту затримання особи;
 
72. 6. Працівники муніципальної варти несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом.
 
73. Стаття 8. Положення про муніципальну варту та Дисциплінарний статут муніципальної варти
 
74. 1. Типове Положення про муніципальну варту та Типовий Дисциплінарний статут муніципальної варти, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
75. 2. Положення про муніципальну варту розробляється на основі відповідного Типового положення і затверджується відповідною радою, яка прийняла рішення про її створення.
 
76. У положенні про муніципальну варту зазначається: найменування та структура муніципальної варти; порядок призначення на посади та звільнення з посад начальника та працівників муніципальної варти; підпорядкованість, підзвітність і підконтрольність муніципальної варти та її працівників; завдання муніципальної варти; обов’язки і права муніципальної варти та гарантії діяльності її працівників; фінансування та матеріально-технічне забезпечення муніципальної варти.
 
77. 3. Дисциплінарний статут муніципальної варти розробляється на основі відповідного типового положення і затверджуються відповідною радою, яка прийняла рішення про її створення.
 
78. 4. Затверджені відповідною радою Положення про муніципальну варту та Дисциплінарний статут муніципальної варти надсилаються до територіального органу внутрішніх справ.
 
79. Стаття 9. Відповідальність, підзвітність і підконтрольність муніципальної варти
 
80. 1. Муніципальна варта та її працівники відповідальні, підзвітні і підконтрольні територіальній громаді, відповідній раді, яка прийняла рішення про її створення.
 
81. 2. В межах, визначених відповідною міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади муніципальна варта та її працівники підзвітні і підконтрольні виконавчим органам цих рад.
 
82. Стаття 10. Взаємодія муніципальної варти з органами внутрішніх справ України
 
83. 1. Муніципальна варта взаємодіє з органами внутрішніх справ України з питань:
 
84. складання та реалізації спільних планів розстановки сил і засобів патрульно-постових служб;
 
85. проведення спільних дій щодо охорони громадського порядку, у тому числі і у місцях скупчення людей, проведення спортивних та розважальних заходів тощо;
 
86. налагодження постійно діючих каналів обміну оперативної інформації;
 
87. проведення спільних заходів щодо службової підготовки особового складу муніципальної варти та органів внутрішніх справ України;
 
88. використання загальнодержавних інформаційних реєстрів, доступ до яких дозволено муніципальній варті.
 
89. Стаття 11. Взаємодія муніципальної варти з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями
 
90. 1. Виконавчі органи відповідної міської ради, місцевої ради об’єднаної територіальної громади, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, що перебувають на території юрисдикції відповідної ради, яка прийняла рішення про створення муніципальної варти, зобов'язані сприяти їй у вирішенні поставлених перед нею завдань щодо участі у забезпеченні охорони громадського порядку.
 
91. 2. Муніципальна варта має право залучати громадян (за їх згодою та у встановленому законом порядку) до проведення профілактичних та інших заходів із забезпеченні охорони громадського порядку. Примусове залучення громадян до співробітництва з муніципальною вартою забороняється.
 
92. 3. У випадках, передбачених законом, муніципальна варта має право використовувати, як крайній захід, майно фізичних та юридичних осіб (у тому числі юридичних осіб приватного права) для виконання покладених на неї завдань.
 
93. Завдані в результаті такого використання збитки відшкодовуються у повному обсязі за рахунок місцевого бюджету.
 
94. Розділ ІІ
 
95. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ
 
96. Стаття 12. Територія юрисдикції муніципальної варти
 
97. Муніципальна варта здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція відповідної ради, що прийняла рішення про її створення.
 
98. Стаття 13. Начальник муніципальної варти
 
99. 1. Муніципальну варту очолює її начальник, який призначається на посаду за рішенням міської ради, місцевої ради об’єднаної територіальної громади на термін повноважень відповідної ради.
 
100. 2. Кандидат на заміщення посади начальника муніципальної варти відбирається на конкурсній основі спеціально створеною тимчасовою комісією відповідної ради.
 
