Кількість абзаців - 94 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні) (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
4. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 22, ст. 212):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
7. у пункті 1 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "ініціаторів створення індустріальних парків";
 
8. у пункті 3 слова "промислового виробництва" замінити словами "переробної промисловості";
 
9. у пункті 7 слова "із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами ", що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами";
 
10. пункт 8 після слів "набув право на земельну ділянку" доповнити словами "та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна".
 
11. 2) у статті 11:
 
12. частину п’яту після слів "передаватися учасникам індустріального парку" доповнити словами "та/або керуючій компанії";
 
13. частину шосту після слів "відповідно до земельного законодавства України" доповнити словами "без попереднього погодження з орендодавцем.";
 
14. 3) у статті 14:
 
15. у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
16. частину третю після слів "уповноважений державний орган" доповнити словами "через власний офіційний веб-сайт.";
 
17. частину п’яту викласти у наступній редакції:
 
18. "5. Для надання державної підтримки, передбаченої діючим законодавством, уповноважений державний орган створює, веде та розміщує на власному веб-сайті Перелік пілотних індустріальних парків, до якого за заявою ініціаторів створення включаються індустріальні парки. Індустріальний парк може бути внесений до Переліку пілотних індустріальних парків за умови, що на момент внесення у його межах відсутній цілісний майновий комплекс, який дозволяє здійснювати виробництво продукції.";
 
19. в частині шостій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
20. 4) у статті 15:
 
21. у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
22. в частині першій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
23. в пункті першому частини першої слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
24. 5) у статті 16:
 
25. у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
26. в частині першій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
27. частину другу та третю викласти в наступній редакції:
 
28. "2. Рішення про відмову у включенні індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до уповноваженого державного органу з питання включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків.
 
29. 3. Прийняття рішення про включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При прийнятті рішення враховуються такі критерії:
 
30. 1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
 
31. 2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;
 
32. 3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
 
33. 4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення робочих місць, експорту продукції тощо);
 
34. 5) наявність меморандумів про наміри та/або договорів з потенційними учасниками індустріального парку."
 
35. в частині четвертій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
36. частину п’яту викласти в наступній редакції:
 
37. "5. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора та керуючу компанію і учасників такого індустріального парку.".
 
38. 6) в статті 17:
 
39. пункт 7 частини першої викласти в наступній редакції:
 
40. "7) інформація щодо орієнтовних сумарних обсягів споживання енергоресурсів, води тощо, а також необхідної транспортної інфраструктури та плану забезпечення цими ресурсами індустріального парку;";
 
41. додати нову частину третю такого змісту:
 
42. "3. Суб’єкти господарювання у сфері центрального водопостачання та водовідведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов’язані надавати необхідну інформацію про наявність ресурсів для створення індустріального парку на запит ініціатора створення індустріального парку відповідно до законодавства.";
 
43. 7) в частині третій статті 18 слова "за погодженням з орендодавцем" замінити словами "самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше ніж через 3 робочих дні";
 
44. 8) в частині четвертій статті 21 слова "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "уповноваженим державним органом";
 
45. 9) в пункті 12 частини першої статті 22 слова ", але не пізніше дня підписання" замінити словами "з дати підписання";
 
46. 10) в статті 24:
 
47. в частині першій:
 
48. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
49. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
50. в частині другій:
 
51. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
52. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
53. 11) частину першу статті 25 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
 
54. "9) передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку.";
 
55. 12) в статті 26:
 
56. частину першу
 
57. доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:
 
58. "2-1) передавати учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку;";
 
59. доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
60. "10) самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, підприємствами, установами та організаціями.";
 
61. в пункті 5 частини другої слова "самостійно або за дорученням" замінити словами "за дорученням ініціатора створення,";
 
62. 13) в статті 27:
 
63. в частині першій:
 
64. в пункті 4 слово "Реєстр" замінити словами "Перелік пілотних";
 
65. в пункті 8 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
66. в частині третій слова "державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами.";
 
67. в частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами "уповноваженим державним органом";
 
68. 14) в статті 29:
 
69. пункт 2 частини першої після слів "набуття права на земельну ділянку" доповнити словами "на підставах та в порядку, встановленому земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна";
 
70. в частині третій:
 
71. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
72. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
73. 15) в статті 31:
 
74. частину першу після слів "припинення прав на земельну ділянку" доповнити словами "та/або на всі інші об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна";
 
75. в частині третій:
 
76. слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";
 
77. слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";
 
78. 16) в пункті 1 частини першої статті 37 слова "одного року" замінити словами "двох років".
 
79. 2. В статті 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
 
80. додати нову частину сьому наступного змісту:
 
81. "7. Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку то така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем.";
 
82. Частини сьому – десяту вважати відповідно частинами восьмою та одинадцятою;
 
83. додати нову частину одинадцяту наступного змісту:
 
84. "11. Керуюча компанія індустріального парку звільняється від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк, строком на 3 роки з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором та керуючою компанією.".
 
85. Частини одинадцяту вважати частиною дванадцятою.
 
86. 3. Статтю 8 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280) доповнити новою частиною дев’ятою наступного змісту:
 
87. "Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку то така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем."
 
88. ІІ. Прикінцеві положення
 
89. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
90. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
91. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
92. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
93. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.