Кількість абзаців - 247 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406; 2011 р.,
№ 19-20, ст. 142, № 39, ст. 394; 2013 р., № 21, ст. 208, № 40, ст. 522; 2014 р., № 12, ст. 178):
 
6. 1) статті 2 і 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну
Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є:
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).
У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду з України і в’їзду в Україну можуть використовуватися інші документи.»;
 
7. «Стаття 4. Порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном
 
8. Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.
 
9. Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється закордонними дипломатичними установами України.
 
10. Провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері громадянства.
 
11. Провадження за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин.»;
 
12. 2) статтю 5 виключити;
 
13. 3) у статті 6:
 
14. назву статті та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
15. «Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
 
16. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у разі, коли: «;
 
17. частини другу - п’яту виключити;
 
18. 4) статтю 7 виключити;
 
19. 5) частину першу статті 8 виключити.
 
20. 2. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2013 р., № 51, ст. 716):
 
21. 1) у статті 14:
 
22. перше речення частини дев’ятої після слів «паспортних документів іноземця» доповнити словами «чи документа, що посвідчує особу без громадянства»;
 
23. частину десяту виключити;
 
24. 2) частину восьму статті 15 виключити.
 
25. 3. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 14, ст. 255, № 36, ст. 1190):
 
26. 1) у частині першій статті 1 слова «переоформленням, продовженням строку дії, « виключити;
 
27. 2) у статті 2:
 
28. у частині першій:
 
29. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
30. «1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; «;
 
31. пункт 2 виключити;
 
32. пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим; «;
доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру.»;
3) у статті 3:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
 
33. «1) безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи; «;
 
34. у пункті 4 слова «особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні» замінити словами «іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні»;
 
35. пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, який дає змогу виконувати пошук за принципом «один до багатьох», зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстр.картка №10) і 11 такого змісту:
«10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації.»;
частину другу викласти в такій редакції:
 
36. «2. Терміни «батьки», «усиновлювачі», «опікуни», «піклувальники», «інші представники» в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни «третя особа», «обробка персональних даних», «знеособлення персональних даних», «персональні дані», «інформація», «безпека інформації», «інформація з обмеженим доступом», «засоби електронного цифрового підпису», «послуги електронного цифрового підпису» - у значенні, наведеному в Законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис».»;
 
37. 4) у статті 4:
 
38. частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
39. «Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб’єктів для функціонування Реєстру об’єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняється.
 
40. Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів, здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.»;
 
41. частину третю викласти в такій редакції:
«3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
«4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
5) статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Основні принципи функціонування Реєстру
1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.
2. Розпорядник Реєстру:
1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;
2) контролює роботу із збереження та захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) координує роботу із внесення до Реєстру інформації;
4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;
5) надає інформацію про функціонування Реєстру;
6) надає відповіді на запити уповноважених суб’єктів, що надходять захищеними каналами зв’язку;
7) веде облік уповноважених суб’єктів;
8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;
10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
11) надає послуги з видачі засобів електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку;
12) виконує інші функції, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
 
42. 3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.
 
43. 4. Адміністратор Реєстру:
1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;
2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб’єктів та заявників (їх представників);
4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
5. Головний обчислювальний центр Реєстру, який діє у складі розпорядника Реєстру, забезпечує накопичення змін інформації та проводить автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних Реєстру, формує набори даних для виготовлення документів. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру.»;
6) у статті 7:
у частині першій:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа); «;
у пункті 9 слова «відомості про документи» замінити словами «реквізити документів»;
пункт 11-1 виключити;
пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:
 
44. «12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки трудового мігранта);
 
45. 13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України); «;
 
46. доповнити частину пунктом 14 такого змісту:
 
47. «14) додаткова змінна інформація (про місце проживання або перебування особи, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені).»;
 
48. частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9-14 частини першої цієї статті, вноситься відповідна відмітка.
3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей.»;
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Реєстр також містить інформацію з ВІС уповноважених суб’єктів, зокрема про час та дату внесення відповідної інформації.».
У зв’язку з цим частини п’яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Заборонено вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічну або расову приналежність, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.»;
у частині сьомій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.
 
49. Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважених суб’єктів»
 
50. абзац четвертий виключити;
 
51. 7) у статті 10:
 
52. у частині першій:
 
53. абзац перший після слів «органів місцевого самоврядування» доповнити словами «з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 
54. абзац другий викласти в такій редакції:
 
55. «У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.»;
 
56. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
 
57. «Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів, здійснення реєстрації місця проживання чи місця перебування особи має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.».
 