101. 3. Начальник муніципальної варти підзвітний та відповідальний перед територіальною громадою, міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади.
 
102. 4. Підставами для дострокового припинення повноважень начальника муніципальної варти є:
 
103. 1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень начальника муніципальної варти;
 
104. 2) припинення громадянства України;
 
105. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
106. 4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення;
 
107. 5) порушення присяги посадової особи муніципальної варти, грубого чи неодноразового порушення Дисциплінарного статуту муніципальної варти та/або Положення про муніципальну варту, грубого чи не однократного порушення актів відповідної ради, що прийняла рішенням про створення муніципальної варти;
 
108. 6) систематичне невиконання своїх посадових обов’язків;
 
109. 7) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
110. 8) його смерть.
 
111. 5. Повноваження начальника муніципальної варти з підстав, визначених пунктом 5 частини четвертої цієї статті, припиняються з моменту прийняття відповідно міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади рішення про припинення повноважень начальника муніципальної варти.
 
112. Розділ ІІІ
 
113. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ
 
114. Стаття 14. Основні обов'язки працівників муніципальної варти
 
115. 1. Працівники муніципальної варти у відповідності до покладених цим Законом на неї завдань виконують такі обов’язки:
 
116. 1) у межах компетенції, визначеної законодавством забезпечують громадську безпеку та охорону громадського порядку на території юрисдикції відповідної ради;
 
117. 2) сприяють органам внутрішніх справ України, іншим правоохоронним органам, державним органам, які забезпечують недоторканість державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, у виконанні ними повноважень на території юрисдикції відповідної ради;
 
118. 3) у межах своїх повноважень запобігають та припиняють адміністративні правопорушення. Виявляють адміністративні правопорушення та повідомляють про факти їх вчинення за належністю органу, який має право на складення протоколів про адміністративне правопорушення, а у випадках, передбачених чинним законодавством, складають протоколи про адміністративні правопорушення;
 
119. 4) інформують органи та підрозділи внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;
 
120. 5) проводять адміністративне затримання та доставляють до органів внутрішніх справ осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
 
121. 6) здійснюють прийом і реєстрацію заяв і повідомлень про адміністративні правопорушення, та у разі необхідності відправляють ці заяви (повідомлення) за належністю;
 
122. 7) здійснюють профілактику правопорушень;
 
123. 8) сприяють органам внутрішніх справ України в їх діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, контролю за рухом громадського транспорту;
 
124. 9) приймають невідкладні заходи щодо рятування людей, їх майна, комунального та державного майна при аваріях, катастрофах, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях;
 
125. 10) охороняють комунальне майно та майно, що залишилося без нагляду;
 
126. 11) надають у межах своїх повноважень та наявних можливостей:
 
127. допомогу народним депутатам України, посадовим особам органів державної влади, депутатам відповідної ради, посадовим особам її виконавчого органу (апарату ради), органам самоорганізації населення та їх посадовим особам у виконанні ними своїх повноважень у разі наявності перешкод для їх діяльності;
 
128. невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які залишились без нагляду (піклування);
 
129. окремі види правової та соціальної допомоги громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою діяльність на території відповідної міської ради та місцевої ради об’єднаної територіальної громади;
 
130. роз'яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;
 
131. допомогу уповноваженим органам містобудування та архітектури у виявленні фактів незаконного будівництва;
 
132. 12) вживають заходів щодо недопущення наруги над державними символами та символікою територіальних громад;
 
133. 13) подають до територіального органу внутрішніх справ України інформацію про адміністративні правопорушення, необхідну для внесення до автоматизованих баз даних, здійснення профілактичного обліку правопорушників, інших необхідних для виконання завдань муніципальної варти обліків;
 
134. 14) забезпечують до моменту передачі за належністю збереження знайдених, вилучених у затриманих осіб і зданих у муніципальну варту документів, речей, цінностей та іншого майна.
 
