Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо управління об'єктами державної та комунальної власності (Прим. Текст законопроекту - у скороченому вигляді, поправки публікуються у повному обсязі) (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
2. щодо управління об’єктами державної та комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№ 18 (22, ст. 144):
 
6. 1) у першому реченні частини четвертої статті 63 слова "ним призначається" замінити словами "призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення)";
 
7. 2) частину третю статті 65 викласти в такій редакції:
 
8. "3. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи";
 
9. 3) у статті 73:
 
10. частину шосту викласти в такій редакції:
 
11. "6. Органами управління державного унітарного підприємства є:
 
12. керівник підприємства, який призначається (обирається) суб’єктом управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством, або наглядовою радою такого підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його призначив (обрав);
 
13. наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і регулює діяльність керівника підприємства.
 
14. Наглядова рада державного унітарного підприємства утворюється за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів визначається Кабінетом Міністрів України та переглядається не рідше ніж раз на п’ять років.
 
15. Особливості управління державним унітарним підприємством визначаються Законом України "Про управління об’єктами державної власності";
 
16. після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
17. відомості про договори, учасником яких є державне унітарне підприємство, що містять господарські зобов’язання, щодо вчинення яких є заінтересованість, та (або) значні господарські зобов’язання, включаючи їх істотні умови відповідно до законів України, а також всі специфікації, зміни і доповнення до них.
 
18. відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, які містять господарські зобов’язання, щодо вчинення яких є заінтересованість, та (або) значні господарські зобов’язання, включаючи їх істотні умови відповідно до законів України, а також всі специфікації, зміни і доповнення до них.
 
19. інформація про операції та зобов’язання господарського товариства з державним та (або) місцевим бюджетом, державними та (або) місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання господарського підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства;
 
20. відомості про договори, учасником яких є господарське товариство, які містять господарські зобов’язання, щодо вчинення яких є заінтересованість, та (або) значні господарські зобов’язання, включаючи їх істотні умови відповідно до законів України, а також всі специфікації, зміни і доповнення до них.
 
21. ст. 484; 2014 р., № 22, ст. 781):
 
22. 1) абзац другий виключити;
 
23. 2) доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
24. "Державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 відсотків, зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.
 
25. Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський висновок публікується разом із звітністю".
 
26. 4. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):
 
27. 1) абзац третій частини першої статті 4 виключити;
 
28. 2) у частині другій статті 5:
 
29. доповнити пунктами 16-1 та 17-2 такого змісту:
 
30. "16-1) визначає критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та, з урахуванням законів України, в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
31. 3. Керівником або членом наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та (або) членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та (або) господарськими товариствами.
 
32. 4. Керівникам державних унітарних підприємств та членам колегіального виконавчого органу (особі, яка здійснює обов’язки керівника або члена колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) державного підприємства або такого господарського товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та (або) випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою, а в разі відсутності наглядової ради ( відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності (для державного унітарного підприємства) чи загальними зборами товариства (для господарського товариства).
 
33. 5. Керівники та члени органів управління державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, несуть відповідальність за свої рішення щодо таких суб’єктів господарювання згідно із законом та умовами укладених з ними контрактів.
 
34. Голова Верховної Ради