Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон україни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
6. 1) у статті 560:
 
7. абзац перший викласти в такій редакції:
 
8. "1. За гарантією банк, інша фінансова установа, яка має право видавати гарантії відповідно до закону (гарант), бере на себе зобов’язання сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) замість боржника (принципала) грошову суму відповідно до умов гарантії.";
 
9. доповнити частиною другою такого змісту:
 
10. "2. Гарантія вчиняється у письмовій формі та повинна містити відомості про найменування гаранта, принципала та бенефіціара, посилання на основне зобов’язання, в забезпечення виконання якого видається гарантія, грошову суму, яка підлягає сплаті, строк дії гарантії та умови платежу за гарантією.";
 
11. 2) у статті 562 слова і символи ", зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання" виключити;
 
12. 3) частину п’яту статті 563 викласти в такій редакції:
 
13. "5. Кредитор має право відступити свої права за гарантією іншій особі лише у випадку, якщо це прямо передбачено гарантією, та за умови, що цій особі були відступлені права за основним зобов’язанням.
 
14. Боржник може бути замінений іншою особою лише за згодою кредитора і гаранта та за умови, що на цю особу було переведено борг за основним зобов’язанням.".
 
15. 2. У частині першій статті 200 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144) слова "кредитною установою, страховою організацією" замінити словами "фінансовою установою".
 
16. 3. Частину першу статті 44 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422) доповнити пунктом 24 такого змісту:
 
17. "24) гарант – за договором про надання гарантії".
 
18. ІІ. Прикінцеві положення.
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.