135. 2. Міська рада, рада об’єднаної територіальної громади, може покласти на муніципальну варту інші обов’язки відповідно до її завдань, визначених цим Законом.
 
136. Стаття 15. Працівники муніципальної варти
 
137. 1. Працівники муніципальної варти для виконання поставлених перед ними цим Законом завдань мають право:
 
138. 1) вимагати від громадян і посадових осіб виконання рішень відповідної ради, що прийняла рішення про створення муніципальної варти, і забезпечення реалізації яких покладається на муніципальну варту;
 
139. 2) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх особу у випадках, коли є достатні підстави для підозри їх у скоєні злочину або адміністративного правопорушення чи з інших підстав, передбачених законом;
 
140. 3) викликати громадян, посадових і службових осіб у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до повноважень муніципальної варти, та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні;
 
141. 4) здійснювати адміністративне затримання і доставляти в приміщення муніципальної варти осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, для встановлення їх особи і складання протоколу, якщо його неможливо скласти на місці скоєння правопорушення, або для наступної передачі їх територіальним органам внутрішніх справ України;
 
142. 5) затримувати для невідкладного доставляння до територіальних органів внутрішніх справ України осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
 
143. 6) проводити відповідно до закону огляд затриманих осіб, речей, що знаходяться при них, і вилучати предмети та речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки та документи і предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю;
 
144. 7) здійснювати обробку інформації з обмеженим доступом в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань, покладених на муніципальну варту цим та іншими законами;
 
145. 8) повідомляти з метою профілактичного впливу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;
 
146. 9) вносити відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям, розташованим на території юрисдикції відповідної ради обов'язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
 
147. 10) тимчасово обмежувати або забороняти при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів;
 
148. 11) брати участь спільно з працівниками органів внутрішніх справ України, уповноваженим представником юридичної особи, фізичною особою підприємцем чи його представником в огляді приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ України, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;
 
149. 12) брати участь спільно з працівниками органів внутрішніх справ України в огляді зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів що знаходяться у громадян, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила, поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ України, а також місця їх зберігання;
 
150. 13) у невідкладних випадках безоплатно користуватися засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території юрисдикції відповідної ради, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою;
 
151. 14) користуватися безоплатно місцевими засобами масової інформації для надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням муніципальною вартою покладених на неї завдань;
 
152. 15) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання режиму державного кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;
 
153. 16) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби;
 
154. 17) проводити кіно-, фото- і звуко- фіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій, або фіксування події для отримання доказів та розкриття злочинів;
 
155. 2. Уповноважені на те посадові особи муніципальної варти мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати адміністративні справи відповідно до закону.
 
156. Стаття 16. Загальні умови застосування працівниками муніципальної варти засобів фізичного впливу та спеціальних засобів
 
157. 1. Для забезпечення виконання завдань, покладених цим Законом на муніципальну варту, її працівники мають право використовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та засоби відстрілу гумових куль за умови попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби та засоби відстрілу гумових куль можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників муніципальної варти.
 
158. 2. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та засоби відстрілу гумових куль до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників муніципальної варти, або збройного нападу чи збройного опору.
 
159. 3. У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на муніципальну варту обов'язків і має зводити до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди муніципальна варта забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та засобів відстрілу гумових куль, а також про будь-які ушкодження, які спричинені особі внаслідок застосування працівником муніципальної варти заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та засобів відстрілу гумових куль, працівник муніципальної варти негайно у письмовій формі доводить до відома безпосереднього начальника для повідомлення прокуророві.
 
160. 4. Перевищення повноважень під час застосування сили, в тому числі спеціальних засобів та засобів відстрілу гумових куль, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
161. Стаття 17. Застосування працівниками муніципальної варти засобів фізичного впливу
 
162. Працівники муніципальної варти мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам муніципальної варти, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників муніципальної варти або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на муніципальну варту обов'язків.
 