58. У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
 
59. друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: «На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у документах, виданих компетентними органами України або іноземної держави.»;
 
60. частину другу доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
61. «3) реєстрації актів цивільного стану;
 
62. 4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не була внесена до Реєстру;
 
63. 5) у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України.»;
 
64. частину третю викласти в такій редакції:
 
65. «3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорії мігрантів, в установленому порядку.»;
 
66. 8) статтю 11 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
67. «3. Порядок надання інформації з Реєстру, а також розмір плати за таке надання визначається Кабінетом Міністрів України.
 
68. 4. Доступ до інформації Реєстру в установленому порядку здійснюється уповноваженими суб’єктами після відповідної авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запроси, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації.»;
 
69. 9) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
70. «Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи
 
71. 1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
72. 10) у статті 13:
 
73. у частині першій:
 
74. підпункт «є» пункту 1 виключити;
 
75. у пункті 2:
 
76. підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
 
77. «ґ) картка трудового мігранта»;
 
78. доповнити пункт підпунктами «є» і «ж» такого змісту:
 
79. «є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 
80. ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.»;
 
81. доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
82. «3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка трудового мігранта містять безконтактний електронний носій.
 
83. Посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.
 
84. 4. Особам, які відмовляються від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія. У цьому разі особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, видається відповідний документ, до безконтактного електронного носія якого не внесені відцифровані відбитки пальців рук.»;
 
85. 11) у статті 14:
 
86. частину третю виключити;
 
87. частину шосту викласти в такій редакції:
 
88. «6. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.»;
 
89. 12) у статті 15:
 
90. частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
91. «1. Бланки документів, які містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів та з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
92. Бланки документів, які не містять безконтактний електронний носій, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
93. 2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технічними описами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноважених суб’єктів.»;
 
94. у частині п’ятій слова «імплантована безконтактна інтегральна схема (далі - безконтактний електронний носій)» замінити словами «імплантовано безконтактний електронний носій»;
 
95. у частині шостій слова «повинні містити безконтактний електронний носій» замінити словами «містять безконтактний електронний носій (у випадках, передбачених цим Законом)»;
 
96. частину восьму викласти в такій редакції:
 
97. «Уповноважені суб’єкти, передбачені пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, крім органів місцевого самоврядування та органів влади Автономної Республіки Крим, здійснюють закупівлю бланків відповідних документів у державних підприємств, що входять до сфери управління Національного банку України.»;
 
98. 13) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
99. «Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
100. 1. Оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
101. 2. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і строки, визначені законодавством України, повідомити уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу документа, та органу внутрішніх справ, якщо інше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентним органам іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу документа, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
102. 3. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
 
103. 4. Головний обчислювальний центр проводить автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
104. 5. За фактом виготовлення документів відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
 
105. 6. Рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого документа, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається уповноваженим суб’єктом за результатами ідентифікації заявника.
 
106. Для прийняття рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
107. 7. Уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:
 
108. 1) за видачею документа звернувся заявник, який не досягнув шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
109. 2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
110. 3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
111. 4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
112. У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
113. Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
 
114. За наявності підстав вищий уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
115. Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
116. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.
 
117. 8. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і строки, визначені законодавством України, здаються уповноваженому суб’єкту, що видав такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном, - ЗДУ.
 
118. 9. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.
 
119. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України «Про громадянство України», зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб’єкту, що здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном, - ЗДУ.
 
120. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
 
121. 10. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому законодавством порядку.»;
 
122. 14) у статті 19:
 
123. у частині другій:
 
124. в абзаці першому слова «відповідно до документів ІСАО» замінити словами «з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)»;
 
125. абзац другий викласти в такій редакції:
 
126. «За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.»;
 
127. у першому реченні частини третьої слова «законами України» замінити словами «законодавством України»;
 
128. 15) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
129. «Стаття 20. Адміністративний збір. Консульський збір
 
130. 1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір.
 
131. За реєстрацію місця проживання/місця перебування особи справляється адміністративний збір.
 
132. Адміністративний збір справляється у порядку, визначеному цим Законом.
 
133. Вартість адміністративної послуги встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах граничної вартості адміністративної послуги, встановленої цим Законом.
 
134. Консульський збір справляється у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
135. 2. Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.
 
