Кількість абзаців - 333 Розмітка (ліва колонка)


Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
3. Цей Закон спрямований на виконання рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, і визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як спеціально уповноваженого органу відповідно до стандартів, встановлених Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного із злочинами, Директивою ЄС 2014/42/EU від 3 квітня 2014 року “Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі”.
 
4.

 
5. Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні;
 
10. 2) виявлення активів - діяльність із встановлення існуючих активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
11. 3) розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
12. 4) управління активами - діяльність із розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
 
13. Стаття 2. Статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
14. 1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
 
15. 2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним перед Верховною Радою України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
 
16. 3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
 
17. Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.
 
18. 4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
 
19. 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
20. 6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.
 
21. 7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.
 
22. Стаття 3. Голова Національного агентства
 
23. 1. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше ніж три роки, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
24. 2. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
25. 3. Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:
 
26. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
27. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
28. 3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
 
29. 4) не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
 
30. 5) не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або не надала згоди на їх проведення;
 
31. 6) не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
32. 7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від тривалості входила до складу керівних органів політичної партії.
 
33. 4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:
 
34. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
35. 2) досягнення шістдесяти п’яти років;
 
36. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
37. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
38. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
39. 6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
40. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
41. 8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
 
42. 9) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою.
 
43. 5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у разі його смерті.
 
44. 6. Голова Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.
 
45. Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства
 
46. 1. Голова Національного агентства призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсної процедури відповідно до цього Закону.
 
47. Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства
 
48. 1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
 
49. 1) три особи, визначені Верховною Радою України з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний із участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції;
 
50. 2) одна особа, визначена Генеральним прокурором України;
 
51. 3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;
 
52. 4) одна особа, визначена Міністром юстиції України;
 
53. 5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
54. 6) одна особа, визначена Міністром фінансів України.
 
55. 2. Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
56. 3. Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні. Комісія є повноважною за умови участі в її засіданнях не менше шести членів.
 
57. 4. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені за її рішенням конкурсної комісії з підстав, передбачених пунктами 3-5, 7 частини четвертої статті 3 цього Закону. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі його смерті.
 
58. 5. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
59. Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства
 
60. 1. Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за 45 днів до проведення конкурсу або дня завершення повноважень Голови Національного агентства.
 
61. 2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства, його смерті Кабінет Міністрів України невідкладно не пізніше п’яти календарних днів з моменту припинення повноважень, смерті Голови Національного агентства розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
62. 3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії про порядок проведення конкурсу, такі документи:
 
63. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
64. 2) автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
65. 3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс;
 
66. 4) інші документи, подання яких передбачене Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для зайняття посади Голови Національного агентства.
 
67. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
68. 4. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
69. 5. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
 
70. 6. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснюється у три етапи:
 
71. перевірка поданих кандидатами документів вимогам цього Закону;
 
72. оцінювання професійних знань та якостей шляхом проведення тестування;
 
73. співбесіда з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства.
 
74. 7. Конкурсна комісія:
 
75. 1) затверджує на своєму засіданні регламент роботи конкурсної комісії;
 
76. 2) приймає рішення про порядок проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
 
77. 3) затверджує та оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до проведення відповідного етапу конкурсного відбору:
 
78. порядок проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування та запитання, які використовуватимуться під час тестування;
 
79. порядок проведення співбесіди з відібраними кандидатами з питань, пов’язаних із професійними досвідом, знаннями, якостями кандидата та його можливою майбутньою діяльністю на посаді Голови Національного агентства;
 
80. 4) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані за результатами проведення оцінювання шляхом тестування, для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
 
81. 5) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Голови Національного агентства, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства.
 
82. 9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше шести членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
 
83. Стаття 7. Повноваження Голови та заступників Голови Національного агентства
 
84. 1. Голова Національного агентства призначає заступників. Кандидати на посади заступників повинні відповідати критеріям, встановленим для Голови Національного агентства.
 