163. Стаття 18. Застосування працівниками муніципальної варти спеціальних засобів
 
164. 1. Працівники муніципальної варти мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, газові балончики, електрошокери, пристрої для примусової зупинки транспорту, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також використовувати службових собак та коней у таких випадках:
 
165. 1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
 
166. 2) для затримання і доставки в муніципальну варту, територіальні органи внутрішніх справ України;
 
167. 3) для припинення масового захоплення земельних ділянок та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу громадського транспорту, перешкоджають нормальній життєдіяльності територіальних громад, посягають на громадський порядок;
 
168. 4) для припинення опору працівникові муніципальної варти, посадовій особі місцевого самоврядування, іншим особам, які виконують службові обов'язки по охороні громадського порядку.
 
169. 2. Порядок використання працівниками муніципальної варти спеціальних засобів, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, службових собак та коней визначається Кабінетом Міністрів України.
 
170. 3. Види спеціальних засобів, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, що можуть бути використані працівниками муніципальної варти, а також умови їх зберігання і обліку визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
 
171. Стаття 19. Забезпечення законності в діяльності муніципальної варти
 
172. 1. Повноваження муніципальної варти здійснюються в межах території юрисдикції відповідної ради, що прийняла рішення про її створення.
 
173. 2. При здійсненні своїх повноважень працівники муніципальної варти повинні дотримуватися Конституції та законів України, інших нормативних актів.
 
174. 3. Працівники муніципальної варти повинні поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права людини незалежно від її належності до територіальної громади, соціального, расового, національного походження, майнового та іншого стану, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.
 
175. 4. При здійсненні своїх повноважень працівник муніципальної варти повинен бути у форменому одязі, мати посвідчення особи, дотримуватися службової дисципліни.
 
176. 5. При звертанні до громадянина працівник муніципальної варти зобов'язаний назвати своє прізвище та пред'явити на його вимогу службове посвідчення.
 
177. 6. У взаємовідносинах з громадянами працівник муніципальної варти повинен виявляти високу культуру і такт.
 
178. 7. Члени територіальної громади беруть участь у контролі за діяльністю муніципальної варти шляхом звернення до органів місцевого самоврядування, оскарження діяльності або бездіяльності муніципальної варти в орган місцевого самоврядування або в суд, заслуховування звітів начальників та працівників муніципальної варти на зборах громадян та створення спеціальних громадських об’єднань, які здійснюють громадський контроль за діяльністю муніципальної варти.
 
179. 8. За протиправні дії або бездіяльність працівники муніципальної варти несуть відповідальність, передбачену законом.
 
180. Розділ ІV
 
181. СЛУЖБА В МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВАРТІ
 
182. Стаття 20. Особовий склад муніципальної варти
 
183. 1. Особовий склад муніципальної варти складається з працівників підрозділів муніципальної варти.
 
184. 2. Формування особового складу муніципальної варти здійснюється шляхом прийняття на службу в муніципальній варті громадян України на умовах та у порядку визначеному цим Законом.
 
185. 3. Працівники муніципальної варти виконують свої обов’язки у форменому одязі єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України. На форменому одязі працівників муніципальної варти розміщуються відзнаки, що відображають символіку територіальної громади (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, об’єднаної територіальної громади) і затверджуються відповідно міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади.
 
186. 4. Працівникам муніципальної варти видається службове посвідчення, типовий зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
187. 5. На працівників муніципальної варти поширюються вимоги Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», з урахуванням особливостей визначених цим Законом.
 
188. Стаття 21. Прийняття на службу до муніципальної варти
 
189. 1. На службу до муніципальної варти приймаються на контрактній основі громадяни України, віком від 21 років, які мають відповідну освіту та професійну підготовку, здатні за станом здоров’я та своїми моральними якостями виконувати завдання, покладені на муніципальну варту. Кваліфікаційні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади в муніципальній варті затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
190. 2. Призовники не підлягають прийому на службу до муніципальної варти.
 
