Кількість абзаців - 53 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:.
 
4. 1. У пункті 14.1 статті 14:
 
5. 1) третьому абзаці підпункту 14.1.71 фразу «за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.» виключити.
 
6. 2) підпункті 14.1.159 пункту 14.1 внести наступні зміни:
 
7. абзаці восьмому підпункту «а» підпункті 14.1.159 після слів «юридичної особи» доповнити словами: «на початок звітного року»
 
8. абзаці п’ятому підпункту «б» підпункті 14.1.159 після слів «фізичної особи» доповнити словами: «на початок звітного року»
 
9. абзаці третьому підпункту «в» замінити слова та цифри «20 відсотків» замінити словами та цифрами «50 відсотків»
 
10. 2. У статті 39:
 
11. 1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слово: «податку на додану вартість» виключити.
 
12. 2) підпункт 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти у наступній редакції:
 
13. «39.2.1. Засади для визначення контрольованих операцій»
 
14. 3) у підпункті 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
15. «39.2.1.1. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
 
16. а) господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами;
 
17. б) господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.»
 
18. 4) у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 викласти в наступній редакції:
 
19. «39.2.1.2. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.»
 
20. 5) абзац другий підпункту 39.2.1.3. викласти в наступній редакції:
 
21. «39.2.1.3. Для визначення найбільш співставної ціни товарів за принципом "витягнутої руки" використовується середня ціна таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
22. 6) абзац шостий підпункту 39.2.1.4. підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
23. «39.2.1.4. купівля чи продаж корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлю чи продаж довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.»
 
24. 7) перший абзац у підпункті 39.5.3.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
25. «39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою-нерезидентом, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пункту 39.2.1 цього Кодексу право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов’язаної особи-нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаної особи-нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій), переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, то така операція для цілей податку на прибуток вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов’язаною особою-нерезидентом, якщо ці непов’язані особи: «
 
26. 8) абзац четвертий у підпункті 39.2.1.6 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 слова «за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу» виключити:
 
27. 9) підпункт 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
28. «39.2.1.7 Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1-39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом перевищує 20 млн гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний податковий (звітний) рік.»
 
29. 10) підпункт 39.2.2.8 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 - виключити;
 
30. 11) підпункт 39.3.2.5 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
31. «39.3.2.5 Під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій можуть бути використані фінансові показники, які забезпечують встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", зокрема, але не виключно:
 
32. а) валова рентабельність, що визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
33. б) валова рентабельність собівартості, що визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);
 
34. в) чиста рентабельність, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
35. г) чиста рентабельність витрат, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до суми собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
36. ґ) рентабельність операційних витрат, що визначається як відношення валового прибутку до операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
37. д) рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованій операції. У разі відсутності необхідної інформації про поточну ринкову вартість активів рентабельність активів може визначатися на основі даних бухгалтерської звітності;
 
38. е) рентабельність капіталу, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до капіталу (сума необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, крім поточних зобов'язань).»
 
39. 12) У абзаці другому підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
40. «39.4.2 Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 20 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов’язані подавати звіт про такі контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.»
 
41. 13) підпункт 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 доповнити абзацом першим такого змісту:
 
42. «39.5.1.2 У разі коли територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, під час виконання функцій податкового контролю виявив факти проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до пункту 39.4 цієї статті не подано, він надсилає повідомлення про виявлені контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення таких операцій.»
 
43. 3. Пункт 120.3 статті 120 викласти в наступній редакції:
«120.3 Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про здійснені ним протягом року контрольовані операції або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, тягне за собою накладення штрафу у розмірі:
100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
один відсоток від суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті, але не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані операції;
три відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.»
 
44. 4. Абзац перший пункту 188.1 статті 188 викласти в наступній редакції:
 
45. «188.1 База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).»
 
46. 5. Абзац перший пункту 198.3 статті 198 викласти в наступній редакції:
 
47. «198 Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: «
 
48. ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
50. 2. Установити, що звіт про контрольовані операції за 2014 рік подається до 1 травня 2015 року і формується з урахуванням норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Установити, що документація з трансфертного ціноутворення щодо операцій, здійснених до 1 січня 2015 року, формується відповідно до норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
 
51. 3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести у відповідність свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
52. 4. Встановити, щодо приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.