Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
5. 1. Пункт 4 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
 
6. «12) тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), - товари, що ввозяться японським суб’єктом з реалізації Проекту з метою його реалізації і не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам Проекту, за переліком та в обсягах, погоджених українським суб’єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва.
 
7. У цьому підпункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
8. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
9. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту, між собою або з одним чи кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а» цього пункту, також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
10. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
11. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
12. 2. Доповнити розділ пунктом 4-2 такого змісту:
 
13. «4-2. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності товари, транспортні засоби, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту.
 
14. У цьому пункті термін «товари» означає техніку, обладнання, устаткування, машини, механізми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робіт з реконструкції наявних і будівництва нових будівель і споруд, які є об’єктами Бортницької станції аерації, а також для проведення робіт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалізації Проекту. Перелік та обсяги товарів, транспортних засобів, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
15. Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає органові доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення. Органу доходів і зборів забороняється вимагати інші документи.
 
16. Товари, транспортні засоби, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, підлягають реекспорту протягом шести місяців після реалізації Проекту або поміщенню в інший митний режим, що передбачається цим Кодексом.
 
17. Товари, транспортні засоби, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, можуть без обмежень використовуватися під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту за умови, що право власності чи інше речове право японського суб’єкта з реалізації Проекту, зазначене в абзаці першому цього пункту, не буде припинено.
 
18. Строк тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів на підставі цього пункту встановлюється органом доходів і зборів, але не повинен бути меншим строку реалізації Проекту. Якщо попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів менший, ніж строк реалізації Проекту, відповідний орган доходів і зборів зобов’язаний за письмовою заявою власника таких товарів, транспортних засобів або уповноваженої ним особи продовжити строк їх тимчасового ввезення на період, необхідний для реалізації Проекту.
 
19. Гарантія дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається щодо товарів, транспортних засобів, які поміщуються у режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту.
 
20. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
21. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
22. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту, між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а» цього пункту, також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
23. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
24. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
25. ІІ. Прикінцеві положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
27. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
28. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. забезпечити перегляд відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із цим Законом.