191. 3. Не може бути прийнята на службу до муніципальної варти особа:
 
192. 1) яка була засуджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили;
 
193. 2) стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
 
194. 4. Порядок прийняття на службу до муніципальної варти визначається Положенням про муніципальну варту.
 
195. Стаття 22. Проходження служби в муніципальній варті
 
196. 1. Порядок та умови проходження служби в муніципальній варті регламентуються Положенням про проходження служби працівниками муніципальної варти, що затверджується відповідною міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади.
 
197. 2. Особи, прийняті на службу до муніципальної варти, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби не знімаються з нього.
 
198. 3. Працівникам муніципальної варти забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності).
 
199. 4. Особи, прийняті на службу до муніципальної варти, за рішенням міського голови, голови місцевої ради об’єднаної територіальної громади можуть на договірній основі направлятися до навчальних закладів, у тому числі і системи Міністерства внутрішніх справ України для проходження спеціальної професійної підготовки або для підвищення кваліфікації, яка здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 
200. 5. Час перебування працівника на службі в муніципальній варті зараховується до його загального і безперервного трудового стажу.
 
201. 6. Працівники муніципальної варти можуть бути звільнені зі служби за наявності підстав, передбачених законодавством України.
 
202. 7. У разі неналежного виконання своїх службових обов'язків чи звинувачення у вчинені дисциплінарного проступку, адміністративного правопорушення або злочину працівник муніципальної варти може бути відсторонений від виконання обов'язків, на термін, необхідний для проведення службового розслідування, але не більше ніж на три місяці.
 
203. 8. Працівник муніципальної варти звільнений із служби має право оскаржити своє звільнення в суді.
 
204. Стаття 23. Оплата праці працівників муніципальної варти
 
205. 1. Міська рада, місцева рада об’єднаної територіальної громади визначає умови оплати праці працівників муніципальної варти з урахуванням місцевих потреб та можливостей відповідного місцевого бюджету виходячи з необхідності забезпечення добору висококваліфікованих працівників.
 
206. Стаття 24. Професійна підготовка працівників муніципальної варти
 
207. 1. З особою, яка вперше влаштовується на службу в муніципальну варту та немає досвіду служби в органах внутрішніх справ України, інших правоохоронних органах, міським головою, головою місцевої ради об’єднаної територіальної громади підписується контракт на обмежений термін, не більший ніж на 6 місяців, під час якого здійснюється початкова (первинна) підготовка цієї особи.
 
208. 2. Після проходження початкової (первинної) підготовки працівник муніципальної варти складає екзамен, який проводить екзаменаційна комісія, створена відповідним обласним, міським (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя) органом внутрішніх справ України.
 
209. 3. Після успішного закінчення початкової (первинної) підготовки з працівником муніципальної варти підписується контракт на обмежений термін, не більший ніж на три роки, або, за рішенням міського голови, голови місцевої ради об’єднаної територіальної громади, - на необмежений термін.
 
210. 4. Мінімальний обсяг програми початкової (первинної) підготовки працівників муніципальної варти та відповідну навчальну базу визначає Кабінет Міністрів України.
 
211. Розділ V
 
212. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ
 
213. Стаття 25. Фінансування діяльності муніципальної варти
 
214. 1. Фінансування діяльності муніципальної варти здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 
215. Стаття 26. Формування матеріально-технічної бази муніципальної варти
 
216. 1. Матеріально-технічна база муніципальної варти формується відповідно до рішень міської ради, місцевої ради об’єднаної територіальної громади.
 
217. 2. Норми матеріально-технічного забезпечення муніципальної варти встановлюються відповідно міською радою, місцевою радою об’єднаної територіальної громади.
 
218. 3. Матеріально-технічне забезпечення муніципальної варти може здійснюватись також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 
219. Розділ VІ
 
220. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
221. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 180 днів.
 
222. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
223. 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
224. 1) частину першу статті 15 після слів «особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» доповнити словами «працівники муніципальної варти»;
 
225. 2) назву та частину першу статті 185 після слів «працівника міліції» доповнити словами «працівника муніципальної варти»;
 
226. 3) назву та частину першу статті 185-7 після слів «працівника міліції» доповнити словами «працівника муніципальної варти»;
 
227. 4) пункт 5 частини першої статті 213 після слів «органами внутрішніх справ, « доповнити словами «муніципальною вартою»;
 
228. 5) частину другу статті 214 після слів «органи внутрішніх справ, « доповнити словами «муніципальна варта»;
 
229. 6) пункт перший частини першої статті 255 після першого абзацу доповнити абзацом:
 
230. «муніципальної варти (статті 92, 150, 151, 152, 152-1, 153, 154, 159, 160, 175-1, 176, 177, 178, 180, 180-1, 181, 182)»;
 
231. 7) в статті 259:
 
232. частину першу після слів «може бути доставлено в міліцію» доповнити словами «муніципальну варту»;
 
233. частину четверту після слів «адміністрацій історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій» доповнити словами «працівники муніципальної варти», а також після слів «можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції» доповнити словами «муніципальної варти»;
 
234. частину п'яту після слів «і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, « доповнити словами «муніципальної варти», а також після слів «можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції» доповнити словами «муніципальної варти»;
 
235. в частині шостій слова «або в міліцію» замінити словами «, в міліцію або в муніципальну варту»;
 
236. 8) пункт 1 частини другої статті 262 після слів «органами внутрішніх справ» доповнити словами «працівниками муніципальної варти», а після слів «працівника міліції» доповнити словами «муніципальної варти»;
 
237. 9) в статті 264:
 
238. частину першу після слів «органів внутрішніх справ, « доповнити словами «муніципальної варти»;
 
239. частину третю після слів «органів внутрішніх справ, « доповнити словами «муніципальної варти»;
 
240. 10) в статті 265:
 
241. частину першу після слів «підлягають знищенню працівниками міліції» доповнити словами «муніципальної варти»;
 
242. друге речення частини четвертої після слів «Працівник міліції» доповнити словами «муніципальної варти»;
 
243. 11) доповнити Кодекс статтею 222-3 такого змісту:
 
244. «Стаття 222-3. Муніципальна варта
 
245. Муніципальна варта розглядає справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини (стаття 92); про порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями (стаття 150); про самоправне зайняття жилого приміщення (стаття 151); про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (стаття 152); про порушення правил паркування транспортних засобів (стаття 152-1); про знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (стаття 153); про порушення правил тримання собак і котів (стаття 154); про порушення правил торгівлі на ринках (стаття 159); про торгівлю з рук у невстановлених місцях (стаття 160); про куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (стаття 175-1); про виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення (стаття 176); про придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення (стаття 177); про розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді (стаття 178); про доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (стаття 180); про порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування (стаття 180-1); про азартні ігри, ворожіння в громадських місцях (стаття 181); про порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182).
 
246. Від імені муніципальної варти розглядати справи про адміністративні правопорушення, зазначені в частині першій статті 222-3, і накладати адміністративні стягнення мають право начальник муніципальної варти та його заступники.»
 
247. 2) У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами) внести такі зміни:
 
248. 1) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
249. «3. За рішенням міської (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя) ради, місцевої ради об’єднаної територіальної громади, може створюватись муніципальна варта, правовий статус якої визначається законом»;
 
250. 2) статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
 
251. «3. Міська рада (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя), місцева рада об’єднаної територіальної громади на пленарному засіданні приймає рішення про утворення муніципальної варти та призначає за поданням міського голови, голови місцевої ради об’єднаної територіальної громади її начальника.»
 
252. 3) у пункті «а» частини першої статті 38:
 
253. у підпункті 1 слова «міліції» замінити словами «муніципальної варти»;
 
254. підпункт 2 після слів «внутрішніх справ» доповнити словами «муніципальної варти»;
 
255. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
256. 1) підготувати пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 
257. 2) привести акти Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;
 
258. 3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.