Кількість абзаців - 145 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення (Друге читання)

0. Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
3. 1. В Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст. 155):
 
4. 1) в статті 1:
 
5. доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
6. "афілійована особа - будь-яка юридична особа, в якій телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги має істотну участь або яка має істотну участь в такій телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги багатоканальної телемережі; "
 
7. "істотна участь - це пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі чи іншої юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність зазначених осіб. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює вона контроль прямого власника участі в телерадіоорганізації або в провайдері програмної послуги чи в іншій юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами зазначених осіб; " кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами."
 
8. "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами."
 
9. "ланцюг володіння корпоративними правами - це інформація про склад засновників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2, яка включає дані про засновників та учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; "
 
10. "опосередковане володіння істотною участю - здійснення особою самостійно або спільно з іншими особами контролю прямого власника участі в телерадіоорганізації або провайдері програмної послуги чи в іншій юридичній особі та/або контролю групи прямих власників таких осіб, та/або контролю особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб, та/або набуття такою особою (особами) права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі, та/або наявність в неї (них) незалежної від формального володіння можливості вирішального впливу на керівництво чи діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи, та/або контролю групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб; "
 
11. "Провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2 - провайдер програмної послуги, який для передання абонентам пакетів програм використовує ресурси цифрової багатоканальної телемережі, а також радіочастотний ресурс України із застосуванням радіотехнологій, передбачених Планом використання радіочастотного ресурсу України; "
 
12. "структура власності - це система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх власників, засновників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, всіх власників, засновників та учасників кожної юридичної особи у ланцюгу володіння корпоративними правами такої телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі, всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в телерадіоорганізації або в провайдері програмної послуги, а також відносини контролю щодо телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги між усіма вищезазначеними особами; "
 
13. термін "власник телерадіоорганізації" викласти в наступній редакції:
 
14. "власник телерадіоорганізації - фізична або юридична особа, яка володіє корпоративними правами телерадіоорганізації або бере участь в телерадіоорганізації будь-яким іншим способом, передбаченим законом, в тому числі здійснюючи контроль прямого власника участі в телерадіоорганізації або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами зазначених осіб. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є власником телерадіоорганізації; "
 
15. термін "контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації" викласти в такій редакції:
 
16. "контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або, незалежно від формального володіння, можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином; "
 
17. термін "пов'язана особа" викласти в такій редакції:
 
18. "пов’язані особи - особи, які можуть здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи; особи, які мають істотну участь в телерадіоорганізації чи провайдері програмної послуги або особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в телерадіоорганізації чи провайдері програмної послуги; керівники телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; афілійовані особи телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; особи, які мають істотну участь в афілійованих особах телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; члени сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини) співзасновників, співвласників телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі; будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах зазначених осіб та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини; "
 
19. термін "суб'єкт інформаційної діяльності" викласти в такій редакції:
 
20. "суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги тощо); "
 
21. 2) в статті 8:
 
22. в частині першій:
 
23. після слів "жодна фізична або юридична особа, " додати слова "як одноособово так і спільно з групою пов’язаних осіб, ";
 
24. після слів "у будь-який спосіб" додати слова ", в тому числі";
 
25. після слів "наглядових органів телерадіоорганізацій" додати слова "або шляхом контролю над власником телерадіоорганізації, ".
 
26. 3) в статті 12:
 
27. частину другу викласти в такій редакції:
 
28. "2. В Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях:
 
29. органам державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації.
 
30. фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;
 
31. політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації;
 
32. громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними."
 
33. доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
 
34. "4. Структура власності визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.
 
35. Інформація про структуру власності повинна бути розміщена на веб-сайті телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Закону.
 
36. Телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVВ-Т або DVВ-Т2 щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, невчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій відповідно до цього Закону."
 
37. У зв’язку із доповненням новою частиною четвертою, частини четверту, п’яту вважати частинами п’ятою, шостою відповідно.
 
38. 4) в статті 24:
 
39. в частині першій слова "Юридична особа" замінити на слова "Заявник - юридична особа";
 
40. в частинах другій, третій слова "телерадіоорганізації", "телерадіоорганізація" замінити, відповідно на слова "заявника", "заявник" у відповідних відмінках;
 
41. частину третю доповнити абзацами шостим - тринадцятим такого змісту:
 
42. "інформацію про учасника, що володіє істотною участю в заявнику, яка дає можливість встановити фізичних осіб-власників істотної участі цієї телерадіоорганізації, осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в телерадіоорганізації, афілійованих осіб засновника, а також пов’язаних з телерадіоорганізацією осіб.
 
43. Ця інформація повинна містити:
 
44. - щодо фізичних осіб: дані про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
45. щодо юридичних осіб: дані про найменування юридичних осіб, країну, в якій ця юридична особа є резидентом, ідентифікаційний код юридичної особи, місце реєстрації юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
46. інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
47. інформацію про структуру власності телерадіоорганізації за формою, встановленою Національною радою.
 
