Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27; 2008, № 27-28, ст.253) такі зміни:
 
5. 1) абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий - вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити;
 
6. 2) в абзаці першому частини п’ятої статті 135 слова «за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів» виключити;
 
7. 3) у статті 136:
 
8. а) частину п’яту викласти у такій редакції:
 
9. «5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або виконавцем земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу, укладеного з організатором земельних торгів.
 
10. Витрати, понесені організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів»;
 
11. б) у частині шостій слова «а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин» виключити;
 
12. 4) у статті 137:
 
13. а) у частині третій після слова «оголошення» доповнити словами «про проведення земельних торгів»;
 
14. б) у частині четвертій:
 
15. пункт «ж» викласти у такій редакції:
 
16. «ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків»;
 
17. доповнити пунктом «і» такого змісту:
 
18. «і) сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів»;
 
19. в) у частині восьмій:
 
20. в абзаці першому слова «і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку» виключити;
 
21. в абзаці другому після слів «бажання придбати» доповнити словами «та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів)»;
 
22. абзац третій викласти у такій редакції:
 
23. «До книги реєстрації учасників земельних торгів заноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також»;
 
24. абзац сьомий виключити;
 
25. г) у частині п’ятнадцятій після слова «двох» доповнити словом «зареєстрованих»;
 
26. ґ) частину тридцять першу викласти у такій редакції:
 
27. «31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, понесених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору».
 
28. ІІ. Прикінцеві положення.
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.