136. Гранична вартість адміністративної послуги:
 
137. 1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у строк:
 
138. не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 1 мінімальної заробітної плати;
 
139. не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
140. 2) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк:
 
141. не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
142. не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
143. не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня оформлення заяви-анкети за наявності обставин, передбачених частиною чотирнадцятою статті 22 цього Закону, - 0, 2 мінімальної заробітної плати;
 
144. 3) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця у строк протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням документа - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
145. 4) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
146. 5) за оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення біженця у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
147. 6) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на постійне проживання у строк протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
148. 7) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
149. 8) за оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін картки мігранта у строк протягом 10 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
150. 9) за оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, у строк протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
151. 10) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням документа - 0, 4 мінімальної заробітної плати;
 
152. 11) за реєстрацію місця проживання/місця перебування особи у строк протягом 1 дня - у розмірі 0, 05 мінімальної заробітної плати.
 
153. Вартість бланків документів та їх персоналізації визначається відповідно до укладених із дотриманням вимог законодавства договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію.
 
154. 3. Гранична вартість адміністративної послуги визначається у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів.
 
155. 4. За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України адміністративний збір (консульський збір) не справляється.
 
156. За оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, адміністративний збір не справляється.
 
157. За оформлення паспорта громадянина України вперше особі, яка не досягла 18 років, адміністративний збір не справляється.
 
158. У випадках, передбачених частиною сьомою статті 27 цього Закону, а також за рішенням керівника ЗДУ у разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина його сплатити, консульський збір за оформлення посвідчення особи на повернення в Україну не справляється.
 
159. 5. Кошти, отримані як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, в розмірі вартості бланка документа та його персоналізації, а також 30 відсотків вартості адміністративної послуги перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
160. 6. Сплата адміністративного збору (консульського збору) підтверджується відповідними документами, що додаються до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.»;
 
161. 16) у статті 21:
 
162. у частині першій слова «на території України» виключити;
 
163. частини другу, третю, п’яту, восьму і дев’яту викласти в такій редакції:
 
164. «2. Кожен громадянин України, який досягнув чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.
 
165. Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
166. 3. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, - на 10 років.»;
 
167. «5. Оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру та уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.»;
 
168. «8. Паспорт громадянина України містить написи українською та англійською мовами.»;
 
169. «9. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, який досягнув вісімнадцятирічного віку, вносяться засоби електронного цифрового підпису у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
170. 17) у статті 22:
 
171. у частині першій:
 
172. слова «за кордоном» виключити;
 
173. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
174. «Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.»;
 
175. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
176. «5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні - розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб’єктами, передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.»;
 
177. у частині десятій слова «розпорядником Реєстру» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України»;
 
178. у частині дванадцятій цифри «30» і «10» замінити відповідно цифрами «20» і «7»;
 
179. у частині шістнадцятій слова «та обмін» виключити, а після слів «чи ЗДУ» доповнити словами «або МЗС»;
 
180. 18) у статті 23:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.»;
доповнити статтю після частини п’ятої новою частиною шостою такого змісту:
«6. Усі друковані написи у дипломатичному паспорті України, у тому числі відомості про особу, зазначаються українською та англійською мовами.».
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
19) у статті 24:
назву статті доповнити словом «України»;
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.»;
частину п’яту доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) дата народження; «;
 
181. 20) у статті 25:
 
182. у частині четвертій цифри «16» замінити цифрами «32»;
 
183. частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
184. «6. Посвідчення особи моряка видається на десять років.
 
185. 7. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити про це капітану судна, де вона працює, та/або керівнику підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також уповноваженому суб’єкту, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій ЗДУ.»;
 
186. 21) у статті 26:
 
187. частину першу викласти в такій редакції:
 
188. «1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салона, осіб авіаційного персоналу, які не входять до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.»;
 
189. у частині дев’ятій:
пункт 7 після слів «місце роботи» доповнити словом « (код)»;
пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи; «;
пункт 16 виключити;
доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
«10. Посвідчення члена екіпажу містить напис українською та англійською мовами: «Посвідчення члена екіпажу є власністю України» і текст українською та англійською мовами: «Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред’явленням дійсного посвідчення».»;
22) у статті 27:
частину першу викласти в такій редакції:
1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається ЗДУ громадянам України у разі:
 
190. 1) втрати під час перебування за межами України документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну;
 
191. 2) якщо строк дії таких документів закінчився;
 
192. 3) якщо встановлено, що такий документ є недійсним з інших причин;
 
193. 4) якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.»;
 
194. пункт 2 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
195. «2) документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну; або документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин (крім випадків, якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну); «;
 
196. частину сьому викласти в такій редакції:
 
197. «7. На підставі звернення компетентного органу іноземної держави посвідчення особи на повернення в Україну може бути оформлене і видане на ім’я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рішення про його примусову депортацію з відповідної держави.»;
 
198. 23) статтю 28 виключити;
 
