Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
4. 1. У статті 216:
 
5. 1) у частині першій слова «кримінальних правопорушень» замінити словом «злочинів»;
 
6. 2) в абзаці першому частини другої цифри «111, 112, 113, 114, 201, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447» замінити цифрами «110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 359, 422»;
 
7. 3) у частині третій:
 
8. абзац перший після цифр «204» доповнити цифрами «, 205, 205-1»;
 
9. абзац другий викласти в такій редакції:
 
10. «Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 199, 200, 222, 222-1, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, крім випадків, коли досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.»;
 
11. 4) частину четверту викласти в такій редакції:
 
12. «4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів:
 
13. 1) вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державних службовців, суддями, прокурорами та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
14. 2) вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
15. 3) передбачених статтею 333 Кримінального кодексу України;
 
16. 4) проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, проти журналістів та правосуддя, крім злочинів, передбачених статтями 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 359, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 Кримінального кодексу України;
 
17. 5) у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;
 
18. 6) у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
 
19. 7) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України;
 
20. 8) проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.»;
 
21. 5) у частині п’ятій:
 
22. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
23. «прокурорами органу прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України «Про прокуратуру»; «;
 
24. у пункті 2 слова «є частка державної або комунальної власності» замінити словами «частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків»;
 
25. в абзаці чотирнадцятому слова «кримінальних правопорушень» та «кримінальні правопорушення» замінити відповідно словами «злочинів» і «злочини»;
 
26. 6) частину сьому виключити.
 
27. 2. В абзаці третьому пункту 1 розділу Х»Прикінцеві положення» слова «частини першої (у частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 – 421, 423 – 435 Кримінального кодексу України) та» виключити.
 
28. 3. Пункт 1 розділу ХІ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
29. «1. До дня введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють:
 
30. 1) слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом, - щодо злочинів, передбачених пунктами 1, 2, 7 частини четвертої статті 216 цього Кодексу;
 
31. 2) слідчі органів безпеки - щодо злочинів, передбачених пунктами 3, 8 частини четвертої статті 216 цього Кодексу;
 
32. 3) слідчі органів внутрішніх справ - щодо злочинів, передбачених частиною четвертою статті 216 цього Кодексу, крім тих, що віднесені до підслідності органів прокуратури та безпеки згідно з пунктами 1, 2 абзацу першого цього пункту.
 
33. Після введення в дію частини четвертої статті 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури, безпеки та внутрішніх справ кримінальні провадження продовжують здійснюватись слідчими цих органів.
 
34. До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею злочинів здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.
 
35. Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури Національному антикорупційному бюро України за погодженням із заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.».
 
36. ІІ. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
38. 2. Кримінальні провадження, які розпочаті слідчими органів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснюватись слідчими цих органів.