48. Документи, подані Національній раді щодо засновників-іноземних юридичних осіб та засновників-фізичних осіб, мають бути належним чином засвідчені, легалізовані та містити нотаріально засвідчений переклад українською мовою якщо чинні міжнародні договори України не передбачають інше.
 
49. Національна рада має право вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах."
 
50. другий абзац частини п’ятої після слів "зокрема акціонерами" доповнити словами ", а також юридичних осіб, які входять до структури власності заявника";
 
51. доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
 
52. "7. Національна рада у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Закону або якщо подані документи містять недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності заявника ухвалює рішення про повернення йому документів без розгляду.
 
53. Відповідне рішення Національної ради має містити передбачені цією частиною статті 24 Закону мотиви, з яких Національна рада вирішила повернути подані документи без розгляду, і не може ґрунтуватись на припущеннях.
 
54. Після усунення зазначених в рішенні Національної ради причин, що стали підставою для повернення документів без розгляду, заявник вправі повторно подати до Національної ради виправлені документи в загальному порядку."
 
55. У зв’язку з доповненням статті 24 новою частиною сьомою, частини сьому-одинадцяту вважати частинами восьмою-дванадцятою.
 
56. частину дванадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:
 
57. "Рішення про відмову у видачі ліцензії має відповідати вимогам, встановленим статтею 30 цього Закону.";
 
58. 5) в статті 25:
 
59. в частині чотирнадцятій в літері "б)" після слів "забезпечує свободу слова" додати слова ", що підтверджується даними офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу";
 
60. доповнити частину чотирнадцяту п’ятим абзацом такого змісту:
 
61. "г) не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх пов’язаних осіб та про структуру власності.";
 
62. Частину вісімнадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:
 
63. "Телерадіоорганізація-переможець впродовж п’яти років з моменту отримання ліцензії не може істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії.".
 
64. 6) в статті 27:
 
65. в частині четвертій слова "власників (співвласників)" замінити на "кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)"
 
66. 7) в статті 30:
 
67. норму літери "б)" частини другої викласти в такій редакції:
 
68. "б) зазначені у заяві та доданих до неї документах відомості, в тому числі відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зокрема, відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на момент її подачі не відповідають дійсності; "
 
69. частину другу доповнити пунктом "ґ" наступного змісту:
 
70. "ґ) структура власності телерадіоорганізації та/або її засновника (засновників), що набуває (набувають) істотної участі, не є прозорою в значенні цього закону; "
 
71. частину третю доповнити абзацами другим-п’ятим такого змісту:
 
72. "Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити детальне обґрунтування підстав, з яких Національна рада вирішила відмовити у видачі ліцензії, з посиланням на конкретні норми цього Закону та встановлені під час розгляду заяви про видачу ліцензії обставини.
 
73. Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору.
 
74. Обставини, з яких Національна рада віддала перевагу іншому заявнику, та мотиви, з яких подана заявником заява на отримання ліцензії на конкурсних засадах не дає підстав для перемоги у конкурсі зазначаються в рішенні про відмову у видачі ліцензії.
 
75. При прийнятті рішень про видачу та про відмову у видачі ліцензій Національна рада зобов’язана використовувати практику Європейського суду з прав людини як джерело право.".
 
76. 8) в статті 35:
 
77. частину третю доповнити п’ятим абзацом такого змісту:
 
78. "г) зміни щодо осіб кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) організації-ліцензіата.";
 
79. В частині тринадцятій слова "Державного реєстру телерадіоорганізацій України" замінити на слова "Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення".
 
80. 9) в статті 38:
 
81. в назві статті та всюди по тексту норм цієї статті слова "Державний реєстр телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках;
 
82. в частині першій після слів "ліцензію на мовлення" додати слова "та ліцензію провайдера програмної послуги";
 
83. в частині другій слово "Телерадіоорганізації" замінити на слово "Особи";
 
84. в частині п’ятій після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "та/або ліцензії провайдера програмної послуги", а слова "ліцензії на мовлення" замінити на слова "відповідної ліцензії";
 
85. в частинах сьомій, десятій, одинадцятій, дванадцятій слово "телерадіоорганізація" у відповідних відмінках замінити словами "суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках;
 
86. в частині одинадцятій після слів "ліцензії на мовлення, " додати слова "ліцензії провайдерів програмної послуги, ";
 
87. в першому абзаці частини дванадцятої після слів "ліцензію (ліцензії) на мовлення" додати слова "та/ або ліцензію (ліцензії) провайдера програмної послуги";
 
88. абзац сьомий частини дванадцятої викласти в наступній редакції:
 
89. "д) про структуру власності відповідно до вимог статті 24 (для телерадіоорганізації) або статті 40 (для провайдера програмної послуги) цього Закону; ";
 
90. в абзаці дев’ятому частини дванадцятої після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "або ліцензії провайдера програмної послуги";
 
91. в абзаці дванадцятому частини дванадцятої перед словами "вид мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій - ";
 
92. в абзаці тринадцятому частини дванадцятої перед словами "територіальні характеристики мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій - ";
 
93. в частині чотирнадцятій слова "та двічі на рік публікує їх в офіційному бюлетені Національної ради" виключити.
 
