Кількість абзаців - 80 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести наступні зміни до законодавчих актів України.
 
5. 1) Частину п’яту статті 83 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст.27) доповнити пунктом «в-1» такого змісту:
 
6. «в-1) передачі їм земельних ділянок, визнаних судом відумерлою спадщиною; «;
 
7. 2) У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280):
 
8. а) статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
9. «У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом зі спливом шести місяців з часу відкриття спадщини орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, є особа, яка управляє спадщиною»;
 
10. б) статтю 19 доповнити частинами п’ятою-шостою такого змісту:
 
11. «Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка, має право передати таку ділянку в оренду на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.
 
12. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
13. в) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
14. «Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для припинення договору оренди землі. Особа, яка набула право власності на орендовану земельну ділянку, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України»;
 
15. г) частину четверту статті 32 після слів «до іншої особи» доповнити словами « (у тому числі в порядку спадкування)»;
 
16. ґ) у статті 33:
 
17. частину другу доповнити словами «а у разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди - не пізніше місяця з дня повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади»;
 
18. після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
19. «У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою - сьомою цієї статті, зупиняється до повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади. З дня повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення»;
 
20. у зв’язку з цим частини дев’яту-десяту вважати відповідно частинами десятою-одинадцятою;
 
21. 3) У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 8, ст.61):
 
22. а) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
 
23. «Стаття 30-1. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру з органом, що здійснює ведення Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною
 
24. 1. Орган, що здійснює ведення Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, має доступ до Державного земельного кадастру.
 
25. 2. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, використовує відомості Державного земельного кадастру про речові права на земельні ділянки, оформлені до набрання чинності цим Законом»;
 
26. б) абзац другий пункту 1 Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити реченням другим такого змісту: «або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом»;
 
27. 4) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):
 
28. а) у статті 1277:
 
29. у частині першій:
 
30. після слів «за місцем відкриття спадщини» доповнити словами «а у разі, якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за місцем його знаходження»;
 
31. доповнити частину абзацом другим такого змісту:
 
32. «Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення - власники (користувачі) суміжних земельних ділянок. У такому випадку суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
33. частину третю доповнити словами «а нерухоме майно - за місцем його знаходження»;
 
34. частину четверту доповнити реченням другим такого змісту:
 
35. «Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця відшкодовуються територіальними громадами пропорційно вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною із них»;
 
36. доповнити статтю частинами шостою-сьомою такого змісту:
 
37. «6. Відомості про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, вносяться до Спадкового реєстру за заявою позивачів.
 
38. Відомості Спадкового реєстру про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою, є відкритими і загальнодоступними. Доступ фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до таких відомостей здійснюється в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що є держателем Спадкового реєстру.
 
39. 7. З метою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, у складі Спадкового реєстру функціонує Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною.
 
40. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Спадкового реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, інших державних інформаційних систем.
 
41. Інформаційна система виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною:
 
42. отримує з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в автоматизованому режимі відомості про державну реєстрацію смерті громадянина;
 
43. здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, інших державних інформаційних системах відомостей про нерухоме майно, яке належало померлому на праві власності чи іншому речовому праві;
 
44. формує та надсилає сільській, селищній, міській раді, на території якої розташоване нерухоме майно, інформаційне повідомлення, в якому зазначається:
 
45. відомості про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину;
 
46. перелік об’єктів нерухомого майна померлого відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, інших державних інформаційних систем.
 
47. Порядок функціонування Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
48. б) у статті 1283:
 
49. частину першу доповнити словами «або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
50. частину третю доповнити словами «або набрання чинності рішенням суду про визнання спадщини відумерлою»;
 
51. частину четверту доповнити словами «а у разі визнання спадщини відумерлою - органом місцевого самоврядування, який від імені територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини, яку визнано відумерлою, відповідно до її частки у ній»;
 
52. в) частину першу статті 1285 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
53. «У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту, особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцем знаходження такої земельної ділянки»;
 
54. 5) У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492):
 
55. а) частину першу статті 274 викласти у такій редакції:
 
56. «1. Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
57. б) у частині першій статті 276 слова «орган місцевого самоврядування подасть заяву» замінити словами «заява подана»;
 
58. в) статтю 277 доповнити частиною другою такого змісту:
 
59. «2. Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов’язковим залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини»;
 
60. г) у частині першій статті 278 слова «за місцем відкриття спадщини» замінити словами «відповідно до закону»;
 
61. 6) У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 18, ст.141):
 
62. а) статтю 15 доповнити частинами 9-1 та 9-2 такого змісту:
 
63. «9-1. Державна реєстрація речового права на нерухоме майно, яке набувається в порядку спадкування або визнання спадщини відумерлою, проводиться без державної реєстрації такого права за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі прав.
 
64. 9-2. Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку, орендодавцем якої є особа, яка управляє спадщиною, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без державної реєстрації права власності на таку ділянку за спадкодавцем, крім випадків, коли таке право вже зареєстроване у Державному реєстрі прав. При державній реєстрації права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем або територіальною громадою записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав».
 
65. б) статтю 28 доповнити частиною 4-1 такого змісту:
 
66. «4-1. Відомості Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно використовуються Інформаційною системою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною»;
 
67. 7) Статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 38, ст.509) доповнити частинами восьмою-дев’ятою такого змісту:
 
68. «8. Відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян використовуються Інформаційною системою виявлення нерухомого майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною.
 
69. 9. Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на безоплатне одержання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян»;
 
70. 8) Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14, ст.87) доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
71. «15-1) органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою».
 
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту «а» пункту 3, абзаців дев’ятого - двадцятого підпункту «а» пункту 4, підпункту «б» пункту 6, пункту 7 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 червня 2016 року.
 
74. 2. Кабінету Міністрів України:
 
75. а) у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:
 
76. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
77. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;
 
78. б) до 1 червня 2016 року забезпечити створення у складі Спадкового реєстру Інформаційної системи виявлення нерухомого майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, та затвердити порядок її функціонування.
 
79. Голова Верховної Ради України