Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями) (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) такі зміни:
 
4. 1) частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
 
5. "1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України:
у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, якщо виконуються наступні умови:
сукупна вартість активів, або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного, або
обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.";
 
6. 2) доповнити статтю 26 Закону новою частиною третьою такого змісту:
"3. За зверненням учасника концентрації органи Антимонопольного комітету України проводять попередні консультації щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, в тому числі її розгляду за спрощеною скороченою процедурою, а також, протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, щодо врегулювання можливих недоліків у поданій заяві.";
 
7. у зв'язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
8. 3) доповнити частину першу статті 27 Закону абзацами четвертим - сьомим такого змісту:
 
9. "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядає заяву за спрощеною скороченою процедурою протягом двадцяти п’яти днів з дня її надходження у випадку, якщо:
лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території Україні, або
сукупна частка учасників концентрації на одному і тому ж товарному та географічному ринку не перевищує 15 відсотків, або
 
10. частки або сукупні частки учасників концентрації, які діють на товарних ринках вищого або нижчого рівня щодо ринку, на якому діє будь-який інший учасник концентрації, не перевищують 20 відсотків";
 
11. 4) частину першу статті 28 Закону викласти у такій редакції:
 
12. "1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України не виявлено підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, вони приймають рішення про надання дозволу.
 
13. Рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію також вважається прийнятим, якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію відповідно до частини першої статті 30 цього Закону.";
 
14. 5) у частині першій статті 30 Закону виключити слова "а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи";
6) абзац перший частини другої статті 31 Закону замінити абзацами першим - третім такого змісту:
 
15. "У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, Антимонопольний комітет України повідомляє їх учасників про зміст таких підстав та встановлює розумний строк для надання учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та дозволяють органу Антимонопольного комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.
 
16. Зобов’язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, концентрації, мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на конкуренцію, заявлених узгоджених дій, концентрації, а вимоги щодо забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації взятих на себе зобов'язань не повинні бути надмірними.
З метою узгодження необхідних зобов’язань та вимог, якими обумовлюватиметься рішення органу Антимонопольного комітету про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, органи Антимонопольного комітету та учасники узгоджених дій, концентрації, проводять відповідні консультації.";
 
17. 7) у статті 34 Закону числа "300", "220", "150", "70" та "80" замінити відповідно числами "1200", "880", "600", "280" та "320";
 
18. ІІ. Прикінцеві положення.
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
20. Голова Верховної Ради України