85. 2. Голова Національного агентства:
 
86. 1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності Національного агентства та результати його роботи;
 
87. 2) призначає на посади та звільняє з посад службовців Національного агентства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, та з урахуванням вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади»;
 
88. 3) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Національного агентства;
 
89. 4) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів до заохочення, притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
 
90. 5) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
 
91. 6) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
 
92. 7) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
 
93. 8) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
94. 9) у межах повноважень видає накази та доручення;
 
95. 10) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства;
 
96. 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
97. 3. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі його відсутності виконують його обов’язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
 
98. Стаття 8. Правовий статус працівників Національного агентства
 
99. 1. Працівниками Національного агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовими договорами в Національному агентстві.
 
100. 2. До Національного агентства може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного агентства з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
 
101. 3. Працівники Національного агентства можуть бути відряджені до інших державних органів, установ, організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного агентства.
 
102. 4. Порядок відрядження до Національного агентства працівників інших державних органів, установ, організацій визначається в установленому законодавством порядку.
 
103. Стаття 9. Повноваження Національного агентства
 
104. 1. До повноважень Національного агентства належать:
 
105. 1) проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
 
106. 2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 
107. 3) здійснення заходів щодо виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, прокурора, суду (слідчого судді);
 
108. 4) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
 
109. 5) ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
110. 6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку, та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
 
111. 7) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням до України активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;
 
112. 8) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
 
113. 9) інші повноваження, визначені законом.
 
114. Стаття 10. Права Національного агентства
 
115. 1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:
 
116. 1) витребувати за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та одержати в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства.
 
117. Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне агентство з обґрунтуванням причин. Національне агентство за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарних дні. Ненадання Національному агентству на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;
 
118. 2) мати доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Генеральної прокуратури України та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
119. Обробка такої інформації здійснюється Національним агентством із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
 
120. Установлений цим пунктом порядок отримання інформації та доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних не поширюється на інформацію та автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у володінні розвідувальних, контррозвідувальних органів, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідна інформація надається Національному агентству відповідно до закону, а також спільних з відповідними органами наказів;
 
121. 3) укладати міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, брати участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України;
 
122. 4) укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;
 
123. 5) мати рахунки в державних банках;
 
124. 6) приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
 
125. 7) виносити приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, у межах його повноважень;
 
126. 8) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;
 
127. 9) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 
128. 10) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до повноважень Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 
129. 11) інші права, передбачені цим та іншими законами.
 
130. 2. У разі виявлення порушення вимог законодавства у частині ведення обліку, проведення оцінки та управління активами Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
 
131. Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня одержання припису.
 
132. 3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який надсилається до суду. У разі виявлення ознак іншого правопорушення Національне агентство готує обґрунтований висновок та надсилає його відповідним правоохоронним органам. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про виявлення ознак правопорушення.
 
133. 4. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 
134. Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
 
135. Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
 
136. Стаття 11. Уповноважені особи Національного агентства
 
137. 1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та заступники Голови Національного агентства, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.
 
138. 2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
 
139. 1) безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих Національному агентству повноважень;
 
140. 2) вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
 
141. 3) отримувати в межах своїх повноважень письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
142. 4) відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до повноважень Національного агентства;
 
143. 5) представляти Національне агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах у порядку, встановленому законом.
 
144. 3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
 
145. 4. Голові та заступникам Голови Національного агентства, посадовим і службовим особам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 
146. Стаття 12. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
147. 1. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного агентства.
 
148. Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах в іноземних державах та/або у міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії із зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень, вказівок, наданих будь-якою особою.
 
149. Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії із зовнішнього контролю мають право:
 
150. доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»);
 
151. проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
 
152. Члени комісії із зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала відома у зв’язку із здійсненням їх повноважень.
 
153. Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного агентства включається як додаток до щорічного звіту Національного агентства.
 