199. 24) у частині другій статті 29 слова «, що містить безконтактний електронний носій» виключити.
25) статті 31 і 32 викласти в такій редакції:
«Стаття 31. Посвідка на постійне проживання
1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.
2. Посвідка на постійне проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які мають дозвіл на імміграцію в Україну.
3. Посвідка на постійне проживання є власністю України.
4. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
5. До посвідки на постійне проживання вноситься така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження; 5) унікальний номер запису в Реєстр.картка №
)
5. До посвідки на тимчасове проживання вноситься така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження;
5) унікальний номер запису в Реєстрі;
6) номер документа;
7) дата видачі документа;
8) дата закінчення строку дії документа;
9) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
10) відцифрований підпис особи;
11) підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання (код);
12) місце народження.
13) відцифрований образ обличчя особи.
6. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».»;
26) абзаци п’ятий - сьомий частини третьої статті 33 виключити;
 
200. 27) у частині третій статті 34:
 
201. абзац десятий виключити;
 
202. доповнити частину після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
203. «16) відцифрований образ обличчя особи.».
 
204. У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;
 
205. абзаци двадцятий, двадцять другий - двадцять четвертий виключити;
 
206. 28) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
207. «Стаття 35. Картка трудового мігранта
 
208. 1. Картка трудового мігранта є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, які мають намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, та підтверджує законні підстави для проживання в Україні.
 
209. 2. Картка трудового мігранта є власністю України.
3. Картка трудового мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
На лицьовому боці картки угорі розміщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.
Нижче розміщується така інформація:
1) ім’я особи;
2) стать;
3) громадянство;
4) дата народження; 5) унікальний номер запису в Реєстр.картка №
)
1) назва та номер документа, що посвідчує особу;
2) держава, в якій видано паспортний документ;
3) місце народження.
Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки трудового мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
4. Оформлення та видача картки трудового мігранта здійснюються розпорядником Реєстр.картка №
)
5. Строк дії картки трудового мігранта становить один рік.»;
29) доповнити Закон статтями 36 і 37 такого змісту:
«Стаття 36. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власністю України.
3. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формі книжечки, яка складається з м’якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 16 сторінок та сторінки даних.
На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
На лівому форзаці надруковано текст: «Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту».
На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
1) відцифрований образ обличчя особи;
2) ім’я особи;
3) дата народження;
4) громадянство;
5) відцифрований підпис особи;
6) держава постійного проживання особи;
7) стать;
8) реквізити рішення уповноваженого суб’єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;
9) номер документа;
10) дата видачі документа;
11) дата закінчення строку дії документа;
12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
13) унікальний номер запису в Реєстрі.
4. Оформлення та видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.
5. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п’ять років.»;
30) доповнити Закон статтею 37 такого змісту:
«Стаття 37. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в’їзд в Україну.
2. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є власністю України.
 
210. 3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
211. На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
212. На сторінку даних інформація вноситься в такій послідовності:
 
213. 1) назва держави;
 
214. 2) назва документа;
 
215. 3) тип документа;
 
216. 4) код держави;
 
217. 5) номер документа;
 
218. 6) ім’я особи;
 
219. 7) дата народження;
 
220. 8) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
221. 9) стать;
 
222. 10) місце народження;
 
223. 11) дата видачі документа;
 
224. 12) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
225. 13) дата закінчення строку дії документа;
 
226. 14) відцифрований підпис особи;
 
227. 15) відцифрований образ обличчя особи.
 
228. На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
229. Четверта сторінка призначена для особливих відміток.
 
230. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою, якій надано додатковий захист, державного кордону.
 
231. 4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.
 
232. 5. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови, що посвідчення видано на п’ять років.»;
 
233. 31) пункти 2 і 3 розділу V «Перехідні положення» виключити.
 
234. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
235. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім підпунктів 25, 28 і 30 пункту 3 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, підпункту 29 пункту 3 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року, в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій.
 
236. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
237. 3. Установити, що на формування адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, не поширюється дія частини п’ятої статті 11 Закону України «Про адміністративні послуги».
 
238. 4. Установити, що органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії осіб від сплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевих бюджетів, а також приймати рішення щодо компенсації таким категоріям осіб вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вартості бланка документа, його персоналізації, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
239. 5. Установити, що проїзні документи дитини, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії і можуть використовуватися для виїзду з України і в’їзду в Україну осіб, на ім’я яких вони видані.
 
240. 6. Установити, що в разі, коли під час розгляду заяви-анкети для внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру вперше така особа не надала документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, розпорядник Реєстру здійснює її ідентифікацію, а в разі, коли особу не буде ідентифіковано, розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних».
 
241. 7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
242. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
243. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
244. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
245. Голова
 
246. Верховної Ради України