Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):
1) у статті 22-1:
виключити останнє речення частини другої статті;
 
6. доповнити статтю новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.
В цілях забезпечення реалізації права осіб, що беруть участі у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, або справи про узгоджені дії, концентрацію, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення не розглядають надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо така інформація не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу інформації є необґрунтованою".
У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою
 
7. 2) Абзац 1 статті 24 після слів "встановленому законодавством" доповнити словами "та оприлюднюються".
 
8. 2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64):
 
9. 1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Інформація стосовно прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгодженні дії чи концентрацію, а саме назви, організаційно-правові форми учасників узгоджених дій чи концентрації, а також виду та змісту узгоджених дій чи концентрації підлягає опублікуванню на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого розпорядження"
 
10. 2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:
 
11. "Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгодженні дії чи концентрацію публікується на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).
 
12. 3) абзац 11 частини першої ст. 48 виключити.
 
13. 4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:
"Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).
У зв’язку з цим вважати частини 2-3, частинами 3-4.
 
14. 3. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):
 
15. 1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:
 
16. "Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472).
 
17. ІІ. Прикінцеві положення.
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.