Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації (Повторне друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) такі зміни:
 
4.

 
5. 1) абзац перший частини другої статті 8 після слів "звільняється правлінням Фонду" доповнити словами "з укладенням контракту";
 
6. 2) у розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
7. пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
 
8. "5. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень в районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх робочих органів.
 
9. 6. Установити, що до завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів:
 
10. виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи;
 
11. подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України проектів бюджетів фондів соціального страхування, що реорганізуються, забезпечують відповідні виконавчі дирекції;
 
12. повноваження щодо здійснення заходів з реорганізації шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у тому числі щодо утворення комісій з реорганізації зазначених фондів, покладається на їх виконавчі дирекції";
 
13. у підпункті 1 пункту 7 слово "ліквідації" замінити словом "реорганізації".
 
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. Голова Верховної Ради України