94. 10) в статті 40:
 
95. в частині першій слова " (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";
 
96. частину третю доповнити абзацами четвертим, п’ятим наступного змісту:
 
97. "в) відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).
 
98. Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10% в статутному капіталі заявника, а також про всі юридичні особи, які зв’язують заявника з усіма його кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (для кожної з фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).";
 
99. в частині четвертій слова "на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";
 
100. доповнити статтю частиною дев’ятою наступного змісту:
 
101. "9. Провайдер програмної послуги зобов’язаний:
 
102. а) щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:
 
103. - відомості про будь-які зміни структури власності за звітний рік;
 
104. - відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)
 
105. - відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу провайдера програмної послуги як юридичної особи;
 
106. б) розміщувати на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про свою структуру власності."
 
107. 11) в статті 42:
 
108. в частині першій після слів "регулюється цим Законом" додати слова "та Європейською конвенцією про транскордонне телебачення";
 
109. доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту:
 
110. "Встановлення будь-яких обмежень в можливості ретрансляції таких телерадіопрограм та передач, в тому числі запровадження будь-яких списків дозволених для ретрансляції програм або запровадження інших додаткових формальностей, допускається виключно в порядку і на умовах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне телебачення та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.";
 
111. 12) в статті 59:
 
112. частину першу доповнити останнім абзацом такого змісту:
 
113. "к) розміщувати на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про свою структуру власності за формою, встановленою Національною радою."
 
114. доповнити частиною другою наступного змісту:
 
115. "2. Телерадіоорганізація зобов’язана щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:
 
116. - відомості про зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);
 
117. - відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи".
 
118. 13) в статті 72:
 
119. Частину десяту доповнити другим абзацом такого змісту:
 
120. "За неподання або невчасне подання звіту, передбаченого частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) або частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) цього Закону, або подання звіту із наведеними в ньому недостовірними даними телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 25 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону."
 
121. 2. В Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №48, ст. 296):
 
122. 1) статтю 13 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
123. "нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про пов’язаних осіб та про структуру корпоративної власності.";
 
124. 2) в частині сьомій статті 14 слова "реєстру телерадіоорганізацій" замінити словами "реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення";
 
125. 3) частину третю статті 16 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
126. "інформація про виконання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про пов’язаних осіб та про структуру корпоративної власності.";
 
127. 4) в статті 17:
 
128. "частину другу доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
129. "Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, які прямо встановлені законами України.";
 
130. доповнити частинами п’ятою, шостою, сьомою наступного змісту:
 
131. "5. Кожен акт індивідуальної дії Національної ради повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначатимуться щонайменше такі дані:
 
132. а) посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Національну раду повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії;
 
133. б) зазначення обставин, з настанням яких закони України пов’язують виникнення у Національної ради повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.
 
134. 6. Крім загальних вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті, рішення про відмову у видачі ліцензії, рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії повинно містити щонайменше такі дані:
 
135. а) підстави для відмови: обставини, з яких Національна рада виходила, приймаючи рішення про відмову у видачі ліцензії або відмову у продовженні строку дії ліцензії;
 
136. б) нормативне обґрунтування прийнятого рішення: посилання на норму закону України, відповідно до якої встановлені Національною радою обставини надають їй право відмовити у видачі ліцензії або у продовженні ліцензії;
 
137. в) обґрунтування надання переваги іншим учасникам: у разі прийняття рішення щодо відмови видачі ліцензії за наслідками конкурсного відбору в рішенні зазначається, чи мала особа, стосовно якої приймається рішення, встановлені законом переваги на отримання ліцензії, чи мали інші особи такі саме або інші переваги, з яких міркувань виходила Національна рада віддаючи перевагу щодо видачі ліцензії переможцю конкурсу, а не заявнику.
 
138. 7. При прийнятті актів Національна рада зобов’язана враховувати практику Європейського суду з прав людини як джерело права."
 
139. ІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
141. 2. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж двох місяців від дати набрання чинності цим Законом затвердити Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів.
 
142. 2. Телерадіоорганізації, що здійснюють мовлення на підставі чинних ліцензій, та провайдери програмної послуги вподовж трьох місяців з моменту набуття чинності цим законом подають інформацію про свою структуру власності та схему структури власності до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до частини дев’ятої статті 40 (для провайдерів програмної послуги) або частини другої статті 59 (для телерадіоорганізацій) Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
143. Після набрання чинності рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та затвердження відповідних форм документів, телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги подають інформацію у встановленому вказаними рішеннями порядку і формі. До прийняття цих рішень відповідна інформація подається Національній раді в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням всіх відомостей, вказаних в статтях 40, 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
 
144. Голова Верховної Ради України