154. Відшкодування витрат, пов’язаних з роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
 
155. 2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та формується Головою Національного агентства з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1-3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
156. Конкурс з формування Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом відкритого голосування.
 
157. 3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює громадський контроль за витрачанням коштів спеціального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві по два представники. Громадська рада має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).
 
158. 4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня включно на його офіційному веб-сайті.
 
159. 5. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
 
160. 1) узагальнену оцінку стану справ у сфері виявлення, розшуку та управління активами, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;
 
161. 2) дані, що характеризують діяльність Національного агентства, зокрема, про:
 
162. вартість та узагальнену характеристику активів за категоріями, які виявлені, на які накладено арешт, активи щодо яких Національним агентством вживалися заходи до управління;
 
163. доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов’язані з утриманням таких активів;
 
164. надходження до спеціального фонду Державного бюджету України та видатки з нього, пов’язані із діяльністю Національного агентства;
 
165. кількість отриманих/надісланих запитів з/до органів іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями та узагальнені результати їх вирішення;
 
166. участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;
 
167. надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
 
168. кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
 
169. кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
 
170. результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів.
 
171. Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
 
172. 1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, установлених законодавством про державну службу.
 
173. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається Кабінетом Міністрів України.
 
174. Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
 
175. 1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Заходи, пов’язані з управлінням активами, фінансуються за рахунок коштів, що надходять до
спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до цього Закону.
 
176. Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
177. 2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
 
178. Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
179. 3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються для його фінансування.
 
180. 4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.
 
181. Стаття 15. Взаємодія Національного агентства з державними органами
 
182. 1. Національне агентство взаємодіє з органами досудового розслідування, прокуратури та суду шляхом:
 
183. виконання звернень слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з питань виявлення, розшуку, проведення оцінки та управління активами, а також щодо виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів;
 
184. сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління не здійснюється Національним агентством;
 
185. надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.
 
186. 2. Національне агентство також взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної фіскальної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та іншими державними органами.
 
187. Національне агентство може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
188. Розділ ІІ
 
189. ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОШУК АКТИВІВ
 
190. Стаття 16. Завдання Національного агентства у сфері виявлення та розшуку активів
 
191. 1. З метою виявлення та розшуку активів Національне агентство:
 
192. 1) вживає відповідно до звернень органів, які здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
 
193. 2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;
 
194. 3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRІN), та представляє Україну в цій організації.
 
195. 2. З метою виконання зазначених у частині першій цієї статті завдань Національне агентство має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та законодавством України.
 
196. Стаття 17. Виконання Національним агентством звернень органів досудового слідства, прокуратури та судів
 
197. 1. Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досудового слідства, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший, більш тривалий строк, вказаний у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового слідства, прокуратури, судом.
 
198. Стаття 18. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів
 
199. 1. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності.
 
200. 2. Національне агентство відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами. Національне агентство здійснює міжнародне співробітництво на запит відповідного органу іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством України (Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України). Національне агентство може здійснювати міжнародне співробітництво за принципом взаємності або відповідно до міжнародних договорів України, якщо це сприятиме розшуку та ідентифікації активів відповідними органами іноземної держави.
 
201. 3. Надання Національним агентством відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства. Інформація, отримана Національним агентством від відповідних органів іноземної держави, може бути надана на запит відповідному органу третьої держави лише за погодженням з органами іноземної держави, яка надала таку інформацію.
 
202. 4. Одержання Національним агентством запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, підприємств, установ, організацій.
 
203. 5. Запит надсилається до відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Оригінал запиту надсилається поштою не пізніше трьох днів з моменту його надіслання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку в разі, коли цього потребує відповідний орган іноземної держави.
 
204. Національне агентство приймає до розгляду та виконує запит, який надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку, якщо це передбачено міжнародними договорами України або здійснюється на основі принципу взаємності.
 
205. 6. Відмова або відстрочення виконання запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
206. Національне агентство може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, коли:
 
207. 1) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;
 
208. 2) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;
 
209. 3) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність;
 
210. 4) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України).
 
