Кількість абзаців - 71 Розмітка (ліва колонка)


Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. Доповнити Закон статтею 2 такого змісту:
 
5. "Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій
 
6. Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей грунтів, величини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних з ними ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загальних виробничих та соціально-побутових відносин територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поділяється на зони.
 
7. Такими зонами є:
 
8. 1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році;
 
9. 2) зона безумовного (обов'язкового) відселення - це територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, з щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 15, 0 Кі/км2 та вище, або стронцію від 3, 0 Кі/км2 та вище, або плутонію від 0, 1 Кі/км2 та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 5, 0 мЗв (0, 5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;
 
10. 3) зона гарантованого добровільного відселення - це територія з щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 5, 0 до 15, 0 Кі/км2, або стронцію від 0, 15 до 3, 0 Кі/км2, або плутонію від 0, 01 до 0, 1 Кі/км2, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 1, 0 мЗв (0, 1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.
 
11. Межі цих зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади, сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, на основі експертних висновків.".
 
12. 2. Пункт 4 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
 
13. "4) особи, які постійно проживали або постійно працювали чи постійно навчалися на території, яка до 01 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років; "
 
14. 3. Пункт 4 частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
 
15. "4) особи, які постійно проживали або постійно працювали чи постійно навчалися на території, яка до 01 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, -категорія 4.".
 
16. 4. Доповнити Закон статтею 17-1 такого змісту:
 
17. "Стаття 17-1. Медичне обстеження (диспансеризація) та лікування осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження.
 
18. Особи, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження і після досягнення повноліття не були віднесені до встановлених статтею 14 цього Закону категорій, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на щорічне медичне обстеження (диспансеризацію) та лікування у спеціалізованих медичних закладах, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.".
 
19. 5. Частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту:
 
20. "Зазначені пільги надаються неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, які не одружилися вдруге, незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.".
 
21. 6. Частину першу статті 21 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
22. "2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України; ".
 
23. 7. Частину першу статті 22 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
24. "2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Установити, що зазначені пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; ".
 
25. 8. Доповнити Закон статтею 23 такого змісту:
 
26. "Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4
 
27. Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
 
28. 1) пільги, передбачені пунктами 1, 6, 8, ст. 20, пунктами 3, 6, 15 ст. 22;
 
29. 2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою чи компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Установити, що зазначені пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
30. 3) першочергове зубопротезування із зниженням його вартості на 50 відсотків (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних за вартістю до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я);
 
31. 4) відшкодування 50 відсотків вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.".
 
32. 9. Абзац перший статті 24 доповнити словами та цифрами "і пунктом 2 статті 23".
 
33. 10. У частині першій статті 30:
 
34. доповнити частину пунктами 1, 3, 8, 12 такого змісту:
 
35. "1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
 
36. 3) безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків в порядку та розмірах встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
37. 8) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами Іабо ІІ групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні;
 
38. 12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України; ";
 
39. пункт 11 викласти у такій редакції:
 
40. "11) безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, статті 2 цього Закону), та учнів, вказаних навчальних закладів, які розташовані на території, яка до 1 січня 2015 року була зоною посиленого радіоекологічного контролю, та продовжують там навчання, а також діти які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; ".
 
41. 11. Доповнити Закон статтею 39 такого змісту:
 
42. "Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення
 
43. Громадянам, які працюють у зоні відчуження, за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, встановлюється доплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України."
 
44. 12. Доповнити статтю 48 частиною 2 та 3 такого змісту:
 
45. "Одноразова компенсація неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, які не одружилися вдруге, призначається незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.
 
46. Виплата щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила одного з батьків із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, здійснюється незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.".
 
47. 13. У статті 52:
 
48. частину першу викласти у такій редакції:
 
49. "Щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.";
 
50. друге речення частини другої викласти у такій редакції:
 
51. "При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника і незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою, а дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, які не одружилися вдруге, незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.".
 
52. 14. Частину першу статті 54 доповнити реченням такого змісту:
 
53. "Непрацездатним членам сім'ї, які були на утриманні годувальника, та дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.".
 
54. 15. Статтю 58 викласти у такій редакції:
 
55. "Стаття 58. Пільги по виплаті пенсії працюючим пенсіонерам
 
56. Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).";
 
57. 16. Статтю 60 викласти у такій редакції:
 
58. "Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 
59. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.".
 
60. ІІ. Визнати такими, що втратили чинність абзаци третій, п'ятий (в частині пункту 2), абзац восьмий, десятий, п'ятнадцятий (в частині пунктів 1, 3, 8, 12), двадцятий, двадцять перший, двадцять другий, двадцять сьомий, двадцять восьмий, тридцять другий, тридцять тритій, тридцять четвертий, тридцять п'ятий, тридцять шостий, тридцять сьомий, тридцять восьмий, пункту 4 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"
 
61. ІІІ. Прикінцеві положення
 
62. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
 
63. абзаців четвертого (в частині надання пільг, передбачених пунктами 1, 6, 8 статті 20) та сьомого пункту 8, абзацу сьомого пункту 10, пункту 15 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 15 липня 2015 року;
 
64. пункту 4, 5, 6, 7, 8 (крім абзацу четвертого та сьомого), 9, 10 (крім абзацу сьомого), 12, абзацу п'ятого пункту 13, 14 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
 
65. 2. Установити, що для визначення потерпілих громадян, які віднесені до категорії 4 та потерпілих дітей є особи, що постійно проживали або постійно працювали чи постійно навчалися на території, яка до 01 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю. Для визначення такої зони вживати поняття:
 
66. зона посиленого радіоекологічного контролю - це територія з щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 1, 0 до 5, 0 Кі/км2, або стронцію від 0, 02 до 0, 15 Кі/км2, або плутонію від 0, 005 до 0, 01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0, 5 мЗв (0, 05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.
 
67. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
68. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
69. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
70. Голова Верховної Ради України