Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013, № 9-10, стор. 474, ст. 88):
 
5. 1) у статті 537:
 
6. а) частину першу доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
 
7. "про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установ виконання покарань";
 
8. б) доповнити частиною 2 такого змісту:
 
9. "Оскарження рішень дій чи бездіяльності адміністрацій установ попереднього ув’язнення здійснюється в порядку, встановленому для пункту 13-1 частини першої цієї статті";
 
10. 2) у статті 539:
 
11. а) у пункті 1 частини другої після слів «перебуває на лікуванні)» додати цифри «13-1, 14»;
 
12. б) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
13. "8. Розгляд справ щодо питань, визначених у пункті 13-1 частини першої статті 537 цього Кодексу, здійснюється в порядку адміністративного судочинства".
 
14. 2. У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України від 06.04.2012, 2012 р., № 14, стор. 633, ст. 87) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом 25 такого змісту:
 
15. «25) засуджені та особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку у відповідності до статті 537 КПК України, у разі відсутності на їх особових рахунках коштів достатніх для сплати судового збору».
 
16. ІІ. Прикінцеві положення:
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:
 
19. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
20. 2) забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.