211. Розділ ІІІ
 
212. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
213. Стаття 19. Прийняття активів в управління
 
214. 1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (як захід щодо забезпечення позову - лише щодо пред’явленого в інтересах держави), із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.
 
215. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді або суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству негайно після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
 
216. 2. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які підлягають державній реєстрації або реєстрації підлягають їх обтяження, Національне агентство надсилає того ж дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
 
217. Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами
 
218. 1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється шляхом їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках за договором банківського вкладу на вимогу.
 
219. Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
 
220. 2. Розмір відсоткової ставки за користування банками зазначеними коштами або металами визначається договором на рівні, не нижче відсоткової ставки цього банку за такий вид послуг для третіх осіб.
 
221. 3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти або здійснює переказ банківських металів на рахунок їх законного власника упродовж трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунку.
 
222. Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
 
223. 1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління.
 
224. 2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, передані в управління Національного агентства, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу підприємствам, організаціям або фізичним особам - підприємцям.
 
225. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до Глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
226. Порядок проведення конкурсу з визначення відповідних суб’єктів оціночної діяльності та суб’єктів здійснення управління активами затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
227. 3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання переданих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, передані йому в управління.
 
228. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту переданих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації.
 
229. Вказані та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
 
230. 4. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів, або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
231. Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
 
232. 5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
233. Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах підприємствами або організаціями. Порядок відбору таких підприємств та організацій, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
234. Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
 
235. Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
236. 6. Одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуються на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства.
 
237. 7. Управління активами у виді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв) банку або страховика здійснюється шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
238. 8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт переданих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а у випадку їх реалізації чи технологічної переробки - повертає одержані від цього кошти.
 
239. Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами
 
240. 1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов’язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до переданих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління та використання такими активами. У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів, а також передає матеріали для реагування до правоохоронних органів.
 
241. 2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України.
 
242. Стаття 23. Управління конфіскованими активами
 
243. 1. Національне агентство здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує Національне агентство про зазначені судові рішення невідкладно після їх винесення.
 
244. 2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, які перебувають в його управлінні, або перебували, але були реалізовані чи перероблені, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.
 
245. У випадку прийняття рішення про реалізацію, активи передаються Національним агентством визначеному на конкурсних засадах підприємству або організації для реалізації.
 
246. Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
247. 3. Національне агентство після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, які перебувають в його управлінні, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, передаються Міністерству юстиції України для подальшого виконання відповідних судових рішень.
 
248. Порядок взаємодії Національного агентства та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію та спеціальну конфіскацію активів визначається спільним наказом цих органів.
 
249. 4. Встановлені цим Законом правила управління активами, в тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, особливості якого визначені Главою 9 Розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України.
 
250. Стаття 24. Надходження від управління активами
 
251. 1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на:
 
252. повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, коштів, одержаних від реалізації активів - в межах надходжень від реалізації відповідних активів;
 
253. відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням заходів із управління активами;
 
254. повернення активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до іноземної держави відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів - в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди;
 
255. забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень відповідно до порядку встановленого Кабінетом Міністрів України;
 
256. 2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать:
 
257. 1) проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках Національного агентства;
 
258. 2) доходи від використання активів, переданих в управління;
 
259. 3) 25 відсотків коштів, одержаних від реалізації або технологічної переробки арештованих активів, які підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію реалізованих активів), а також реалізації активів в рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію.
 
260. 3. Національне агентство є головним розпорядником коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України від управління активами.
 
261. Розділ ІV
 
262. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АКТИВІВ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
263. Стаття 25. Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
 
264. 1. Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані про:
 
265. 1) активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні; сума коштів, опис, характеристики та оціночну вартість майна, майнових та інших активів;
 
266. 2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) судовий розгляд у відповідному кримінальному провадженні; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;
 
267. 3) заходи, вжиті у кримінальному провадженні, пов’язані з арештом та управлінням активами, в тому числі кошти, одержані від реалізації активів;
 
268. 4) судове рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію активів, стан його виконання та управлінням конфіскованими активами, в тому числі кошти, одержані від реалізації активів;
 
269. 5) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;
 
270. 6) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації активів за кордоном, стан їх виконання;
 
271. 7) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів до України.
 
272. 2. Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення затверджується Національним агенством.
 
273. Реєстраторами Реєстру є уповноважені працівники Національного агентства. Інформація, що підлягає внесенню до Реєстру, подається Національному агентству засобами електронного зв’язку слідчими, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації.
 
274. 3. Користувачами Реєстру є працівники Національного агентства, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.
 
275. Розділ V
 
276. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
277. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
 
278. 2. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
279. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
280. 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
281. доповнити Кодекс статтею 188-47 такого змісту:
 
282. «Стаття 188-47. Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
283. Невиконання законних вимог Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі -
 
284. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
285. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
 
286. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
287. статтю 221 після цифр «188-46» доповнити цифрами «, 188-47»;
 
288. пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
289. «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-47); «;
 
290. 2) статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40, ст. 356) після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
291. «6. Якщо майно у встановлених законом випадках перебуває в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, установником управління є зазначене агентство.».
 
292. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
293. 3) статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
294. «8. Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.».
 
295. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
296. частину четверту статті 233-3 після слів «Законом України «Про виконавче провадження» доповнити словами «крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
297. 4) статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
298. «Не допускається накладення арешту на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.».
 
299. У зв’язку з цим, частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
 
300. 5) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, ст. 88):
 
301. у статті 100:
 
302. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
303. «Речові докази вартістю понад 200 розмірів мінімальних заробітних плат якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів із управління ними (у тому числі, реалізації, технологічної переробки тощо) з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості. Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки таких речових доказів приймається в порядку, встановленому пунктами 2, 4 цієї частини статті на підставах та з врахуванням особливостей, визначених законом.»;
 
304. частину сьому викласти в такій редакції:
 
305. «7. У випадках, передбачених пунктами 2-4 та абзацом сьомим частини шостої, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду, якою дозволяється управління активами (у тому числі, реалізація, технологічна переробка тощо), надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів в управління, а також вживає негайних заходів до передачі цих активів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
306. частину восьму доповнити словами «а у випадках, коли такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства.»;
 
307. у статті 170:
 
308. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.»;
 
309. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
310. «Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У цьому випадку виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.»;
 
311. частину сьому статті 173 після слів «щодо якої здійснюється провадження» доповнити словами «Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 
312. у статті 568:
 
313. частину першу після слів «передбачені цим Кодексом процесуальні дії» доповнити словами «а також інші передбачені спеціальним законом дії»;
 
314. частину другу після слів «забезпечуються необхідні заходи» доповнити словами «зокрема, передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу»;
 
315. 6) частину першу статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2014 р., № 20-21, ст. 712, ст. 739) доповнити абзацом такого змісту:
 
316. «Рішення судів у кримінальних провадженнях про конфіскацію, спеціальну конфіскацію майна, арешт майна, а також рішення судів про стягнення активів в дохід держави та про арешт майна у позовних провадженнях у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, у встановлених законом випадках виконуються Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління, активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.»;
 
317. 7) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, ст. 30 із наступними змінами):
 
318. статтю 59 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
319. «У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.».
 
320. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно четвертою і п’ятою;
 
321. частину першу статті 62 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
322. «10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв’язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності.»;
 
323. 8) частини п’яту та восьму статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057) виключити.
 
324. 4. Кабінету Міністрів України:
 
325. 1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
326. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
327. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
328. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
329. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
330. створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
 
331. 2) забезпечити проведення конкурсу з відбору Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, визначеному цим Законом, до введення його в дію;
 
332. 3) внести до 1 січня 2019 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на активи, вартість яких менша ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, а також на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях.